އިންޑިއާގެ އައްސާމް ސްޓޭޓްގެ ގުވާޓީގައި ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖެއް ގުރުބާން ކުރަން ކަތިލަން ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް ފުލުހުން ވަދެ އެ ކުއްޖާ ސަލާމަތް ކޮށްފިއެވެ.

ހަތިޔާރު ހިފައިގެން ތިބެ ގުވުވާޓީގެ ދެ އާއިލާއެއްގެ މެންބަރުން ވެގެން ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖަކު ގުރުބާން ކުރަން ތައްޔާރު ވާ ޚަބަރު ލިބިގެން ފުލުހުން އެގެއަށް ވަނީ އެގެއަށް ވަންނަން އެތަށް ފަހަރަކު ދެކޮޅު ހެދުމަށް ފަހުއެވެ. އެންމެ ފަހުން ހަތިޔަަރާއި އެކު ފުލުހުން ވަން އިރު ތުއްތު ކުއްޖާ ކަތިލުމަށް 8 ވަރަކަށް މީހުން ތިބީ ތައްޔާރުވެގެންނެވެ.

ރިޕޯޓްތަށް ބުނާ ގޮތުން މި 8 މީހުންގެ ތެރޭގައި ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖާގެ މައިން ބަފައިންވެސް ތިއްބެވެ.

ފުލުހުންގެ ބަހަށް ނުކިޔަމަން ތެރިކަން ދެކުމުން ފުލުހުން ވަނީ އެމީހުންގެ ފަޔަށް ބަޑިޖަހައި ކުއްޖާ ސަލާމަތް ކޮށްފައެވެ. ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި ފަޔަށް ބަޑި ޖަހަން ޖެހުނީ އެމީހުންގެ އަތުގައި ކުއްޖާ އޮތުމުން ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތައް ބުނާ ގޮތުގައި މިއީ ސިކުނޑި ހަމަ ނުޖެހޭ އާއިލާއެކެވެ. އިންޑިއާއަކީ ސިހުރު ހެދުމަށް ކުޑަކުދިން ގަތުލުކުރުން ގިނަ ގައުމެވެ. މިހެން މިކަން ވަނީ ހިންދޫ ދީނުގެ ބައެއް ފާދިރީންގެ ބަހަށް ބައެއް މީހުން ހެއްލުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް އެއްވެސް ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތް އިންޑިއާގައި ކުޑަކުދިން ރޭޕްކުރުމުގެ މައްސަލަތައްވެސް ވަނީ އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވެގެން ގޮސްފައެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ސަރުކާރަށް ވަނީ ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް ވެސް އަމާޒުވެގެން ގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން މިފަދަ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވަން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތު އިންޑިއާގެ ސަރުކާރަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. މޯޯދީ

  2022 ހުގައި މިރާއްޖޭގައިވެސް އިންޑިޔާއިން ތިކަންތައްކުރާނެ!

  63
  33
 2. އަފީ

  ރޭޕުއިންޑިޔާ 2 ދިވެހިރާއްޖެމީ
  މިހާރުވެސްކިތައްކުދިންތޯ؟
  ބައްޕައިންބޭބެއިންޅިއަނުން
  ދޮންބައްޕައިން
  މައްމަހިތާވެގެންއުޅޭމީހުން؟
  މީމިހާރުރާއްޖޭގަވެސްހިގާ
  އާމުކަމެއް؟
  މިކަމަކުންއަދަބެއްނުލިބޭނެ
  އެއްދޮރުންވައްދާފައަނެއް
  ދޮރުންނެރޭނެ؟
  ފުލުހުންނައްއޮއްނާނީ
  އާމުރައްޔެތުމީހާތަޅާރޯނާގައްނަވާލުން
  އެއީމިޔަދުގެސަރުކާރުންއައްގާފައޮންނަގޮތް؟

  38
  1
 3. ބާބޫ

  އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތުން ނިކުމެ މޯދީޖީ ގުރުބާންކޮއްބަލަ އަދި މޯދީޖީ ގުރުބާން ކުރާއިރު ކިޔާނީ " ގުރުބާނީ ގުރުބާނީ ގުރުބާނީ މޯދީޖީ ކޭ ގުރުބާނީ " މިލަވަ ރާގުގައި ނިކަން ބާރަށް

  51
 4. އައްޓަމަސް

  ސުބުހާނަﷲ ތިކަހަލަކަމެއް އިންޑިޔާމީހަކު ނުކުރާނެ ކުރަންހިތައްވެސް ނާރުވާނެ އެހެންވެއެއްނު އޯގާވެރި ސަރުކާރު ޚާއަސްކޮށް ރާއްޖޭގެ މިޖީލުގެ އަނދިރިއަނދިރިން އިންޑިޔާވެފައި އެހުންނަނީ!

  41
  3
 5. މުސްލިމު

  މުސްލިމުން ގިނަ އާބާދީއެއް

  15
  5
  • ހަގީގަތް

   އިންޑިއާގަ ވެރިކަން ކުރަނީ އަދި މި ކަންތަށް މި ކުއްޖާ މަރަން ވެސް އުޅުނީ ހިންދީން ތަކެއް. ހިންދީންގެ ގޯސް ކަން. އިންޑިއާގަ ހިންދީންނަކީ އަނިޔާވެރި ބައެއް. ހިންދީން ގެރިއޭ ކިޔާފަ ވެސް އަނިޔާކޮށް މީހުން މަރާ

  • ކ

   ހިންދީން އެތާގަ ވެރިކަން ކުރަނީ، މި އިންސާނިއްޔަތާ ހިލާފް އަމަލް ވެސް ހިންގީ އިންޑިއާ ހިންދީން، އިންޑިއާ ގެ ހިންދީން ލާއިންސާނީ އެތަށް ޖަރީމާ ހިންގާ.... ހިންދީން ޢިންޑިއާގެ މުސްލިމު ރައްޔިތުންނަށް ނުހައްގުން، އިންސާނިއްޔަތާ ހިލާފް އަނިޔާތަށްދީ ވަރަށް އަނިޔާވެރިވޭ

  • ފާއިޒް

   މި ކަންތަށް ކުރީ ނުލަފާ ހިންދީން. އިންޑިއާގަ ވެރިކަން ކިރަނީ ވެސް ހިންދީން... އިންޑިއާގަ ލާއިންސާނީ އަމަލްތަށް ހިންގަނީ ވެސް ހިންދީން..

 6. ނީމް

  8 ވަރަކަށް މީހުން މި ގޮތަށްތޯ ކިޔަނީ ނޫނީ 8 ށެއްކަ މީހުންތޯ

  11
  2
 7. ޙަނީފް

  ދަރިފުޅު އަތުގައި އޮއްވާ ފަޔަށް ބަޑިޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި އަތަށް ަޑިޖެހިނަމަ ދަރިފުޅު ސަލާމަތް ކުރަން މާ ބޮޑަށް ފަސޭހަވީސް.

  1
  17
 8. މައިކާލޯ

  މިހާލުުގައި ތިބި ބަޔަކާއި ގުޅުމަކީ ، އެބަޔަކަށް މިހާލުކުރިމަތިވެދާނެކަމެއް.. އިންޑިޔާގެ އާބާދީގައި ތަރައްޤީނުވާ ގިނަބަޔަކު ހިމެނޭކަމީ މިރީޖަންގެ ކުރިއެރުމަށް އޮޮތް ހުރަހެއް!

 9. ޕޮކަންޑިވުން

  އިންޑިޔާގަ ހަމަ ކަމެއް ހިނގާ އިރަށް ރާއްޖެ އިންޑިޔާ އާ ގުޅުން ބާއްވަނީއޭ، އިބޫ ސަރުކާރޭ އެބަގޮވާ ކޮމެންޓު ކުރާ ބައިގަނޑު. ކޮބާހޭ ތި ޗައިނާ މީހުން 1 މިލިއަން މުސްލިމުން ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕް ތަކުގައޭ ކިޔާ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނަ ވާހަކަ. ކޮމިޔުނިސްޓު ޗައިނާއިން އެވަރަށް މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ކުރާއިރު ކަލޭމެނަށް ޗައިނާ އޯކޭ؟ އެއީ ޔާމީނު ސަރުކާރުން ގުޅުން ބޭއްވީމަ؟ އަޖާއިބެންނު ދެން.

  3
  4
  • ގޯސްވާނީ ގޯހަށް

   ޗައިނާއިން ގޯސްކަންތައް ކުރާތީ، އިންޑިއާ އިން ވެސް ގޯސްކޮށް ކުރީމަ ކަމަކު ނުދޭ، އެއްބަޔަކު ގޯސްކޮށް ކަންތައް ކުރީމާ އަނެއް ބަޔަކުވެސް، އޭގެ ބަދަލުގައި ހަމަ އެގޮތަށް، ގޯސްކޮށް ކުރާކަށް ނުޖެހޭ،
   ކޮންމެ ބަޔަކު ކުރިޔަސް ގޯސްވާނީ ގޯހަށް.

 10. ާއަހުމަދު

  ޢިންޑިއާގެ ނަން ބަދަލު ކުރަންވީ ރެޕްްސްޑިއާ އެއީ އިންޑިޔާގެ މީހުން އަހެނުން ރޭޕްކޮއް މަރާވަރުން