68 އަހަރުގެ ދިގު ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނެސް ދެގައުމު އެއްގަލަކަށް އަރައިފިއެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމްއާއި، ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސް މޫންއާ ދެބޭފުޅުންގެ މެދުގައި މިއަދު ފެށި ތާރީޚީ ސަމިޓްގައި ދެ ލީޑަރުން ވަނީ ދެކޮރެއާ ދެމެދުގައި ދާއިމީ ސުލްހައިގެ މުއާހަދާއެއް ވުމަށާއި، ކޮރެއާ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަކީ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ނެތް ސަރަހައްދަކަށް ހެއްދެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް އެއްބަސްވެވަޑައި ގެންފައެވެ.

68 އަހަރު ވެފައިވާ ހަނގުރާމަ ރަސްމީގޮތުން ނިމުނުކަން އިޢްލާން ނުކޮށް ދެކޮރެއާ މިހާތަނަށްވެސް ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތުގައި އޮތްއިރު، ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތު ރަސްމީގޮތުން ނިމުނުކަން އިޢްލާންކޮށް ދެކޮރެއާ ދެމެދުގައި ދާއިމީ ސުލްހަ ގާއިމްކުރުމަށްޓަކައި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމަކަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮންގް އުންއާއި، ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސް މޫން ޖައެ-އިންގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މަކީ ވަރަށް ތާރީޚީ ބައްދަލުވުމެކެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގެ މަންޒަރުތަށް ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ މީޑިއާ ވަސީލަތްތަކުން ވަގުތުން ދުރަށް ދައްކަމުން ގެންދިޔައެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރާއި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލު ކުރައްވައި ސަލާމްގަލާން ކުރެއްވީ ދެކޮރެއާ ވަކިކުރާ އިމުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ، ޑީމިލިޓަރައިޒްޑް ޒޯން ސަރަހައްދުގައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމަށްފަހު ދެކޮރެއާގެ ލީޑަރުން ނެރުއްވި ގުޅިފައިވާ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ދެކުނު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު މޫން ޖައެ-އިން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އުތުރު ކޮރެއާއަށް ދަތުރުފުޅެއްވެސް ކުރައްވާނޭ ކަމަށެވެ. އަދި ފޯނުން މުއާމަލާތްތައް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށްވެސް ދެލީޑަރުން އެއްބަސްވެވަޑައި ގެންފައި ވެއެވެ.

ކޮރެއާގެ ލީޑަރުންގެ ދެމެދުގައި މިބޭއްވި ސަމިޓަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ މަރްހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއީ ވަރަށް ތާރީޚީ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

 1. ފްރޮމްދިސް

  ދެކޮރެއާގެ 68 އަހަރުވީ ދިގު ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނެސް ދެގައުމު އެއްގަލަކަށް އަރައިފި ނަމަ މީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ މީ ސީދާ ޗައިނާގެ ކޮންސެލްޓެންސީގެ ދަށުން ނޯތް ކޮރެއާ ދިޔުމުން އެމެންނަށް ލިބުނު ނަސްރެކޭ މީ ސީދާ އެމެރިކާ އަށް ލިބުުނު ގެއްލުމެކޭ ސަބަބަކީ އެމެރިކާ އިން ބޮޑެތި އަގު ނަގައިގެން ތާރޑް ސިސްޓަމް ބަހައްޓަން ވެގެން ކުރި ޕްލޭން ދިޔާ ފަނުފުލުންނޭ ކޮރެއަން ފެނެންސިއުލާގެ މައްސަލަ ބޮޑު ކޮށްގެން އުޅެނީ އެމެރިކާ އޭ ޖަޕާނުގެ ބޮލަށް ވަދެގެން ތިބެ. އުތުރުު ކޮރެއާގެ ރައީސް އަކީ އެގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ އަދި އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ނުހަނު ލޯބިވާ ލީޑަރެކޭ އުތުރު ކޮރެއާ ގައި މިހާރުވެސް ސަރުކާރުގެ އޮފީސް ތައް މަސައްކަތް ކުރެއޭ ދުވާލަކު 18 ގަޑިއިރު އޯޓީ އެއް ނެތި އަދި އުތުރު ކޮރެއާ އަކީ ދަނޑު ވެރިކަމުގެ ލާމަސީ ލު ގައުމެކޭ އަދި ނެޗުރަލް ރިސޯރސެސް އިން ފުރިގެންވާ ގައުމެކޭ މަމެން އުއްމީދު ކުރަމޭ ނޯތް ކޮރެއާ ސައުތު ކޮރެއާ އާއި ގުޅިގެން ޑިމިލިޓަރައިޒްޑް ޒޯން އުވާލާ އެކުވެރި އަތެއް ދެ ގައުމުން ދިއްކޮށްލާ ސައުތު ކޮރެއާގެ މުއްސަނދި ކަން ހިއްސާ ކުރާނެ ކަމަށް ނޯތް ކޮރެއާ އިން ތަފާތު އިންވެސްޓްމެންޓްސް ތައް ފްލޯޓް ކޮށް. ފްރޮމް ދިސް މޯމެންޓް އޮން އަ ނިއު ޗެޕްޓަރ ހޭޒް ބިގަން ފްރޮމް ދިސް މޯމެންޓް އޮން އައި ލިވް އޮންލީ ފޯރ ޔުއަރ ހެޕިނެސް އެން ފޯރ ޔުއަރ ލަވް އައި ގިވް މައި ލާސްޓް ބްރެތް ފޯރ ޔޫ، ފްރޮމް ދިސް މޯމެންޓް އޮން އައި ގިވް މައި ހޭންޑް ޓު ޔޫ އައި ކާންޓް ވެއިޓް ޓު ލިވް ވިދައުޓް ޔޫ ޔޫ އެން އައި ވިލް ނެވަރ ބީ އެޕާރޓް މައި ޑްރީމްސް ކޭމް ޓްރޫ ބިކޮޒް އޮފް ޔޫ ފްރޮމް ދިސް މޯމެންޓް އޮން އޭޒް ލޯންގް އޭޒް އައި ލިވް އައި ވިލް ލަވް ޔޫ އައި ޕްރޮމިސް ޔޫ ދިސް ދެއަރ އިޒް ނަތިންގް އައި ވިލް އެވަރ ނީޑް ވިދައުޓް ޔޫ އޯއް އޯއް އޯއް ފްރޮމް ދިސް މޯމެންޓް އޮން ޔުއަރ ބިލީވް އިޒް މައި ބިލީވް އެން އަވަރ ބިލީވް އިޒް ދަ އާރންސަރ ޓު ދަ ހޯލް ވޯލްޑް އޯލް ވީ ނީޑް އިޒް ޖަސްޓް ދަ ޓޫ އޮފް އަސް މައި ޑްރީމްސް ކޭމް ޓްރޫ ބިކޮޒް އޮފް ޔޫ. ފްރޮމް ދިސް މޯމެންޓް އޮން ފްރޮމް ދިސް މޯމެންޓް އޮން ފްރޮމް ދިސް މޯމެންޓް އޮން...

 2. މުހަންމަދު

  އަލީ ބުނީ ކުޅެމާ ކުޅެމާ! ދޯ؟

 3. ލިވްއިން

  ދެކޮރެއާގެ 68 އަހަރުވީ ދިގު ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނެސް ދެގައުމު އެއްގަލަކަށް އަރައިފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ކޮރެއާ އަދި ޖަޕާން އަދި ވިއެޓްނާމް އަދި ލާއޯސް މިގައުމު ތަކަކީ އެއީ ވަރަށް ސޮފްޓް އެން ކައިންޑް ހާރޓެޑް މީހުން ކަން އިނގޭނެއޭ އެ ގައުމުތަކަށް ގޮސް އެގައުމު ތަކުގެ މީހުންނާއި އެކު ދުވަސް ކޮޅެއް ވޭތު ކުރުމުން. މީ އާދައާއި ޚިލާފަށް އެޓިޓިއުޑް އެން ބިހޭވިއަރ ރަނގަޅު ބަޔެކޭ ގަވާއިދު ތަކަށް ހުރުމަތް ތެރިކޮށް ހިތާ ވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޑިޕެންޑް ވާ ކައިންޑް ހާރޓެޑް ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ގައުމު ތަކޭ އޭގެ ނަމޫނާ މިއަދު މިފެނިގެން ދަނީ. މިކަން ކަން މިމަގުން ޑިޒައިން ކޮށްދިނީ ޗައިނާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ޝީ އޭ. ޗައިނާގެ ސަބަބުން ވޯލްޑް ބެޓަރ ޕްލޭސް އަކަށް ހެދޭނެ ކަން އެއީ ޔަގީންވެ ކަށަވަރުވާ ކަމެކޭ އެއީ ރަޝިއާ އަށް ވެސް އަދި އެމެރިކާ އަށް ވެސް ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމެކޭ މިހާތަނަށް. ނޯތް ކޮރެއާގެ ރައީސް ކިމް ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީގެ ބަސް ގަބޫލުކޮށް ޑިޕްލޮމެސީ އާއި އެކުވެރިކަން އިސް ކޮށް ޖެލަސީ އެން އެންގަރ ނެރެ އެއްލާލުން އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. ނޯތް ކޮރެއާގެ ކިމް އަކީ މިއަދު ވޯލްޑް އެވޯރޑް ޑިޒާރވްޑް ލީޑަރެކޭ މަމެން ދެކޭ ގޮތުގައި ދެއަރ އިޒް އަ ޕްލޭސް އިން ޔުއަރ ހާރޓް އެން އައި ނޯ ދެޓް އިޓް އިޒް ލަވް އެން ދިސް ޕްލޭސް ކުޑް ބީ މަޗް ބްރައިޓަރ ދޭން ޓު މޯރޯ އެން އިފް ޔޫ ރިއަލީ ޓްރައި ޔޫ ވިލް ފައިންޑް ދެއަރ އިޒް ނޯ ނީޑް ޓު ކްރައި ދެއަރ އާރ ވޭޒް ޓު ގެޓް ދެއަރ އިފް ޔޫ ކެއަރ އިނަފް ފޯރ ދަ ލިވިންގް މޭކް އަ ލިޓިލް ސްޕޭސް މޭކް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ހީލް ދަ ވޯލްޑް މޭކް އިޓް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ އެން ދި އެންޓަޔަރ ހިއުމެން ރޭސް. ކެއަރ އިނަފް ފޯރ ދަ ލިވިންގް މޭކް އަ ލިޓިލް ސްޕޭސް މޭކް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ އެން ދި އެންޓަޔަރ ހިއުމެން ރޭސް ދިސް އިޒް ދަ ވޯލްްޑް ވީ ލިވް އިން..

 4. ޗޭންޖްމީ

  ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ނެތްތަނަކަށް ހަދަން ދެ ކޮރެއާގެ ވެރިން އެއްބަސް ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ދަ ފިއުޗަރ އިޒް އިން ދި އެއާރ ކޭން ފީލް އިޓް އެވްރީވެއަރ ޑިޑް ޔޫ އެވަރ ތިންކް ދެޓް ވީ ކުޑް ބީ ސޯ ކްލޯސް ލައިކް ބްރަދާރސް އައި އޭމް ބްލޯވިންގް އިޓް ޓު ދަ ވިންޑް އޮފް ޗޭންޖް. ޗޭންޖް މީ ޗޭންޖް މީ ޗޭންޖް މީ ޓު ދަ ލެޓިންގް އޮފް ދަ މޯމެންޓް އޮން އަ ގްލޯރީ ނައިޓް ވެއަރ ދަ ޗިލްޑްރެން އޮފް ޓު މޯރޯ ޑްރީމް އަވޭ އިޓްްސް އަ ވިންޑް އޮފް ޗޭންޖް. ޗޭންޖް މީ ޗޭންޖް މީ ޗޭންޖް މީ ޓު ދަ ލެޓިންގް އޮފް ދަ މޯމެންޓް އޮން އަ ގްލޯރީ ނައިޓް ވެއަރ ދަ ޗިލްޑްރެން އޮފް ޓު މޯރޯ ޑްރީމް އަވޭ އިޓްސް އަ ވިންޑް އޮފް ޗޭންޖް އިޓްސް އަ ވިންޑް އޮފް ޗޭންޖް ޗޭންޖް މީ ޗޭންޖް މީ ޗޭންޖް މީ ކަމޯން ޕްލޭ ދަ ބޭސް ގިޓަރ އޮން ދަ ސްޓޭޖް އެން ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޗޭންޖް މީ ޗޭންޖް މީ ޗޭންޖް މީ ޗޭންޖް މީ ލިސްން ޓު ދަ ވިންޑް އޮފް ޗޭންޖް..

 5. މްދިސް

  އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ މީ ސީދާ ޗައިނާގެ ކޮންސެލްޓެންސީގެ ދަށުން ނޯތް ކޮރެއާ ދިޔުމުން އެމެންނަށް ލިބުނު ނަސްރެކޭ މީ ސީދާ އެމެރިކާ އަށް ލިބުުނު ގެއްލުމެކޭ ސަބަބަކީ އެމެރިކާ އިން ބޮޑެތި އަގު ނަގައިގެން ތާރޑް ސިސްޓަމް ބަހައްޓަން ވެގެން ކުރި ޕްލޭން ދިޔާ ފަނުފުލުންނޭ ކޮރެއަން ފެނެންސިއުލާގެ މައްސަލަ ބޮޑު ކޮށްގެން އުޅެނީ އެމެރިކާ އޭ ޖަޕާނުގެ ބޮލަށް ވަދެގެން ތިބެ. އުތުރުު ކޮރެއާގެ ރައީސް އަކީ އެގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ އަދި އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ނުހަނު ލޯބިވާ ލީޑަރެކޭ އުތުރު ކޮރެއާ ގައި މިހާރުވެސް ސަރުކާރުގެ އޮފީސް ތައް މަސައްކަތް ކުރެއޭ ދުވާލަކު 18 ގަޑިއިރު އޯޓީ އެއް ނެތި އަދި އުތުރު ކޮރެއާ އަކީ ދަނޑު ވެރިކަމުގެ ލާމަސީ ލު ގައުމެކޭ އަދި ނެޗުރަލް ރިސޯރސެސް އިން ފުރިގެންވާ ގައުމެކޭ މަމެން އުއްމީދު ކުރަމޭ ނޯތް ކޮރެއާ ސައުތު ކޮރެއާ އާއި ގުޅިގެން ޑިމިލިޓަރައިޒްޑް ޒޯން އުވާލާ އެކުވެރި އަތެއް ދެ ގައުމުން ދިއްކޮށްލާ ސައުތު ކޮރެއާގެ މުއްސަނދި ކަން ހިއްސާ ކުރާނެ ކަމަށް ނޯތް ކޮރެއާ އިން ތަފާތު އިންވެސްޓްމެންޓްސް ތައް ފްލޯޓް ކޮށް. ފްރޮމް ދިސް މޯމެންޓް އޮން އަ ނިއު ޗެޕްޓަރ ހޭޒް ބިގަން ފްރޮމް ދިސް މޯމެންޓް އޮން އައި ލިވް އޮންލީ ފޯރ ޔުއަރ ހެޕިނެސް އެން ފޯރ ޔުއަރ ލަވް އައި ގިވް މައި ލާސްޓް ބްރެތް ފޯރ ޔޫ، ފްރޮމް ދިސް މޯމެންޓް އޮން އައި ގިވް މައި ހޭންޑް ޓު ޔޫ އައި ކާންޓް ވެއިޓް ޓު ލިވް ވިދައުޓް ޔޫ ޔޫ އެން އައި ވިލް ނެވަރ ބީ އެޕާރޓް މައި ޑްރީމްސް ކޭމް ޓްރޫ ބިކޮޒް އޮފް ޔޫ ފްރޮމް ދިސް މޯމެންޓް އޮން އޭޒް ލޯންގް އޭޒް އައި ލިވް އައި ވިލް ލަވް ޔޫ އައި ޕްރޮމިސް ޔޫ ދިސް ދެއަރ އިޒް ނަތިންގް އައި ވިލް އެވަރ ނީޑް ވިދައުޓް ޔޫ އޯއް އޯއް އޯއް ފްރޮމް ދިސް މޯމެންޓް އޮން ޔުއަރ ބިލީވް އިޒް މައި ބިލީވް އެން އަވަރ ބިލީވް އިޒް ދަ އާރންސަރ ޓު ދަ ހޯލް ވޯލްޑް އޯލް ވީ ނީޑް އިޒް ޖަސްޓް ދަ ޓޫ އޮފް އަސް މައި ޑްރީމްސް ކޭމް ޓްރޫ ބިކޮޒް އޮފް ޔޫ. ފްރޮމް ދިސް މޯމެންޓް އޮން ފްރޮމް ދިސް މޯމެންޓް އޮން ފްރޮމް ދިސް މޯމެންޓް އޮން...