އިސްރާއިލުން ޣައްޒާ އަށް 100 އަށް ވުރެން ގިނަ ހަމަލާ މިރޭ ކުއްލިގޮތަކަށް ދީފިކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ޣައްޒާގައި ހުރި ރޮއުޓާސްގެ ނޫސްވެރިޔާ ބުނެފައި ވަނީ އިސްރާއިލުން 100 އަށް ވުރެން ގިނަ ހަމަލާ އެ ސިޓީ އަށް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަލްޖަޒީރާ އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޣައްޒާ އިން ވަނީ މިރޭ މިހައިތަނަށް 55 އަށް ވުރެން ގިނަ ހަމަލާ އިސްރާއިލަށް ދީފައިވެއެވެ.

އިސްރާއިލުން ގާޒާ އަށް މިރޭ ދިން ބައެއް ހަމަލާތައް

ޣައްޒާގައި ހުރި އޭޕީގެ ނޫސްވެރިޔާ ބުނެފައި ވަނީ މުޅި ޣައްޒާގެ އުތުރުން ދެކުނަށް ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުން ގުގުމާލަމުން ދިޔަ ކަމަށާއި އެ ހަމަލާތައް 10 މިނެޓަށް ދެމިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

އިސްރާއިލުން ދަނީ އަސްކަރީ ތަންތަނާއި، ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ތަންތަނަށާއި، ހުސް ބިންތަކާއި މީހުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތްތަކަށް ވެސް ހަމަލާތައް ދެމުންނެވެ.

މިހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުން ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދެއް އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. ރަޙުމު

  އަހަރެން ވަރައް ދެރަވެ

  55
  1
  • އަޖައިބު

   ކޮބާ އަރަބި މުސްލިމު ގައުމުތައް؟ ކިއްވެ އިސްރާއީލް އދ ގެ ޗާޓަރާއި ހިލާފަށް މުސްލިމު ގައުމެއް ސުންނާފަތި ކުރާ އިރު އިސްލާމީ އެއްމެ ގައުމަކުންވެސް މުސްލިމުންނަށްޓަކައި އެންމެ ވަޒަނެއްވެސް އިޒްރާއީލަށް ނުފޮނުވަނީ؟؟؟؟؟؟

   21
   1
 2. ފާއިޒް

  ޔާﷲ ފަލަސްތީންގެ މުޖާހިފުންނައް އިސްރާއީލް ބިރުގަންނަ ވަރުގެ ނަސްރެއް ދެއްވާންދޭވެ. ޢިބަ އިލާޚް އެންލެ ލޯބި ކުރައްވާ އަޅާ މުހައްމަދު ސައްލައްﷲ އަލައި ވަސައްލަމަ އިޝްރާ އާއި މިޢުރާޖްގެ ދަތުރު ފުޅު ފެއްޓެވި މިސްކިތާއި އެބިން ސަލާމަތް ކުރެއްވުމައް މުޖާހިދުން ކުރައްވާ ޖިހާދައް ނަސްރު ދެއްވާނދޭވެ...

  71
  3
 3. ިިއިއްބެ

  އިޒްރޭލް ގެ ނުބައި ނުލަފާ އެންމެން ނެތިކުރައްވާފާނދޭވެ.އާމީން

  58
  2
 4. Anonymous

  ޔާﷲ އިޒްރޭލްގެ ވެރިންނަށް އުގޫބާތް ދެއްވާ އެމީހުން ދުނިޔެއަށް އިބުރަތަކަށް ވާގޮތަށް ހިތްޕާވާންދޭވެ

  39
  3
 5. ޓައްޕު

  ޔާﷲ އިޒްރޭލްގެ ވެރިންނަށް އުގޫބާތް ދެއްވާ އެމީހުން ދުނިޔެއަށް އިބުރަތަކަށް ވާގޮތަށް ހިތްޕާވާންދޭވެ

  33
  3
 6. މުޙައްމަދު

  އިސްވެދިޔަ ނުބައި އުންމަތްތައް ނެތި ކުރެއްވި ފަދައިން އިސްރާއީލް ނެތި ކުރައްވާފާނދޭވެ. އާމީން.

  38
  2
 7. ރަދީފް

  ކޮބާ މުސްލިމުންގެ ބައްޕަކަމަށް ދައުވާކުރާ ސައުދީ ރަސްގެފާނު؟ ޖުއްބާ ލައިގެން ރަސްކަމުގެ ކޮއިލުތެރޭގަ ނިދާފަ ދޯ.ދެރަކަމެއް.ހުރިހާ މުސްލިމް ގައުމުތަކުގެ ވެރިން އެކީއެކައްޗެއް ކިޔައިގެން ނިކުމެބަލަ ، ޔަގީން އިޒްރޭލް ގިއްގަޅުވާލެވޭނެ.ނަމަވެސް މީގަ ހިތާމަކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ މުސްލިމް ލީޑަރުންގެ އެކުވެރިކަމެެއް ނެތް.އިހްލާސްތެރިކަމެއް ނެތް.އެހެންވީމަ މިއަދު މުސްލިމުން މި ފެންނަނީ އޮއި ދެމޭ ފެންގަނޑެއްގަ އޮންނަ ކުޑަ ކުނިކޮޅެއްގެ ގޮތުގަ.މިކަންކަން ބަދަލު ކުރާނެފަދަ ޖީލެއް އަންނާނެ.އިންޝާﷲ.

  24
  1
 8. އަލްޖިބްރާ

  މީކީ ހަގީގީ ވާ ހަކައެއް ނޫން. ހުސް ފޭކު އައްޒަ އެ ޖެއްސަނީ. އައްޒަ މާ ބައިވަރު ރޮކެޓު ފޮނުވާލާފި

  2
  10
  • ހޭ

   ޣައްޒާއިން ޔަހޫދީ ޓެރަރިސްޓުންނަށް މިހާރަށް ވުރެ ގިނަ ރޮކެޓު ހަމަ ފޮނުވަންވީ...މުސްލިމުންގެ ބިމުގެ ބޮޑުބައެއް ފޭރިގެން ތިބެ،މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާވެރިވެ ، އެތައް ޖަރީމާއެއް ހިންގާތާ އެތައް އަހަރެއް ވަނީ ވެފަ..މިތަނެއް ތި އަލްޖިބްރާއަކަށް ނުފެނޭ ދޯ؟؟ފަލަސްތީނުން ރޮކެޓު ފޮނުވީމަ ދޯ ހަމައެކަނި ތިފެންނަނީ!!ތިޔަހޫދީން ކުރާ އަނިޔާއާ ބަލާފަ މިހާރު ހަމާސްއިން އެމީހުންނަށް އެދޭ ހަމަލާތައް ހަޤީޤަތުގަ ނުވޭ އެއްޗަކަށް..

   8
   1
 9. މުހައްމަދު

  2 ޔަހޫދީ އަކު އެބަ އުޅޭ ލައިކް ދޭ