ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހުގައި ހުންނަ އެންމެ ދުވަސްވީ އެއް ޗާޗް ކަމަށްވާ ނޮޓްރީ ޑޭމް ޗާޗްގައި ރޯވި އަލިފާން ކުއްލިއަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރި ޗާޗްގެ ބައެއް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

ޗާޗްގައި ރޯވި އަލިފާން މިހާރު ވަނީ ޗާޗްގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ފެތުރިފައެވެ.

ނޮޓްރީ ޑޭމް ޗާޗަކީ 12 ވަނަ ގަރުނުގައި ބިނާކުރި ޗާޗެކެވެ. އެތަން ބަލާލުމަށް އަހަރަކު 13 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރެއެވެ. ނޯޓްރީ ޑޭމް ޗާޗަކީ "ޕެރިހުގެ ހިތް" ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެއެވެ.

ޗާޗްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން ދާތީ ފްރާންސްގެ ރައީސް މެކްރޮން މިއަދު ގައުމާއި މުހާތަބު ކުރައްވާ ދެއްވަން އޮތް ތަޤްރީރު ވެސް މިހާރު ވަނީ ކެންސަލް ކުރައްވާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

10 ކޮމެންޓް

 1. އަހމދުރސދ

  ތި ނަސާރާއިންނަށް ހިދާޔަތު ދައްކަވާނދޭވެ
  ޢީސާގެފާނުގެ ދީން ބަދަލު ކޮށް، ﷲ އަށް ދަރިއަކު ވާ ކަމަށް ދަޢުވާ ކުރި ކާފަރުން ތައް.
  ކޮން ފަދަ ބޮޑު ސުންޕާ އައިބު ބަހެއް ތޯ ޢާލަމުތަކުގެ ވެރި އެއްކައުވަންތަ ކަލާނގެ އަށް.

  10
  4
 2. ގަމާރު

  ނަވާޒޫ..! ތިވަރަށް އިގިރޭސި ނުވިއަސް އިގިރޭސި ބަސް އެގެންޏާ އެނގޭ ކަމަށޭ ވާނީ..! ކޮން ޗާޗުއެއްތަ ތިލިޔެ ނަގަނީ..؟ "ޗާރޗް" އަށްވެސް ދިވެހި ބަހުން ކިޔަނީ "ފައްޅި". ނޫނީ "ނަސާރާދީނުގެ ފައްޅި". އެނގިއްޖެތަ..؟!

  35
  1
 3. ޢަބްދުﷲ

  الحمد لله رب العلمين


  40
  3
 4. ޙަހާ

  ވާންވި ގޮއި ޢެވީ

  11
  4
 5. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް، ރ.ވާދޫ

  އަލްހަމްދު ﷲ

  40
  4
 6. މަންވަރް

  އެހެން ދީން ތަކުގެ މީހުން (ހާއްސަކޮއް އެއް ކަލަކު ވާކަމައް ގަބޫލުކުރާ އަބްރަހަމިކް ދީންތައް: އިސްލާމް، ނަސާރާ އަދި ޔަހޫދީ) އަޅުކަންކުރާ ތަންތަނައް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ މަނާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް. އެތަންތަނައް ރައްކާތެރިކަން ދެއްވަވާ މިސްކިތުގަވެސް އެމީހުން އަޅުކަން ކުރުމައް ފުރުސަތު ދެއްވި. އެތައް ކަމެއް އެއްކޮއް ގަބޫލުކޮއް، އެމީހުނައް މާތް ﷲ ގެ މަގު ނުފެނި ވަނީ ފިކުރު ނުކުރާތީ.

  8
  3
 7. މޯދީ

  ކެނެރީގޭ ޔަހޫދީ ކަލޭގެ އާއި އޭނަ އަށް ތަބައަވާ ބައިގަނޑު ވަރަށް ދެރަވާނެ. އެމީހުންގެ ފައްޅި...ހައްހައްހާ

  10
  9
 8. މުހައްމަދު

  ނަސީބެއް ކުށެއްނެތް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބުނީތީ އަލްޙަމްދު ލިއްލާހި އަހަރެމެންނަކީ އެއްވެސް މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭކަށް ނުވަތަ ދޭކަށް އުޅޭބައެއްނޫން އެނަމޫނާ ވަނީ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަޞައްލަމަ ދައްކަވާފައި އަބަދުވެސް މަޢާފުކުރުމާއި ހެޔޮދުޢާކުރުމާއި އެހެންމީހުންނަށް ނަމޫނާދައްކަވާފައި ވީމާ އެގޮތަށް އަހަރެމެންގެ ޢަމަލްތައްވެސް ބެހެއްޓުން ހެޔޮކަން ބޮޑުވެގެން ވާނެކަން ޔަޤީން

  10
  2
 9. މުސްޠޮ

  އަނދަންވީ އެކަހަލަ ހުރިހާތަނެއް އަނދާ ހުލިވާންވީ

  12
  3
 10. ގުރެއިސީ

  އަހަރެމެން މުސްލިމުން ނުވާނެ އެމީހުނައް ބަދުބަސް ތައްބުނެ ބަދު ދުވާކުރަކައް އެކަމާ އަހަރެން ދެރަވާންޖިހޭ މިސާލަކައް އިހައްދުވަހު ނިއުޒީލެންޑުގަ މިސްކިތައް ދިން ޓެރަރިސްޓް އަނިވެރި އުދުވާނީ ހަމަލާގަ އެއްމެބޮޑު އެހީތެރިވެ އެކުގައި ތިބިކަން ހަމަކޮއް ހަމްދަރިދީގެބަސްތަބުނެލީ ހިތުގަ ދީނީ ހަސަދަވެރިކަމެއް ނެތް އެހެންދީން ތަކުގެ މީހުން އަހަރެމެންވެސް އެއްދީނެއްނޫނަސް އެހަމްދަރުދީ އާއި ކުލުނު ހުންނަންވާނެ ދީންތަފާތަސް ހަމަ މީ އިންސާނުން

  10
  3