މިހާތަނަށް ގުނި ވޯޓުން ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ރާޖަޕަކްސަގެ ކޮއްކޯފުޅު ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ. އޭނާ އާއި ވާދަކުރައްވާ ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕްރެމަދޭސާގެ ދަރިކަލުން ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ.

ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ 5،855،255 ވޯޓު (%51.90)

ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، 4،775،517 ވޯޓު (%42.33)

ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކުރުމާއި ހަމައަށް، އެޤައުމުގެ ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 80 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓު ލާފައިވާ ކަމަށް ލަންކާގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހާމަކޮށްފައިވޭ.

މިފަހަރު ކުރިއަށްދާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި 35 ކެނޑިޑޭޓުން ވާދަކުރައްވާ އޭގެތެރޭގައި އަންހެން ކެންޑިޑޭޓަކުވެސް ހިމެނޭ. މިއީ 2010 ވަނަ އަހަރަށްފަހު މިހާ ގިނަ ކެނޑިޑޭޓުން އެޤައުމުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރު. މިއަދުގެ އިންތިހާބުގައި ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މިހާރުގެ ރައީސްވެސް ވާދައެއް ނުކުރައްވާ.

13:50

މިހާތަނަށް ލިބުނު ޖުމްލަ ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ 6،733،406 ވޯޓު (%52.39)

ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، 5،374،808 ވޯޓު (%41.82)

12:24

މިހާތަނަށް ލިބުނު ޖުމްލަ ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ 5،855،255 ވޯޓު (%51.90)

ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، 4،775،517 ވޯޓު (%42.33)

12:15

ކެންޑީ މަހަނުވަރަ

ސަޖިތް 16،334 (%51.36)

ގޮތަބަޔާ 13،795 (%43.38)

އެހެނިހެން ކެނޑިޑޭޓުން 1،675 (%5.77)

12:14

ކެންޑީ - ސެންކަޑަކަލް

ގޮތަބަޔާ 35،242 (%53.07)

ސަޖިތް 27،399 (%51.26)

އެހެނިހެން ކެނޑިޑޭޓުން 3،764 (%5.67)

12:12

ކެނޑީ - އުޑުނުވަރަ

ސަޖިތް 33،131 (%47.6)

ގޮތަބަޔާ 33،003 (%47.41)

އެހެނިހެން ކެނޑިޑޭޓުން 3،473 (%4.99)

12:11

ރަޓަނަޕޫރަ ޖުމްލަ ނަތީޖާ

ގޮތަބަޔާ 448،044 (%59.93)

ސަޖިތް 264،503 (%35.38)

އެހެނިހެން ކެނޑިޑޭޓުން 35،124 (%4.7)

11:37

މިހާތަނަށް ލިބުނު ޖުމްލަ ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ 4،885،035 ވޯޓު (%51.24)

ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، 4،087،947 ވޯޓު (%42.88)

11:14

11:03

މިހާތަނަށް ލިބުނު ޖުމްލަ ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ 4،315،506 ވޯޓު (%50.46)

ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، 3،728،785 ވޯޓު (%43.60)

11:02

ގޯލް ޖުމްލަ ނަތީޖާ

ގޮތަބަޔާ 466،148 (%64.26)

ސަޖިތް 217،401 (%217،401)

އެހެން ކެނޑިޑޭޓުންގެ ޖުމްލަ 41،809 (%5.76)

11:01

ނޫރަލިޔާ - ނޫރަލިޔާ

ސަޖިތް 174،413 (%66.37)

ގޮތަބަޔާ 75.499 (%28.72)

އެހެން ކެނޑިޑޭޓުން 12،878 (%4.9)

10:59

ހަމްބަންޓޯޓާ - ޓަންގެއްލާ

ގޮތަބަޔާ 72،673 (%69.53)

ސަޖިތް 22،141 (%21.18)

އެހެން ކެނޑިޭޓުންނަށް ލިބުނު ވޯޓުގެ އަދަދު 9،711 (9.29)

10:58

ދިގަމަޑުއްލާ ޖުމްލަ ވޯޓުގެ އަދަދު

ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ 259،673 ވޯޓު (%63.09)

ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، 135،058 ވޯޓު (%32.82)

އެހެން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ލިބުނު ވޯޓު 16،839 (%4.09)

10:56

ބަޑުއްލާ - ވެލިމަޑަ

ގޮތަބަޔާ 30،670 (%48.15)

ސަޖިތް 29،673 (%46.58)

އެހެން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ލިބުނު ވޯޓު 3،338 (%5.27)

10:43

ޕުއްޓަލަމް - ނައްތަންޑިޔާ

ގޮތަބަޔާ 38،832 (%58.02)

ސަޖިތް 24،308 (%36.32)

އެހެނިހެން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ލިބުނު ވޯޓުގެ އަދަދު 3،791 (%5.66)

10:36

މިހާތަނަށް ލިބުނު ޖުމްލަ ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ 3،480،227 ވޯޓު (%50.01)

ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، 3،063،762 ވޯޓު (%44.03)

10:27

މިހާތަނަށް ލިބުނު ޖުމްލަ ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ 3،259،284 ވޯޓު (%49.49)

ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، 2،933،888 ވޯޓު (%44.55)

10:23

ދިގަމަޑުއްލާ ޕޮއްޓުވިލް

ސަޖިތް 100،952 (%80.62)

ގޮތަބަޔާ 20،116 (%16.06)

އެހެން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ލިބުނު ވޯޓުގެ އަދަދު 4،153 (%3.32)

10:19

މިހާތަނަށް ލިބުނު ޖުމްލަ ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ 3،188،362 ވޯޓު (%50.02)

ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، 2،800،245 ވޯޓު (%43.93)

10:17

ބަޑުއްލާ މަހިޔަންގަނަޔާ

ގޮތަބަޔާ 46،267 (%55.33)

ސަޖިތް 32،345 (%38.68)

އެހެން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބުނު ވޯޓު 5،008 (%5.99)

10:07

މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ 2،943،493 ވޯޓު (%49.34)

ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، 2،658،630 ވޯޓު (%44.56)

10:06

ބެތިކަލޯ ޖުމްލަ ނަތީޖާ

ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، 238،649 ވޯޓު (%78.7)

ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ 38،460 ވޯޓު (%12.68)

އެހެން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ލިބުނު ވޯޓު 26،122 (%8.61)

10:04

ދިގަމަޑުއްލާ ސަމަންތުރައި

ސަޖިތް 57،910 (%86.22)

ގޮތަބަޔާ 7،151 (%10.65)

އިތުރު ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ލިބުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ 2،104 (%3.13)

10:01

މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ 2،809،888 ވޯޓު (%48.95)

ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، 2،577،050 ވޯޓު (%44.9)

10:00

ކެންޑީ ހަރިސްޕައްތުއްވަ

ގޮތަޕަޔާ 64،298 (%48.53)

ސަޖިތް 62،044 (%46.83)

އިތުރު ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ލިބުނު ވޯޓުގެ އަދަދު 6،155 (%4.65)

09:58

މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ 2،688،463 ވޯޓު (%48.94)

ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، 2،464،662 ވޯޓު (%44.87)

09:57

ބަޑުއްލާ ބަންދްރަވާލާ

ގޮތަަބަޔާ 34،528 (%48.79)

ސަޖިތް 32،242 (%45.56)

އިތުރު ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ލިބުނު ވޯޓު 4،004 (%5.66)

09:53

މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ 2،195،221 ވޯޓު (%47.80)

ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، 2،107،856 ވޯޓު (%45.89)

09:51

ކޮލޮމްބޯ ދެހިވަލާ

ސަޖިތް 25،004 (%53.74)

ގޮތަބަޔާ 27،274 (%40.44)

އިތުރު ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ލިބުނު ވޯޓުގެ އަދަދު 2،399 (%5.16)

09:46

ބެޓިކަލޯ ޕަޑްރިޕު

ސަޖިތް 54،132 (%83.05)

ގޮތަބަޔާ 7،948 (%12.18)

އެހެން ކެެނޑިޑޭޓުންނަށް ލިބިނު ވޯޓުގެ އަދަދު 3،099 (%4.75)

09:36

މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ 2،41،506 ވޯޓު (%48.33)

ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، 1،911،458 ވޯޓު (%45.25)

09:34

ނޫރަލިޔާ ކޮތްމަލެ

ސަޖިތް 36،091 (%54.7)

ގޮތަބަޔާ 27،572 (%40.87)

އެހެން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ލިބުނު ވޯޓު 2،986 (%4.43)

09:31

މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ 2،013،934 ވޯޓު (%48.45)

ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، 1،874،557 ވޯޓު (%45.1)

09:29

ބެޓިކަލޯ ބެޓިކަލޯ

ސަޖިތް 109،449 (%78.13)

ގޮތަބަޔާ 12،594 (%8.99)

އެހެން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބިފައި ވަނީ 18،039 (%12.88)

09:27

މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ނަތީޖާ

ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ 1705956 ވޯޓް (%48) ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، 1622569 ވޯޓް (%45.65)

09:24

ބަޓިކަލޯ ކަލްކުޑާ

ސަޖިތު 65847 (%75.96)

ގޮޓަބަޔާ 16663 (%4.82)

09:22

ކެންޑީ - ގަލަގެޑަރާ

ގޮތަބަޔާ 24829 (%56.76)

ސަޖިތު 16839 (%38.49)

އެހެން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ލިބިފައި ވަނީ 2077 (%4.75)

08:47

އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ކަން ގޮޓަބަޔާ އިއުލާންކޮށްފި. ގޮޓަބަޔާގެ ޕާޓީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ ކަމަށާއި ސަޕޯޓަރުން ސުލްހަވެރިކަމާއި އެކު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަން އެދޭކަމަށް.

ގޮޓަބަޔާ ކާމިޔާބީ އިއުލާން ކުރި ނަމަވެސް އަދި ގުނައި ނިމިފައި ވަނީ ތިން މިލިއަނެއްހާ ވޯޓް. 15 މިލިއަން މީހުންނަށް ވޯޓް ލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައި ވާއިރު 80 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓް ލާން ނިކުތް.

08:36

މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓްގެ ނަތީޖާ

ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ 1431245 ވޯޓް (%47.77)

ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، 1368384 ވޯޓް (%45.67)

08:26

ނުވަރައެލިޔާ - ހަނގުރަންކެޓާ

ގޮޓަބަޔާ 30999 (%52.5)

ސަޖިތު 24995 (%42.33)

ވާދަކުރެއްވި އެހެން ކެނޑިޑޭޓުން 3052 (%5.17)

08:23

މިހާތަނަށް ލިބުނު ޖުމްލަ ވޯޓުން ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ އަނެއްކާވެސް ކުރިއަށް ޖެހިލައިފި. އޭނާ އަށް މިހާތަނަށް 1،239،181 ވޯޓް (%47.34) ލިބިފައި. ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ އަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައި ވަނީ 1،201،896 ވޯޓް (%45.92)

08:18

ގޯލް - ހިނިޑުމާ

ގޮޓަބަޔާ: 54،299 ވޯޓް (%62.66)

ސަޖިތް: 28،064 ވޯޓް (%32.37)

ދެން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން: 4،306 ވޯޓް (%4.97)

08:16

ގަމްޕަހާ - ނެގޮމްބޯ

ސަޖިތް: 44،032 ވޯޓް (%53.03)

ގޮޓަބަޔާ: 31،743 ވޯޓް (%38.23)

ދެން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން: 7،264 ވޯޓް (%8.75)

08:13

މަޓަރާ - ވެލިގަމާ

ގޮޓަބަޔާ: 52،439 ވޯޓް (%65.93)

ސަޖިތް: 23،065 ވޯޓް (%29)

ދެން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން: 4،033 ވޯޓް (%5.07)

08:11

ޖަފުނާ ހުރިހާ ފޮއްޓެއްގެ ނަތީއްޖާ

ސަޖިތް: 312،722 ވޯޓް (%83.86)

ގޮޓަބަޔާ: 23،261 ވޯޓް (%6.24)

ދެން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން: 36،930 ވޯޓް (%9.9)

08:09

ގޯލް - ކަރެންޑެނިޔާ

ގޮޓަބަޔާ: 42،644 ވޯޓް (%70.29)

ސަޖިތް: 14،437 ވޯޓް (%23.79)

ދެން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން: 3،592 ވޯޓް (%5.92)

08:08

ނުވަރަލިޔާ - ވަލަޕޭން

ސަޖިތް: 33،908 ވޯޓް (%48.51)

ގޮޓަބަޔާ: 32،602 ވޯޓް (%46.65)

ދެން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން: 3،382 ވޯޓް (%4.84)

08:06

ބަދުއްލާ - ބަދުއްލާ

ގޮޓަބަޔާ: 23،029 ވޯޓް (%50.49)

ސަޖިތް: 19،912 ވޯޓް (%43.66)

ދެން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން: 2،666 ވޯޓް (%5.85)

08:01

މިހާތަަނަށް ގުނި ވޯޓު ފޮށީގެ ޖުމްލަ ނަތީޖާ

ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، 1،021،467 ވޯޓް (%48.01)

ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ 959،737 ވޯޓް (%45.11)

08:00

ވަންނީ ހުރިހާ ފޮއްޓެއްގެ ޖުމްލަ ނަތީއްޖާ

ސަޖިތް: 174،739 ވޯޓް (%82.12)

ގޮޓަބަޔާ: 26،105 ވޯޓް (%12.27)

ދެން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން: 11،934 ވޯޓް (%5.6)

07:55

މިހާތަަނަށް ގުނި ވޯޓު ފޮށީގެ ޖުމްލަ ނަތީޖާ

ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، 999،720 ވޯޓް (%48.69)

ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ 912،534 ވޯޓް (%44.44)

07:41

މިހާތަަނަށް ގުނި ވޯޓު ފޮށީގެ ޖުމްލަ ނަތީޖާ

ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، 862،063 ވޯޓް (%49.15)

ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ 766،790 ވޯޓް (%43.12)

07:40

ގޯލް - އަކްމީމަނާ

ގޮޓަބަޔާ: 19،869 ވޯޓް (%62.65)

ސަޖިތް: 9،868 ވޯޓް (%31.12)

ދެން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން: 1،967 ވޯޓް (%6.23)

07:38

ޓްރިންކޮމަލީ - މުޓުރް

ސަޖިތް: 74،171 ވޯޓް (%90.15)

ގޮޓަބަޔާ: 4،925 ވޯޓް (%5.99)

ދެން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން: 5340 ވޯޓް (%6.6)

07:36

މަޓަރާ - އަކުރައްސާ

ގޮޓަބަޔާ: 53،478 ވޯޓް (%66.81)

ސަޖިތް: 21،415 ވޯޓް (%26.75)

ދެން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން: 5156 ވޯޓް (%6.4)

07:32

ގޯލް - ރަތްގަމާ

ގޮޓަބަޔާ: 42،756 ވޯޓް (%67.92)

ސަޖިތް: 17،062 ވޯޓް (%27.11)

ދެން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން: 3129 ވޯޓް (%4.97)

07:20

މިހާތަަނަށް ގުނި ވޯޓު ފޮށީގެ ޖުމްލަ ނަތީޖާ

ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، 715،430 ވޯޓް (%50.52)

ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ 594،344 ވޯޓް (%41.97)

06:44

މިހާތަަނަށް ގުނި ވޯޓު ފޮށީގެ ޖުމްލަ ނަތީޖާ

ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، 691،998 ވޯޓް (%51.56)

ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ 549،151 ވޯޓް (%40.92)

06:33

މިހާތަަނަށް ގުނި ވޯޓު ފޮށީގެ ޖުމްލަ ނަތީޖާ

ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، 682،777 ވޯޓް (%51.31)

ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ 547،896 ވޯޓް (%41.17)

06:32

ޖަފުނާ - މަނިޕޭ

ސަޖިތް: 31،369 ވޯޓް (%84.69)

ގޮޓަބަޔާ: 1،859 ވޯޓް (%5.02)

ދެން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން: 3،810 ވޯޓް (%10.29)

06:27

މިހާތަަނަށް ގުނި ވޯޓު ފޮށީގެ ޖުމްލަ ނަތީޖާ

ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، 651،408 ވޯޓް (%50.35)

ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ 546،037 ވޯޓް (%42.21)

06:25

ޖަފުނާ - އުޑުޕިއްޑީ

ސަޖިތް: 19،307 ވޯޓް (%81.74)

ގޮޓަބަޔާ: 1،334 ވޯޓް (%5.65)

ދެން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން: 2،980 ވޯޓް (%12.62)

06:22

މިހާތަަނަށް ގުނި ވޯޓު ފޮށީގެ ޖުމްލަ ނަތީޖާ

ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، 559،216 ވޯޓް (%49.62)

ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ 483،027 ވޯޓް (%42.86)

06:21

ވަންނި - މުލައްޓިވު

ސަޖިތް: 48،594 ވޯޓް (%86.19)

ގޮޓަބަޔާ: 4،252 ވޯޓް (%7.7)

ދެން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން: 3،371 ވޯޓް (%6.11)

06:09

މިހާތަަނަށް ގުނި ވޯޓު ފޮށީގެ ޖުމްލަ ނަތީޖާ

ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، 579،822 ވޯޓް (%48.25)

ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ 532،806 ވޯޓް (%44.34)

06:07

ގޯލް - އެލްޕިޓިޔާ

ގޮޓަބަޔާ: 49،734 ވޯޓް (%66.7)

ސަޖިތް: 20،606 ވޯޓް (%27.63)

ދެން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން: 4،227 ވޯޓް (%5.67)

06:06

މިހާތަަނަށް ގުނި ވޯޓު ފޮށީގެ ޖުމްލަ ނަތީޖާ

ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، 559،216 ވޯޓް (%49.62)

ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ 483،027 ވޯޓް (%42.86)

06:04

ބަޑުއްލާ - އުވަ ޕަރަނަގަމާ

ގޮޓަބަޔާ: 27،028 ވޯޓް (%51.23)

ސަޖިތް: 22،787 ވޯޓް (%43.787)

ދެން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން: 2،942 ވޯޓް (%5.58)

06:03

ޖަފްނާ - ކިއްލިނޮއްކްކި

ސަޖިތް: 55.585 ވޯޓް (%97.11)

ގޮޓަބަޔާ: 3،238 ވޯޓް (%5.07)

ދެން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން: 4990 ވޯޓް (%7.82)

06:00

މަޓަރާ - ޑެވިނުވަރާ

ގޮޓަބަޔާ: 43،556 ވޯޓް (%67.32)

ސަޖިތް: 17،391ވޯޓް (%26.88)

ދެން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން: 3،753 ވޯޓް (%5.8)

05:58

ވައްނި - މައްނާރް

ސަޖިތް: 53،602 ވޯޓް (%84.73)

ގޮޓަބަޔާ: 6،435 ވޯޓް (%10.17)

ދެން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން: 3،288 ވޯޓް (%5.1)

05:56

މިހާތަަނަށް ގުނި ވޯޓު ފޮށީގެ ޖުމްލަ ނަތީޖާ

ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، 463،453 ވޯޓް (%49)

ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ 409،250 ވޯޓް (%43.27)

05:54

ސަޖިތް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރި ހޯއްދަވައިފި، 5 އިންސައްތައިގެ ތަފާތަކުން.

05:45

ޖަފުނާ - ކޮޕޭ

ސަޖިތް: 30،835 ވޯޓް (%83.44)

ގޮޓަބަޔާ: 1،858 ވޯޓް (%5.03)

ދެން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން: 4،260 ވޯޓް (%11.53)

05:35

ޖަފުނާ - ވައްޑުކޮއްޑައި

ސަޖިތް: 26،238 ވޯޓް (%82.44)

ގޮޓަބަޔާ: 1،728 ވޯޓް (%5.43)

ދެން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން: 3859 ވޯޓް (%12.13)

05:33

ޖަފުނާ - ކަންކަސަންތުރައި

ސަޖިތް: 23،773 ވޯޓް (%83.2)

ގޮޓަބަޔާ: 1،688 ވޯޓް (%5.91)

ދެން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން: 3،113 ވޯޓް (%10.89)

04:36

ގޯލް - ގޯލް

ސަޖިތް: 31،248 ވޯޓް (%46.89)

ގޮޓަބަޔާ: 31،108 ވޯޓް (%46.68)

ދެން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން: 4،282 ވޯޓް (%6.43)

04:34

ފުރަަތަަމަ ފަހަރަށް ޖަފުނާ ނޫން ސަރަހައްދެއްގެ ފޮއްޓަކުން ސަޖިތް ކުޑަތަފާތަކުން ކުރި ހޯދައިފި.

04:34

ޖަފުނާ ޕޮއިންޓް - ޕެޑްރޯ ނަތީޖާ

ސަޖިތް: 19،931 ވޯޓް (%82.31)

ގޮޓަބަޔާ: 1،848 ވޯޓް (%7.63)

ދެން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން: 2،437 ވޯޓް (%10.06)

04:24

ގޯލް - ހަބަރަޑުވާ ނަތީޖާ

ގޮޓަބަޔާ: 47،659 ވޯޓް (%69.4)

ސަޖިތް: 17،487 ވޯޓް (%25.46)

ދެން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން: 3،529 ވޯޓް (%5.14)

04:20

މިހާތަނަށް ގުނި ފޮށިތަކުން ބައިމަދު ތަމަޅާއިންނަށް ނިސްބަތްވާ ސަރަހައްދުތައް އާދަޔާ ހިލާފު ބޮޑު ނަޖީޖާއަކުން ސަޖިތް ދަނީ ކާމިޔާބު ކުރައްވަމުން، މިޔާއެކު ސަޖިތް އާއި ގޮޓަބަޔާގެ ފަރަގު ވަނީ ކުޑަވާން ފަށާފައި.

04:15

ޖަފުނާ - ޖަފުނާގެ ނަތީޖާ

ސަޖިތް: 20،792 ވޯޓް (%55.71)

ގޮޓަބަޔާ: 1617 ވޯޓް (%6.65)

ދެން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން: 1908 ވޯޓް (%7.83)

03:49

ޖަފްނާ ޑިސްޓްރިކްޓް - ކޭޓްސްގެ ނަތީޖާ

ސަޖިތް: 11،319 ވޯޓް (%69.82)

ގޮޓަބަޔާ: 2917 ވޯޓް (%17.99)

ދެން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް: 1975 ވޯޓް (%12.18)

03:43

ގޯލް ގެ އަމްބަލަންގޮޑާ ނަތީޖާ

ގޮޓަބަޔާ: 41،528 ވޯޓް (%65.78)

ސަޖިތް: 17،793 ވޯޓް (%28.19)

ދެން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން: 3808 ވޯޓް (%6.03)

03:39

ގޯލް ގެ އަމްބަލަންގޮޑާ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު، ބޮޑު ތަފާތަކުން ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ ގޮޓަބަޔާ.

03:36

ޕޯސްޓަލް ވޯޓުގެ އިތުރަށް ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގެ ނަތީއްޖާވެސް އިއުލާނު ކުރަން ފަށައިފި.

03:18

މިހާތަނަށް ގުނި ވޯޓުން ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ ގޮޓަބަޔާ.

03:01

އަދި އިއުލާނު ކުރަމުން ދަނީ ހަމައެކަނި ޕޯސްޓަލް ވޯޓުގެ ނަތީޖާ.

03:01

އަދި ބުދިއްސްޓުން ގިނަ ސަރަހައްދުތައް ލީޑް ކުރަމުން ދަނީ ގޮޓަބަޔާ.

03:00

ކުރިންވެސް ބެލެވުނުގޮތަށް ބައިމަދު ތަމަޅައިންނާއި މުސްލިމުން ގިނަ ސަރަހައްދުތަކުން ބޮޑު ތަފާތަކުން ކުރީގައި އުޅެނީ ސަޖިތް.

01:45

މިހާރު މީސް މީޑިއާގައި ދަނީ ވޯޓުގެ ނަތީއްޖާ ތަކެއް ކަމަށް ބުނާ ނަތީއްޖާ ތަކެއް ދައުރުވަމުން. ލަންކާގައި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނީ އެއީ ފޭކް ނަތީއްޖާއެއް ކަމަށް.

01:43

ޕޯސްޓަލް ވޯޓު ނަތީއްޖާ އިއުލާނު ކުރަން އަދިވެސް އިރުކޮޅެއް ވާނެ ކަމަށް ލަންކާގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނެފި.

23:29

އިންތިހާބުގެ އެއްވެސް ފޮއްޓެއްގެ ނަތީޖާ އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރޭ

22:10

ލަންކާގެ އިންތިހާބުގައި ބައިމަދު ތަމަޅައިންނާއި، މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން %70 މުސްލިމުން ވޯޓުލާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ ބޭފުޅެއް އަދި ނޭނގޭނެ ކަމަށް މީޑިޔާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

21:51

ރައީސް ސިރިސެނާ މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަތުމަށް ނިންމަވައި އެގޮތުގައި ހުންނެވިއިރު، އޭނާ މިދިޔަ ދައުރުގައި އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވައި ކާމިޔާބުކުރެއްވީ އިތުރު ދައުރަކަށް ވާދަނުކުރައްވާނެ ކަމުގެ ވަޢުދާއެކު. ސިރިސެނާއަކީ ކުރިން ލަންކާގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް. 2015 ވަނަ އަހަރު ލަންކާގައި އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ސިރިސެނާ ކުރި ހޯއްދެވީ، ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ އާއި ވާދަކޮށް.

21:49

މިއަދު ލަންކާގައި ބޭއްވި އެޤައުމުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، މިހާރުގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލަ ސިރިސެނާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާޢީދެއް ނުކުރައްވާ. ސިރިސެނާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އޭނާ މި އިންތިޚާބުގައި ހުންނަވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ "ނިއުޓްރަލް" ކޮށް ކަމަށާއި، އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާނީ އިންތިޚާބު އިންސާފުވެރިކޮށް ގެންދިއުމަށް ކަމަށެވެ. ސިރިސެނާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުނުކުރައްވާކަން ހާމަކުރެއްވި ނަމަވެސް އޭނާ ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީން ތާއީދުކުރައްވަނީ ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ އަށް.

21:47

ލަންކާގެ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) އިން މި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނިކުމެވަޑައިގަތް ސަޖިތް ޕްރެމަދޭސާ، އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިނަމަ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ އޭނާ ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީގެ ލީޑަރާއި ބޮޑުވަޒީރު އެމަޤާމުން އަމިއްލައަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޕްރޮޝަރު ކުރެއްވުމަށް ކަމަށް ބެލެވޭ.

21:45

މި އިންތިޚާބުގައި ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ކާމިޔާބުކޮށް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންފިނަމަ ލަންކާ، ޤާނޫނީ ހުސްކަމަކަށް ގޮސްދާނެ. އެއީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ބޮޑުވަޒީރަށް އޮތުމުން. ގޮޓަބަޔާ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިނަމަ، ފުރަތަމަ މަސައްކަތްކުރައްވާނީ ބޮޑުވަޒީރުގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ކަމަށް ބެލެވޭ. މި ވޯޓު ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެނަމަ، ރާޖަޕަކްސަ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރާނެ. ލަންކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް، މައިތިރިޕާލަ ސިރިސެނާވެސް މިގޮތަށް ރަނިލް ބޮޑުވަޒީރުކަމުން ދުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވޭ. ނަމަވެސް ލަންކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ރައީސް ސިރިސެނާގެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށްފައި.

21:41

މި އިންތިޚާބުގައި ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ނަމަވެސް ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް މަޤާމު ގެއްލިވަޑައިގަންނަވާނެ. އެއީ ބޮޑުވަޒީރު، ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ޕާޓީ، ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) އިން ވާދަކުރައްވާ ސަޖިތް، ބޮޑުވަޒީރު މަޤާމުން ދުރުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ރާޖަޕަކްސަގެ ކޮއްކޯފުޅު، ގޮޓަބަޔާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ވެރިކަން ލިބިއްޖެ ނަމަ ބޮޑުވަޒީރުކަން ދެއްވާނީ ރާޖަޕަކްސައަށް ކަމަށް.

21:38

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ބަދަލުކޮށްލުމުގެ ބާރު މުސްލިމުންގެ އަތުގައި އޮތުމުން، ލަންކާގެ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ބުދިސްޓު ގްރޫޕުތަކުން މިއަދު އެޤައުމުގެ މުސްލިމުން ވޯޓުލާން ދިޔަ މަގުމަތީގައި މުސްލިމުންނަށް ހުރަސް އަޅައި ހަމަލާދީފައިވެސް ވޭ. އެގޮތުން މުސްލިމުން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ބަހަކަށް ބަޑިން ހަމަލާދީ، އެހެން ބައެއް ބަސްތަކަށް ގާއުކައި، ރޯކޮށްފައިވާ ޓަޔަރުފަދަ ތަކެތި އުކުމާއިއެކު މަގުތައް ބަންދުކޮށް ވޯޓުލުމަށް ހުރަސްއަޅަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވޭ.

21:36

ބައިނަލްއަޤުވާމީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މިއަދުގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރާ ބޭފުޅެއް ކަނޑައެޅޭނީ ބައިމަދު މުސްލިމުންނާއި ތަމަޅައިން ވޯޓު ދޭ ގޮތަކުން. އެމީހުން ވޯޓުދޭ ކޮޅަކަށް ނަތީޖާ ބުރަވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެވިފައިވޭ. އެއީ ބުދިސްޓުންގެ ވޯޓުތައް ދެން ތިބި ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބެހިގެންދާނެތީ.

21:34

ލަންކާގައި މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިނގި އެންމެ ބޮޑެތި ލޭއޮހޮރުވުންތަކާއި، މުސްލިމުންނަށް އެންމެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފައިވަނީ ރާޖަޕަކްސަގެ ވެރިކަމުގައި. އޭރު މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގި ޖަރީމާތައް ތަހުޤީޤު ކުރަން ރާޖަޕަކްސަގެ ސަރުކާރުން އޮތީ ނުކުޅެދިފައި.

21:32

ލަންކާގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ގުނުން ކުރިޔަށްދާއިރު، އެޤައުމުގެ ބައިމަދު ތަމަޅައިންނާއި މުސްލިމުންގެ މެޖޯރިޓީ ވޯޓް ލިބޭނީ ސަޖިތް ޕްރޭމަދަސަ އަށް ކަމަށް ބެލެވޭ. ލަންކާ މުސްލިމުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ރާޖަޕަކްސަގެ ކޮއްކޯފުޅު، ގޮޓަބާޔާ ރާޖަޕަކްސަ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންފިނަމަ މުސްލިމުންނަށް އިތުރު ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކުރާނެ.

21:31

މި އިންތިޚާބުގެ ކުރިން އެޤައުމުގައި ނެގި ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓުތައް ދައްކާގޮތުން އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ދަނީ ވަރަށް ވާދަވެރިކޮށް. ލަންކާގެ އިންތިޚާބުތަކުގައި އަބަދުވެސް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްޤު އަދާ ކުރުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލާން ނިކުމޭ.

21:23

ލަންކާ ގަޑިން މިރޭ 10:00 އާއި 12:00 އާއި ދެމެދު ވޯޓު ފޮށިތަކުގެ ނަތީޖާތައް އިއުލާންކުރަން ފެށޭނެ ކަމަށް ލަންކާގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނޭ. އެކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ މާދަމާގެ ވަގުތެއްގައި އިއުލާނުކުރެވޭނެ.

21:22

މިއަދުގެ ވޯޓުލުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ލަންކާގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި 12،845 ވޯޓު ސްޓޭޝަން ޤާއިމްކޮށްގެން. އެޤައުމުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު 15.9 މިލިއަން މީހުންނަށް ލިބިފައިވޭ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

 1. އުޅަކޭ

  ބެހެއްޓިއިރު ނޭންގޭތަ ފޮށީގެއަދަދު؟

  1
  3
 2. ކިޑު

  ދިވެހިންގެ ސަޕޯޓު ގޮޓާބޭ އަށް!

  9
  14
 3. މުފައްކިރު.

  ރައްޔަތުން ބަލައިގަތީ ރާޖްޕަކްސަ ގައުމަށް ގެންނެވި ތަރައްޤީ. މިޤަައުމަށް ރައީސް ޔާމީން ގެންނެވި ތަރައްޤީ ރައްޔަތުން ބަލައިގަންނަ ދުވަހެއް އަންނާނެ. އޭރުން " ހަސަދަވެރިން" ގެ ކިބަިން ރައްޔަތުން ސަލާމަތްވެ ފަހި ގައުމަކަށް ބަދަލުވެގެން ދާނެ.