ދުނިޔެއިން

10,819,762

ފައްސި

519,272

މަރުވީ

6,040,338

ރަނގަޅުވީ

213

ސަރަހައްދު

ރާއްޖެއިން

2382

ފައްސި (ޖުމްލަ)

834

ފައްސި (ދިވެހިން)

1548

ފައްސި (ބިދޭސިން)

1954

ރަނގަޅުވީ

3

އައިސީޔޫގައި

10

މަރުވީ

ސަރަހައްދު ފައްސި މަރު ރަނގަޅުވީ
ދުނިޔެ 10,819,762 519,272 6,040,338
ނޯތް އެމެރިކާ 3,247,124 171,270 1,421,915
އެމެރިކާ 2,779,953 130,798 1,164,680
ޔޫރަޕް 2,464,429 192,289 1,393,519
އޭޝިޔާ 2,376,478 58,062 1,565,078
ސައުތު އެމެރިކާ 2,299,908 87,067 1,449,482
ބުރެޒިލް 1,453,369 60,713 916,147
ރޫސީވިލާތް 661,165 9,683 428,978
އިންޑިޔާ 605,775 17,855 359,995
އެފްރިކާ 421,459 10,443 201,006
އިނގިރޭސިވިލާތް 313,483 43,906 N/A
އިސްޕެއިން 296,739 28,363 N/A
ޕެރޫ 288,477 9,860 178,245
ޗިލީ 282,043 5,753 245,443
އިޓަލީވިލާތް 240,760 34,788 190,717
މެކްސިކޯ 231,770 28,510 138,319
އީރާން 230,211 10,958 191,487
ޕާކިސްތާން 217,809 4,473 104,694
ތުރުކީވިލާތް 201,098 5,150 175,422
ޖަރުމަނުވިލާތް 196,324 9,061 179,800
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ 194,225 1,698 132,760
ފަރަންސޭސިވިލާތް 165,719 29,861 76,539
ދެކުނު އެފްރިކާ 159,333 2,749 76,025
ބަންގާޅު 149,258 1,888 62,108
ކެނެޑާ 104,271 8,615 67,744
ކޮލަމްބިއާ 102,009 3,470 43,407
ޤަޠަރު 97,003 115 83,965
ސީނުކަރަ 83,537 4,634 78,487
މިޞްރު 69,814 3,034 18,881
ސުވިޑަން 69,692 5,370 N/A
އާޖެންޓީނާ 67,197 1,351 23,040
ބެލަރޫސް 62,424 398 47,553
ބެލްޖިއަމް 61,598 9,761 17,044
އިކުއެޑޯ 58,257 4,576 27,887
އިންޑޮނޭޝިޔާ 57,770 2,934 25,595
ޢިރާޤު 51,524 2,050 26,267
ނެދަލޭންޑްސް 50,273 6,113 N/A
އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތް (ޔޫއޭއީ) 49,069 316 38,160
ކުވެއިތު 46,940 358 37,715
ޔުކްރެއިން 45,887 1,185 20,053
ސިންގަޕޫރު 44,310 26 39,011
ކަޒަކިސްތާން 42,574 188 25,533
ޕޯޗުގަލް 42,454 1,579 27,798
ޢުމާން 41,194 185 24,162
ފިލިޕީންސް 38,511 1,270 10,438
ޕޮލެންޑު 34,775 1,477 21,791
ޕެނަމާ 34,463 645 15,945
ބޮލީވިއާ 34,227 1,201 9,764
ޑޮމިނިކަން ރިޕަބްލިކް 33,387 754 17,904
އަފްޣާނިސްތާން 32,022 807 16,041
ސުވިޒަލޭންޑު 31,851 1,965 29,200
ބަޙްރައިން 27,414 92 21,948
ރުމޭނިއާ 27,296 1,667 19,314
އަރުމީނިއާ 26,658 459 15,036
ނައިޖީރިއާ 26,484 603 10,152
އިސްރާއީލު 26,257 322 17,452
އަޔަލެންޑް 25,477 1,738 23,364
ހޮންޑިއުރަސް 20,262 542 2,123
ގުއަޓެމާލާ 19,011 817 3,231
ޖަޕާނު 18,723 974 16,731
ގާނާ 18,134 117 13,550
އަޒަރުބައިޖާން 18,112 220 10,061
އޮސްޓްރިއާ 17,873 705 16,491
މޮލްޑޯވާ 16,898 549 9,594
ސާބިއާ 14,836 281 12,772
އަލްޖީރިޔާ 14,272 920 10,040
ނޭޕާލް 14,046 30 4,656
ދެކުނު ކޮރެއާ 12,904 282 11,684
ޑެންމާކު 12,794 606 11,693
މޮރޮކޯ 12,636 228 9,026
ކެމަރޫން 12,592 313 10,100
ޗެކް ރިޕަބްލިކް 12,046 349 7,797
އައިވަރީ ކޯސްޓް 9,702 68 4,381
އޯޝޭނިއާ 9,643 126 8,687
ސޫދާން 9,573 602 4,606
އުޒްބެކިސްތާން 8,904 26 5,847
ނޯވޭ 8,902 251 8,138
މެލޭޝިޔާ 8,640 121 8,375
އޮސްޓަރުލިޔާ 8,001 104 7,090
ފިންލޭންޑު 7,236 328 6,700
ޑ.ރ. ކޮންގޯ 7,122 175 1,785
އެލް ސެލްވަޑޯ 7,000 191 4,115
ސެނެގާލް 6,925 116 4,545
ކެންޔާ 6,673 149 2,089
ނޯތް މެސެޑޯނިއާ 6,454 306 2,598
ކިރިގިސްތާން 6,261 66 2,530
ވެނެޒުއޭލާ 6,062 54 1,649
ހައިޓީ 6,040 107 1,032
ތަޖިކިސްތާން 6,005 52 4,627
އިތިއޯޕިއާ 5,846 103 2,430
ގަބޮން 5,513 42 2,508
ގިނީ 5,404 33 4,346
ބަލްގޭރިއާ 5,154 232 2,722
ޖިބޫޓީ 4,704 55 4,550
ބޮސްނިޔާ އެންޑް ހެރްޒިގޮވީނާ 4,606 188 2,432
މައުރިޓޭނިއާ 4,472 129 1,677
ލަގްޒެމްބާގް 4,345 110 4,003
ފްރެންޗް ގަޔާނާ 4,268 16 1,602
ހަންގޭރީ 4,166 587 2,721
ކޮސްޓަ ރިކާ 3,753 17 1,516
ސެންޓްރަލް އެފްރިކަން ރިޕަބްލިކް 3,745 47 787
ގްރީސް 3,432 192 1,374
ތައިލޭންޑް 3,179 58 3,059
ސޯމާލިއާ 2,924 90 932
ކުރޮއޭޝިއާ 2,831 108 2,155
ފަލަސްތީން 2,758 8 460
މެޔޮޓް 2,643 35 2,341
އަލްބޭނިއާ 2,580 65 1,516
ނިކަރާގުއާ 2,519 83 1,238
ދިވެހިރާއްޖެ 2,382 9 1,954
ކިއުބާ 2,348 86 2,218
މަޑަގަސްކަރަ 2,303 22 1,006
ޕެރެގުއޭ 2,260 19 1,102
މާލީ 2,202 116 1,483
ސްރީ ލަންކާ 2,054 11 1,748
ސައުތް ސޫދާން 2,021 38 333
އިކުއިޓޭރިއަލް ގިނީ 2,001 32 515
އެސްޓޯނިއާ 1,990 69 1,836
އައިސްލޭންޑް 1,847 10 1,823
ލިތުއޭނިއާ 1,818 78 1,524
ލުބުނާން 1,788 34 1,223
ސުލޮވާކިއާ 1,700 28 1,466
ގިނީ ބިސާއޫ 1,654 24 317
ޒެމްބިއާ 1,632 30 1,348
ސުލޮވީނިއާ 1,613 111 1,384
ނިއުޒިލޭންޑު 1,530 22 1,490
ސިއޭރާ ލިއޯން 1,498 60 999
ކޮންގޯ 1,382 41 486
މަލާވީ 1,342 16 271
ކޭޕް ވާރޑެ 1,267 15 629
ހޮންކޮންގު 1,234 7 1,117
ބެނިން 1,199 21 333
ޔަމަން 1,190 318 504
ޓިއުނީޝިއާ 1,175 50 1,038
އުރުދުން 1,133 9 886
ލެޓުވިއާ 1,122 30 988
ނައިޖާރ 1,075 67 943
ރުވާންޑާ 1,042 3 480
ސައިޕްރަސް 999 19 833
ބުރްކީނާ ފާސޯ 962 53 838
އުރުގުއޭ 943 28 825
ޖޯޖިޔާ 939 15 817
މޮޒަމްބީކް 903 6 248
ޔުގާންޑާ 893 0 837
ލީބިޔާ 874 25 223
ޗާޑު 866 74 785
އެންޑޯރާ 855 52 799
އެސްވާޓީނީ 840 11 418
ލައިބީރިއާ 804 37 335
721 15 651
ސައޮ ޓޯމް އެންޑް ޕްރިންސިޕް 715 13 252
ޑައިމަންޑް ޕްރިންސެސް ޔޮޓް (ޖަޕާން) 712 13 651
ޖަމައިކާ 707 10 555
ސަން މަރީނޯ 698 42 656
މޯލްޓާ 671 9 647
ޓޯގޯ 661 14 414
ޒިމްބާބްވޭ 605 7 166
މޮންޓެނީގުރޯ 576 12 315
ޗެނަލް އައިލެންޑްސް 571 47 512
ސުރިނާމް 535 13 242
ރިޔުނިއަން 528 2 472
ޓެންޒޭނިއާ 509 21 183
ޖުމްހޫރީ ޗައިނާ 448 7 438
ވިއެޓުނާމު 355 0 336
މޮރިޝަސް 341 10 326
އައިޒަލް އޮފް މޭން 336 24 312
މިޔަންމާ 304 6 222
ކޮމޮރޯސް 303 7 200
ސޫރިޔާ 293 9 110
އެންގޯލާ 291 15 97
ނަމީބިއާ 285 0 24
ގަޔާނާ 248 13 116
މާޓިނީކް 242 14 98
ބޮޓްސްވާނާ 227 1 28
މޮންގޯލިއާ 220 0 177
އެރިޓްރިއާ 203 0 56
ކޭމަން އައިލެންޑްސް 201 1 193
ފާރޯ އައިލެންޑްސް 187 0 187
ގުއާޑަލޫޕް 182 14 157
ޖަބަލްޠާރިޤު 178 0 176
ބުރުންޑީ 170 1 115
ބާމިއުޑާ 146 9 135
ބްރުނާއީ 141 3 138
ކެންބޯޑިއާ 141 0 131
ޓްރިނިޑާޑް އެންޑް ޓޮބޭގޯ 130 8 115
ބަހާމަސް 104 11 89
އަރޫބާ 103 3 98
މޮނާކޯ 103 4 95
ބާރބަޑޮސް 97 7 90
ލީޝްތެންސްޓީން 82 1 81
ސީޝެލްސް 81 0 11
ސިންޓް މާޓެން 77 15 62
ބޫޓާން 77 0 50
އެންޓިގުއާ އެންޑް ބާރބުޑާ 69 3 22
ފްރެންޗް ޕޮލިނީސިއާ 62 0 60
ގެމްބިއާ 49 2 27
މަކާއޯ 46 0 45
ސެއިންޓް މާޓިން 43 3 37
ޓާރކްސް އެންޑް ކެއިކޮސް 42 2 11
Lesotho 35 0 11
ސެއިންޓް ވިންސެންޓް ގްރެނަޑިންސް 29 0 29
ބެލީޒް 28 2 18
ޓިމޯ ލެސްޓޭ 24 0 24
ކިއުރަސާއޯ 23 1 19
ގްރެނާޑާ 23 0 23
ނިއު ކެލެޑޯނިއާ 21 0 21
ލާއޯސް 19 0 19
ސެއިންޓް ލޫސިއާ 19 0 19
ޑޮމިނިކާ 18 0 18
ފިޖީ 18 0 18
ސޓ ކިޓްސް އެންޑް ނެވިސް 15 0 15
ފަލްކްލޭންޑް އައިލެންޑްސް 13 0 13
ގްރީންލޭންޑް 13 0 13
ވެޓިކަން ސިޓީ 12 0 12
މޮންޓްސެރާޓް 11 1 10
ޕަޕުއާ ނިއު ގިނީ 11 0 8
ވެސްޓަން ސަހާރާ 10 1 8
އެމެއެސް ޒާންދާމް (ބޯޓެއް) 9 2 0
އިނގިރޭސި ވާރޖިން އައިލެންޑްސް 8 1 7
ކެރީބިއަން ނެދަލޭންޑްސް 7 0 7
ސެއިންޓް ބާރތް 6 0 6
އެންގުއިލާ 3 0 3
Saint Pierre Miquelon 1 0 1

12:13

11:41

މާދަމާ އިން ފެށިގެން ކިއުބާގެ ވެރިރަށް ހަވާނާ ހުޅުވާލުމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު މަރޭރޯ ކްރޫޒް ނިންމަވައިފި.

10:54

ގިނައިން ފެން ބުއިމުން ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވާނެތަ؟

10:41

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެންއީއޯސީން އަދާކުރި ދައުރަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި.

10:23

ކޮވިޑް-19 އަށް އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަސިޓީން ތައްޔާރު ކުރި ވެކްސިން އިންސާނުންނަށް ދެވޭ ވަރަށް ތަރައްޤީކޮށް ނިމޭނެ ކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވެނީ އަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ކަމަށް ބުނެފި.

08:33

އެމެރިކާ އިން އެއްދުވަސް ތެރޭގައި ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

05:46

04:46