އިޒްރޭލުން އިރާންއަށް ހަމަލާއެއް ދީފިނަމަ އިޒްރޭލްގެ ދެ ސިޓީއެއް ކަމުގައިވާ ޓެލްއެވިވް އަދި ހައިފާގެ ސިޓީތަކަށް ހަމަލާ ދޭނެ ކަމަށް އިރާންގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒުން ވާހަކަ ދެއްކެވި ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިރާންގެ ފަރާތުން މިގޮތަށް ބުނެފައިވަނީ އިޒްރޭލުން ތެހެރާންގެ ނިއުކުލިއާ ކަންތައް ވަރުގަދަ ކުރިކަން އިއުލާން ކުރިތާ އެއްދުވަސް ފަހުންނެވެ. އިސްލާމީ ގައުމުތަކާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ކުރަމުންދާ ނިއުކުލިއާ ހަނގުރާމައިގައި އެއްވެސް ހަމަލާއެއް އިރާންއަށް އަމާޒްވެއްޖެނަމަ އެމީހުން ހަނގުރާމައިގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ ރޭޒްހައިފާ އަދި ޓެލްއެވިވްއަށް ހަމަލާދީ ބިމާ ހަމަ ކޮށްލާނެ ކަމަށް އިރާންގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކެވި ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިޒްރޭލުން އިސްލާމީ ގައުމުތަކަށް ކުރަމުން ގެންދާ ހަމަލާތަށް ހުއްޓުވުމަކަށް ގެންނަންޖެހޭނެ ކަމާއި އޭގެ ސަބަބުން އިސްލާމީ ގިނަ ގައުމުތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ވަމުންދާ ކަމަށް އިރާންގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވިއެވެ. އިރާންގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ވަސީލަތްތައް އިޒްރޭލް ހީކުރާ ވަރަށް ވުރެ ވަރުގަދަ ވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އިޒްރޭލުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަނީ އިރާގުގެ ނިއުކްލިއާ މަރުކަޒުތައް ހަލާކުކޮށްލި ގޮތަށް އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ މަރުކަޒުތައް ވެސް ބޮން އަޅައި ހަލާކުކޮށްލުމަށެވެ. ނަމަވެސް އީރާނަށް ސީދާގޮތެއްގައި ހަމަލާތައް ދޭކަށް އެއްވެސް ގައުމަކަށް ކެރިފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

 1. ޖަމްޝީދު

  އިޒްރޭލުން ތިހެންބުނާތާ ކޮން ޒަމާނެއް މަހަދާންވަނީ 2004 ކުން ފެށިގެން ތިބަސް ބުނާހަދާން..އީރާނައް
  ސީދާ ގޮތެއްގައި ހަމަލާދޭން ޙުދު އެމަރިކާވެސް ބިރުގަނޭ...

  29
 2. ޔަގީން ކަމެއް

  ބައެއް ބޯގަޅިން ބުނާނެ އީރާނަކީ ގަދަބަސްބުނާ ގައުމެކޭ..އަނގަޔެކޭ އޮންނަނީ ބޮޑު؟ ދެން އެމަރިކާ އާއި އިޒްރޭލް އޮންނަނީ ކޯއްޗެއް؟؟ނިކަން އީރާންގެ ފަސްގަނޑައް ބޮންއަޅާބަލަ އީރާން އިޒްރޭލައް ކޮށްލާ ހާލު ބަލަން...

  32
 3. އަޙްމަދް

  އިރާނޭ މިކިޔާ ޝީޢީ ރާފިޞީންނާއި އަދި ފަލަސްޠީނުގެ ބިން ފޭރިގަނެގެން އުޅޭ ޔަހޫދިންނަކި ސުއްނީ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ހަސަދަވެރިވުމުގައި ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ދެބައިމީހުންނެވެ.
  މި ދެބައިގަނޑު އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ތަޅާފޮޅާ ފަނާވެދިއުމަކީ މުސްލިމުންނަށް މަންފާކުރާނެ ކަމެކެވެ.

  9
  4
  • ޜަޟީ

   މަ ހީ ކު ރީ އާލު ސައުދުން ކަމަށް އަހަރެމެން ގެ ދުށްމަނުން ނަކީ

 4. ފީފާ

  އީރާން ގައިވެސް ގިނައީ ޝީޢީން . ފަހަތައް މުސްލިމް މިނަން އިތުރު ކޮއްގެން އެއުޅެނީ.
  އަސްލުގައި ޝީޢީން އަކީ ޣައިރުމުސްލިމުން ނުވަތަ ކާފަރުން.
  އެމީހުން އެންމެ ފަހުގެ ރަސޫލާ ކަމައް ބަލަނީ އަލީގެ ފާނު.
  އެހައި ހިސާބުން އެވަނީ ސީދާމަގު ގެއްލިފަ ޔާﷲ އެމީހުންނަށް ތެދުމަގު ދައްކަވައި ފާންދޭވެ.
  ތެދައް ބުނަންޏާ ޝީޢީން ޔަހޫދިންނާ ނަޞާރާއިންނައް ވުރެ ރަގަޅު.އެދެބައި މީހުން ނަކީ ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ދެކެ ވަރައް ރުލި އަންނަ ބައެއް.
  އެކަމު ޝީއީން އަލީގެ ފާނަކީ ފަހުގެ ރަސޫލާ ކަމުގަބެލިޔަސް މުހައްމަދުގެ ފާނަކީވެސް ރަސޫލެއްކަމައް ބަލާ އަދި ގުރުއާން ތެދުކުރޭ.
  ޖަރުމަންގަ ރަސޫލާޞައްލަﷲ އައް ކާޓޫނުކުރަހާ ފުރައްސާރަ ކުރުމުން އިރާންގެ ޝީޢީ މުސްލިމުންވެސް
  ރުޅިއައިސް ލޭކެކުނު. އަދި އެކަލޭގެ ފާނުގެ ދިފާއުގަ ތިބި އެއްބަޔަކީ ޝީޢީން .
  މިއީ ސުންނީ މުސްލިމުން އުފާކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް.

  • ފެކްޓް

   ޝިޔަޢީން ޔަހޫދީންނާއި ނަސާތާއިންނަށްވުރެ ވާނީ ނުބައި.
   ސަބަބަކީ ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންނަކީ ދީން ސާފްކޮށް އެނގޭ. އެމީހުންހެ ސަބަބުން އިސްލާން ދީނުގެ މަގު އޮޅިދާނެ މީހަކު ވަރަށް މަދުވާނެ. ނަމަވެސް ޝިޔައީންނަކީ ތިމަންނާމެންނީ މުސްލިމުން ކަމުގައި ދައުވާކޮށް އެމީހުން ތިބީ ދީނުގެ ސައްހަ އަޤީދާގައި ކަމުގައި ދައުވާކުރާބައެއް. އިސްލާމްދީން ބަދަލްކޮށް އުނިއިތުރު ކުރުމައިވާ ނުބައި ބައެއް.! ވީމާ އިސްލާމް ދީނުގެ ސައްހަ އަޤީގެ ވެރިންނަށް މިއީ ހުރި ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް