ރޭޕް ކޭސްތައް ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މިންވަރަށް ގިނަވެފައިވާ އިންޑިއާގައި އަނެއްކާވެސް އަށް އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލައިފިއެވެ.

ރޭ މި ހާދިސާ ހިނގީ އެ އަންހެން ކުއްޖާ އޭނާގެ އާއިލާއެކު ކައިވެނީގެ ހަފްލާއަކަށް ގޮސް ހުއްޓާއެެވެ.

އުއްތަރްޕްރަދޭޝްގައި ހިނގާދިޔަ މި ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން މިހާރު 18 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި، މި ފިިރިހެން މީހާ އެ އަންހެން ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށްފައި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ދަންވަރު 1:30 ހާއިރުއެވެ. އޭނާ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށްފައި ވަނީ އެ ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން އެ ހަފްލާގައި އުޅެނިކޮށެވެ.

އޭނާ ވަނީ އެ ކުއްޖާ ގޮވައިގެން އޭނާގެ ގެއަށް ގެންގޮސް ރޭޕްކޮށްފައެވެ. އަދި ކަރުގައި ހިފާ ވަނީ މަރާލާފައެވެ.

ފުލުހުންނަށް އެ އަންހެން ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނުއިރު، އެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މީހާވެސް އޮތީ އެ ހަަށިގަނޑު ކައިރީއެވެ. އޭނާ އޮތީ މަސްތުހާލުގައިކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މިހާރުވެސް އިންޑިއާގެ ކަތުއާ ސިޓީގައި ރޭޕްގެ ބޮޑު މައްސަަލައެއް ދަނީ ބަލަމުންނެެވެ. އަށް އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލި އެ މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައިވާއިރު، މި މަސް ތެރޭގައި އެކަނިވެސް ރޭޕްގެ އެތައް މައްސަލަތަކެއް އިންޑިއާގައި ފެންމަތިވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

  1. މޯޑީ އަކީ ރޭޕްއައްޕަ. ޢެހެންވެ އަޅާނުލާ ހުންނަނީ. ނިކަން މުސްލިމުން ދެކެ ރުޅިއަންނާނެ.

  2. ޔާﷲ...
    ތި ޝައިތާނީ އަމަލް ގިނަވަނީ ތިގޮތަށް އަނިޔާ ކުރުމައް ތި މީހުންގެ ހިއްތައް ލެނބިފައިވެސް ވާތީ. والله أعلمُ

  3. Sheikh al Islam Ibn Tamiya said
    India is known from ancient times as a country of sorcery and polytheism.

  4. ރޭޕްގެ ނަމްބާވަން އިންޑިޔާ.

  5. ރޭޕްކުރުން ނޫންކަމެއް ނުދަންނަ އިންޑިޔާ...........އިންޑިޔާ ސަރުކާރު ނުކުޅެދިފައިވާ މިންވަރު މިފެންނަނީ...........

  6. އިންޑިޔާ މިހާރު ވޯލްޑް ރިކޯޑެއް ހަދަން އެއުޅެނީ