މިއަދުގެ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރާ ސްޕްރޭއަށް މިވަނީ އިންތިހާއަށް ބޭނުންޖެހިފައެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން ލިބެން ހުރި ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރާ ސްޕްރޭތަކަށް ބަލާލާއިރު ފާހަގަކޮށްލެވެނީ، ބާޒާރުގައި އެންމެ ހެޔޮގައުގައި ޑިސްއިންފެކްޓް ސްޕްރޭ ލިބެންހުރީ ރާއްޖެއަށް ކޮލެޓީ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރަމުން އަންނަ ނިއު އެޑިޝަނުންނެވެ. ނިއު އެޑިޝަނުން ވިއްކަމުން ދަނީ ގްރީންވާރލްޑް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރާ ސްޕްރޭއެވެ.

ނިއުއެޑިޝަނުން މި ބްރޭންޑްގެ ޑިސްއިންފެކްޓް ސްޕްރޭ ހެޔޮއަގުގައި ފޯރުކޮށްދެމުންދާއިރު، މި ސްޕްރޭއަށް ބޮޑުތަރުހީބެއް ލިބެމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.

ގްރީންވޯލްޑް ޑިސްއިންފެކްޓް ސްޕްރޭއަކީ ކޮންމެ ގެއަކަށްވެސް މިހާރު އެހާމެ މުހިންމު ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ. ގިނަ ޢާއިލާތަކުގައި މިހާރު ކޮވިޑަށް ފައްސިފެވައިވާ ކޮންމެ މެމްބަރަކު ހުރެއެވެ، ނުވަތަ ކަރަންޓީނުވެފައިވާ ކޮންމެވސް ބޭފުޅަކު ހުރެއެވެ، އަދި މިހެނުވުމާއެކު ގޭތެރެ އާއި ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ފަސޭހައިން ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަކީ އިންތިހާޔަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ނިއު އެޑިޝަނުން މައުލޫމާތުދޭގޮތުގައި މިސްޕރޭގެ އަގު ހެޔޮވުމާއިއެކު، މިސްޕްރޭގެ ހިމެނޭ ހާއްސަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ކުޑަދުވަސް ބޮޑު މަޤުބޫލުކަމެއް ލިބެމުންދާކަމަށެވެ.

މިސްޕްރޭ ކޮންމެ ތަނެއްވެސް ޑިސްއިންފެކްޓް ކޮށްލެވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބިންމަތި، ލަކުޑި، ފޮތި، ޓައިލްސް، ޕްލާސްޓިކް، ދަގަނޑު އަދި ވައިގެތެރެވެސް ޑިސްއިންފެކްޓުކުރެވެއެވެ.

މިސްޕްރޭ އޭސީތެރެވެސް ޑިސްއިންފެކްޓް ކޮށްލެވެއެވެ. އަދި ކާރުތެރޭގައި އާއި ކޮޓަރި، ލްފްޓް ފަދަ ތަންތަން ވެސް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރެވެއެވެ. ވެހިކަލްގައި އޭސީ ޖެއްސައިގެން ތިން ސިކުންތައް ސްޕްރޭ ކޮށްލައިގެން ވެހިކަލްގެ ވައިވެސް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރެވެއެވެ.

މިސްޕްރޭގެ ބޮޑު ތިން ސައިޒެއްގެ ފުޅި ހުރެއެވެ. އަދި ގިނަދުވަހަށް ގެންގުޅެވޭއިރު، ފުޅީގެ އަގުތައްވެސް ރަނގަޅެވެ.

400އެމްއެލް – 60ރ

300އެމްއެލް – 50ރ

250އެމްއެލް – 45ރ

ނިއު އެޑިޝަނުން ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރާ ސްޕްރޭ އޯޑަރު ކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 9972727 ނޫނީ 7483120، 9672727 އަށެވެ.
ނިއު އެޑީޝަނައް އޯޑަރު ދެއްވުމުން ހިލޭ ގެއަށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދެއެވެ.

ނިއު އެޑިޝަންއަކީ ރާއްޖެއަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮލެޓީ އެތައް ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ގެނެސްދެމުން އަންނަ ބައެކެވެ. އެގޮތުން ނޯޓް ކޮސްމެޓިކްސް، ލޭޔާ ޝޮޓް، ކަންޓޫ،ބާތް އެންޑް ބޮޑީ އަދި ލިލީޑޯ ޕެރިސް ފަދަ މަޝްހޫރު ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ އެއް ބަޔަކީ ނިއު އެޑިޝަންއެވެ.

ނިއު އެޑިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ، ނިއު އެޑީޝަން ހޯލް ސެންޓަރުން ޑިސްއިންފެކްޓް ސްޕްރޭ މިހާރު ހޯލްސޭލްކޮށް ގަންނަން ބޭނުން ފަރާތްތަކަށް ޙާއްސަ އަގުތަކެއްގައި އެފުރުސަތުވެސް ހުޅުވާލާފައެވެ އަދި ހޯލްސޭލް ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޯޓަށް ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދެއެވެ

ނިއު އެޑިޝަން ހުންނާނީ އޮލިމްޕަސް ކުރިމަތީ މަގުން ގޮސް ނިމޭއިރު، ގަލޮޅު ސަހަރާ ކަންމައްޗަށްވާގޮތަށެވެ.