އީރާނުގެ މޭޖާ ޖެނެރަލް ޣައްސާމް ސޮލެއިމާނީ އަވަހާރަ ކޮށްލުމުގައި ހިމެނޭ މީހުންނަށް "މި ދުނިޔެއަކީ ރައްކާތެރި ތަނެއް ނޫން" ކަމަށް އެގައުމުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު، އިބްރާހިމް ރައިސީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައިސީ މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިއްޔެ އީރާނުގެ ވެރިރަށް ތެހެރާނުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުނެވެ. މި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައިސީ ވަނީ އެ ހަމަލާ ދިނުމަށް އަމުރު ކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްވެސް އިންސާފުގެ ކުރި މައްޗަށް ގެންނާނެ ކަމަށެވެ.

"އެމީހުންނަށް ބަދަލު ފެންނާނެ. މިހާތަނަށް ފެނިގެން ދިޔައީ އެކަމުގެ ކުޑަ މަންޒަރު. އެއްވެސް ގޮތަކަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް އަށް ވުމުން މިކަމުން ރެކެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކޮށްގެން ނުވާނެ. އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާން. މިކަން ކުރި މީހުންނަށް މި ދުނިޔެ ރައްކާތެރިއެއް ނުވާނެ" ރައިސީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމެރިކާއިން ބްގްދާދުގެ އެއާޕޯޓަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާއެއްގައި ސޮލެއިމާނީ އަވަހާރަ ވެފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭގެ ފަހުން އެމެރިކާއާއި އީރާނާއި ދެމެދު އަންނަނީ ހަމަނުޖެހުން ހިނގަމުންނެވެ.

ސޮލެއިމާނީގެ އަވަހާރަކޮށްލުމާއި ގުޅިގެން ޓްރަމްޕް ބުނެފައިވަނީ ސޮލެއިމާނީ އަަވަހާރަކޮށްލެވިފައި މާ ލަހުން ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ މާ ކުރިންވެސް އަވަހާރަކޮށްލަން ޖެހޭ މީހެއް ކަމަށެވެ. ޓްރަމްޕް ބުނީ ސޮލެއިމާނީ އަކީ ނިރުބަވެރިއެއް ކަމަށާއި، އޭނާގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަަމަށެވެ.

އީރާނުގެ މޭޖާ ޖެނެރަލް ޣައްސާމް ސުލެއިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލަން އެމެރިކާ އިން ދިން ޑްރޯން ހަމަލާތަކަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތަކާއި ޙިލާފްކަމެއް ރަޝިއާގެ ރައީސް އަދި ތުރުކީގެ ރައީސްވެސް ވަނީ ގަބޫލު ކުރައްވާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

9 ކޮމެންޓް

 1. ޑަންޑަބެ

  ފޮނަ އެރުވުން ނޫން ކަމެއް ނުވޭ.

  6
  12
  • ބުއްދިވެރި

   ބުއްދިވެރިންނަކީ ވަގުތުން ހަމަލާދޭ ބައެއްނޫން ރަގަނޅު ދަނޑިވަޅު ބަލާފަ ހަމަލާދޭ މީހުން. ސިޓުއޭޝަނައްބަލާފަ ރަގަނޅު ވަގުތެއްގައި ކަންކުރަންޖެހޭނީ. އީރާނަކީ އެކަހަލަބައެއް. ޒައްރެއްގެ މިންވަރަށްވެސް އެމަރިކާދެކެ ބިރު
   ގަންނަބައެއްނޫން

   21
   5
   • ޖޯން

    ބުއްދިވެރިވެގެންދޯ ޔޫކުރޭނުބޯޓްވައްޓާލީ. ކުށެއްނެއްއެތައް ބަޔަކުމަރާލީ. ތިޔަތުނބުޅިތައްކަށް އެނގޭނީ މޮޅުވާހަކަދައްކަން.

    6
    9
    • ސަލާމް

     ރަންކޮޅާ 1988ވަނަ އަހަރު އެމަރިކާވެސް އީރާންގެ ފްލައިޓެއްވެއްޓި އޮޅިގެނޯކިޔައިގެން..ކޮންބަޔެއް
     މޮޅުވާހަކަދައްކަނީ ޖޯން

     7
     5
 2. މަރުގެ ތުންފަތް

  ޓްރަމްޕު އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ނުގެނެވޭނެ...މުޅި ޔޫރޮޕަ އަދި ޔޫއެން އެކަމަށް އިޖާބަނުދޭނެ..އީރާން
  ތިކަމުގެ ރައްދު ދޭންޖެހޭނީ އަސްކަރީ އެކްޝަންތައް
  ނަގައިގެން..އެކަމަކު އަޑީގައި ތިބިމީހުން އިންޓަލް ކޮށް މިލިޓެންޓުން ލައްވާ ރޮކެޓާއި ބަޑިންހަމާލާދީ
  ވިސްވިސްކޮށްލަންވީ..ނުބުންޏަސްއެނގޭ އީރާން ތި ކަންތައްތަކަށް މާނުރައްކާތެރިކަން

  16
  2
 3. ދިވެހިން ވިސްނަބަލަ

  ދިވެހިކޮންމެ ރައްޔިތަކު ތިއަށްވުރެބޮޑައް ވިސްނަން
  ޖެހޭ މި ސަރުކާރުން އެމަރިކާ ސިފައިންނައް ބޭނުން ވަގުތެއްގައި ރާއްޖެއާދެވޭ އަދި އަސްކަރީ ބޭސް އަޅަން
  ހުއްދަދީފައިވާކަން...އީރާނުގެ މިސައިލްތައް ރާއްޖެއަށްފޯރާ..އަނެއްކާ ބޭހެއްމިތާއަޅައިފިއްޔާ އަހަރުމެންގެ ދުވަސް ދިޔައީ..ހަނގުރާމަ ކޮއްފިއްޔާ

  13
  2
 4. އިލްމުއުނގެނޭ

  އީރާނުގެ ކުޅަދާނަކަމާއި ބާރުގެ އަންދާޒާ އެއް ނެތް ކަލޭގެ ބުރޯ...ޙުދު އެމަރިކާ ސުލައިމާނީ ދެކެ ގަންނަބިރު ކަލޭއަށްއެނގޭނީ ރަގަނޅައް ކިޔެވީމަ އެމަރިކާ ސިފައިން ތަރަތަރަޖަހާ ރޮއެ ހަދާ...

  13
  3
 5. އަޙްމަދް

  އީރާނުގެ މޭޖާ ޖެނެރަލް ޣައްސާމް ސޮލެއިމާނީ އަވަހާރަ ކޮށްލުމުގައި ހިމެނޭ މީހުންނަށް "މި ދުނިޔެއަކީ ރައްކާތެރި ތަނެއް ނޫން" ކަމަށް އެގައުމުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު، އިބްރާހިމް ރައިސީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
  —————————————————————
  ޝީޢީ ރާފިޟީންނަށް އެނގޭނީ ގަދަބަސް ބުނާށެވެ.
  އެބަޔަކު އަމިއްލަޔަށް އެބަޔެއްގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ނުބެލެހެއްޓޭ ބަޔަކަށް އެހެން ބަޔެއްގެ ފުށުން ބަދަލުހިފާނީ ފަހެ ކޮންގޮތަކުނތޯއެވެ؟؟؟؟

  7
  5
 6. ގަނޑިޔާ!!!

  ތިޔަ ހުރިހާ އެންމެން އީރާން ވަރެއް ނެތިގެން އެވަރުގެ މުސްލިމް ގައުމެއް ނެތިގެން ފަހުރުވެރިވެފައި އެމީހުން ދިފާއުކޮށް ހިއްވަރުދީ ލިބިގަނެ ތިހަދަނީ އެމީހުންނަކީ ސުންނީ މުސްލިމުން ދެކެ އިންތިހާއަށް ނަފުރަތުކޮށް ﷲގެ ރަސޫލާއާއި ސަހާބީންނަށް ބަދުބަސް ބުނެ މަލާމާތްކޮށް އުންމުލް މުއްމިނީން ޢާއިޝާއަށް ޤަޛްފުގެ މުޑުދާރު އިނގިލި ދިއްކޮށް އަދި ﷲގެ މަލާއިކަތުންގެ ދަރަޖަ އެންމެ މަތިވެރި އެއް މަލާއިކަތާ ޖިބްރީލް ޢަލައިހިއްސަލާމް އަށް ވަހީއަށް ހަރާންކޯރުވިކަމުގެ އިލްޒާމް އަޅުވާ ޢަލީ ރަޟިﷲ ޢަންހު އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ޢާއިލާއަށް އަޅުކަންކުރާ ﷲއަށް ޝިރުކުކުރާ މުޑުދާރު ރާފިޟީންކަން ނޭންގޭތީތަ؟؟؟ އަހަރުން އެމީހުނަށް ނަފުރަތުކޮށް ރުޅިއަރަން. ޓެރެރިސްޓުންނާއި އެމީހުނާއި އެއްވަރަށް ރުޅިއަރަން. ދެދުނިޔޭގައި އެފަދަ މީހުން ފަޟީޙައްވުން އެދެނީ ތައުބާ ނުވެ އެގޮތުގައި ތިބެއްޖެނަމަ.