"ވަގުތު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް"

"ވަގުތު" އިން އައްޑޫގައި 130000 ރުފިޔާގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

"ވަގުތު" އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި 130000 (އެއްލައްކަ ތިރީސް ހާސް) ރުފިޔާގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. މިމުބާރާތް ބާއްވަން ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ ރަމަޟާން މަހުއެވެ. މިމުބާރާތް ބާއްވާނީ "ވަގުތު…

މިހާތަނަށް
176 ކޭސް
3 މަރު

ސްވައިން ފްލޫ ފެތުރުން

އެޗް1އެން1 އަށް ސްވައިން ފްލޫ އޭ ވެސް ކިޔަ އެވެ. ސްވައިން ނުވަތަ އޫރަށް ނިސްބަތްކޮށް ބައްޔަށް ނަން ދީފައި ވަނީ މި ބަލި އިންސާނުންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޖެހިފައި ވަނީ އޫރުގެ ޒަރިއްޔާއިން ކަމަށް ވާތީ އެވެ. އެކަމަކު މި ވައިރަސް އިންސާނުންނަށް ޖެހި، އާ ވައިރަހެއްގެ ގޮތުގައި އެއް އިންސާނެއްގެ ގައިން އަނެއް އިންސާނެއްގެ ގަޔަށް ވާސިލުވާން ފެށިތާ މިހާރު ޒަމާންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ހަމަ އާންމު އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހޭ ގޮތަށް ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ. ބަލި ޖެހިފައި ތިބޭ މީހުން ކެއްސައި ކިނބިހި އަޅާއިރު ވައިރަސް ހުންނަ ކުޅު ތިކިތައް ވައިގެ ތެރެއަށް ސްޕްރޭވެގެން ދެ އެވެ.

ޚާއްސަ ކަވަރޭޖް
ވިޔަފާރި

އުރީދޫއިން ސްޕޫލްގެ ޕްރީމިއަމް ވަރޝަން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި

އުރީދޫއިން ސްޕޫލް އާއި ގުޅިގެން، މަގްބޫލް އެންޓަޓެއިންމަންޓް ކޮންޓެންޓް ޕްލެޓްފޯމް ކަމަށްވާ ސްޕޫލްގެ ޕްރީމިއަމް ވަރޝަން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. މި ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް 10،000 ގަޑިއިރުގެ ބޮލީވުޑް…

އީވަގުތު

ލިއޮނަލް މެސީގެ ނަމުގައި ހުރި 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށްވާ ލިއޮނަލް މެސީގެ ނަމުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފިއެވެ. މިތަކެތި އަތުލައިގެންފައި ވަނީ…

މަސްތުވާތަކެތި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ޕެކެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ޕެކެޓެއްގެ ފޮޓޯއެއް