ޒައިނަބުގެ ބައްޕަ
ޒައިނަބުގެ ބައްޕަ

ރަހީނުކޮށް، ރޭޕްކޮށް، މަރާލުމަށް ފަހު އެއްލާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޕާކިސްތާންގެ އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ ޒައިނަބު އަންސާރީގެ ބައްޕަ އަމީން އަންސާރީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީޑިއާ އާއި ވާހަކަދައްކައިފިއެވެ.

ކުޑަ ދަރިފުޅުގެ މަރާއި ގުޅިގެން ފުން ހިތާމައެއްގައި ބަސް ހުއްޓިފައި ހުރި އަމީން ބީބީސީ އަށް ބުނީ "އަހަރެންގެ ދުނިޔެ ނިމިއްޖެ. އަހަރެން ބުނާނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެތް." ކަމަށެވެ.

ޒައިނަބުގެ ހަށިގަނޑު މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ފެނުނީ ކުނިގޮނޑެއްގެ ތެރެއަށް އެއްލާލާފައި އޮއްވައެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނީ އޭނާ ގެއްލިގެން ހޯދާތާ ދުވަސްތަކެއް ފަހުންނެވެ.

ޒައިނަބު ރަހީނުކޮށް ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ ފުލުހުން ބުނެފައި ވަނީ މިދިޔަ ދެއަހަރުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ގޮތަކަށް ކުޑަކުދިން މަރާލާފައިވާ 12 މައްސަލައެއް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. ޒައިނަބުގެ ގާތިލް އަދި ކަށަވަރު ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް ޝައްކުކުރެވޭ 90 މީހެއްގެ ޑީއެންއޭ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ޒައިނަބުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ރިޕޯޓްގައި ވަނީ ޒައިނަބު މަރާލާފައި ވަނީ ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުގައި ޒައިނަބުގެ ހަށިގަނޑާއި މޫނުގައި ޒަހަމްތަކެއް ހުއްޓެވެ. އަދި ބައެއް ކަށިތައް ވެސް ވަނީ ބިންދާލާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާގެ ކަރު ވެސް ވަނީ ބިންދާލާފައި ކަމަށް ޕޯސްޓްމޯޓަމް ރިޕޯޓްގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޒައިނަބުގެ މަރާއި ގުޅިގެން ޕާކިސްތާންގައި ދަނީ ވަރަށް ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފުލުހުންގެ ބައެއް ވެހިލްތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތަކަށް ދަނީ ގެއްލުން ދެމުންނެވެ. މުޒާހަރާ ކުރާ މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ޒައިނަބު މަރާލާފައި ވަނީ އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅު ފުލުހުން އަޅާފައި ނުވާތީއެވެ.

ޒައިނަބުގެ ބައްޕަ ބުނީ ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމަށް ޒައިނަބުގެ އާއިލާ އިން ތާއިދު ނުކުރާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޒައިނަބުގެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކުރިކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށެވެ.

"ފުލުހުން އެމީހުންގެ ޒިންމާ އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރިނަމަ ޒައިނަބު މިއަދު އަހަރެމެންގެ ކައިރީގައި ހުންނާނެ. ޒައިނަބު ގެއްލުމާއި އެކު އެކަން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކުރިން. ސީސީޓީވީ ފޮޓޭޖް ލިބުމާއި އެކު ފުލުހުން ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރިނަމަ ކުއްވެރިޔާ ހޯދުނީސް" އަނަސް ބުންޏެވެ.

ޒައިނަބު ގެއްލުނުރޭ ޒައިނަބުގެ ގާތިލު ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ އާއި އެކު ޒައިނަބު ހިނގާފައިވާ މަންޒަރު ފެންނަ ސީސީޓީވީ ފޮޓޭޖެއް ފުލުހުން މިހާރު ވަނީ އާންމު ކޮށްފައެވެ.

ޒައިނަބު ނިސްބަތްވާ ޕަންޖާބުގެ ސަރަހައްދީ ސަރުކާރުން ވަނީ ޒައިނަބުގެ ގާތިލު ހޯދަން އެކަށީގެންވާ މައުލޫމާތެއް ފުލުހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ މީހަކަށް ދިހަ މިލިއަން ރުޕީސް ދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ޒައިނަބުގެ އާއިލާ އަށް ތިން މިލިއަން ރުޕީސްގެ އެހީއެއް ދިނުމަށް ވެސް ޕަންޖާބުގެ ސަަރަހައްދީ ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޕަންޖާބުގެ ޗީފް މިނިސްޓަރ ޝެހްބާޒް ޝަރީފް މިއަދު ވަނީ ޒައިނަބުގެ ގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ޒައިނަބުގެ އާއިލާ އާއި ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ޒައިނަބުގެ ގާތިލް ހައްޔަރުކޮށް ގާތިލަށް ޙައްޤު އަދަބު ދޭނެ ކަމަށް ވައުދުވެފައެވެ.

ADS BY SHEESHA

 

1 ކޮމެންޓް

  1. ޒައިނަބުގެ ޢާއިލާއަށް މާތްﷲ ރަޙްމަތްލައްވަވާ އެމީހުންނަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި. އާމީން.