ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން އިސްރާއީލްގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއްގައި އިއްޔެ އިން ފެށިގެން އަލިފާންގަނޑުތަކެއް ރޯވެ، އިތުރަށް ފެތުރެމުން ދާތީ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އިސްރާޢީލުން ޤައުމުތަކުގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެއެވެ.

މިހާތަނަށް އިސްރާއީލަށް އެހީތެރިވާނެ ކަމަށް، އިޓަލީ، ގްރީސް، ސައިޕްރަސް، ކްރޮއޭޝިޔާ އިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އިސްރާޢީލްގެ ފޮރިންގް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ، މިހާތަނަށް 3،500 އެއްހާ މީހުން ސަލާމަތީ ސަރަހައްދުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ޤައުމުތަކުގެ، "އަވަސް" އެހީއަކަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ފޮރިންގް މިނިސްޓްރީންގެ މިބަޔާނަކީ އިސްރާއީލްގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަތަން ޔާހޫގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ނެރުނު ބަނާނެކެވެ.

ބައެއް ޤައުމުތަކުން އެހީތެރިވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިން ނަމަވެސް، އިސްރާއީލަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނީ، މިއަދު ހެނދުނު ކަމަށް އެޤައުމުގެ މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެެވެ.

ހޫނު ގަދަވެ އިސްރާއީލްގެ ގިނަ ހިސާބުތަކެއްގައި ރޯވަމުން އަންނައިރު، އިސްރާއީލްގެ ޕަބްލިކް ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓަރވަނީ ގައުމުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތަކަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވުމަށް ގޮވާލާފައެެވެ.

އިސްރާއީލްގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ފިނިހޫނުމުން އުޅެނީ 40 ޑީގްރީއަށްވުރެ މަތީގައެވެ. އިސްރާއީލްގައި ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން، ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށްވެސްވަނީ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައެވެ. މިގޮތުން ރޭލު ދަތުރުތައް، ރޭލު ދުވާ މަގުތައް "އެކްސްޕޭންޑް" ވެފައިވާތީވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

70 ކޮމެންޓް

 1. އަޅާނުލާ

  ރޯވެ އަނދައި ހުލިވަންދެން ބަލަން ތިބޭ. އަޅާލާނެ ކަމެއް ނެތް. ތިޔައީ އަޅާލަންޖެހޭ ވަރުގެ ބައެއް ނޫން.

  438
  11
 2. ސަމން

  ކޮބާ އެމްޑިޕީއިން އިޒުރޭލުގެ އަލިފާންގަޑު ނިވާދޭން ވޮލަންޓިއަރުން ފޮނުވަންވީނުން..

  255
  92
  • ލުތުފީ

   ތިހާ ދާހިތްވަންޏާ ދާންވީނު. އެމްޑީޕީން މީހުން ފޮނުވާތޯ ނުބަލާ

   85
   113
   • ޒުހުރާ

    ނޫނޭ ބަލަންޖެހޭނެތާ، މޑޕ އަކީ އިޒްރޭލުގެ މީހުންނާއެކުވާ ބައެއްނު. އެބަޔަކުވާހުށީ އެބަޔަކު އެންމެ ލީބިވާ ބަޔަކާއެކު. ރޫހާނީ ލީޑަރުގެ މެންޓަރ ނަތަންޔާހޫއަކީ. ރޫހާނީ ލީޑަރގެ ޕަޕެޓުން ޕާޓީނކުދިންކޮޅަކީ. ﷲ ގެ ކޯފާއަންނަހިނދު ފިރުއައުނު ފަދައިން އީމާން ވެވެވޭތޯ އުޅޭހެން ހީވަނީ

    95
    23
   • ކާފަ މެން

    ޢަވަހައް ތައުޒިޔާ އަށް އެދި، އެހީތެރި ވުމަށް އެހެނިހެން ޔަހޫދީންނަށް ގޮވާލާން ވީނު. ތިމަންމެންގެ ސަރުކާރ މިތިބީ ޔަހޫދީންނާ އެކުގައޭ ފާޅުގައި ނުބުނެ

    68
    8
   • ތައްހާނު

    އެހެން އެބުނީ އެއީ މިހާތަނަށް މިރާއްޖޭގެ ތާރީހުގަވެސް އިޒްރޭލާ އެހާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަން ބޭނުންވެގެން އުޅެނީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރެއްގަ އެކަނިން ކަމަށް ވީމަ ކަޑަނުވޭ އެމްޑީޕީގެ މަތީގަ އޮތީ އިޒްރޭލާ ހެދި ހޭބަލިވާ މީހުން އެންމެނަށް އެނގޭ ކަމެއްމީ

    57
    7
 3. ހާތި

  الحمد لله

  278
  5
 4. ސަޓޯ

  އަލްހަމްދުލިﷲ

  273
  9
 5. މުޖޭ ޑީޑީ

  ﷲ ކުޅަދުންވަންތައީ

  333
  4
 6. މަ

  މި މީހުން ވެސް ޖެހޭތަ އެހީތެރިކަމަށް އެދެން

  233
  6
 7. ނަތަން ޔާހޫ

  ޢަދާހުލިވަންދެން ބަހައްޓާ...??

  294
  5
 8. Anonymous

  އެހީވާބަޔަކުވެސްހަލާކު ކުރައްވާންދޭވެ ..އާމީން

  288
  14
  • ޛސހސހ

   އާމީން

   128
   3
  • މުޙައްމަދު

   އާމީން

   36
 9. ނަސީދު

  މިހާރުއިގޭނނެ އަލިފާލަކީ ހޫލުއެއްޗެއްކަން ފަލަސްތީނުމީހުންނައްބޮންއެޅީމާވާނީހަމަތިހޫނު

  306
  5
 10. ރާޅުބޯއީ

  މި ނުބައިނުލަފާ ޔަހޫދީންނަށް އެހީތެރިވުމާމެދު ލާދީނީ ސަރުކާރުން ކޮމިޓީއެއް ނަހަދާބާ؟

  181
  26
 11. މޯދީ

  ކޮބާ އެމްޑީޕީ ގުންޑާއިންތައް؟ ފެނޭތަ ކަލޭމެންގެ އައުވާނުންތަކަށް ވާގޮތް... ދެން ތިބޭ...އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް މަޖިލިސް މެޖޯރިޓީ ލިބުނީމަ، ކަލޭމެންގެ ކަލާނގެ ކޮބާހޭ، ބުނި އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުންތަކަށް ފެނޭތަ އަހަރެމެންގެ ކަލާނގެ ބާރުގަދަ ކަން. ﷲ އީ އެންމެ ގަދަފަދަ ރަސްކަލާނގެ

  239
  30
  • ޜޭކަނު

   މިހިރަ ނުބައި އިންސާނާއެވެ. ކަލޭގެ ނުބައިކަން ނަތަންޔާހޫ އާއި އެއްވަރު ތިވަނީ އެވެ. މުޅިއިސްލާމީ އުންމަތުގެމީހުން ކަރުނައަޅާ ﷲ އަށް ރޮއެއާދޭސް ކޮށް ދުއާދަންނަވަނީ އިޒްރާއީލުގެ ހަލާކަށެވެ.އެންމެ ހައްސާސް ދަނޑިވަޅުގަވެސް ކަލޭ ތިޔަޖެއްސުންކުރަނީ އަހަރުމެންނަށެވެ. ޢެމްޑީޕީއަކީ ރާއްޖޭގެ މެޖޯރިޓީއެވެ. ޢެއީ މުސްލިމުންނެވެ.

   31
   64
 12. އަލިފާން

  ކަލޭމެން ސިޔާސީވޭވޭ ތިބޭ! ޢަހަރުން ބުނާނީ އަލްޙަމްދުލިލްﷲ އޭ!! ޙަމަ ގިނަގިނައިން މިނުބައި މީހުނަށް ކޯފާލައްވާންދޭ!

  292
  6
 13. ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ

  ތިވަނީ ހަމަ ރަނގަޅަށް.. މަ ނުވާނަން ކަލޭމެނަކަށް އެހީއެއް.. ފަލަސްތީނުނަމަ ވަގުތުން އެހީވީސް...
  الحمد لله??

  151
  3
 14. ދިވެހި މީހާ

  އިސްރާޢީލްގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވައި ކާފަރުންގެ ބާރު އެއްކޮށް ކަނޑުއްވައި ދެއްވާންދޭ.. އާމީން

  206
  1
  • آمين

   آمين

   76
   3
 15. މުކި

  ބަލަ އިޒްރައީލްގަ އުޅެނީ ހުސްއެކަނި ޔަހޫދީންނެއްނޫނޭ. ޟުސްލިމުންވެސް އުޅޭ. ޢަލްހަމްދުﷲ އޭކިޔާމިހުން ވިސްނަނީ ހަމައެކަނި އެއްފަޅިންތަ؟ އެތަނުގެ ހަޤީގަތް ކިތައްދިވެހިންނަށް އެނގޭބާ؟

  39
  44
  • ހހހހ

   އިސްރާއީލުގައި މުސްލިމުން އުޅޭތޒިތަ ކަލޭމެންގެ ރޫހާނީ ލީޑަރ ނަތަންޔާހޫ ދެކެ އެހާލޯބިވެގެން އެއުޅެނީ؟

   52
   5
 16. ޢަފީ

  ހަމަ ހެޔޮކޮށް އެވީ.

  67
  3
 17. Anonymous

  މޮޅެތި ހެޑިންގ ޖަހާލާފަ. ރޮވެގެން އުޅެނީ 2 އަވަށެއްގަ، ނިސްބަތުން ކުޑަތަންކޮޅެއްގަ. ޕަސަނޓޭޖުނ ބަލަނަމަ %0.02 ވަރު ތަންކޮޅެއްގް. ހެޑިންގ ކިޔާލީމަ ހީވަނީ މުލިއިސްރާއިލް ނެތިގެންދަނީހެން. އަލިފާން އޮތީ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފަ ކަމަށްވަނީ.

  17
  65
  • ނޮކްސް

   ކަލޯއެވެ. ޙައިހޫނުކަން ތަހައްމަލްކުރާ ހިނދު ރޮއްޓެއްގެ ފަޅިއެއްވެސް އުހުދުފަރުބަދަހާ ބޮޑުވާނެއެވެ. މުސްލިމުންގެ ދުއާއަކީ އިޒްރާއީލު ނެތި ދިއުމެވެ. ޔާ ﷲ އިޒްރާއީލް ކުޑަކުޑަ އަލިފާންކޮޅަކުން ނެތިކޮށް ފަލަސްތީން އަމާން ކުރައްވާފާނދޭވެ. ކަލޭގެ ލޯމަތިން ވެސް މިކަން ދައްކަވާދޭވެ.

   76
   1
  • ރޯނު އެދުރު

   ކަލެއަށް މާ ބޮޑަށް އެނގެނީ.... ތިޔަ އުޅެނީ މޭ ކަރައިގެން. ތިމާ ލޯބިވާ ޔަހޫދީންތަކަށް ގެއްލުންވާތީވެ.... އިޒުރޭލަށް ދޭބަލަ.

   53
   2
 18. ނަބާ

  الحمدلله ، އެކަލާނގެއީ ކޮންމެ ކަމަކަށް ކުޅަދުންވަންތަ ވޮޑިގެންވާ ހަމަ އެކަނިފަރާތެވެ.. އިޒްރާއީލް ގެ ނުބައި ނުލަފާކަން މުޅިދުނިޔެ އޮތީ ބަލަން!! ފަލަސްތީންގެ ނިކަމެތި މުސްލިމުންނަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާތަކަށް ދެނީ ބީރުކަންފަތް !! ޔާ ﷲ އިޒްރޭލް ގެ މައްޗަށް ފަލަސްތީން މުސްލިމުންނަށް ނަސްރު ދެއްވާންދޭވެ!! އާމީން

  111
  1
  • Anonymous

   އާމީން

   43
   1
 19. ނަމެއް ނުކިޔާ

  ދުނިޔަވީ ބޮޑު އިބްރަތެއް

  71
  3
 20. ނަތަންޔާހޫ

  މިވަގުތު ރަގަޅުވާނެ ފަލަސްތީނުންނާ އީރާނުން އިޒުރޭލަށް ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއްދޭން

  74
  5
  • އާ

   އަސްލުވެސް

   32
   1
 21. heh

  އަދިވެސް ދާންވީއެއްނުން ފަލަސްތީނު ތަޅާ ސުންނާފަތިކުރަން.

  43
  3
 22. ކަމަނަ

  ބަލަ މިރާއްޖެ އަކުން އެހިީއެއް ނުވޭބާ؟

  38
  6
  • Anonymous

   ނޭގެ ސިފައިން މިހާރު ނުފޮނުވާކަމެއް. މިގައުމުގެ ވެރިންނަކީ ޔަހޫދީ ހާއްސަކޮށް މުސްލިމުންގެ ޖައްލާދު އިންޑިޔާއާއި އެމެރިކާއާ ފްރާންސްއާއި ޔޫކޭގެ ވެރިންގެ ބައިވެރިންނެއްނު. އެއިން ޖައްލާދަކަށް ލިބޭ ކޮންމެ ހިތާމައެއްގެ 3 ގުނައަށް މިގައުމުގެ ވެރިންނަށް ހިތާމަލިބޭނެ. އިންތިހާދަރަޖައިގެ ލޯތްބެއްވަނީ ޖައްލާދުންނާ މިގައުމުގެ ވެރިންނާ ދެމެދު އުފެދިފަ.

   37
   2
 23. ޛިޮޖ

  ޢެކަކުވެސް ނުދާތި އެހީވާން

  55
  3
 24. ހުދުހުދު

  އަލްހަމްދުﷲ. ﷲގެ ކޯފާ ތިޔަކީ

  66
  2
 25. ާއައިންތު

  ޜޯވެއަނދަން މާލަސްވެއްޖެ. މީހުންވެސް އަނދަންވީ.

  64
  2
 26. ޑޮން

  އަލްހަމްދުލިިއްލާހި ތިވަނީހަމަރަނވަޅަށް އެއްވެސް ގައުމަކުން އަޅައެއްލާނެކަމެއަނެއް

  33
  1
 27. ކީއްވެ؟

  "މިހާރު" ނޫހުގަ މިޚަބަރު ނުލިޔަނީ ކީައްވެ؟ތޔާތކާފަރުންނާއި އަނިޔާވެރިންގެ ކިބައިން މުސްލިމުން އަބަދުވެސް ސަލާމަތް ކުރައްވަވާދޭވެ. މި މާތް ރޯދަމަހުގެ ބަރަކާތުން މުސްލިމުންގެ ދުޢާ އިޖާބަ ކުރައްވާށި.އާމީން.

  40
  2
 28. ދަންނަ

  ތީﷲގެ ކޯފާެއެއް އިޒްރޭލުމީހުންނަށްހީވަނީތަ ތިމާމެންނަކީ މާވަރުގަދަ ބައެއްހެން ކޮބާތިޔަވަރުގަދަކަމެއް ކޮބާ އާރެއްބާރެއް ﷲއީ ކޮންމެކަމަކަށްވެސް އެނމެ ކުޅަދުންވަންތައިލާހް.

  43
  3
 29. ކަބުލޮ މެއި 2019 5 24

  الحمداللله ތިބައި މީހުން ނެތިކުރައްވާަން ދޭވެ

  36
  1
  • ޢަލީ

   ކީއްވެ ދެން އެހީނުވަނީ

 30. ޅަކޮއެ

  ކޮބާ ޔަހޫދީންނާ އެއްކޮޅަށްވޯޓުދިން އެމްޑީޕީ ދާންވީނު އެތަންނިއްވާދޭން

  27
  2
 31. Anonymous

  ފާޅުވެގެންވާ ޝައިތާނެއް އޮޒްރޭލަކީ. ނަތަންޔާހޫ ބޮޑާވެފައި އދ ގައި ބުނި އެމީހުންނަކީ މަތިވެރިބައެއްކަމަށް. ހަމަލާނުދެވޭނެކަމަށް. ﷲ އެމީހުންގެ އެބޮޑާބަސް ްައްސަވާ ވޮޑިގެންވާނެކަން އެނގޭހާލު ބޮޑާވެގަތީ. އެމަޖިލީހުގެ އެންމެން ތަރުހީބުދިން. މިއަދު ބޮޑާވެފައި އަލިފާނަށް ކީއްވެބާ އަމުރުނުކުރަނީ އިޒްރޭލުގައި ނުހިފުމަށް.

  37
  2
 32. އަކިރި

  މިހާރު މިރާއްޖޭގެ ބޮޑުތިމާހުންގެ ލޮލައް ނިދިވެސް ނާންނާނެ ޔަހޫދީ ފިކުރުގެ މީހުންވީމަ ވާނީ އެހެނެންނު.

  23
  4
 33. ރާއްޖެއިން

  އަވަހަށްދޭ

  13
  1
 34. ފަލަސްތީން

  ޢަހަރެންގެ ބަދުދު ދުއާ އިސްރާއީލުގެ ޔަހޫދީ އަނިޔާވެރިންނަށް. ޢެބައިމީހުން ދުނިމަތީގަވެސް ނިކަމެތި ކުރައްވާށި

  39
  1
 35. ރރ

  الحمد لله

  27
  1
 36. Anonymous

  އެނުލަފާޖައްބާރު އިޒރާއީލް ނެތިކުރައްވާފަނޫނީ އިބައިލާހު އެއުރެން އެމުސީބާތުން ސަލާމަތް ނުުކުރައްވާނދޭވެ އާމީން

  38
  1
 37. ޟުހަާ

  އެއްވެސް އެހީ ތެރިކަމެއް އިސްރާއީލް އަށް ދޭނެކަމެއް ނެއް

  18
  1
 38. ާަ2850

  ޢެމީހުން ފަލަސްތީނު މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާކުރާއިރު ހިތަށްއަރާތަ

  20
 39. އަލްޖިބްރާ

  އާމީން ! އިޒުރޭލާއި އިޒްރޭލުގެ އަނިޔާވެރި އެންމެން އަދާ ހުލި ކުރައްވަވާ ފާދޭ ! އާމީން ! އެކަކުވެސް އެމީހުނަށް އަޅާލާނެކަމެއްނެތް !

  14
  1
 40. ޭއިބޫ

  ޢަލްހަމްދުލިއްލާހި ތިޔަގައުމުގެ ތިބިޔަހޫދީން ނެތިކުރައްވާދޭވެ.

  16
 41. ނޫސްކިޔާމީހާ

  އިސްރާއީލް ގެ އެއްވެސް ޔަހޫދީއަކަށް އިސްލާމީ އެއްވެސް ޤައުމަކުން އެހީތެރިނުވާތި އެެއީ އިސްލާމުންގެ އަދުއްވުން އެއްވެސް އާރެެއް ބާރެއް ނެތް ފަލަސްޠީނުގެެ ޅަދަރިން މުސްކުޅިން ޝަހީދު ކުރަނީ. ޢަލިފާނަކީ ހޫނުއެެއްޗެއްކަން އިސްރާއީލަށް ދައްކަވާނީ އރއްކައުވަންތަ ﷲ.

  15
 42. ސަންކުއިކު

  الحمد لله

  14
 43. ނަންނުކިޔާ

  ދިވެހި ސަރުކާރުން ނަމަނަމަ އެހީތެރިކަމުގެ އިގިއްޔެއް ްުފުލާލިޔަސް އަހަރެން ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ވާނަން. ނަމަނަމަ ބަހެއް ވެސް ނުބުނާތި. ކެތް ކޮށްލައިގެން ތިބެ.

  14
  1
 44. Anonymous

  އާމީން

  10
 45. މުހައްމަދު

  އަދާހުލި ވާންވީ ހަމަ

  10
 46. ޙަނީ

  ފާއިތުވި ސަރުކާރުން މީހުން ފޮނުވަން ޖެހޭނެ. ޢެމީހުންނާ އެންމެ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވާ ފައިސާގެ މުޢAމަލާތްތައް ހިންގީ ޔާމީނު ސަރުކާރުން ނުން. ޢަވަހަށް ފެބާލިދީއެއް ދީފަ "ފާހަގަފުންމާލި " ގްރޫޕު ފޮނުވާ

  6
  6
 47. އަފީ

  ނުބައި ނުލަފާ ޔާހޫދީންނަށް އޮތީ އަލިފާން! މިދުނިޔެމަތީގަިވެސް އަލިފާން ގިޔާމަތުގައިވެސް އަލިފާން!

 48. އާދަމް

  އިސްރާއީލުގެ އަނިޔާވެރި ކަމުގެ ބަދަލު ހިއްޕަވާ އެބައިމީހުން ހަލާކު ކުރައްވާ މުސްލިމުންނަށް ނަޞްރު ދެއްވާނދޭވެ!

 49. Anonymous

  އިސްރާއީލް އަށް އެ ދައްކަވަނީ މާތްﷲ ގެ ކޯފާ... އެއީ އެންމެ ބާރުގަދަ އެންމެ ކުޅަދުންވަންތަ ފަރާތް....ތިމަންނާމެންހާ ވަރުގަދަ ބައެއް ނެތް ކަމަށް ދެކި ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާވެރި ވުމުގެ ސަބަބުން މާތްﷲ އެމީހުންނަށް އެކަމުގެ ޢަޛާބު ދުނިޔެމަތިން ވެސް އެ ދައްކަވަނީ..... މި ކަމުން ވެސް ޢިބްރަތް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި

 50. ރައްޔިތުން

  ތިޔައީ އެހެންބައެއްގެ ބަސް އަހާ ބައެއްނޫން، ޖާހިލު ގޮތް ބޮޑު އަނިޔާވެރި ބައެއް އެމީހުންނަށް ތިޔަ ކަމުގައި އެހެން ފަރާތަކުން ވެވޭނެ މަދަދެއް ދިނަސް އެމީހުންނަށް ތިޔަ ކަމުން އަރައި ގަނެވުނީމާ އެމީހުން ބުނާނެ އެމީހުންގެ މޮޅުކަމުންނޭ އެކަން ވީ. ﷲ ކުޅަދުންވަންތަ ކަން ނިކަން ދެކިބަލަ. އެމީހުން

 51. ފަފު

  މިނުބަި ނުލަފަ ދައްޖާލު މުސްލިމުން ދިރިތިއްބާ އެކުރާ އަނިއާ އިން މުސްލިމު އުއްމަތެއް ފަނާކުރާއިރު އަސަރެއް ނުކުރެތަ .ތިޔަ އަލިފާނަކީ ﷲ ގެ ކޯފަ ކަމުގަ ލައްވާންދެ

  2
  1
 52. ޒިޔާ

  ޢިޒްރާއީލް ގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހާ މުސްލިމުން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވާ، އަނިޔާވެރި ޔަހޫދީން ތަށް ނެތިކުރައްވާންދޭވެ.

 53. ޢަބްދުﷲ

  އެބައެއްގެ ޢަމަލުތައް އެގޮތަށް ހުރެއްޖެނަމަ، އެބައަކަށް އޮތީ ގެއްލުމާއި ހަލާކެވެ. އެއީ އިޒްރޭލްކަމުގައިވިޔަސް އަދި އެނޫންއެހެން ގައުމެއްގެ ބަޔަކު ކަމުގައިވިޔަސް ކަންއޮތްގޮތަކީ، މިއީ އެވެ.

  5
  3
 54. ނޫސްކިޔާމީހެއް

  ތިއަލިފާނުންއިސްރާއީލުގެ ނުބައިޔަހޫދީން ފަނާާކޮނެތިކޮއްްލާދޭވެ އާމީން

 55. ޖސކކސކ

  އެހީތެރި ނުވާތި. މިއީ އެހީވާ ވަރަށް ވުރެ ނުބައި ބައެއް. އެހީތެރިވާން އުޅޭ ގައުމުތަކުގެ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށްދެއްވާށި.