ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުގެ ސަބަބުން އެންމެންގެ ވެސް ބޮލުގެ ރިހުމަކަށް ވެފައި ވަނީ ބަރުދަން އިތުރުވުމެވެ. ކަސްރަތު ކޮށްގެން ވެސް ބަރުދަން ލުއި ނުވުމުވެ. ހަށިގަނޑަށް ބަދަލެއް ނައުމެވެ. ނަމަވެސް މިއޮތީ ބަރުދަން ލުއި ކުރަން ތިކުރާ ހަނގުރާމައަށް އެހީ ވެދޭނެ އުފެދުމެކެވެ.

މިއީ ސައެ ކެވެ. ހާއްސަ ސައިފަތަކުން ތައްޔާރު ކުރާ މިސައިގެ ސަބަބުން 72 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އޭގެ އަސަރު ފެންނަށް ކަމަށް ސައި ބޭނުން ކުރާ މީހުން ބުނެއެވެ.

"ރެޑް ޓީ ޑެޓޮކްސް" ނަމަކަށް ކިޔާ ސައިފަތް ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް މިލިންކް އިން އޮންލައިންކޮށް ސައިފަތް ބައްލަވައި ގެންނެވޭނެއެވެ. މިވެބްސައިޓަކީ ސައިޓްގެ ރައްކާތެރިކަން އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަ އަށް ކަށަވަރު ކޮށްފައިވާ ވެބްސައިޓެކެވެ.

ވެބްސައިޓްގައި ވީޑިއޯ ނިމުމުން އީމެއިލް އެޑްރެސް ޖެއްސެވުމަށް ފަހު ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާނަމަ 20 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް މިއުފެދުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ވީޑިއޯ ނުނިމެނީސް ވީޑިއޯގެ ތިރީގައި "އެޑް ކާޓް" ބަޓަން އިން މިއުފެއްދުން ބައްލަވައިގަންނަން މަސައްކަތް ކުރައްވައިފިނަމަ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ 37 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށެވެ.

ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކަށް ވާނީ ސައިތައްޓެއްގެ ސަބަބުން ބަރުދަން ލުއި ކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޔުނިވަސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ފްލޮރިޑާ އިން ކޮށްފައިވާ ދިރާސާ އަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ކިތަންމެ ވަރަކަށް ކަސްރަތު ކުރި ނަމަވެސް ބަރުދަން ލުއި ނުވާ އެއް ސަބަބަކީ ހަށިގަނޑުގެ ސެލްތަކަށް އައިސްފައި ހުންނަ ބަދަލެކެވެ. ސެލްތަކުގެ ހިނގުމަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެ ބުއިމެއް ނުވަތަ ބޭހެއް ބޭނުން ކުރާނަމަ އަސަރު ފެންނަ ވަރު އަވަސް ވާނެ ކަމަށް ދިރާސާ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

މިސައިފަތަކީ އެފަދަ ބަދަލުތައް ހަށިގަނޑަށް ގެންނާނެ ސައިފަތެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު