ދުނިޔެއިން

19,800,836

ފައްސި

729,484

މަރުވީ

12,719,181

ރަނގަޅުވީ

213

ސަރަހައްދު

ރާއްޖެއިން

4898

ފައްސި (ޖުމްލަ)

2618

ފައްސި (ދިވެހިން)

2280

ފައްސި (ބިދޭސިން)

2791

ރަނގަޅުވީ

9

އައިސީޔޫގައި

19

މަރުވީ

ސަރަހައްދު ފައްސި މަރު ރަނގަޅުވީ
ދުނިޔެ 19,800,836 729,484 12,719,181
ނޯތް އެމެރިކާ 6,061,661 233,879 3,230,790
އެމެރިކާ 5,149,723 165,070 2,638,470
އޭޝިޔާ 4,954,550 108,059 3,736,346
ސައުތު އެމެރިކާ 4,698,894 158,317 3,198,198
ޔޫރަޕް 3,022,758 205,944 1,816,509
ބުރެޒިލް 3,013,369 100,543 2,094,293
އިންޑިޔާ 2,152,020 43,453 1,479,804
އެފްރިކާ 1,039,678 22,966 723,688
ރޫސީވިލާތް 882,347 14,854 690,207
ދެކުނު އެފްރިކާ 553,188 10,210 404,568
މެކްސިކޯ 475,902 52,006 318,638
ޕެރޫ 471,012 20,844 319,171
ކޮލަމްބިއާ 376,870 12,540 204,591
ޗިލީ 371,023 10,011 344,133
އިސްޕެއިން 361,442 28,503 N/A
އީރާން 324,692 18,264 282,122
އިނގިރޭސިވިލާތް 309,763 46,566 N/A
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ 287,262 3,130 250,440
ޕާކިސްތާން 283,487 6,068 259,604
ބަންގާޅު 255,113 3,365 146,604
އިޓަލީވިލާތް 250,103 35,203 201,947
އާޖެންޓީނާ 241,811 4,523 108,242
ތުރުކީވިލާތް 239,622 5,829 222,656
ޖަރުމަނުވިލާތް 216,896 9,261 197,400
ފަރަންސޭސިވިލާތް 197,921 30,324 82,836
ޢިރާޤު 147,389 5,310 105,504
ފިލިޕީންސް 126,885 2,209 67,117
އިންޑޮނޭޝިޔާ 123,503 5,658 79,306
ކެނެޑާ 119,221 8,976 103,566
ޤަޠަރު 112,650 182 109,438
ކަޒަކިސްތާން 97,829 1,058 71,609
މިޞްރު 95,314 4,992 51,672
އިކުއެޑޯ 93,572 5,916 71,605
ބޮލީވިއާ 87,891 3,524 28,139
ސީނުކަރަ 84,619 4,634 79,168
އިސްރާއީލު 82,324 593 57,071
ސުވިޑަން 82,323 5,763 N/A
ޢުމާން 81,357 509 73,481
ޔުކްރެއިން 79,750 1,879 43,655
ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކް 78,778 1,289 42,538
ޕެނަމާ 73,651 1,609 47,484
ބެލްޖިއަމް 72,784 9,866 17,728
ކުވެއިތު 71,199 474 62,806
ބެލަރޫސް 68,738 585 64,744
އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތް (ޔޫއޭއީ) 62,300 356 56,245
ރުމޭނިއާ 60,623 2,659 29,872
ނެދަލޭންޑްސް 57,987 6,157 N/A
ގުއަޓެމާލާ 56,189 2,197 44,072
ސިންގަޕޫރު 54,929 27 48,583
ޕޯޗުގަލް 52,537 1,750 38,364
ޕޮލެންޑު 51,167 1,800 36,403
ހޮންޑިއުރަސް 46,365 1,465 6,355
ނައިޖީރިއާ 46,140 942 33,044
ޖަޕާނު 45,439 1,039 31,307
ބަޙްރައިން 43,629 161 40,549
ގާނާ 40,533 206 37,702
އަރުމީނިއާ 40,185 785 32,395
ކިރިގިސްތާން 39,571 1,459 31,062
އަފްޣާނިސްތާން 37,054 1,312 25,960
ސުވިޒަލޭންޑު 36,451 1,986 31,900
އަލްޖީރިޔާ 34,693 1,293 24,083
އަޒަރުބައިޖާން 33,481 488 30,056
މޮރޮކޯ 32,007 480 22,190
އުޒްބެކިސްތާން 29,652 187 21,006
ސާބިއާ 27,863 632 14,047
މޮލްޑޯވާ 27,443 841 19,100
އަޔަލެންޑް 26,644 1,772 23,364
ކެންޔާ 25,837 418 11,899
ވެނެޒުއޭލާ 24,166 208 12,470
ކޮސްޓަ ރިކާ 22,802 228 7,589
ނޭޕާލް 22,592 73 16,313
އޯޝޭނިއާ 22,574 304 12,999
އިތިއޯޕިއާ 22,253 390 9,707
އޮސްޓްރިއާ 21,919 721 19,812
އޮސްޓަރުލިޔާ 20,698 278 11,320
އެލް ސެލްވަޑޯ 19,978 536 9,515
ޗެކް ރިޕަބްލިކް 18,235 389 12,764
ކެމަރޫން 18,042 395 15,320
އައިވަރީ ކޯސްޓް 16,620 104 12,893
ދެކުނު ކޮރެއާ 14,598 305 13,642
ޑެންމާކު 14,442 617 12,840
ފަލަސްތީން 13,928 96 7,706
ބޮސްނިޔާ އެންޑް ހެރްޒިގޮވީނާ 13,687 394 7,373
ބަލްގޭރިއާ 13,343 445 7,718
މަޑަގަސްކަރަ 12,922 141 10,604
ސޫދާން 11,894 773 6,243
ނޯތް މެސެޑޯނިއާ 11,754 523 7,622
ސެނެގާލް 11,003 229 7,329
ނޯވޭ 9,599 256 8,857
ޑ.ރ. ކޮންގޯ 9,436 218 8,275
މެލޭޝިޔާ 9,070 125 8,775
ފްރެންޗް ގަޔާނާ 8,267 48 7,501
ގަބޮން 7,923 51 5,704
ޒެމްބިއާ 7,903 203 6,431
ގިނީ 7,875 50 6,828
ތަޖިކިސްތާން 7,706 62 6,484
ހައިޓީ 7,599 177 4,893
ފިންލޭންޑު 7,568 331 6,980
ލަގްޒެމްބާގް 7,169 120 5,848
ޕެރެގުއޭ 6,705 72 5,181
މައުރިޓޭނިއާ 6,510 157 5,527
އަލްބޭނިއާ 6,275 193 3,268
ލުބުނާން 6,223 78 2,043
ކުރޮއޭޝިއާ 5,543 157 4,817
ގްރީސް 5,421 211 1,374
ޖިބޫޓީ 5,338 59 5,083
ލީބިޔާ 5,232 113 691
ދިވެހިރާއްޖެ 4,898 19 2,791
އިކުއިޓޭރިއަލް ގިނީ 4,821 83 2,182
ހަންގޭރީ 4,653 602 3,491
ސެންޓްރަލް އެފްރިކަން ރިޕަބްލިކް 4,641 59 1,716
މަލާވީ 4,624 143 2,329
ޒިމްބާބްވޭ 4,575 102 1,416
ހޮންކޮންގު 4,008 47 2,755
ނިކަރާގުއާ 3,902 123 2,913
ކޮންގޯ 3,664 58 1,589
މޮންޓެނީގުރޯ 3,588 62 2,407
ތައިލޭންޑް 3,348 58 3,150
ސޯމާލިއާ 3,227 93 1,728
އެސްވާޓީނީ 3,128 56 1,565
މެޔޮޓް 3,068 39 2,835
ކިއުބާ 2,888 88 2,442
ސްރީ ލަންކާ 2,841 11 2,576
ކޭޕް ވާރޑެ 2,835 32 2,073
ނަމީބިއާ 2,802 16 575
ސުލޮވާކިއާ 2,566 31 1,861
މާލީ 2,565 125 1,960
ސައުތް ސޫދާން 2,463 47 1,175
ސުރިނާމް 2,306 29 1,558
ސުލޮވީނިއާ 2,247 126 1,927
މޮޒަމްބީކް 2,241 16 832
ލިތުއޭނިއާ 2,231 81 1,668
އެސްޓޯނިއާ 2,147 63 1,961
ރުވާންޑާ 2,134 6 1,300
ގިނީ ބިސާއޫ 2,052 29 944
އައިސްލޭންޑް 1,955 10 1,833
ބެނިން 1,936 38 1,600
ސިއޭރާ ލިއޯން 1,895 68 1,442
ޔަމަން 1,797 512 910
ޓިއުނީޝިއާ 1,678 51 1,259
އެންގޯލާ 1,572 70 564
ނިއުޒިލޭންޑު 1,569 22 1,524
އުރުގުއޭ 1,335 37 1,112
ލެޓުވިއާ 1,288 32 1,070
ޔުގާންޑާ 1,267 6 1,115
އުރުދުން 1,246 11 1,178
ލައިބީރިއާ 1,234 79 714
ސައިޕްރަސް 1,233 19 856
ޖޯޖިޔާ 1,216 17 996
ބުރްކީނާ ފާސޯ 1,175 54 974
ނައިޖާރ 1,157 69 1,057
ސޫރިޔާ 1,125 50 331
ގެމްބިއާ 1,090 19 146
ޓޯގޯ 1,046 23 721
މޯލްޓާ 1,035 9 675
ޖަމައިކާ 1,003 13 745
އެންޑޯރާ 955 52 839
ޗާޑު 942 76 839
ސައޮ ޓޯމް އެންޑް ޕްރިންސިޕް 878 15 800
ބަހާމަސް 878 14 99
ވިއެޓުނާމު 812 10 395
ބޮޓްސްވާނާ 804 2 63
Lesotho 742 23 175
721 15 651
ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް ޔޮޓް (ޖަޕާން) 712 13 651
ސަން މަރީނޯ 699 42 657
ރިޔުނިއަން 681 5 631
ޗެނަލް އައިލެންޑްސް 597 47 533
ގަޔާނާ 554 22 189
ޓެންޒޭނިއާ 509 21 183
އަރޫބާ 509 3 114
ޖުމްހޫރީ ޗައިނާ 479 7 443
ބުރުންޑީ 405 1 312
ކޮމޮރޯސް 399 7 369
މިޔަންމާ 359 6 311
މޮރިޝަސް 344 10 334
އައިޒަލް އޮފް މޭން 336 24 312
މާޓިނީކް 336 16 98
ފާރޯ އައިލެންޑްސް 295 0 193
މޮންގޯލިއާ 293 0 260
ގުއާޑަލޫޕް 290 14 186
އެރިޓްރިއާ 285 0 245
ޓްރިނިޑާޑް އެންޑް ޓޮބޭގޯ 275 8 135
ކެންބޯޑިއާ 246 0 215
ކޭމަން އައިލެންޑްސް 203 1 202
ޖަބަލްޠާރިޤު 197 0 184
ޕަޕުއާ ނިއު ގިނީ 188 3 53
ސިންޓް މާޓެން 177 17 86
ޓާރކްސް އެންޑް ކެއިކޮސް 170 2 39
ބާމިއުޑާ 157 9 144
ބެލީޒް 146 2 32
ބްރުނާއީ 142 3 138
ބާރބަޑޮސް 138 7 108
މޮނާކޯ 131 4 112
ސީޝެލްސް 126 0 125
ބޫޓާން 108 0 96
އެންޓިގުއާ އެންޑް ބާރބުޑާ 92 3 76
ލީޝްތެންސްޓީން 89 1 85
ފްރެންޗް ޕޮލިނީސިއާ 69 0 62
ސެއިންޓް ވިންސެންޓް ގްރެނަޑިންސް 56 0 49
ސެއިންޓް މާޓިން 53 3 41
މަކާއޯ 46 0 46
ކިއުރަސާއޯ 31 1 30
ފިޖީ 27 1 18
ސެއިންޓް ލޫސިއާ 25 0 24
ޓިމޯ ލެސްޓޭ 25 0 24
ގްރެނާޑާ 24 0 23
ނިއު ކެލެޑޯނިއާ 23 0 22
ލާއޯސް 20 0 19
ޑޮމިނިކާ 18 0 18
ސޓ ކިޓްސް އެންޑް ނެވިސް 17 0 16
ގްރީންލޭންޑް 14 0 14
ކެރީބިއަން ނެދަލޭންޑްސް 13 0 7
ފަލްކްލޭންޑް އައިލެންޑްސް 13 0 13
މޮންޓްސެރާޓް 13 1 12
ވެޓިކަން ސިޓީ 12 0 12
ވެސްޓަން ސަހާރާ 10 1 8
އެމެއެސް ޒާންދާމް (ބޯޓެއް) 9 2 0
އިނގިރޭސި ވާރޖިން އައިލެންޑްސް 9 1 7
ސެއިންޓް ބާރތް 9 0 6
Saint Pierre Miquelon 4 0 1
އެންގުއިލާ 3 0 3

06:35

06:26

06:20

06:15

ފާއިތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ދުނިޔެއިން އިތުރު 261,729 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 5,604 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ.

މިއާއެކު ދުނިޔެއިން މި ބައްޔަށް ފައްސިވީ މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ، 19,794,266 އަށް އަރާފައި. އަދި ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 728,788 އަށް އަރާފައި.

އިއްޔެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފައްސިވެފައި ވަނީ އިންޑިއާ (65,156)، އެމެރިކާ (54,199) އަދި ބްރެޒިލް (46,305) އިންނެވެ.

މިހާތަނަށް ދުނިޔެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވީ މީހުންގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ 12,713,871 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވޭ. އޭގެތެރޭގައި މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ބަލިން ރަނގަޅުވި 176,009 މީހަކު ހިމެނޭ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަކުރާ އިދާރާތަކުން ބުނާގޮތުން، މިވަގުތު ދުނިޔޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެގެން ފަރުވާދެމުން ދަނީ 6,351,607 މީހަކަށް. އޭގެތެރެއިން 65,144 މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ ސީރިއަސް ހާލުގައި ނުވަތަ އައިސީޔޫގައެވެ.

މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ 213 ޤައުމަކުން ކޮވިޑް-19 ފެނިފައިވޭ. އޭގެތެރެއިން، މިހާތަނަށް ބަލި ޖެހުނު އެންމެން ރަނގަޅުވެފައި ވަނީ 12 ޤައުމަކުން.

06:11

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 65156 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 875 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 2152020 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 43453 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:11

އެމެރިކާއިން އިތުރު 54139 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 974 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 5149663 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 165068 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:10

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 46305 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 840 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3013369 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 100543 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

06:10

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 9674 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 290 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 376870 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 12540 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.