ދުނިޔެ

ލަންޑަނުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާގެ ޙަޤީޤީ "ހީރޯ" އިންނަކީ މުސްލިމުން

"މިސްކިތުން ފައިބައިގެން އައި މި ޒުވާން މުސްލިމު ފިރިހެން ކުދިން އަހަރެމެންނާ މިއަދު އެހީތެރި ނުވިނަމަ، އިތުރު އެތައް ބަޔަކު މަރުވީސް ކަންނޭނގެ". ގްރީންފެލް ޓަވަރު ހުންނަ…