މިޔަންމާގެ ރަޚައިން ސްޓޭޓުގެ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ އެތައް ހާސް މުސްލިމުންނެއް މަރާލި މައްސަލައިގައި، ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމާފައިވަނީ، އެޤައުމުގެ އެންމެ ހަތް ސިފައިންގެ އޮފިސަރުންނަށްކަމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިޔާތަކުން ބުނެފިއެވެ.

އެޤައުމުގެ ލާއިންސާނީ ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު، ޒޯ ޓޭ އާ ހަވާލާދީ "އަލްޖަޒީރާ" އިން ބުނެފައިވަނީ އަސްކަރިއްޔާއިން ހިންގި ތަޙުޤީޤަށް ފަހު ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމާފައިވަނީ ހަތް ސިފައިންގެ މީހުންނާއި، ތިން ފުލުސް އޮފިސަރުން އަދި ހަ އާއްމު ބުޑިސްޓުންގެ މައްޗަށްކަމަށެވެ. އަދި، އެމީހުންގެ މައްޗަށް އަޅަނީ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބުކަމަށްވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހުން ފެށިގެން، ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެތައް އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތަކެއް، މިޔަންމާގެ ސިފައިންނާއި ބުޑިސްޓުން ހިންގާފައިވާކަން ކަށަވަރުވެއެވެ. އެގޮތުން، ގޭގޭގައި ހުޅު ޖަހާ އަންދާލުމާއި، އަންހެނުންގެ އިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަތުން އަދި ކުޑަކުދިންނާއި އެނޫންވެސް މީހުންގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހާ މަރާލުން ހިމެނެއެވެ.

މި އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް، ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އަވަށްޓެރި ބަނގުލަދޭޝް އަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވެއެވެ. ބޯޓުފަހަރުގައި އެމީހުން އެޤައުމަށް ހިޖުރަކުރިއިރު، އަދިވެސް އެމީހުން ދިރިއުޅެމުންދަނީ ބަނގުލަދޭޝްގެ ކޮކްސް ބާޒާރުގައެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުން، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން ސެކެރެޓަރީ ބޮރިސް ޖޯންސަން ވަނީ މިޔަންމާގެ އަނިޔާވެރި އަން ސަން ސޫ ކީއާ އިއްޔެ ބައްދަލުކޮށް، ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން އަލުން މިޔަންމާއަށް ގެނެވޭނެ ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.