ދުނިޔެއިން

6,185,935

ފައްސި

371,413

މަރުވީ

2,754,682

ރަނގަޅުވީ

213

ސަރަހައްދު

ރާއްޖެއިން

1672

ފައްސި (ޖުމްލަ)

555

ފައްސި (ދިވެހިން)

1117

ފައްސި (ބިދޭސިން)

401

ރަނގަޅުވީ

1

އައިސީޔޫގައި

5

މަރުވީ

ސަރަހައްދު ފައްސި މަރު ރަނގަޅުވީ
ދުނިޔެ 6,185,935 371,413 2,754,682
ނޯތް އެމެރިކާ 2,045,057 123,876 670,607
ޔޫރަޕް 2,015,568 173,486 984,342
އެމެރިކާ 1,817,409 105,575 535,238
އޭޝިޔާ 1,124,537 30,472 683,544
ސައުތު އެމެރިކާ 847,008 39,340 345,961
ބުރެޒިލް 499,966 28,849 205,371
ރޫސީވިލާތް 405,843 4,693 171,883
އިސްޕެއިން 286,308 27,125 196,958
އިނގިރޭސިވިލާތް 272,826 38,376 N/A
އިޓަލީވިލާތް 232,664 33,340 155,633
ފަރަންސޭސިވިލާތް 188,625 28,771 68,268
ޖަރުމަނުވިލާތް 183,294 8,600 165,200
އިންޑިޔާ 182,990 5,188 87,099
ތުރުކީވިލާތް 163,103 4,515 126,984
ޕެރޫ 155,671 4,371 66,447
އީރާން 151,466 7,797 118,848
އެފްރިކާ 144,240 4,099 61,381
ޗިލީ 94,858 997 40,431
ކެނެޑާ 90,190 7,073 48,103
މެކްސިކޯ 87,512 9,779 61,871
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ 83,384 480 58,883
ސީނުކަރަ 83,001 4,634 78,304
ޕާކިސްތާން 69,496 1,483 25,271
ބެލްޖިއަމް 58,381 9,467 15,887
ޤަޠަރު 56,910 38 30,290
ބަންގާޅު 47,153 650 9,781
ނެދަލޭންޑްސް 46,442 5,956 N/A
ބެލަރޫސް 41,658 229 17,964
އިކުއެޑޯ 38,571 3,334 19,190
ސުވިޑަން 37,542 4,395 4,971
ސިންގަޕޫރު 34,884 23 20,727
އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތް (ޔޫއޭއީ) 34,557 264 17,932
ޕޯޗުގަލް 32,500 1,410 19,409
ދެކުނު އެފްރިކާ 30,967 643 16,116
ސުވިޒަލޭންޑު 30,862 1,920 28,400
ކޮލަމްބިއާ 28,236 890 7,121
ކުވެއިތު 27,043 212 11,386
އިންޑޮނޭޝިޔާ 26,473 1,613 7,308
އަޔަލެންޑް 24,929 1,651 22,089
ޕޮލެންޑު 23,686 1,064 11,271
ޔުކްރެއިން 23,672 708 9,538
މިޞްރު 23,449 913 5,693
ރުމޭނިއާ 19,257 1,262 13,256
ފިލިޕީންސް 17,224 950 3,808
އިސްރާއީލު 17,024 284 14,812
ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކް 16,908 498 9,557
ޖަޕާނު 16,804 886 14,406
އޮސްޓްރިއާ 16,731 668 15,593
އާޖެންޓީނާ 16,214 528 4,788
އަފްޣާނިސްތާން 15,205 257 1,328
ޕެނަމާ 13,018 330 9,414
ޑެންމާކު 11,669 574 10,362
ދެކުނު ކޮރެއާ 11,468 270 10,405
ޢުމާން 11,437 44 2,396
ސާބިއާ 11,381 242 6,606
ބަޙްރައިން 11,288 18 6,673
ކަޒަކިސްތާން 10,858 40 5,220
ނައިޖީރިއާ 9,855 273 2,856
ބޮލީވިއާ 9,592 310 889
އަރުމީނިއާ 9,282 131 3,386
އަލްޖީރިޔާ 9,267 646 5,549
ޗެކް ރިޕަބްލިކް 9,233 319 6,546
އޯޝޭނިއާ 8,804 125 8,196
ނޯވޭ 8,437 236 7,727
މޮލްޑޯވާ 8,098 294 4,581
ގާނާ 7,881 36 2,841
މެލޭޝިޔާ 7,819 115 6,353
މޮރޮކޯ 7,783 204 5,412
އޮސްޓަރުލިޔާ 7,195 103 6,614
ފިންލޭންޑު 6,859 320 5,500
ޢިރާޤު 6,179 195 3,110
ކެމަރޫން 5,904 191 3,568
އަޒަރުބައިޖާން 5,246 61 3,327
ހޮންޑިއުރަސް 5,094 201 536
ސޫދާން 4,800 262 1,272
ގުއަޓެމާލާ 4,739 102 706
ލަގްޒެމްބާގް 4,016 110 3,815
ހަންގޭރީ 3,876 526 2,147
ތަޖިކިސްތާން 3,807 47 1,865
ގިނީ 3,706 23 2,030
ސެނެގާލް 3,645 42 1,801
އުޒްބެކިސްތާން 3,554 14 2,783
ޖިބޫޓީ 3,194 22 1,286
ތައިލޭންޑް 3,081 57 2,963
ޑ.ރ. ކޮންގޯ 3,070 72 448
ގްރީސް 2,915 175 1,374
އައިވަރީ ކޯސްޓް 2,799 33 1,385
ގަބޮން 2,655 17 722
އެލް ސެލްވަޑޯ 2,517 46 1,040
ބަލްގޭރިއާ 2,513 140 1,074
ބޮސްނިޔާ އެންޑް ހެރްޒިގޮވީނާ 2,510 153 1,862
ކުރޮއޭޝިއާ 2,246 103 2,072
ނޯތް މެސެޑޯނިއާ 2,226 133 1,552
ކިއުބާ 2,025 83 1,795
ސޯމާލިއާ 1,916 73 327
ކެންޔާ 1,888 63 464
އެސްޓޯނިއާ 1,869 68 1,624
ހައިޓީ 1,865 41 24
އައިސްލޭންޑް 1,806 10 1,794
ކިރިގިސްތާން 1,748 16 1,170
މެޔޮޓް 1,699 21 1,385
ލިތުއޭނިއާ 1,675 70 1,236
ދިވެހިރާއްޖެ 1,672 5 406
ސްރީ ލަންކާ 1,628 10 801
ނޭޕާލް 1,567 8 220
ސުލޮވާކިއާ 1,521 28 1,366
ނިއުޒިލޭންޑު 1,504 22 1,481
ސުލޮވީނިއާ 1,473 108 1,358
ވެނެޒުއޭލާ 1,459 14 302
އިކުއިޓޭރިއަލް ގިނީ 1,306 12 200
ގިނީ ބިސާއޫ 1,256 8 42
މާލީ 1,250 76 696
ލުބުނާން 1,191 26 708
އިތިއޯޕިއާ 1,172 11 209
އަލްބޭނިއާ 1,136 33 872
ހޮންކޮންގު 1,085 4 1,037
ޓިއުނީޝިއާ 1,077 48 960
ލެޓުވިއާ 1,066 24 745
ޒެމްބިއާ 1,057 7 779
ކޮސްޓަ ރިކާ 1,047 10 658
ސައުތް ސޫދާން 994 10 6
ޕެރެގުއޭ 964 11 466
ސެންޓްރަލް އެފްރިކަން ރިޕަބްލިކް 962 1 23
ނައިޖާރ 956 64 818
ސައިޕްރަސް 943 17 790
ސިއޭރާ ލިއޯން 852 46 415
ބުރްކީނާ ފާސޯ 847 53 720
އުރުގުއޭ 821 22 682
ޖޯޖިޔާ 783 12 605
މަޑަގަސްކަރަ 771 6 168
އެންޑޯރާ 764 51 692
ޗާޑު 759 65 470
ނިކަރާގުއާ 759 35 370
އުރުދުން 734 9 507
721 15 651
ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް ޔޮޓް (ޖަޕާން) 712 13 651
ސަން މަރީނޯ 671 42 357
މޯލްޓާ 618 9 534
ޖަމައިކާ 581 9 290
ކޮންގޯ 571 19 161
ޗެނަލް އައިލެންޑްސް 560 45 525
ޓެންޒޭނިއާ 509 21 183
މައުރިޓޭނިއާ 483 20 21
ސައޮ ޓޯމް އެންޑް ޕްރިންސިޕް 479 12 68
ފްރެންޗް ގަޔާނާ 477 1 185
ރިޔުނިއަން 471 1 411
ފަލަސްތީން 448 3 368
ޖުމްހޫރީ ޗައިނާ 442 7 423
ޓޯގޯ 433 13 206
ކޭޕް ވާރޑެ 421 4 167
ޔުގާންޑާ 413 0 72
ރުވާންޑާ 359 1 250
އައިޒަލް އޮފް މޭން 336 24 309
މޮރިޝަސް 335 10 322
ވިއެޓުނާމު 328 0 279
މޮންޓެނީގުރޯ 324 9 315
ޔަމަން 310 77 13
އެސްވާޓީނީ 283 2 168
ލައިބީރިއާ 280 27 148
މަލާވީ 279 4 42
މޮޒަމްބީކް 254 2 91
ބެނިން 232 3 143
މިޔަންމާ 224 6 130
މާޓިނީކް 200 14 98
ފާރޯ އައިލެންޑްސް 187 0 187
މޮންގޯލިއާ 179 0 44
ޒިމްބާބްވޭ 174 4 29
ޖަބަލްޠާރިޤު 170 0 149
ގުއާޑަލޫޕް 162 14 138
ގަޔާނާ 152 12 67
ބްރުނާއީ 141 2 138
ކޭމަން އައިލެންޑްސް 141 1 68
ބާމިއުޑާ 140 9 92
ލީބިޔާ 130 5 50
ކެންބޯޑިއާ 125 0 123
ސޫރިޔާ 122 4 43
ޓްރިނިޑާޑް އެންޑް ޓޮބޭގޯ 117 8 108
ކޮމޮރޯސް 106 2 26
ބަހާމަސް 102 11 48
އަރޫބާ 101 3 98
މޮނާކޯ 99 4 90
ބާރބަޑޮސް 92 7 76
އެންގޯލާ 84 4 18
ލީޝްތެންސްޓީން 82 1 55
ސިންޓް މާޓެން 77 15 60
ބުރުންޑީ 63 1 33
ފްރެންޗް ޕޮލިނީސިއާ 60 0 60
މަކާއޯ 45 0 45
ބޫޓާން 43 0 6
ސެއިންޓް މާޓިން 41 3 33
އެރިޓްރިއާ 39 0 39
ބޮޓްސްވާނާ 35 1 20
ސެއިންޓް ވިންސެންޓް ގްރެނަޑިންސް 26 0 15
އެންޓިގުއާ އެންޑް ބާރބުޑާ 25 3 19
ގެމްބިއާ 25 1 20
ޓިމޯ ލެސްޓޭ 24 0 24
ގްރެނާޑާ 23 0 18
ނަމީބިއާ 23 0 14
ލާއޯސް 19 0 16
ނިއު ކެލެޑޯނިއާ 19 0 18
ކިއުރަސާއޯ 19 1 14
ބެލީޒް 18 2 16
ފިޖީ 18 0 15
ސެއިންޓް ލޫސިއާ 18 0 18
ޑޮމިނިކާ 16 0 16
ސޓ ކިޓްސް އެންޑް ނެވިސް 15 0 15
ސުރިނާމް 14 1 9
ފަލްކްލޭންޑް އައިލެންޑްސް 13 0 13
ގްރީންލޭންޑް 13 0 11
ޓާރކްސް އެންޑް ކެއިކޮސް 12 1 11
ވެޓިކަން ސިޓީ 12 0 2
މޮންޓްސެރާޓް 11 1 10
ސީޝެލްސް 11 0 11
ވެސްޓަން ސަހާރާ 9 1 6
އެމެއެސް ޒާންދާމް (ބޯޓެއް) 9 2 0
އިނގިރޭސި ވާރޖިން އައިލެންޑްސް 8 1 7
ޕަޕުއާ ނިއު ގިނީ 8 0 8
ކެރީބިއަން ނެދަލޭންޑްސް 6 0 6
ސެއިންޓް ބާރތް 6 0 6
އެންގުއިލާ 3 0 3
Lesotho 2 0 1
Saint Pierre Miquelon 1 0 1

17:04

15:45

15:27

15:27

14:19

14:08

ނަރުދޫން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު 11 މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައި. އަދި އެ މީހުން މިއަދު ރަށަށް ދާނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނޭ.

13:28

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާގެ 700 މީހުން ގެންދިއުމަށް އެ ގައުމުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރެއް މާލެ އައުމަށް ނިންމައިފި.

11:52