ޒިއޯމީ ބްރޭންޑް އިން އަންނަނީ އެކި މޮޑެލްތަކުގެ ފޯނުތައް ބާޒާރަށް ނެރެމުންނެވެ. އެގޮތުން ޒިއޯމީ ރެޑްމީ ނޯޓް 9 4ޖީ އަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފޯނެކެވެ.

ޒިއޯމީ ރެޑްމީ ނޯޓް 9 4ޖީ ފޯނަކީ ބަލާލަން ރީތި ފަހުގެ މޮޅު ފޯނެކެވެ. މިފޯނަކީ އަތަށް ލުއި ގެންގުޅެން ފަސޭހަ ފޯނެކެވެ. މިފޯނުގެ ޑިސްޕްލޭގައި 6.53 އިންޗި ހުންނައިރު ބަރުދަނުގައި ހުންނަނީ 198ގ އެވެ.

ފޮޓޯ ނަގަން ވެސް މިއީ ހަމަ ދެވަނައެއް ނެތް ފޯނެކެވެ. މިފޯނުން ނަގާ ފޮޓޯ ވަރަށް ރީއްޗެވެ. މައި ކެމަރާގައި 48 މެގަ ޕިކްސަލް ހުރުމުން ފޮޓޯ ވަރަށްވެސް ކޮލެޓީއެވެ. އަދި ސެލްފީ ކެމެރާގައިވެސް 8 މެގަ ޕިކްސަލް ހުރެއެވެ.

ރެޑްމީ ނޯޓް 9 4ޖީ ގަނެލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ސޮއްޓި ބިޒް މޯބައިލް ފިހާރައިން ގަންނަން ލިބޭނެއެވެ. އެފިހާރައިން މިފޯނުގެ 4ޖީބީ ރެމް އަދި 128ޖީބީ މެމޮރީގެ ފޯނު ވިއްކަނީ 3700 ރުފިޔާއަށެވެ. މިފޯނުގެ ފޮށި ތެރޭގައި ކްލިއަރ ސިލިކޯން ކަވަރެއްވެސް އޮވެއެވެ.

ގިނަ ވަގުތު ބޭރުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށާއި ފޯނުން ފިލްމު ބަލާ ފަރާތަކަށްވެސް މިފޯނު ވަރަށް ކަމުދާނެއެވެ. 6000 އެމް.އޭ.އެޗް ބެޓަރި ހުރުމުން ގިނައިރު ފޯނުގައި ޗާޖް ހިފަހައްޓައިދެއެވެ. އަދި ފާސްޓް ޗާޖިންގ އާއި އެކު 18 ވަޓްސްގެ އެޑަޕްޓަރެއް ހިމެނޭތީވެ ޗާޖު ދިޔަ ކަމުގައި ވިޔަސް ހާސްވާކަށް ނުޖެހެއެވެ، އެއީ ފުދޭވަރަކަށް އަވަހަށް ފޯނު ޗާޖު ކުރެވޭނެތީއެވެ.

ފަހުގެ ބަޖެޓް، މޮޅު ފޯނެއް ގަނެލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރެޑްމީ ނޯޓް 9 4ޖީ ގަނެލާށެވެ. ހަމަގައިމުވެސް ފަހުން ދެރައެއް ނުވާނެއެވެ.

ބައެއް މުހިންމު ފީޗާރސް

އެފްއެމް ރޭޑިއޯ
ބެޓަރި: 6000 އެމް.އޭ.އެޗް
ފާސްޓް ޗާޖިންގ 18 ވަޓްސް
އެންޑްރޮއިޑް 10
ފިންގަރ ޕްރިންޓް
ސީ ޓައިޕް އެޑަޕްޓަރ
ދެސިމް ލެއްވޭނެ އަދި ވަކިން މެމޮރީ ކާޑު ވެސް ލެއްވޭނެ

ސޮއްޓި ބިޒް މޯބައިލް ފިހާރައިން ފަހުގެ އެކި ބްރޭންޑްތަކުގެ ފޯނު ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އެފިހާރައިން އޮންލައިންކޮށް ވެސް ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެއެވެ. ސޮއްޓި ބިޒްގެ ހޮޓްލައިން 7449955 އަށް ވައިބަރ ކޮށްގެން ނުވަތަ ގުޅައިގެން ވެސް ހިދުމަތް ހޯދޭނެއެވެ. އެފިހާރައިން މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ބޯޓުތަކަށް ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެއެވެ.

ސޮއްޓި ބިޒް މޯބައިލް ފިހާރަ ހުންނަނީ ޗާންދަނީ މަގު ޖަލާލުއްދިން މިސްކިތުގެ މައި ދޮރާށި ކުރިމަތީގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. އަހުމަދު

    ބޭނުމެއް ނޫން ހިލޭ ދިނަސް

    9
    2
  2. ނިޒާރުބެ

    ތީވަރަށް ފަހުގެ ފޯނެއް 2020 ގެފޯނެއް އެންޑްރޮއިޑް 10 މީހުންނަށް ތިވަރަށް އޮޅުވާލަންނޫޅޭ ގިނަމީހުން ފަހުގެ އާލާތްތައްގެންގުޅޭ މިޒަމާނުގަ ތިހާފަސޭހައިން އޮޅުވާނުލެވޭނެ