ބޮޑު ބިންހެލުމެއް އައިސްދާނެތީ އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އިސްރާއީލުގެ ސަލާމަތާއި ބެހޭފަރާތްތަކުން ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ފާއިތުވެ ދިޔަ ދުވަހުސްތަކުގައި އިސްރާއީލުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ބާރުގަދަ ލޮޅުތަށް އަންނަމުން ދާތީ އީސްރާއީލު އޮތީ ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައިއެވެ. މިއީ ބޮޑު ބިންހެލުމެއް އަންނަން އުޅޭކަމުގެ ނިޝާނެއް ކަމަށް ކަމާއީ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

މި ލޮޅުންތަކުގެ އަސަރު ކައިރި ލެބެނޯން އަދި ޖޯޑަންއަށްވެސް ވަނީ ކޮއްފައެވެ. އިސްރާއީލަށް ބިންހެލުން އައުމަކީ އާންމު ކަމެއް ނޫނެވެ. ބިންހެލުމުގެ އަސަރު ވަނީ ވެރިރަށް ތެލްއަވީވް އަށްވެސް ފޯރާފައެވެ.

މިގުޑުންތައް އަރާފައި ވަނީ ރެކްޓާރ މިންގަނޑުން ފަހަކަށްވެސް އެރިކަމަށްވެސް އެމަރުކަޒުން ބުނެ އެވެ.

ބިންހެލުންތަށް އައީ ބިމުގެ އަޑިން 10 ކިލޯ މީޓަރުގެ ފުނަށެވެ. ބިންހެލުމުގެ ގެއްލުންތައް މިހާވަރަށް ވެސް ކުޑަވީ ބިންހެލުން އައި ސަރަހައްދަކީ އުސްޢިމާރާތްތަކާއި ޢުމްރާނީ ބޮޑެތި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ނެތް ސަރަހައްދަކަށްވާތީއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ސަލާމަތީ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގައި އިސްރާއީލުގެ ދިފާއީ ވުޒާރާ އަދި ނޭޝަނަލް އެމެޖެންސީ އޮތޯރިޓީ އަދި ސިފައިން ބައިވެރިވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އިސްރާއީލުގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ވަނީ ބިންހެކުމަަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެމެޖެންސީ ބޮޑު ޑްރިލްއެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ލަފާދީފައެވެ.

އިސްރާއީލު ހާސްކަމެއްގައި އޮތް އިރު އިސްރާއީލުގެ ހައްދުފަހަނަ އެޅި ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވަނީ އިސްރާއީލަަށް ބިންހެލުންތަށް އަންނަމުންދާތީ ކަންބޮޑުވެފައެވެ.

އިސްރާއީލަކީ އާންމުކޮަށް ބޮޑެތި ބިންހެލުންތަށް އަންނަ ސަރަހައްދެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް 1927 ވަނަ އަހަރު އިސްރާއީލަށް އައި ބިންހެލުމެއްގައި ވަނީ 400 އަށްވުރެން ގިނަ މީހުން މަރުވެފައެވެ. އެ ބިންގެލުމުގައި ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއްވެސް ލިބިފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

19 ކޮމެންޓް

 1. ފިލްވ

  1927 ގައި އިސްރާއިލް އެއް ނެތް. 1948 ގައި އުފެދުނީ.

 2. ޅިުނު

  1927 ގަ އިސްރާއީލެއް ނޯންނާނެ

 3. އުލިގަމް

  ބިން ދާދި ވަށްއެއްޗެއްގެ ސިފައިގައި ލައްވާ އުޑު އުފުއްލެވި ފަރާތުގެ ހުސްތާހިރު ވަންތަ ކަމާއެވެ. އިޒްރާއީލް ގެ ނުބައިކަމުން މިބިން އަމާންކުރަށްވާފާނދޭވެ! ޢިބަސުވާމީންގެ ދީނަށް ނަސްރުދެއްވާ މުސްލިމުން އިޒްރާއީލްގެ ނުބައިކަމުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާފާނދޭވެ. އާމީން.

 4. ޙާމި

  ރަގަޅު

 5. ފަލަސްތީން

  ތިޔައީ ހަމަ ބިންހެލުން ކީއްކުރަން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެއްވާ އެންމެ ބޮޑު ލައުނަތެއް ނުވަތަ އުގޫބާތެއް ލިބެންވީބައެއް......ތި އިޒްރޭލު ޔަހޫދީން ފަލަސްތީނުގެ ކުށެއްނެތް އެތައްބައެއް މަރާ މުސްލިމުންގެ ބިންތަކަށް ގަދަވެ، މަސްޖިދުއް އަގްސާގައި މުސްލިމުން އަޅުކަންކުރިޔަ ނުދީ އުޅޭ ބައެއް.ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތައާލާގެ އޯގާވަންތަކަމުން އެމީހުނަށް ބޮޑު މުސީބާތެއް ނުޖައްސަވާތީ އެމީހުން އެކަމާ ޝުކުރުވެރިވެ އިސްލާހު ވާންވީނުން.........

 6. ޟިނިނި

  ބިންހެލުމެއް އައިސް ހުރިހާ ކާފަރުން ނެތިކޮށްލާން ދޭވެ.

  • ޒިންނީރާ

   ޢިސްރާއީލުގެ ބައިގަޑު ނެތިގެން ދާނެ ފަދަ ގޮތެއް މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. ޢަދި މުސްލިމުންނައް ރައްކާތެރިކަން ދެއްވާދޭވެ! ޔަހޫދީންގެ ނިމުމެއް ކަމުގައި ބިންހެލުމެއް ފޮނުއްވާ ދޭވެ!

 7. ޙާމް
 8. ޙާމް

  1927 ގަ އިޒްރާއީލް އޭ އެކިޔާ ޔަހޫދީ ބައިގަނޑު ނުވެސް އޮންނާނެ. ޢެތަން އުފެއްދީ 1948 ގައި.

 9. ޝިފާގު

  1927 ގައި އިޒްރޭލެއް ނޯންނާނެ.

 10. ސެލް

  1927ގައި އިސްރާއިލްއެއް އޮވޭތަ

 11. ވޭލްޝާރކް

  އިސްރާއީލަށް ފިލާވަޅެއް..

 12. ބޮޑޫމީހާ

  ހައްދަވާ ބޮޑުކުރައްވާ އިލަހު. އެނުބައިވެގެންވީ އިސްރާޢީލްގެ ހުރިހާ ޔަހޫދީންނަށް ޢިބްރަތަކަށްވާނެފަދަ ނުރައްކާތެރި ބޮޑުބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އެބައިމީހުންނަށް ފޮނުއްވާދެއްވަދޭޥޭ. އަދި ފަލަޞްޠީނަށް އެބައމީހުންގެ ބިން ދެއްވާވދޭވޭ. އާމީން

 13. އަސްލުހާލަތު

  1927 ގައި އިސްރޭލު ކިޔާ ދަޢުލަތެއް ނޫނީ ޤައުމެއް ނޫނީ ޤަބީލާއެއް އޮތްތޯ؟ ތިތަ މާ ފަހުން އައިސް ފަލަސްތީނުގެ ބިމަށް ތޮރުފިގަތްބައެއް

 14. ޖިނާ

  މާތް ކަލާންގެ '' ހޮއްވަވާފައި އެހެނިހެން އިންސާނުންނަށް ވުރެން މާތް '' ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ބަޔަކު ހާސްވެ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭތަ !

 15. ޛޖހ

  ބިން ހެލުން އަންނާތީއޭ ކިޔާފައި ފަލަސްތީނަށް އަރައިގަންނަންވީނުން.

 16. މޯޑް

  ދުނިޔެ މަތީގަ އެއްވެސް ގޮތެއް ފޮތެއް ނެތި އުޅޭ މީހުންނަށް ކޯފާ ލައްވާނެ

 17. ސާޒަން

  ތިބައިގަނޑު ހަލާކުކުރައްވާފާނދޭ

 18. ސިޔާދު

  އިޒްރާޢީލޭ ކިޔޭ ދައުލަތާއި މުޅި އިޒްރާއިލް އަދި ޔަހޫދީން މައިކަށިތަށް ބިދޭފަދަ ވަރުގަދަ އަދި ދުނިޔެ ނުދެކޭފަދަ ބިރުވެރި ބިންހެލުމަކަށް ތިބިންހެލުން ލައްވަވާ ފަލަސްތީންގެ މުސްލިމުން ތިބިންހެލުމުން ސަލާމަތް ކުރައްވަވާ ޔަހޫދީ ދައުލަތް ހަލާކު ކުރައްވާންދޭވެ. ޢާމީން.