ސްރީލަންކާ އިން ސާފު ނުކުރާ ތެޔޮ ގަންނަން ނިންމައި އޭގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އިންޑިއާ އިން 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކްރެޑިޓް ލައިނެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފިއެވެ. މިކަން ކޮށްފައިވަނީ، އެ ގައުމުން ސާފު ނުކުރާ ތެޔޮ ގަތުމުގެ މައްސަލަ އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

މިއީ ހަކަތައާ ބެހޭ ވަޒީރު އުދަޔާ ގަމަންޕިލާ އެގައުމުގައި މިހާރު ހުރި ތެލުގެ މިންވަރު އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހާ ހަމައަށް ޔަގީން ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވިތާ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން އެޅި ފިޔަވަޅެކެވެ.

ސަރުކާރުގެ މައި ދެ ބޭންކް ކަމަށްވާ ބޭންކް އޮފް ސިލޯން އާއި ޕީޕަލްސް ބޭންކަށް ސިލޯން ޕެޓްރޯލިއަމް ކޯޕަރޭޝަން (ސީޕީސީ) އިން 3.3 ބިލިއަން ޑޮލަރާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ދަރާފައިވެއެވެ. ސްޓޭޓްތަކުގައި ތެޔޮ ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން މެދުއިރުމަތީގެ ގައުމުތަކުން ސާފުނުކުރާ އަދި ސިންގަޕޫރު ފަދަ އެހެން ސަރަހައްދުތަކުން ސާފުކުރާ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރެއެވެ.

"އިންޑިއާ-ސްރީލަންކާ އިކޮނޮމިކް ޕާޓްނާޝިޕް އެރޭންޖްމަންޓްގެ ދަށުން މި ފެސިލިޓީ (500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކްރެޑިޓް ލައިން) ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަނާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުން،" ސީޕީސީގެ ޗެއާމަން ސުމިތު ވިޖެސިންހަ އާ ހަވާލާދީ ލޯކަލް ނިއުސް ވެބްސައިޓްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

މި ފެސިލިޓީ ބޭނުންކުރައްވާނީ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލް ގަތުމަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިއާ އާއި ލަންކާގެ އެނާޖީ ސެކްރެޓަރީން ވަރަށް އަވަހަށް މި ލޯނުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ފިނޭންސް ސެކްރެޓަރީ އެސްއާރް އެޓިގަލޭ އާ ހަވާލާދީ ބުނެފައި ވެއެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކައްކާ ގޭހާއި އެހެނިހެން ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް އިތުރުވި ނަމަވެސް ތެލުގެ ރީޓެއިލް އަގު ބޮޑުކުރުން ސަރުކާރުން ވަނީ މަޑުޖައްސާލާފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު އުފުލި، ތެލުގެ އިމްޕޯޓަށް މިއަހަރު އިތުރަށް ޚަރަދުކުރަން ސްރީލަންކާއަށް ވަނީ މަޖުބޫރުވެފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަތް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ގައުމުގެ ތެލުގެ ބިލް ވަނީ 41.5 އިންސައްތަ އިން ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރައިފައެވެ.

މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމާއި ރެމިޓެންސް އިން ލިބޭ އާމްދަނީ އަށް އަސަރުކޮށް، ލަންކާއަށް ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖްގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ބާސިލް ރާޖަޕަކްސަ މިދިޔަ މަހު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ޖީޑީޕީ ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައިވާ އިރު، ޖުލައި މަހާއި ޖުލައި މަހާއި ދެމެދު އެގައުމުގެ ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ރިޒާވް ވަނީ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ ދަށަށް ގޮސް، 2.8 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވެއްޓިފައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ފާއިތުވި އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޑޮލަރުގެ އަގު އުފުލި ލަންކާ ރުޕީސްގެ އަގު 9 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައިވެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އިމްޕޯޓް އަގުބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ.