ހެޔޮ އަގުގައި އަބަދުވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރުތައް ލިބޭނެ އެއް ތަނަކީ އެސްޓާސް އެވެ. އެސްޓާސް އިން މި ވަނީ އަނެއްކާވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހެޔޮ އަގުގައި ފަރުނީޗަރު ލިބޭނެ ގޮތް ހަދާފައެވެ.

މިފަހަރުވެސް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ދަށުން ގޭގެއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ކަހަލަ ފަރުނީޗަރުތައް މި ވަނީ އަގުހެޔޮވެފައެވެ. މި ފަހަރު އެސްޓާސްއަށް ގޮސް ވަގުތުން މި ތަކެތި ގަނެލަންވީއެވެ. މި ތަކެތީގެ އަގު ކުރިއަށްވުރެ އެތައް ގުނައެއް އަގުހެޔޮވާނެކަމާމެދު ޝައްކުވެސް ކުރާނެ ކަމެއް ނެތެވެ.

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 26 އިން އަންނަ މާރިޗް މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެސްޓާސް އިން ކުރިއަށްގެންދާ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ދަށުން އަގުހެޔޮވެފައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ ތެރޭގައި، އެނދު، އަލަމާރި، ޑްރެސިންގ ޓޭބަލް، ކެބިނެޓް، ފައިވާން ބަހައްޓާ ހަރުގަނޑު ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެއެވެ.

އެހެންވީމަ ލަސްކޮށްނުލަމާ ހިނގާށެވެ. ވަރަށްވެސް ހެޔޮ އަގުގައި އެސްޓާސް މެދުވެރިކޮށް މި ފަރުނީޗަރުތައް ގަނެލަމާ ހިނގާށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. އެކެކޭ

    ތިއީ ހިދުމަތަކީ.

  2. ހަކީމު

    490 އަށް އެހުރި ޝޫރެކް ދެ ދުވަސްކުރިން ގަތީ 475 އަށް ރެޑް ވޭވުން.