ދުނިޔެއިން

735,839

ފައްސި

34,851

މަރުވީ

156,263

ރަނގަޅުވީ

199

ސަރަހައްދު

ރާއްޖެއިން

17

ފައްސި

ޝައްކުކުރެވޭ

13

ރަނގަޅުވީ

0

މަރުވީ

ޤައުމު ފައްސި މަރު ރަނގަޅުވީ
އެމެރިކާ 142,793 2,490 4,562
އިޓަލީވިލާތް 97,689 10,779 13,030
އިސްޕެއިން 85,195 7,340 16,780
ސީނުކަރަ 81,470 3,304 75,700
ޖަރުމަނުވިލާތް 62,435 541 9,211
އީރާން 41,495 2,757 13,911
ފަރަންސޭސިވިލާތް 40,174 2,606 7,202
އިނގިރޭސިވިލާތް 19,522 1,228 135
ސުވިޒަލޭންޑު 15,069 312 1,823
ބެލްޖިއަމް 11,899 513 1,527
ނެދަލޭންޑްސް 10,866 771 250
ދެކުނު ކޮރެއާ 9,661 158 5,228
ތުރުކީވިލާތް 9,217 131 105
އޮސްޓްރިއާ 9,200 108 636
ޕޯޗުގަލް 6,408 140 43
ކެނެޑާ 6,320 65 573
ނޯވޭ 4,393 31 12
އިސްރާއީލު 4,347 16 134
ބުރެޒިލް 4,316 139 120
އޮސްޓަރުލިޔާ 4,245 18 244
ސުވިޑަން 3,700 110 16
ޗެކް ރިޕަބްލިކް 2,866 17 11
މެލޭޝިޔާ 2,626 37 479
އަޔަލެންޑް 2,615 46 5
ޑެންމާކު 2,555 77 1
ޗިލީ 2,139 7 75
ރުމޭނިއާ 1,952 46 206
ލަގްޒެމްބާގް 1,950 21 40
އިކުއެޑޯ 1,924 58 3
ޕޮލެންޑު 1,905 26 7
ޖަޕާނު 1,866 54 424
ރޫސީވިލާތް 1,836 9 66
ޕާކިސްތާން 1,625 20 29
ފިލިޕީންސް 1,546 78 42
ތައިލޭންޑް 1,524 9 229
އިންޑޮނޭޝިޔާ 1,414 122 75
ފިންލޭންޑު 1,352 13 10
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ 1,299 8 66
ދެކުނު އެފްރިކާ 1,280 2 31
ގްރީސް 1,156 39 52
އިންޑިޔާ 1,071 29 100
އައިސްލޭންޑް 1,020 2 135
މެކްސިކޯ 993 20 35
ޕެނަމާ 989 24 4
ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކް 859 39 3
ޕެރޫ 852 18 16
ސިންގަޕޫރު 844 3 212
އާޖެންޓީނާ 820 20 91
ސުލޮވީނިއާ 756 11 10
ސާބިއާ 741 14 42
ކުރޮއޭޝިއާ 715 6 55
އެސްޓޯނިއާ 715 3 20
ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް ޔޮޓް (ޖަޕާން) 712 10 603
ކޮލަމްބިއާ 702 10 10
ހޮންކޮންގު 642 4 118
ޤަޠަރު 634 1 48
މިޞްރު 609 40 132
ނިއުޒިލޭންޑު 589 1 63
އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތް (ޔޫއޭއީ) 570 3 58
ޢިރާޤު 547 42 143
މޮރޮކޯ 516 27 13
ބަޙްރައިން 515 4 279
އަލްޖީރިޔާ 511 31 31
ލިތުއޭނިއާ 484 7 1
އަރުމީނިއާ 482 3 30
ޔުކްރެއިން 480 11 6
ހަންގޭރީ 447 15 34
ލުބުނާން 446 11 32
ލެޓުވިއާ 376 0 1
ބޮސްނިޔާ އެންޑް ހެރްޒިގޮވީނާ 354 8 17
ބަލްގޭރިއާ 354 8 15
ސުލޮވާކިއާ 336 0 7
އެންޑޯރާ 334 6 6
ކޮސްޓަ ރިކާ 314 2 3
ޓިއުނީޝިއާ 312 8 2
ޖުމްހޫރީ ޗައިނާ 306 5 39
އުރުގުއޭ 304 1 0
ކަޒަކިސްތާން 294 1 20
ކުވެއިތު 266 0 72
މޮލްޑޯވާ 263 2 13
އުރުދުން 259 4 18
ނޯތް މެސެޑޯނިއާ 259 6 3
ސަން މަރީނޯ 230 25 13
އަލްބޭނިއާ 223 11 44
ބުރްކީނާ ފާސޯ 222 12 23
ސައިޕްރަސް 214 6 15
އަޒަރުބައިޖާން 209 4 15
ވިއެޓުނާމު 203 0 52
ރިޔުނިއަން 183 0 1
ޢުމާން 179 0 29
ފާރޯ އައިލެންޑްސް 168 0 70
އައިވަރީ ކޯސްޓް 165 1 4
ސެނެގާލް 162 0 27
މޯލްޓާ 156 0 2
ގާނާ 152 5 2
އުޒްބެކިސްތާން 149 2 7
ކެމަރޫން 139 6 5
ކިއުބާ 139 3 4
ހޮންޑިއުރަސް 139 3 3
ބްރުނާއީ 127 1 38
ސްރީ ލަންކާ 122 1 15
އަފްޣާނިސްތާން 120 4 2
ވެނެޒުއޭލާ 119 3 39
ފަލަސްތީން 115 1 18
ނައިޖީރިއާ 111 1 3
މޮރިޝަސް 110 3 0
ޗެނަލް އައިލެންޑްސް 108 2 0
ކެންބޯޑިއާ 107 0 21
ގުއާޑަލޫޕް 106 4 17
ޖޯޖިޔާ 98 0 18
ބޮލީވިއާ 96 3 0
ބެލަރޫސް 94 0 32
ކިރިގިސްތާން 94 0 0
މާޓިނީކް 93 1 0
މޮންޓެނީގުރޯ 91 1 0
މެޔޮޓް 82 0 10
ޑ.ރ. ކޮންގޯ 81 8 2
ޓްރިނިޑާޑް އެންޑް ޓޮބޭގޯ 78 3 1
ރުވާންޑާ 70 0 0
ޖަބަލްޠާރިޤު 65 0 14
ޕެރެގުއޭ 64 3 1
ލީޝްތެންސްޓީން 62 0 0
އަރޫބާ 50 0 1
ބަންގާޅު 49 5 19
މޮނާކޯ 46 1 1
އައިޒަލް އޮފް މޭން 46 0 0
ފްރެންޗް ގަޔާނާ 43 0 6
ކެންޔާ 42 1 1
މަޑަގަސްކަރަ 39 0 0
މަކާއޯ 38 0 10
ފްރެންޗް ޕޮލިނީސިއާ 35 0 0
ގުއަޓެމާލާ 34 1 10
ބާރބަޑޮސް 33 0 0
ޔުގާންޑާ 33 0 0
ޖަމައިކާ 32 1 2
ޓޯގޯ 30 1 1
އެލް ސެލްވަޑޯ 30 0 0
ޒެމްބިއާ 29 0 0
މާލީ 25 2 0
އިތިއޯޕިއާ 23 0 1
ބާމިއުޑާ 22 0 2
ނައިޖާރ 22 3 0
ކޮންގޯ 19 0 0
ޓެންޒޭނިއާ 19 0 1
ޖިބޫޓީ 18 0 0
ދިވެހިރާއްޖެ 17 0 13
ގިނީ 16 0 0
ހައިޓީ 15 0 1
ނިއު ކެލެޑޯނިއާ 15 0 0
ބަހާމަސް 14 0 1
މޮންގޯލިއާ 12 0 2
އިކުއިޓޭރިއަލް ގިނީ 12 0 0
ކޭމަން އައިލެންޑްސް 12 1 0
އެރިޓްރިއާ 12 0 0
ނަމީބިއާ 11 0 2
ޑޮމިނިކާ 11 0 0
ސެއިންޓް މާޓިން 11 0 0
މިޔަންމާ 10 0 0
ގްރީންލޭންޑް 10 0 2
ގްރެނާޑާ 9 0 0
ސެއިންޓް ލޫސިއާ 9 0 1
އެސްވާޓީނީ 9 0 0
ސޫރިޔާ 9 1 0
ސުރިނާމް 8 0 0
ސީޝެލްސް 8 0 0
މޮޒަމްބީކް 8 0 0
ލާއޯސް 8 0 0
ގަޔާނާ 8 1 0
ކިއުރަސާއޯ 8 1 2
ލީބިޔާ 8 0 0
އެންގޯލާ 7 2 0
ގަބޮން 7 1 0
ޒިމްބާބްވޭ 7 1 0
އެންޓިގުއާ އެންޑް ބާރބުޑާ 7 0 0
ސޓ ކިޓްސް އެންޑް ނެވިސް 7 0 0
ސިންޓް މާޓެން 6 0 0
ވެޓިކަން ސިޓީ 6 0 0
ކޭޕް ވާރޑެ 6 1 0
ސޫދާން 6 2 0
ބެނިން 6 0 0
ފިޖީ 5 0 0
މައުރިޓޭނިއާ 5 0 2
މޮންޓްސެރާޓް 5 0 0
ސެއިންޓް ބާރތް 5 0 0
ނޭޕާލް 5 0 1
ގެމްބިއާ 4 1 0
ނިކަރާގުއާ 4 1 0
ބޫޓާން 4 0 0
ޓާރކްސް އެންޑް ކެއިކޮސް 4 0 0
ސޯމާލިއާ 3 0 0
ލައިބީރިއާ 3 0 0
ސެންޓްރަލް އެފްރިކަން ރިޕަބްލިކް 3 0 0
ޝާދު 3 0 0
އެމެއެސް ޒާންދާމް (ބޯޓެއް) 2 0 0
އެންގުއިލާ 2 0 0
ބެލީޒް 2 0 0
އިނގިރޭސި ވާރޖިން އައިލެންޑްސް 2 0 0
ގިނީ ބިސާއޫ 2 0 0
ޕަޕުއާ ނިއު ގިނީ 1 0 0
ސެއިންޓް ވިންސެންޓް ގްރެނަޑިންސް 1 0 1
ޓިމޯ ލެސްޓޭ 1 0 0

17:07

16:54

16:40

16:25

ނައިޖާއިން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 2 މަރު. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 3، އެ ގައުމުން އިތުރު 4 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 22 އަށް އަރާފައި.

16:24

ބަންގަލަދޭޝުން އިތުރު 1 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 49 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 5 މަރު. އެ ގައުމުން މި ބަލި ޖެހިގެން ރަނގަޅުވީ 19، ހާލުސީރިއަސް 1.

16:23

ފަލަސްތީނުން އިތުރު 6 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 115 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 1 މަރު.ރަނގަޅުވީ 18

16:21

ސްރީލަންކާގައި އިތުރު 5 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 122 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުގައި މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް 1 މަރު. އެ ގައުމުން މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 5، ހާލު ސީރިއަސް މީހުންގެ އަދަދު އަދަދު 5

16:19

އަލްބޭނިއާއިން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު 1 މަރު. މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 11، އެ ގައުމުން އިތުރު 11 މީހެއްގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 223 އަށް އަރާފައި.