އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް ލިބޭ ހައްޤެއް މުސްލިމުންނަށް ނޯންނާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ވެރިކަންކުރާ ބީޖޭޕީގެ އިސް މެންބަރެއް ކަމަށްވާ ސުބްރަމާނިއަން ސުވާމީ ބުނެފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަންވެސް ކުރާ ސުބްރަމާނިއަން މިގޮތަށް ބުނެފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ޗެނަލަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައެވެ. އެ ޗެނަލުން މިމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު އެއާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޝޯވްގެ ޓްރެއިލާއެއް މިހާރު އާންމުކޮށްފައިވާއިރު، ޓްރެއިލާއިން ފެންނަނީ މިހާރު އިންޑިއާގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސުބްރަމާނިއަން ދައްކާ ވާހަކަތަކެވެ.

ސުބްރަމާނިއަން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިހާރު އިންޑިއާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަންކަން ޙައްލު ކުރުމަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާއި މެދު އެޤައުމުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ތާޢީދު އޮތް ކަމަށެވެ. އިންޑިއާގައި 200 މިލިއަން މުސްލިމުންގެ އާބާދީއެއް އޮތްއިރު، ސުބްރަމާނިއަން ބުނެފައިވަނީ 30 އިންސައްތަ މުސްލިމުންގެ އާބާދީއެއް އޮތް ކޮންމެ ޤައުމެއްގައި ވެސް ހަމަނުޖެހުން ހިނގާނެ ކަމަށާއި، އެއީ އިސްލާމް ދީނުގައި އެކަން އޮންނަ ގޮތް ކަމަށެވެ.

މި އިންޓަވިއުގައި ސުބްރަމާނިއަން ދެއްކި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން، އެއީ ނަފްރަތުވުން އުފެދޭނެ ފަދަ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ނޫސްވެރިޔާ އޭނާގެ ގާތުގައި ބުނުމުން ސުބްރަމާނިއަން ބުނެފައިވަނީ، ބީޖޭޕީން މުސްލިމުންނާއި މެދު ކަންކަން ހިންގަމުންދާ ގޮތް މިހާރުވެސް މާ ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. އަދި އިންޑިއާގައި މުސްލިމުންނަށް ދިރިއުޅެވެނީ ވެސް އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ރަނގަޅުކަމުން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ.

ސުބްރަމާނިއަން ބުނެފައިވަނީ އިންޑިއާގައި ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް ރައްކާތެރިކަން އޮންނާނީ ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މުސްލިމުންނަކީ ހަމަހަމަ ކަމުގެ "ކެޓެގަރީ" ގައި ހިމެނޭ ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި، މުސްލިމުންނަށް އެހެން މީހުންނަށް ލިބޭ ހައްޤުތަކެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ސުބްރަމާނިއަން ފާހަގަކުރެވިފައި ވަނީ، އިންޑިއާގައި މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ހަރަކާތްތަކަށް ހިންގުމަށް ހިތްވަރުދޭ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މީގެ ކުރިން އިންޑިއާގައި ކުށެއްނެތް މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާކޮށް ދިރިތިއްބައި އަންދާލައި ހިންގާފައިވާ ލާއިންސާނީ ގަތުލުޢާންމުތަކުގެ އަޑީގައިވެސް ސުބްރަމާނިއަން ހުރިކަން ސާބިތުވެފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާއަކީ ފަލަސްތީނުގެ ކުށެއްނެތް މުސްލިމުންގެ ބިން ފޭރި އެބިމުގައި ދިރިއުޅޭ ޢާންމުންނާއި ދެކޮޅަށް ޤަތުލުޢާންމު ހިންގަމުންދާ އިސްރާއިލްއަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށް އެޤައުމާއި ގުޅުންބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހެކެވެ.

ހަމައެހެންމެ އޭނާ އަކީ މުސްލިމުންގެ އެންމެ މުޤައްދަސް ބިނާ، ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު ހިފަން ވެސް ގޮވާލި މީހެކެވެ.

މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް އިންޑިއާގައި ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާތަކުގައި މިހާތަނަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ މަރާލާފައެވެ. އެޤައުމުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތައް މެދުވެރިކޮށް ވެރިކަމުގައި ތިބި ބީޖޭޕީގެ ވެރިންގެ އޯޑަރަށް އެޤައުމުގައި ދާދިފަހުން ވެސް ވަނީ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާފައެވެ. އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން މީގެ ކުރިން ވަނީ އެޤައުމުގައި އުޅޭ މުސްލިމުން ޤައުމުން ބޭރުކޮށް ފައްސާލުމުގެ ގޮތުން، އެމީހުންގެ ރަށްވެހިކަން ގެއްލޭ ބިލެއްވެސް ފާސްކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

69 ކޮމެންޓް

 1. ނަސީބު

  އިންޑިޔާގެ މުސްލިމުން މި ކޮރޯނާ ވައިރަސް އިން ސަލާމަތްވެ އެއްބައިވަންތަ ކުރައްވަާފައިދޭންވެ

  354
  5
  • Anonymous

   މިޖައްބާރުގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އެހެރީ މަޖުލީސް ރައީސް އާއި ޖުޑިޝަރީ ބަނޑުދަށުލައިގެން.!

   138
   5
   • ޖަމްޝީދު

    މިސުބްރަމާނިޔާއަކީ ޢަސްކަރީ ބާރު ބޭނުންކޮށް ރާއްޖެ ހިފަން ގޮވި ކަލޭގެ

    57
 2. ގައުމު

  ނުބާއި މަރަކުން މަރުގެންދަވާންދޭވެ.

  360
  2
 3. އެދުރޭ

  ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޯ މިފަދަމީހުންން ނިކަމެތިކުރައްވާ ބަލިކުރައްވާށި މިބައިމީހުންނަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ނޫރު ދުނިޔެއިން ފޮހެލަންމަސައްކަތް ކުރާބައެއް މިބައިމީހުންގެ ނުބައިކަމުން އަޅަމެންސަލާމަތްކުރައްވާށި...އާމީން

  402
  3
  • ހޫރޭ

   ކަލޭމެން ކުރާ ބަދު ދުއާ މީހުންނަށް ޖެހޭދޯ؟ ތިހެންވީ އިރު އަޅެ ކަލޭމެން މި ކޮވިޑަށް ބަދުދުއާއެއް ކޮށްލަންވީނު؟

   4
   327
   • ހުދުހުދު

    ކަލޭ ތީ ދީން ގަބޫލު ނުކުރާ މީހެއްދޯ

    69
    1
    • ކަޅުކަޅު

     މިހާރު ދީނަކާ މިކަމާ ބެހޭތަ؟ ދީނުގަ އޮވޭތަ ބަދުދުއާ ކުރަން. ކުއްތާ ފޮނުވަން؟

     1
     6
   • ލާމު

    ދީން ގަބޫލު ނުކުރާ މީހުންނަށް މާތްﷲ ތެދުމަގު ދައްކަވާށި.

    31
   • އަބްދުއްލަޠީފު

    ތިކަހަލަ ހޭބަލިވެފަ ތިބޭ އާލާތުންގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ނިޒާމަށް ހަމަޖެހުން ނުލިބިގެން މި އުޅެނީ.

 4. ސާލިހު ބިން ދައްޖާލު

  މިކަހަލަ ޖާހިލުން ނަށް ތަބާވެ އެމީހުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ބައިގަނޑާ ހެދި އަހަރުން މިއަދު މިތިބެނީ ހުކުރު ނުކުރެވި އަތްފާ ބަނދެވިގެން، ކަންކަން އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގަންނަވާ ފަރާތަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތައާލާ.

  278
  4
  • ކަހުރަބު

   އެހެން އެވީ ކަލޭމެން ޖައްބާރުންގެ ޖާހިލުކަން ބޮޑުކަމުން

 5. ވެދުން

  ސުބްރަމާނިއަމް އެވެ. އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް ހައްޤުވެގެން ވަނީ ނަރަކައެވެ. އެ މުސްލިމުންނަށް ހައްޤެއް ނޫނެވެ. މުސްލިމުންނަށް ހައްޤުވެގެން ވަނީ ސުވަރުގެއެވެ.

  269
  1
  • ކިލާފަނި

   އެހެންވީ އިރު ކަލޭމެން ދޮން ކޮވިޑް ޖެހިދާނެތީ ބިރުން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތެއްނު؟

   15
   131
   • Anonymous

    ބަލަ ކިލާފަންޏާ މުޞީބަތެއް ރަގަޅު މީހާއަށްވސް ޖެހިދާނެ އެކަމު މުސްލިމުން ނަޖާވެގެންވޭ ކާފަރުންނަށް އެކަމެއް ނެތް މަރުވެއްޖެނަމަ އޮތީ ޖަހަންނަމަ

    109
    1
   • ތުމްސޭ

    ކިލާފަނި ކަލެއަކީ ވ ތަންދޮރު ނޭނގޭ މީހެއްކަން ވ ސާފުވެއްޖެ.

    92
    2
    • ޏަމްޏަމް

     "ތުމްސޭ" ވެސް މީހުންނަށް ހަޖޫ ނުޖަހާ

   • މުސްލިމް

    ދުނިޔެމަތީގައި ސުވަރުގެ ލިބޭނެކަމަށް ޔަގީންވި އަސްހާބުބޭކަލުންވެސް ރެޔާ ދުވާލު އަޅުކަންކުރަނީ ﷲއަށް ބިރުވެތިވާހާލު...މާނަައަކީ އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ލިބިފައި ވުމަކީ އެ ހާސިލްކުރުމަށް މަސައްކަތް ދޫކޮށްލަން ޖެހޭކަމެއްނޫން. އަދި މުސްލިމެއްގެ ނަން ލިބުމަކީ ހަގީގީ މުސްލިމަކަށް ވުމެއްނޫންދޯ...އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައި އޮތް ގޮތައް އުޅުނީމައި މުސްލިމަކަށް ވަނީ...ކޮރޯނާ ޖެހުނީ މައި މުސްލިމް މީހާވެސް ދެރަވާނެ. އެކަމުގައި ދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ގޮތައް ކެތްތެރިވެއްޖެޔާ ކާމިޔާބު އޮތީ...އެހެންވެތާ ދަތި ކަންތަކަކީ މުސްލިމުންނަށްވާ އިމްތިހާނެއްގޮތައް ސިފަކުރައްވަނީ

    101
   • ސީނު

    ފަންޏަށް އަށް ބުނެލަން އޮތީ ސިކުނޑި ހަމަޖެހޭތޯ ޓެސްޓޮކޮށްލުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް

    48
    1
 6. މުސްލިމް

  ޔާ ﷲ މީނާގެ ހަރުކަށިކަން ގެންދަވާ މީނާ އަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާފާންދޭވެ ނޫނީ މީސްތަކުންނަށް އިބްރަތެއްގެ ގޮތުގައި މީނާ ހިއްޕަވާންފާންދޭވެ. އެމީހުންނަށް ހަމަނުވިސްނެނީ އެވެ. މުސްލިމުންނަށް ނަސްރު ދެއްވާފާންދޭވެ. އާންމީން

  204
  2
  • މީ

   ޔާﷲ އާމީން

   38
 7. ޚ

  ރާއްޖެ ހިފަން ޖެހޭކަމަށް ވެސް މީނާ ގޮވާލި
  ޢެއީ އަންނި އާއި ކެރަފާ ނަސީމު މީނާ އާއި ބައްދަލު ކޮށް ޔާމިނާ ދެކޮޅަށް އަޑު ފަތުރަމުން 2018 ގައި މުޅި ދުނިޔޭގައި ދުވި އިރު...
  މިހާރު އަހަރެމެން މިތިބީ ނިކަމެތި ވެފައި
  ކޮބާ މިކަލޭގެ...

  154
  4
 8. ދިވެހި

  މިފަދަބަޔަކު ސަ އްތަ އިންސަ އްތަ މުސްލިމު މިރާ އްޖެޔާހެދި ޖާނުން ފިދާވާން މި އުޅެނީ ކީ އްވެތޯ ވިސްނާލުން ރަނގަޅު.

  151
  2
 9. ސޫފިޔާނާ

  ޕާކިސްތާނުގަ ހިންދޫންނާމެދު އަމަލު ކުރާގޮތަށް އިންޑިޔާގެ މުސްލިމުންނާމެދު އަމަލު ކުރޭ

  45
  22
  • ޢޭނާ

   ބަލަ ކަލޭތީ މުސްލިމެއް ނޫންތަ؟

   25
   3
  • މުސްލިމް

   ތިބުނާ ބަޔަކު ޕާކިސްތާނުގެ ހިންދޫންނާ މެދު އަނިޔާވެރިކޮށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ތިބުނާގޮތަށް އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ގޮތައް އުޅޭމީހުންނާ ދޭތެރޭވެސް އަމަލުކުރާނެ...އެކަމެއް ނުފެންނަނީ ކީއްވެ؟
   .....ހިތުހުރި ނަމެއް ކިޔާފާ އިސްލާމްދީނަށް ނޫޅުމަކީ ދީނުގެ މައްސަލައެއްނޫން....ދުނިޔޭގައި ބައިވަރު އަނިޔާތައް ހިނގާ، އެހެންވިއްޔާ ތިފަރާތައްވެސް އަނިޔާލިބެންޖެހޭތަ؟

   20
   2
 10. ކޮއްކޮ އީވާ

  ނަޝީދޫ މީތައެބުނާ އޯގާތެރި ކަމަކީ

  118
  3
  • ރޯނު

   އޯގާވެރިވާނީ ކަލޭމެން މުސްލިމުންނެއް ނޫންތަ؟ އެމީހުންވާ ކަރުބުރިއެއް ނުކުރެއެއްނު؟

   4
   80
   • މުސްލިމް

    އެމީހުން ކަރުބުރި ނުކުރާކަމެއް ކިހިނެއް އިނގެނީ؟ އެމީހުން ދޭ އަނިޔާތައް ނުފެނޭ ދޯ....އިސްލާމްދީނުގައި ކަރުބުރިކުރަން ހުއްދަ ކުރަނީ ކޮންހާލަތެއްގައި؟އިސްލާމްދީނުގަ އޮވޭތަ ފެންނަހާ ކާފަރެއްގެ ކަރުބުރިކުރަން؟ ޢިލްމު ރަގަނޅަށް ދަސްނުކޮށް ހިތުހުރިގޮތަކަށް މަފްހޫމުކޮށް ފާޑުކިޔާތީ މީހުންނާމެދު ނުބައިކޮށް ދެކި ތެދުމަގުން ކައްސާލަނީ...

    47
    2
 11. މުހައްމަދު ޝާހް ރ.ވާދޫ

  ކޮބާ ގެރިބެ ދަށުވެފަތިބި ގަޮށްރީންދޫ ދިވެހި ސަރުކާރު؟ މިސަރަށް ގެރި ސަރުކާރުކޮންމެ ކަމެއް ރަނގަޅުވާނެ!

  85
  3
 12. ވިސްނާތި

  ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެ އަށް 266 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ ލިބިއްޖެނަމަ ވެސް މަމެން ހިތަށް ކަހިރުވަކެކޭ ވެސް ނާރައޭ އެއީ ކޯއްޗެއްތޭ ...

  37
  1
 13. ކަހުރަބު

  ޓެރަރިސްޓުންނަށް ހައްގެއް ދޭނެ ބަޔަކު އުޅޭނެތަ މިދުނިޔެއަކު؟

  6
  46
 14. ޑައެލޯގް

  މިވަރުގެ ބަޔަކާ ކިބޫ ބައިތު ހިފައިގެން މިއުޅެނީ ވަރަށް ސަލާމް

  82
  1
 15. ޖިނާހް

  މިފެންނަނީ ހަގީގީ ޓެރަރިސްޓުން

  91
  1
 16. ކަރާބެ

  ދޮންބޭ މީނާ މިމުސްލިމުން މަސްކާންވެސް ފަހަށްވެސް ނުދާނެ ނުދާމީހެއް. އަނެއްކަ މިއުއްމަތަށް ދައްޖާލުގައި މިއީ. މީނާއަށް މާތްﷲ ތެދުމަގު ދައްކަވާދޭވެ.

  64
  1
 17. ލޮލާލޯ

  ކޮބާ ރީނދޫ ކުދީން ކޮޅަށް ފެނޭތަ ދެން ބާރަށް އަތްޖަހާ!

  40
  1
 18. އެނޯ

  މިވަރު ބައެއްގެ ގާތަށް އެހީއަކަށް އެދި މުސްލިމުން ދާކަށް ނުވާނެ. ތިމާމެންގެ އަގެއް އޮތްކަމަށް ގަބޫލުކުރާ އެއްވެސް ބަޔަކު، ޖާނީ ދުޝްމަނުންގެ ގާތަށް ސަލާން ޖަހާކަށް ނުދާނެ. ސުބްރަމާނިއަމް އެހާމަކުރީ ހަމައެކަނި އޭނާގެ އަމިއްލަ ސިޔާސަތެއް ނޫން. އެއީ ސަރުކާރު މީހެއް

  46
  • ދެނޯ

   ކަލޭމެން ދެން އެހީއަށް އެދި ދާނީ ކޮން ބައެއްގެ ގާތަށް؟

   1
   6
 19. ހުދުހުދު

  ސުބުހާނައްﷲ ހާދަހާވާ ނުބައި މީހެކޭ. ދެދުނިޔޭގައި ތިނުބައިކަމުގެ ހިތި ރަހަ ދެކޭނެ

  52
 20. އީތޭން

  އަނިޔާވެރި މީހެއް... އިންޑިއާ އަކީ އަނިޔާވެރި ގައުމެއް.... އަންހެނުންނަށް ވެސް އަނިޔާވެރި ބައެއް.... އިންޑިއާ ގުޅިގެން އުޅުމަކީ ނުބައި އަމަލެއް....

  49
  1
 21. ރައީސުގެ މީހާ

  އެހެންވެ މިއާދޭސް ކުރަނީ އައްޑޫ އިންޑިޔާ މީހުންގެ އަތްމަޗަށް ދޫނުކުރާށޭ..! އެމީހުންގެ މިލްޓްރީ ބޭސް ހަދަން ނުދޭށޭ
  އަހަރުމެންނާއި މެދުގަ އެމީހުން އަމަލު ކުރަނީ މިޔަށްވުރެން ނުބައި ކޮށްނޭ.. އިޒްރޭލުން ފަލަސްޓީނު މީހުން ގެދޮރުން ނެރުނުގޮތަށް އައްޑޫއަށް އިންޑިޔާވެރިވާނެ ދުވަސް އަންނާނެ ޔޭ..!

  މިހާރު އަލުވި/ފިޔާ/ބޭސް ހިފަހައްޓާ ބަޔަކު ދެންބާރެއް ލިބުނީމަ ހަދާގޮތް މާނުބައިވާނެ ކަން ވިސްނާފިރުކުރާ ބަޔަކަށް އިބްރަތަކަށް ވާނެ އޭ.

  ހެޔޮނުވާނެ އައްޑޫއަށް އިންޑިޔާ ސިފައިންނާރުވާ.. ދައުލަތުގައި އާދޭސް މިދަންނަވަނީ..

  50
  1
 22. އަލްޖިބްރާ

  ތިޔަމީހާއަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހި އެބަލިމަޑުކަމުން ސަލާމަތް ނުކުރައްވާފާދޭވެ! އާމީން !

  43
  1
 23. ރީނދޫ ކިލާފަނި

  ހާދަ ބިރެކޭ ތިގަންނީ...!

  4
  22
 24. ރައީސުގެ މީހާ

  މިހާރު އަލުވި/ފިޔާ/ބޭސް ހިފަހައްޓާ ބަޔަކު ދެންބާރެއް ލިބުނީމަ ހަދާގޮތް މާނުބައިވާނެ ކަން ވިސްނާފިރުކުރާ ބަޔަކަށް އިބްރަތަކަށް ވާނެ އޭ.

  ހެޔޮނުވާނެ އައްޑޫއަށް އިންޑިޔާ ސިފައިންނާރުވާ.. ދައުލަތުގައި އާދޭސް މިދަންނަވަނީ..
  އެހެންވެ މިއާދޭސް ކުރަނީ އައްޑޫ އިންޑިޔާ މީހުންގެ އަތްމަޗަށް ދޫނުކުރާށޭ..! އެމީހުންގެ މިލްޓްރީ ބޭސް ހަދަން ނުދޭށޭ
  އަހަރުމެންނާއި މެދުގަ އެމީހުން އަމަލު ކުރަނީ މިޔަށްވުރެން ނުބައި ކޮށްނޭ.. އިޒްރޭލުން ފަލަސްޓީނު މީހުން ގެދޮރުން ނެރުނުގޮތަށް އައްޑޫއަށް އިންޑިޔާވެރިވާނެ ދުވަސް އަންނާނެ ޔޭ..!

  28
 25. ރަނޭ

  އިންޑިޔާމީހުން މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާކުރާެއިރު ދިވެހިސަރުކާރު އިންޑިޔާފައިބުޑަށްވެއްޓިގަނެގެން މިއުލޭނީ ދިވެހިންނަކީ މުސްލިމުންހިމާޔަށްކުރަންޖެހޭބަޔަކަށްނުވަނީތަ. ނޫނީ އިންޑިޔާ ދިވެހިންނަށް އަޅާލާކަމަށްދައްކަނީ ދިވެހިން ހިންދީދީނަށް ބަދަލުކުރެވޭނެހެންހީވާތީތަ

  37
 26. ނުހޫރޭ

  ގެރީގެ ފަހަރުވާ ބޮއެގެން އުޅޭއެއްހަކު ގޮވާގޮވެއްޔަކަށް އަހަރުމެނެއް ގުޑައެއްނުލާނެ. ގެރިއަށް ވާހަކަ ދެއްހޭނަމަހީ އެކަލޭގެއަށް ފިސާރި ރަގަޅަށް ދޭނެ. މިރާއްޖޭގަ ގެރިނެތީމަ ދެން އަހަރުމެން ހޫރޭއަށް ދީފަނިންމާލާނި.

  10
  1
 27. ބުރުތުގާލް

  އިންސާފެއް ނޫން

 28. ސޮނިފުހެ

  ބިރު

 29. ސޮނިފުހޭ

  އޭ ކުރޯނާ ވައިރަސް ތިބާ ތީ ﷲގެ އަމުރު ފުޅަށް މަސައްކަތް ކުރާހިތްވާ އެއްޗެއްނަމަ ހަމަ މިހާރުގޮސް ސުބުރަމާނިޔަމް ސައިޒަށް ތިރިކޮށް ދުނިޔެ އަށް އިބްރަތަކަށްވާ ގޮތަށް އޭނަ ހިފައިދީ މައެބަދުއާ ކުރަން އޭނަ އަކިީ އިސްލާހުވެ ﷲ ގެ މަގަށް އަންނާނެ މީހަކު ކަމުގައި ނުވާނެ ނަމަ ކުރޯނާ އޭނަ ގާތަށް ފޮނުއްވާ ދެއްވުމަށް

 30. ޙަސަނު

  އަހުރެމެނަށް ﷲ ފުދޭ ! ޔާ ﷲ ޝިރްކް އިންޑިއާ ގެ މުޝްރިކުންގެ މައްޗަށް ގަދަފަދަ ކޯފާ ފޮނުއްވާ އެމީހުންބހަލާކު ކުރައްވާނދޭވެ އާމީން !

  13
  1
  • ހުސޭނު

   ޔާ ﷲ އެބައިމީހުނަށް ހަމަނޭގެނީ، އެބައިމީހުނަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާންދޭވެ. އާމީން.

  • ހުސެން

   ކަލެއަށް ފުދެންޏާ ދެން ކޮންހާ އަނގައެއް ތިކޮއްޕަނީ.

 31. ތަންދޮރު

  ތަންދޮރު ބަލަފަ އެއްޗެހި ލިޔެބަލަ
  ދުނިޔެ ދެކެފައިވާ މިކަހަލަ ކިތައްމެ މީހަކު އުޅޭ އެއީ އެމްޑީގެ ބަޔަކަށް ވެގެނެއް ނޫން.
  އެހެންވީއިރު މިއަށްވުރެ މާ ބޮޑު ޖަރީމާ ޗައިނާއިން މުސްލިމުންނާމެދު ހިންގާ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ޗައިނާއާ ގާތްވެގެން ކަންކަން ކުރިއިރު އެވާހަކަ ނުދައްކަނީ ކީއްވެ. ޒާތީނުވާށެވެ.

  3
  14
 32. ނަސީދު

  މިޖައްބާރުން ނެތިކުރައްވާށި

  12
  1
 33. ކުޑޫ

  އެލެކުސް މިމީހުންނާއި ބައިއަތު ހިފީ މިހެންވެތޯ

  11
 34. ގަނޑުވަރު

  މިލާދީނީ ބައިގަނޑު ހާދަ ދެރަވެޔޭ އެއިން މީހެއްގެވާހަކަދައްކަންޏާ މުނާފިޤުންވަކިވަނީ ތިކަހަލަ ގޮތްގޮތުން މުނާފިޤުންނަކީ މުސްލިމުންނައް އޮތް އެންމެބޮޑުބިރު އެމީހުން ޔަހޫދީންގެތެރޭގައުޅޭއިރު އުޅޭނީ ޔަހޫދީންގެ ގޮތުގަ މުސްލިމުންގެތެރޭގަ މުސްލިމުންގެ ގޮތުގަ އެތެރެ ހިތުގައިސްލާމްދީނަށާ މުސްލިމުންނައް ޙަސަދަލައިގެން އެންމެބޮޑައް ގުޅޭނީ ޔަހޫންދީންނާ

  12
  • ކެހެރި

   ތުނބުޅި ބައިގަނޑު ހާދަ ދެރަވެޔޭ އިންޑިޔާއާ ޗައިނާއާ ގުޅުން އޮންނާތީ. އެމެރިކާ އިޒްރޭލު ދަށުވެފަ ތިބެގެންނޭ މި އަނގަ ފުޅާ ކުރަނީ އަދި.

 35. ދިވެހިން

  އަހަރެމެން ވިސްނަންވެއްޖެ މި ސުބުރަމަނީ އަކީ މުސްލިމުން ދުނިޔެއިން ނެތިކޮށްލުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ވަރަށް ނުލަފ ޢަދުއްވެއް، މިކަމާ ވިސްނާލަންވެއްޖެ މިބިމުން ތަންފުކެއްވެސް ބީޖޭޕީއަށް ދީގެންނުވާނެ

  18
  • ޖޯކަރު

   ބިރުން ތިބޭތި. އޭނާއެއްނު އެންމެ ބާރުގަދަ ފަރާތެއް ކަމަށް ކަލޭމެން ތިޔަ ދެކެނީ؟

 36. ހަސަނު

  ހައްދަވައި ގެންގުޅުއްވާ އިލާހު. އިސްލާމްދީނުގެ ކަރާމަތާ ހައިބަތު މަތިވެރިކުރައްވައި ދީނަށް ފުރައްސާރކުރާ މީހުނާ އެމީހުނަށްވާގިވެރިވާ ފަރާތްތަށް ނިކަމެތިކުރައްވާދޭވެ.

  9
  1
 37. ދެވަރެންދާ

  ޔާ ﷲ މިނުބަ އި މީހާގެ ނުބަ އިކަމުން އިންޑިޔާގެ މުސްލިމުން ސަލާމަތް ކުރަ އްވަ އި މުސްލިމުބަޔަކަށް އިންޑިޔާގެ ވެރިކަން ދެ އްވަ އި ހަމަހަމަކަން ގާ އި.ުކުރަ އްވާން ދޭވެ އާމީން

  10
  1
 38. އަލިކާ

  ސުބުރަމާނިއަށް ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވާށި..

 39. ޝީޒާ

  ދިރިތިބީންގެ މައްޗައް ޢިބްރަތަކައް މިކަލޭގެ މައްޗައް ގަދަފަދަވެގެންވާ ކޯފާއެއް ފޮނުއްވައިފާނދޭވެ އާމީން

  7
  1
 40. ތެދުބަސް

  މީނަ އަވަހައް މަރުވާނެ ނަމަ ހާދަރަގަޅޭ.

  5
  1
 41. ޙަޖާނުބެ

  ޔާ ﷲ މިޖައ އްބާރު ކޮރޯނާ ބަ އްޔާ އެކު ނެތި ކުރަ އް ވައި ފާދޭ! އާމީން

  8
  1
 42. ައަބޫޖަހުލު

  ބުއްޅަބެ އާއި އޭނަގެ ޢެކުވެރި މުޝްރިކުންގެ ކިަބައިން އިސްލާމީ އުއްމަތް ސަލާމަތްކޮއްދެއްވާންދޭވެ.

 43. ޑިމޮކްރަސީ

  މިވަރުގެ ގޮތެއްފޮތެއްނެތް ލާއިންސާނީ އަމަލު ހިންގާ ނާތަހުޒީބު އިންސާނުންގެ އަޅުބެތި ކަމަށް ދިވެހިޤައުމު ވައްޓާލި ގޮތެއްފޮތެއްނެތް ނާތަހުޒީބު ޤައުމުގެ ޚާއިނުން މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ ރައީ ސާލިހު ، މަޖްލިސް ރައީސް ނަޝީދު ، ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާނު އަށް ދިވެހި ރައްޔަތުން އަދި އަންނަންއޮތް ޖީލް ތަކުގެދަރީން ދުވަހަކުވެސް މާފެއްނުކުރާނެ. ﷲ ގެ ބާގިފުޅާއެކު މި ޤައުމުގެ ހިއްވަރުގަދަ އަބްތޯލުން ތަކެއްނުކުމެ މި ޤައުމު އަޅުވެތިކަމުން މިނިވަންކުރާނެ. އަދި ޤާނޫނު އަސާސީ އާ ޚިލާފަށް ބޭރުގެ ސިފައިން ރާއްޖޭގާ ބޭތިއްބުމުގެ ދަޢުވާ މި ޚައިނުންނަށް ކުރެވޭނެ.

 44. ސުބުރު

  މި ވީޖޭޕީގެ ޓީމް އަދި ސްޕްރަމާނިމަކީ ހިންދީ ދީން ދަންނަމީހެއްވެސްނޫން އަދި އެއްވެސްދީނެއްދަންނަމީހެއްވެސްނޫން.ލާއިންސާނީ އަމަލުތައްހިންގާހިތުން ހަލާކުވެފަ ހުރި ބާރެއްނެތް ވަރަށްދަށު ދަރަޖާގެ ބޮޑާމީހެއް. އޭނަގެ ބާރެއްހުރިނަމަ މުސްކުޅިވާކަށްވެސްބޭނުމެއްނުވާނެ.

 45. ޭލިޢުނަތު

  ޕިސް ޕިސް. މަ ހާއިރާން ވެއްޖެ. އިންޑިޔާ މީހުންނަށް ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވާށި.