ކުޑަ އަންހެންކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލި މީހަކު ގިނަ ބައެއްގެ ކުރިމަތީގައި އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލައިފިއެވެ.

މަރާލައިފައިވަނީ ޔަމަނުގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އުމުރުން 41 އަހަރުގެ މުހައްމަދު އަލް މަޤްރަބީ ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެކެވެ. އޭނާ މަރާލީ ތިން އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއް ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު މަރާލުމުންނެވެ.

މުހައްމަދު އަލް މަޤްރަބީ މަރާލާފައި ވަނީ ޔަމަނުގެ ވެރިރަށް ސަނާގައި މެޝިން ގަންއެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އަލް މަޤްރަބީގެ ބުރަކަށްޓާއި މޭމަށްޗަށް އެތަށް ފަހަރަކު ވަނީ މެޝިން ގަން ބޭނުންކޮށްގެން ބަޑި ޖަހާފައެވެ.

އަލް މަޤްރަބީ މަރާލިތަނަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ އިތުރުން އެގައުމުގެ ގިނަ މީޑިއާތަށް އެއްވެފައިވާއިރު އެގައުމުން ބުނަނީ އެފަދައިން އޭނާއާއި މެދު ކަންތަށް ކުރީ މުޖުތަމައުން އެފަދަ އަހުލާޤީ ކުށްތަށް މަދު ކުރުމަށް ކަމުގައެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ރޭޕްކޮށް އަނިޔާވެރިކަމާއިއެކު ކުއްޖެއް މަރައިފިނަމަ އެމީހަކަށް އޮތް އަދަބަކީވެސް މަރު ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގައި ކުޑަކުދިން ރޭޕް ކޮށް މެރުން މިވަނީ އާންމުވެފައެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕާކިސްތާނުގައި ވެސް ވަނީ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލައިފައެވެ. އޭގެ ފަހުން އިންޑިއާގައިވެސް ވަނީ ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު މަރާލައިފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

16 ކޮމެންޓް

 1. ޔަހުޔާ

  އެކަމު އައިއެސް އިން ތިގޮތަށް މެރިނަމަ ހަރުކަށިވީއެ ވަގުތުން........

 2. ރަމީޒު

  މަރަށް މަރު ތިޔަ ހުކްމު ރަގަޅު

 3. Anonymous

  މިގޮތަށް މިކަން ކުރަން ވީ

 4. މުުުުނޯ

  ހަމަ ބަރާބަރު

 5. ޕޮފުބާ

  ބަރާބަރު

 6. justin

  އާން. ހަމަ ނިންމާލަންވީ ހިތިރަހަ ލާވަރަށް ކަށްވަޅުގަވެސް. ޔޫރަޕާ އެމެރިކާ ގެ މިކަހަލަ ހަބަރު ވެސް ގެނެސްދީބަލަ

 7. އަފީފާ

  އިންޑިޔާއަކަމުގެމާހިރުންތިބިގައުމެއް
  އެމީހުންނުބަލާނެ ކުޑައެއްބޮޑެއްއެވަރިހަމަވާ
  ނެއަމާވިޔަސް ގޮތެއްފޮތެއްނުހުންނާނެ
  މިވަރުގެބަޔަކުމިއުޅެނީއަހަރުމެންގެމިކުޑަކުޑަ
  ދިވެހިރާއްޖެއައްގެއްނަންވެގެންމިއުޅޭކެރަފާޣައްދާރު
  އަހަރެންހަމަހައިރާންވެއަންތަރީސްވެއްޖައީ

 8. މަންހަ

  ސުބުހާނަﷲ ވަރަށް ރަނގަޅުނިންމުމެއް އަޅުގަނޑުމެން ވެސްބޭނުންވާނިންމުން ތީ މިޤައުމުންެސް ތިދުވަސް ފެންނާނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުކުރަން

 9. Anonymous

  ސުބުހާނަﷲ ވަރަށް ރަނގަޅުނިންމުމެއް އަޅުގަނޑުމެން ވެސްބޭނުންވާނިންމުން ތީ މިޤައުމުންެސް ތިދުވަސް ފެންނާނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުކުރަން

 10. އަޙުމަދު

  ޙުކުމް ތަންފީޒް ކުރުން އަވަސްކުރަންޖެހޭ. ތިހެދީ ރަނގަޅަށްކަމަށް ގަބޫލުކުރަނީ.

 11. މަރޭ

  ސަޅި

 12. ސަނާ

  ރަނގަޅު ތިކަހަލަ މީހުން ހަމަ މަރަންވީ

 13. ޖަޔަ ސަންކަރު

  ކޮބާ އެމެރިކާއާއި އިނގިރޭސި ވިލާތު ކިޔާ ބައިގަނޑު. އަދި ހޭވެރިކަން ނުވަނީ ތޯއްޗެ!

 14. ަައަލިބެ

  އަޅުގަނޑު ވަރަށް އާދޭހާއެކު ބުނެލަން ހުރިހާ އެންމެންގާތުގައިވެސް އޭރު އައިއެސް ކުރި ހުުކުމްތައް އެއީ ހަމަ ތިފަދައިން ކުރި ހުކުމްތަކެއް. ހަމަޕަޓަސްލާފަ މީހަކުގެނެސް ބޮލަށް ބަޑިޖަހަނީކީނޫނޭ. ހަމަ ކޯޓުމަރުހަލާ ނިންމާފަ......... އެމެރިކާއި،ރަޝިޔާ ފަދަ ޤައުމުތަކުން އެއީ މިވެނިވައްތަރެއްގެ ބައެކޭ ބުނީމަ ކީއްވެތޯ ތިޔަ އަޚުންނާއި އުޚްތުން ތި ޤަބޫލުކުރަނީ. އެކާފަރުންނަށް އޯކޭ ވާނެ ޒިނޭއާއި ރޭޕު. އެއީ އެމީހުން އީމާންވަނީ މާއްދީއްޔަތަށް.

 15. ބައްޕައެއް

  ހާދަ ދެރަކަމެކޭ ދޯ. ތިން އަހަރު ކުއްޖެއްގެ ބައްޕަ އެއް އަޅުގަނޑަކީވެސް.. މި ހުކުމް އަށް ތާއީދު ކުރަން.

 16. ޙިރާ

  ޢޭނަ ރޭޕުކޮއްފަ މަރާލިނަމަ