ގެރިމަސް ގެންގުޅުނު ކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާގެ މީހަކަށް މަރުތޭލަކުން ހަމަލާދީފިއެެވެ.

ލަކްމަން ކިޔާ މުސްކިމަކަށް ދިން އެ އަނިޔާވެރި ހަމަލާގައި އޭނާގެ ބޮލަށާއި ގައިގެ އެކި ތަންތަނަށް ބޮޑެތި ޒަހަމްތަކެއް ލިބުނެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ދިން އެ ހަމަލާގެ ސަބަބުން 25 އަހަރުގެ ލަކްމަން އަށް ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުމަށް ވެސް ދަތިވި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ގުރަގާއޮގައި ހިނގި އެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ލަކްމަަން އަށް ހަމަލަދިން 5-6 މީހުން މިހާރު ފުލުހުން ވަނީ ދެނެގަނެފައެވެ. އަދި އޭގެ ތެެރެއިން ދެ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ.

އެ ހިސާބުގެ ފުލުހުންނަށް ވެސް މި ހަމަލާ އާ ގުޅިގެން ވަނީ ފާޑު ކިއުން އަމާޒުވެފައެވެ. އެއީ ރޯމާ ދުވާލު މުސްލިމުންނަށް ދޭ މިފަދަ ހަމަލަތައް އިތުރުވަމުން ދަނީ ފުލުހުން އެކަންކަމަށް ދޭ ސަމާލުކަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

9 ކޮމެންޓް

 1. ގެރި

  ނަމުން ޑިމޮގްރަސީގެ ބަފާ ގެރި މޯދީއަކީ ހަމަ އެރިއެއް އެކަމު އެވަރުގެ ޑިމޮގްރަސީއެއް ނެތިގެން ކެނެރީގެ ބުއްލަބޭ އެހެރަތެޅިބާލަނީ އަދި މި ރާއްޖޭގަވެސް ތިފެއްވަރަށް ދާނެ މި ވެރިކަމުގާ

  28
 2. ައަހުމަދު

  ތީ ހައްދުފަހަނަޅައިފައިވާ ގިނަބައެއްއުޅޭގާޤައުމެއް ކޮންމެކަމެއްގައިވެސް މުސްލިމުނަށް އަނިޔައެއް ދެވޭތޯބަލަނީ ، ތިޔައްވުރެމާރަނަގަޅުވާނެ ތިޤައުމުގައި ރެޔާދުވާލު އެތައްރޭޕެއް ކުރާއިރު އެކަން ހުއްޓުވިއްޔާ ، އެތައްފަޤިރުންނެއް މަރުވަނީ ބަނޑަށްޖެހިގެން އެމީހުންނަށް އެހީވިއްޔާ ، އެކަމަކު އެހުރީހާނުބައިކަމެއް ދޫކޮށްލާފައި މުސްލިމުންގެ ފަހަތުން ދުވޭތޯބަލަނީ ޖާހިލުވިޔަސް ތަންކޮޅެއްބޮޑުވަރު ތީ.

  20
 3. އަޙްމަދު

  ތީދޮގެއް! އިންޑިޔާއަކުން މުސްލިމުންނަކަށް އަނިޔާއެއް ނުކުރާނެ! އެމީހުން ކިރިޔާވެސް އަނިޔައެއް ކުރިޔަސް ކުރާނީ ހިންދޫއަކަށް!!! އެމީހުން ނުހަނު މުސްލިމުން ދެކެ ލޯބިވާނެ!

  11
  8
 4. އަހުމަދު

  އަވަހަށް ނިޝާން އިއްޒުއްދީން 2 ވަނަ ފަހަރު އަަރުވާ މޯދީ އަށް!!

  18
 5. އަހުމަދު

  ދުނިޔޭގަ 2 ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން ގެރި މަސް ބޭރު ކުރަނީ އިންޑިއާ އިން ?????

  16
 6. އަލްޖިބްރާ

  ގެރިއަށް އަޅުކަންކުރާ މީހުނަށް ކޮރޯނާ ޖެހޭލެއް އަދިވެސް މަދީ ! މިއީ ހޭބަލިވެފާ ތިބޭ ބައެއް ! އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުން ، ޒިނޭކުރުން ، ކުޑަކުދިންނާގަދަކަމުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުން ! މިހިރީ ތިޔަ އިންޑިއާގައި އާއްމުކަންތަށް ! އެކަންތަކެއް ބޮޑެއް ނުވޭ ! ގެރިކަތިލާތީ އެކަންބޮޑުވަނީ ! އަދިވެސް ކަލޭމެނަށް ﷲ ދެއްވާ އުޤޫބާތް ކުޑަ !

 7. Anonymous

  ވަރަށް ގިނަ މީހުން ބުނާނެ އިންޑިއާ އަކުން މުސްލި މުންނަކަށް އަނިޔާއެއް ނުކުރާނޭ.އެހެން ވީ މާ މީހުސް ދޮގު ހަބަރެއްނު.

  3
  4
 8. ވައްސަލާން

  ވަރަށް ގިނަ މީހުން ބުނާނެ އިންޑިއާ އަކުން މުސްލި މުންނަކަށް އަނިޔާއެއް ނުކުރާނޭ.އެހެން ވީ މާ މީހުސް ދޮގު ހަބަރެއްނު.

  1
  4
 9. ޞަމީރާ

  އެކަން ގަބޫލުވެސް ކުރާނެ މުޅި ދުނިޔެ. ޢެކަމު އިސްލާމްދީނުގެ ޝިޢާރަކަށް ފުރައްސާރަކޮށް ހަދާ މީހަކަށް މުސްލިމުން ކަމެއްކޮށްފިތަ އެއީ ހައްދުފަހަނައެޅި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހަކަށް މުޅި ދުނިޔެ ދެކޭނީ.

  5
  1