ދުނިޔެއިން

61,308,161

ފައްސި

1,437,835

މަރުވީ

42,396,169

ރަނގަޅުވީ

218

ސަރަހައްދު

ރާއްޖެއިން

12204

ފައްސި (ޖުމްލަ)

7729

ފައްސި (ދިވެހިން)

4475

ފައްސި (ބިދޭސިން)

11289

ރަނގަޅުވީ

0

އައިސީޔޫގައި

44

މަރުވީ

ސަރަހައްދު ފައްސި މަރު ރަނގަޅުވީ
ދުނިޔެ 61,308,161 1,437,835 42,396,169
ޔޫރަޕް 16,499,820 376,640 6,726,668
އޭޝިޔާ 16,241,532 285,179 14,516,805
ނޯތް އެމެރިކާ 15,460,651 402,225 9,512,203
އެމެރިކާ 13,248,676 269,555 7,846,872
ސައުތު އެމެރިކާ 10,926,611 321,730 9,806,057
އިންޑިޔާ 9,309,871 135,752 8,718,517
ބުރެޒިލް 6,204,570 171,497 5,528,599
ރޫސީވިލާތް 2,187,990 38,062 1,685,492
ފަރަންސޭސިވިލާތް 2,183,660 50,957 158,236
އެފްރިކާ 2,134,283 51,033 1,800,753
އިސްޕެއިން 1,637,844 44,374 N/A
އިނގިރޭސިވިލާތް 1,574,562 57,031 N/A
އިޓަލީވިލާތް 1,509,875 52,850 661,180
އާޖެންޓީނާ 1,399,431 37,941 1,226,662
ކޮލަމްބިއާ 1,280,487 36,019 1,181,753
މެކްސިކޯ 1,078,594 104,242 803,581
ޖަރުމަނުވިލާތް 1,005,307 15,767 676,100
ޕެރޫ 956,347 35,785 887,019
ޕޮލެންޑު 941,112 15,568 494,869
އީރާން 908,346 46,689 633,275
ދެކުނު އެފްރިކާ 778,571 21,289 716,444
ޔުކްރެއިން 677,189 11,717 317,395
ބެލްޖިއަމް 567,532 16,219 36,912
ޗިލީ 545,662 15,235 521,247
ޢިރާޤު 544,670 12,125 474,376
އިންޑޮނޭޝިޔާ 516,753 16,352 433,649
ޗެކް ރިޕަބްލިކް 511,520 7,779 431,874
ތުރުކީވިލާތް 503,738 13,014 388,771
ނެދަލޭންޑްސް 503,123 9,184 N/A
ބަންގާޅު 456,438 6,524 371,453
ރުމޭނިއާ 449,349 10,712 323,514
ފިލިޕީންސް 424,297 8,242 387,266
ޕާކިސްތާން 389,311 7,897 335,881
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ 356,389 5,840 345,215
ކެނެޑާ 353,097 11,799 280,923
މޮރޮކޯ 340,684 5,619 289,808
އިސްރާއީލު 333,084 2,834 320,821
ސުވިޒަލޭންޑު 313,978 4,509 218,900
ޕޯޗުގަލް 280,394 4,209 193,944
އޮސްޓްރިއާ 266,038 2,773 196,342
ސުވިޑަން 236,355 6,622 N/A
ނޭޕާލް 227,640 1,412 209,435
އުރުދުން 203,021 2,509 135,650
ހަންގޭރީ 192,047 4,229 49,616
އިކުއެޑޯ 188,138 13,316 164,009
އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތް (ޔޫއޭއީ) 163,967 564 151,870
ޕެނަމާ 160,287 3,018 140,976
ސާބިއާ 148,214 1,366 31,536
ބޮލީވިއާ 144,390 8,939 120,720
ކުވެއިތު 141,547 872 134,750
ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކް 140,922 2,317 113,687
ޤަޠަރު 138,066 237 135,198
ޖަޕާނު 137,261 2,022 116,378
ބަލްގޭރިއާ 136,628 3,529 44,875
ކޮސްޓަ ރިކާ 135,742 1,679 83,273
އަރުމީނިއާ 130,870 2,068 103,055
ބެލަރޫސް 130,012 1,128 108,769
ކަޒަކިސްތާން 129,213 1,990 115,384
ޢުމާން 122,579 1,391 113,856
ލުބުނާން 122,200 974 72,152
ގުއަޓެމާލާ 120,685 4,133 109,306
ޖޯޖިޔާ 118,690 1,124 98,781
ކުރޮއޭޝިއާ 115,626 1,552 92,349
މިޞްރު 114,475 6,596 102,268
އިތިއޯޕިއާ 107,669 1,672 67,001
ހޮންޑިއުރަސް 106,681 2,892 47,354
އަޒަރުބައިޖާން 106,101 1,256 68,572
މޮލްޑޯވާ 102,894 2,229 90,485
ސުލޮވާކިއާ 101,257 749 56,378
ވެނެޒުއޭލާ 101,215 884 96,072
ގްރީސް 99,306 2,001 9,989
ޓިއުނީޝިއާ 92,475 3,034 67,453
ސީނުކަރަ 86,495 4,634 81,558
ބަޙްރައިން 86,347 341 84,510
މިޔަންމާ 85,205 1,846 64,645
ބޮސްނިޔާ އެންޑް ހެރްޒިގޮވީނާ 84,252 2,480 48,780
ލީބިޔާ 80,407 1,140 51,585
ކެންޔާ 80,102 1,427 53,526
ޕެރެގުއޭ 79,517 1,704 56,510
އަލްޖީރިޔާ 79,110 2,352 51,334
ފަލަސްތީން 78,493 680 61,241
ޑެންމާކު 75,395 811 59,250
އުޒްބެކިސްތާން 72,342 607 69,601
އަޔަލެންޑް 71,494 2,036 23,364
ކިރިގިސްތާން 71,171 1,251 62,544
ސުލޮވީނިއާ 71,073 1,245 49,654
ނައިޖީރިއާ 66,974 1,169 62,585
މެލޭޝިޔާ 60,752 348 49,056
ނޯތް މެސެޑޯނިއާ 58,608 1,630 36,064
ސިންގަޕޫރު 58,195 28 58,104
ލިތުއޭނިއާ 53,757 449 12,655
ގާނާ 51,225 323 50,127
އަފްޣާނިސްތާން 45,716 1,737 36,232
އޯޝޭނިއާ 44,543 1,013 33,024
އެލް ސެލްވަޑޯ 37,884 1,098 34,595
އަލްބޭނިއާ 35,600 753 17,352
ނޯވޭ 34,748 316 20,956
މޮންޓެނީގުރޯ 33,316 469 21,721
ދެކުނު ކޮރެއާ 32,887 516 27,103
ލަގްޒެމްބާގް 32,873 294 23,404
އޮސްޓަރުލިޔާ 27,872 907 25,566
ކެމަރޫން 24,022 437 22,177
ފިންލޭންޑު 23,148 388 16,800
ސްރީ ލަންކާ 22,028 99 15,816
އައިވަރީ ކޯސްޓް 21,199 131 20,852
ޔުގާންޑާ 19,115 191 8,840
ޒެމްބިއާ 17,553 357 16,779
މަޑަގަސްކަރަ 17,341 251 16,657
ސޫދާން 16,864 1,215 9,964
ސެނެގާލް 15,960 331 15,558
މޮޒަމްބީކް 15,467 128 13,520
ލެޓުވިއާ 15,171 188 1,719
އެންގޯލާ 14,920 341 7,617
ނަމީބިއާ 14,155 147 13,355
ފްރެންޗް ޕޮލިނީސިއާ 13,883 72 4,842
ގިނީ 12,949 76 11,922
ދިވެހިރާއްޖެ 12,889 46 11,717
ޑ.ރ. ކޮންގޯ 12,470 333 11,495
ތަޖިކިސްތާން 12,044 86 11,437
ފްރެންޗް ގަޔާނާ 11,138 70 9,995
އެސްޓޯނިއާ 10,955 99 6,497
ކޭޕް ވާރޑެ 10,570 105 9,956
ޖަމައިކާ 10,541 248 5,721
ބޮޓްސްވާނާ 10,258 31 7,717
ސައިޕްރަސް 9,673 48 2,055
ޒިމްބާބްވޭ 9,623 274 8,397
މޯލްޓާ 9,405 125 7,165
ހައިޓީ 9,256 232 7,925
ގަބޮން 9,173 59 9,016
ގުއާޑަލޫޕް 8,344 149 2,242
މައުރިޓޭނިއާ 8,288 171 7,652
ކިއުބާ 8,075 133 7,497
ރިޔުނިއަން 7,836 39 6,660
ސޫރިޔާ 7,542 399 3,330
ބަހާމަސް 7,482 163 5,789
ޓްރިނިޑާޑް އެންޑް ޓޮބޭގޯ 6,570 116 5,680
އެންޑޯރާ 6,534 76 5,649
އެސްވާޓީނީ 6,329 120 5,929
މަލާވީ 6,020 185 5,450
ހޮންކޮންގު 5,948 108 5,300
ރުވާންޑާ 5,851 47 5,345
ނިކަރާގުއާ 5,784 160 4,225
ޖިބޫޓީ 5,676 61 5,576
ކޮންގޯ 5,632 93 4,988
ބެލީޒް 5,515 131 3,021
މާޓިނީކް 5,413 40 98
އައިސްލޭންޑް 5,323 26 5,131
ސުރިނާމް 5,307 117 5,185
ގަޔާނާ 5,276 149 4,252
މެޔޮޓް 5,181 49 2,964
އިކުއިޓޭރިއަލް ގިނީ 5,146 85 5,005
އުރުގުއޭ 5,117 74 4,021
ސެންޓްރަލް އެފްރިކަން ރިޕަބްލިކް 4,913 63 1,924
އަރޫބާ 4,791 45 4,640
މާލީ 4,505 148 3,076
ސޯމާލިއާ 4,445 113 3,412
ތައިލޭންޑް 3,961 60 3,790
ގެމްބިއާ 3,728 123 3,588
ސައުތް ސޫދާން 3,092 61 2,949
ބެނިން 2,974 43 2,579
ޓޯގޯ 2,904 64 2,345
ބުރްކީނާ ފާސޯ 2,777 68 2,567
ގިނީ ބިސާއޫ 2,422 43 2,309
ސިއޭރާ ލިއޯން 2,409 74 1,831
ޔަމަން 2,137 612 1,484
Lesotho 2,109 44 1,278
ނިއުޒިލޭންޑު 2,047 25 1,956
ކިއުރަސާއޯ 2,046 3 1,078
ޗާޑު 1,661 101 1,496
ލައިބީރިއާ 1,591 83 1,340
ސަން މަރީނޯ 1,514 44 1,231
ނައިޖާރ 1,443 70 1,182
ވިއެޓުނާމު 1,331 35 1,166
ލީޝްތެންސްޓީން 1,208 14 1,010
ޗެނަލް އައިލެންޑްސް 1,147 48 960
ސިންޓް މާޓެން 1,041 25 928
ޖަބަލްޠާރިޤު 991 5 903
ސައޮ ޓޯމް އެންޑް ޕްރިންސިޕް 985 17 928
ޓާރކްސް އެންޑް ކެއިކޮސް 746 6 700
މޮންގޯލިއާ 738 0 345
721 15 659
ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް ޔޮޓް (ޖަޕާން) 712 13 659
ސެއިންޓް މާޓިން 690 12 598
ބުރުންޑީ 677 1 575
ޕަޕުއާ ނިއު ގިނީ 645 7 588
ޖުމްހޫރީ ޗައިނާ 625 7 555
ކޮމޮރޯސް 610 7 585
މޮނާކޯ 600 3 530
އެރިޓްރިއާ 566 0 477
ޓެންޒޭނިއާ 509 21 183
ފާރޯ އައިލެންޑްސް 500 0 498
މޮރިޝަސް 497 10 440
ބޫޓާން 389 0 368
އައިޒަލް އޮފް މޭން 369 25 338
ކެންބޯޑިއާ 307 0 298
ކޭމަން އައިލެންޑްސް 269 2 249
ބާރބަޑޮސް 266 7 246
ބާމިއުޑާ 241 9 206
ސެއިންޓް ލޫސިއާ 238 2 109
ސީޝެލްސް 166 0 159
ކެރީބިއަން ނެދަލޭންޑްސް 161 3 155
ބްރުނާއީ 150 3 145
އެންޓިގުއާ އެންޑް ބާރބުޑާ 141 4 130
ސެއިންޓް ބާރތް 127 0 94
ސެއިންޓް ވިންސެންޓް ގްރެނަޑިންސް 84 0 78
ޑޮމިނިކާ 77 0 63
އިނގިރޭސި ވާރޖިން އައިލެންޑްސް 71 1 70
މަކާއޯ 46 0 46
ގްރެނާޑާ 41 0 30
ލާއޯސް 39 0 24
ފިޖީ 38 2 33
ނިއު ކެލެޑޯނިއާ 32 0 32
ޓިމޯ ލެސްޓޭ 30 0 30
ވެޓިކަން ސިޓީ 27 0 15
ސޓ ކިޓްސް އެންޑް ނެވިސް 22 0 19
ގްރީންލޭންޑް 18 0 18
Solomon Islands 17 0 5
Saint Pierre Miquelon 16 0 12
ފަލްކްލޭންޑް އައިލެންޑްސް 16 0 13
މޮންޓްސެރާޓް 13 1 12
ވެސްޓަން ސަހާރާ 10 1 8
އެމެއެސް ޒާންދާމް (ބޯޓެއް) 9 2 0
އެންގުއިލާ 4 0 3
Marshall Islands 4 0 1
Wallis and Futuna 3 0 1
Samoa 1 0 0
Vanuatu 1 0 0

08:26

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ރާއްޖެ އިން ފަށައިފި.