ދުނިޔެއިން

136,734,084

ފައްސި

2,951,407

މަރުވީ

109,971,227

ރަނގަޅުވީ

219

ސަރަހައްދު

ރާއްޖެއިން

17101

ފައްސި (ޖުމްލަ)

10861

ފައްސި (ދިވެހިން)

5972

ފައްސި (ބިދޭސިން)

14822

ރަނގަޅުވީ

0

އައިސީޔޫގައި

54

މަރުވީ

ސަރަހައްދު ފައްސި މަރު ރަނގަޅުވީ
ދުނިޔެ 136,734,084 2,951,407 109,971,227
ޔޫރަޕް 41,695,958 952,530 29,573,680
ނޯތް އެމެރިކާ 36,807,367 837,768 28,520,047
އެމެރިކާ 31,918,601 575,829 24,480,522
އޭޝިޔާ 31,285,720 449,375 27,835,761
ސައުތު އެމެރިކާ 22,497,289 594,552 20,081,479
އިންޑިޔާ 13,527,717 170,209 12,156,529
ބުރެޒިލް 13,482,543 353,293 11,880,803
ފަރަންސޭސިވިލާތް 5,058,680 98,750 309,787
ރޫސީވިލާތް 4,649,710 103,263 4,272,165
އެފްރިކާ 4,387,117 116,015 3,924,856
އިނގިރޭސިވިލާތް 4,369,775 127,087 3,972,029
ތުރުކީވިލާތް 3,849,011 33,939 3,331,411
އިޓަލީވިލާތް 3,769,814 114,254 3,122,555
އިސްޕެއިން 3,347,512 76,328 3,095,922
ޖަރުމަނުވިލާތް 3,009,541 78,964 2,683,900
ޕޮލެންޑު 2,586,647 58,481 2,197,782
ކޮލަމްބިއާ 2,536,198 65,889 2,383,785
އާޖެންޓީނާ 2,532,562 57,779 2,233,140
މެކްސިކޯ 2,280,213 209,338 1,809,921
އީރާން 2,093,452 64,764 1,720,084
ޔުކްރެއިން 1,861,105 37,301 1,416,215
ޕެރޫ 1,647,694 54,903 1,566,543
ޗެކް ރިޕަބްލިކް 1,581,184 27,918 1,466,296
އިންޑޮނޭޝިޔާ 1,571,824 42,656 1,419,796
ދެކުނު އެފްރިކާ 1,558,458 53,322 1,483,296
ނެދަލޭންޑްސް 1,350,665 16,771 N/A
ޗިލީ 1,076,499 24,346 1,005,860
ކެނެޑާ 1,060,158 23,315 963,396
ރުމޭނިއާ 1,008,490 25,248 910,298
ބެލްޖިއަމް 925,476 23,473 59,754
ޢިރާޤު 924,946 14,713 814,853
ފިލިޕީންސް 876,225 15,149 703,625
ސުވިޑަން 857,401 13,621 N/A
އިސްރާއީލު 836,072 6,299 826,289
ޕޯޗުގަލް 827,494 16,916 784,618
ޕާކިސްތާން 725,602 15,501 634,835
ހަންގޭރީ 725,241 23,708 429,074
ބަންގާޅު 684,756 9,739 576,590
އުރުދުން 665,735 7,773 596,293
ސާބިއާ 642,208 5,735 555,672
ސުވިޒަލޭންޑު 617,543 10,453 557,566
އޮސްޓްރިއާ 578,950 9,706 538,609
ޖަޕާނު 503,403 9,382 463,725
މޮރޮކޯ 502,102 8,900 488,361
ލުބުނާން 496,846 6,661 402,172
އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތް (ޔޫއޭއީ) 485,675 1,533 470,175
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ 398,435 6,754 383,321
ބަލްގޭރިއާ 371,993 14,418 286,258
ސުލޮވާކިއާ 371,168 10,630 255,300
މެލޭޝިޔާ 362,173 1,333 345,005
ޕެނަމާ 358,611 6,163 348,231
އިކުއެޑޯ 346,817 17,293 290,314
ބެލަރޫސް 336,038 2,354 326,487
ގްރީސް 295,480 8,885 251,244
ކުރޮއޭޝިއާ 292,938 6,333 274,761
ޖޯޖިޔާ 288,755 3,883 277,829
އަޒަރުބައިޖާން 285,993 3,915 250,708
ބޮލީވިއާ 282,095 12,451 231,546
ނޭޕާލް 280,028 3,040 274,027
ޓިއުނީޝިއާ 271,861 9,293 224,907
ކަޒަކިސްތާން 271,809 3,236 234,665
ފަލަސްތީން 268,132 2,860 232,960
ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކް 257,698 3,388 216,452
ކުވެއިތު 247,094 1,407 231,240
މޮލްޑޯވާ 241,217 5,388 222,927
އަޔަލެންޑް 240,945 4,785 23,364
ޑެންމާކު 237,792 2,441 226,630
ޕެރެގުއޭ 235,292 4,827 193,286
އިތިއޯޕިއާ 228,996 3,174 170,633
ސުލޮވީނިއާ 226,786 4,126 208,842
ލިތުއޭނިއާ 226,783 3,697 205,965
ކޮސްޓަ ރިކާ 222,544 3,018 194,760
މިޞްރު 210,489 12,445 159,499
އަރުމީނިއާ 203,327 3,753 182,836
ގުއަޓެމާލާ 203,071 7,016 185,549
ހޮންޑިއުރަސް 195,780 4,804 75,796
ޤަޠަރު 190,025 333 169,635
ބޮސްނިޔާ އެންޑް ހެރްޒިގޮވީނާ 181,927 7,298 139,419
ވެނެޒުއޭލާ 174,887 1,778 157,486
ޢުމާން 173,029 1,789 153,986
ލީބިޔާ 168,676 2,828 153,644
ނައިޖީރިއާ 163,799 2,060 154,107
ބަޙްރައިން 156,462 557 144,917
ކެންޔާ 145,670 2,348 99,095
އުރުގުއޭ 144,642 1,462 110,277
މިޔަންމާ 142,576 3,206 131,853
ނޯތް މެސެޑޯނިއާ 141,844 4,228 116,780
އަލްބޭނިއާ 128,393 2,317 97,723
އަލްޖީރިޔާ 118,516 3,130 82,600
އެސްޓޯނިއާ 114,443 1,037 95,246
ދެކުނު ކޮރެއާ 110,146 1,770 100,804
ލެޓުވިއާ 107,818 1,990 99,324
ނޯވޭ 103,621 684 88,952
ސްރީ ލަންކާ 95,131 598 91,631
މޮންޓެނީގުރޯ 94,269 1,373 88,505
ގާނާ 91,260 754 89,092
ސީނުކަރަ 90,426 4,636 85,495
ކިރިގިސްތާން 90,372 1,528 86,028
ޒެމްބިއާ 90,029 1,226 88,018
ކިއުބާ 86,531 459 80,805
އުޒްބެކިސްތާން 85,114 634 82,943
ފިންލޭންޑު 82,278 868 46,000
މޮޒަމްބީކް 68,758 791 58,904
އެލް ސެލްވަޑޯ 66,489 2,054 62,958
ލަގްޒެމްބާގް 63,650 768 58,874
ކެމަރޫން 61,731 919 56,926
ސިންގަޕޫރު 60,678 30 60,335
އޯޝޭނިއާ 59,912 1,152 34,698
އަފްޣާނިސްތާން 57,364 2,529 52,005
ސައިޕްރަސް 51,505 272 39,061
ނަމީބިއާ 45,527 570 43,640
އައިވަރީ ކޯސްޓް 45,206 263 44,629
ބޮޓްސްވާނާ 42,674 636 38,203
ޖަމައިކާ 42,500 672 18,896
ޔުގާންޑާ 41,174 337 40,779
ސެނެގާލް 39,465 1,079 38,215
ޒިމްބާބްވޭ 37,288 1,538 34,873
މަލާވީ 33,827 1,128 31,479
ތައިލޭންޑް 33,610 97 28,248
ސޫދާން 30,111 2,063 24,214
މޯލްޓާ 29,661 402 28,706
އޮސްޓަރުލިޔާ 29,419 909 26,361
ޑ.ރ. ކޮންގޯ 28,542 745 25,841
މަޑަގަސްކަރަ 28,541 506 24,105
ދިވެހިރާއްޖެ 25,617 67 22,551
އެންގޯލާ 23,457 553 22,058
ރުވާންޑާ 23,426 315 21,243
ގިނީ 21,032 136 18,613
ގަބޮން 20,636 127 17,456
ސޫރިޔާ 20,226 1,378 14,012
މެޔޮޓް 19,643 167 2,964
ކޭޕް ވާރޑެ 19,005 182 17,197
ފްރެންޗް ޕޮލިނީސިއާ 18,652 141 4,842
މައުރިޓޭނިއާ 18,022 450 17,347
ފްރެންޗް ގަޔާނާ 17,549 94 9,995
ރިޔުނިއަން 17,508 123 16,011
އެސްވާޓީނީ 17,376 669 16,645
މޮންގޯލިއާ 15,718 25 9,516
ތަޖިކިސްތާން 13,308 90 13,218
ބުރްކީނާ ފާސޯ 12,956 152 12,593
ހައިޓީ 12,840 251 11,447
އެންޑޯރާ 12,545 120 11,825
ބެލީޒް 12,485 318 12,106
ސޯމާލިއާ 12,406 618 5,222
ގުއާޑަލޫޕް 12,140 174 2,242
ޓޯގޯ 12,006 116 9,274
މާލީ 11,844 408 7,143
ހޮންކޮންގު 11,595 207 11,214
ކިއުރަސާއޯ 11,355 66 6,521
ގަޔާނާ 11,149 255 9,721
Lesotho 10,707 315 4,674
ސައުތް ސޫދާން 10,372 114 10,090
ކޮންގޯ 10,084 137 8,208
އަރޫބާ 10,050 92 9,411
ޖިބޫޓީ 9,876 96 7,985
ބަހާމަސް 9,364 189 8,837
ސުރިނާމް 9,302 182 8,669
މާޓިނީކް 9,028 57 98
ޕަޕުއާ ނިއު ގިނީ 8,602 69 846
ޓްރިނިޑާޑް އެންޑް ޓޮބޭގޯ 8,404 146 7,740
ބެނިން 7,515 93 6,452
އިކުއިޓޭރިއަލް ގިނީ 7,219 106 6,799
ނިކަރާގުއާ 6,727 179 4,225
އައިސްލޭންޑް 6,258 29 6,126
ގެމްބިއާ 5,602 168 5,145
ސެންޓްރަލް އެފްރިކަން ރިޕަބްލިކް 5,491 74 5,056
ޔަމަން 5,357 1,049 2,053
ނައިޖާރ 5,074 189 4,747
ސަން މަރީނޯ 4,956 85 4,477
ޗާޑު 4,636 167 4,286
ކެންބޯޑިއާ 4,515 30 2,212
ސީޝެލްސް 4,430 24 4,123
ސެއިންޓް ލޫސިއާ 4,348 64 4,174
ޖަބަލްޠާރިޤު 4,277 94 4,180
ޗެނަލް އައިލެންޑްސް 4,051 86 3,956
ސިއޭރާ ލިއޯން 4,005 79 2,831
ކޮމޮރޯސް 3,789 146 3,577
ބާރބަޑޮސް 3,730 44 3,607
ގިނީ ބިސާއޫ 3,680 66 3,069
އެރިޓްރިއާ 3,447 10 3,166
ބުރުންޑީ 3,154 6 773
ލީޝްތެންސްޓީން 2,754 56 2,625
ވިއެޓުނާމު 2,693 35 2,429
ނިއުޒިލޭންޑު 2,583 26 2,457
މޮނާކޯ 2,375 31 2,242
ޓާރކްސް އެންޑް ކެއިކޮސް 2,357 17 2,280
ސައޮ ޓޯމް އެންޑް ޕްރިންސިޕް 2,266 35 2,184
ސިންޓް މާޓެން 2,185 27 2,118
ލައިބީރިއާ 2,042 85 1,899
ބާމިއުޑާ 1,891 16 998
ސެއިންޓް ވިންސެންޓް ގްރެނަޑިންސް 1,792 10 1,665
ސެއިންޓް މާޓިން 1,693 12 1,399
އައިޒަލް އޮފް މޭން 1,574 29 1,445
ކެރީބިއަން ނެދަލޭންޑްސް 1,519 14 1,396
އެންޓިގުއާ އެންޑް ބާރބުޑާ 1,198 30 938
މޮރިޝަސް 1,192 12 775
ޖުމްހޫރީ ޗައިނާ 1,058 11 1,026
ޓިމޯ ލެސްޓޭ 947 1 443
ބޫޓާން 918 1 875
ސެއިންޓް ބާރތް 907 1 462
721 15 706
ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް ޔޮޓް (ޖަޕާން) 712 13 699
ފާރޯ އައިލެންޑްސް 661 1 660
ކޭމަން އައިލެންޑްސް 516 2 487
ޓެންޒޭނިއާ 509 21 183
Wallis and Futuna 437 5 44
ބްރުނާއީ 219 3 206
އިނގިރޭސި ވާރޖިން އައިލެންޑްސް 178 1 159
ޑޮމިނިކާ 165 0 159
ގްރެނާޑާ 155 1 152
ނިއު ކެލެޑޯނިއާ 121 0 58
ފިޖީ 68 2 64
ފަލްކްލޭންޑް އައިލެންޑްސް 60 0 54
ލާއޯސް 52 0 49
މަކާއޯ 49 0 48
ސޓ ކިޓްސް އެންޑް ނެވިސް 44 0 44
ގްރީންލޭންޑް 31 0 31
ވެޓިކަން ސިޓީ 27 0 15
އެންގުއިލާ 25 0 22
Saint Pierre Miquelon 24 0 24
މޮންޓްސެރާޓް 20 1 19
Solomon Islands 19 0 18
ވެސްޓަން ސަހާރާ 10 1 8
އެމެއެސް ޒާންދާމް (ބޯޓެއް) 9 2 7
Marshall Islands 4 0 4
Samoa 3 0 2
Vanuatu 3 0 1
Micronesia 1 0 1