ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބާރަށް ވިކެމުންދާ މަރަކާ ޖޫހަކީ ރޯދަވީއްލާ ގަޑިއަށް ދެވަނައެއް ނެތް ބުއިމެކެވެ. މަރަކާ ޖޫހަކީ މަސްނޫޢީ މާއްދާތައް ބޭނުން ނުކޮށް، އޯގެނިކް ދަނޑުތަކުން ހައްދާ މޭވާ ބޭނުން ކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ ރަހަމީރު އަދި ހަށިގަނޑަށް އެތައް ގިނަގުނަ ފައިދާ ތަކެއް ލިއްބައިދޭނެ ބުއިމެކެވެ.

އެހެންކަމުން މިއީ ޕެޝަންފުރުޓް ފަނީގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކޮށްލުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ. ފެނާއި އެއްކޮށްލުމުން ރޯދަވީއްލުމަށް ފަނިތައްޓެއް ގިރާލެވުނީއެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ބުރަކޮށް އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށްކަމުދާނެ ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ.

މާލެއާއި ރަށްރަށުގައިވެސް ޕެޝަންފުރުޓް ފަނީގެ ބަދަލުގައި މަރަކާ ޖޫސް ބޭނުންކުރުން މިހާރުވަނީ އާއްމުވެފައެވެ. މިޖޫހުގެ ރަހަ މާބޮޑަށްވެސް ރަނގަޅީއެވެ. ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް، ބާޒާރުގައި މޭވާގެ އަގުތައް އުފުލިގެންދާއިރުވެސް، މަރަކާ ޖޫހުގެ އަގު ހުންނާނީ ހިފެހެއްޓިފައެވެ. މަރަކާ ޖޫހުގައިހިމެނެނީ މުޅިންވެސް އަސްލު ޕެޝަންފުރުޓްގެޕަލްޕެވެ. އެހެންކަމުން، ފެޝަންފުރުޓް ފަނީގެ ރަހައާއި ތަފާތެއް ނުހުންނަ މިޖޫސް ބައްލަވައިގަތުމުން ޖީބަށްވެސް ވަރަށް ލުއިވާނެއެވެ.

އެހެނިހެން ގިނަ ބްރޭންޑްތަކުގެ ބުއިންތަކާޚިލާފަށް، މަރަކާ ޕެޝަންފުރުޓް ޖޫހުގެ އެކިސައިޒްތައް ބާޒާރުން ލިބެން ހުންނަކަންފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. އެހެންކަމުން ވަކި ސައިޒެއް ނުވަތަ ވަކި ބަޖެޓަކަށްފައްތާލަން ބޭނުންނަމަ، ކަސްޓަމަރުންނަށްގިނަ ޗޮއިސްތަކެއް ލިބިގެން ދެއެވެ.

މަރަކާޕެޝަން ފްރުޓް ޖޫހުގެ ފަސް ސައިޒެއް މިވަގުތުބާޒާރުން ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އެއީ 500 އެމް.އެލް ފުޅި، 750 އެމް.އެލް ފުޅި 1 ލީޓަރފުޅި، 2.6 ކިލޯގެ އިތުރުން، 6 ކިލޯގެ ހަމެވެ. މީގެތެރެއިންވެސް، 2.6 ކިލޯ އަދި 6 ކިލޯގެމަރަކާބްރޭންޑްގެޕެޝަންފުރުޓް ސްކޮއަޝް، ތަޢާރަފްކުރެވިފައި ވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށާއި، ގެސްޓްހައުސް،ރިސޯޓްތައް ފަދަ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިގެންނެވެ.

މަރަކާ ޕެޝަންފުރުޓް ޖޫސް ހޯލްސޭލްކޮށް އަދި ރީޓެއިލްކޮށް ލިބެން ހުރި ފިހާރަތައް

ވީއޭވީ ޓްރޭޑިން ޕޮއިންޓް، 7447777

ބޮޓަނީ ފްރެޝް، 9458811

ފްރުޓް އެންޑް ވެޖް ގާޑެން، 7951010

އެކި މަރުކާ، 7344040

ބާޒާރު ވީއޭވީ، 7641001

ޝޮޕިން މޯރ، 7348000