އަނިޔާއަށް 14 އަހަރު - ފުރަތަމަ އަނިޔާ ކުރީ އަންހެނުން, ދެން ދަރިން

މައިންބަފައިންނަކީ ތިމާ ދުނިޔެއަށް އައުމުގެ އަސްލެވެ. އެހެންކަމުން އެބައިމީހުންނަށް ކަމޭހިތާ އަޅާހުމަކީ ކޮންމެ ދަރިއެއްގެ މައްޗަށް އޮތް ވާޖިބެކެވެ. މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭ ހިތުމަކީ މާތް ﷲ ގެ މަގުގައި ޖިހާދު ކުރުމަށް ވުރެއްވެސް މަތިވެރިކަމެކެވެ.…

ވިޔަފާރި

ހާއްސަ ޕެކޭޖްތަކާއެކު ވަގުތުން ގެއަށް އިންޓަނެޓް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި

ވަގުތުން ގެއަށް އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ އެލްޓީއީ ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ދިރާގުން މިއަދު ތައާރަފްކުރި…

އީވަގުތު

ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބޮޑު ހަނގުރާމައަކަށް

މުނިފޫހި ފިލުވުުގެ ދާއިރާއިން ހުރިހާ ގައުމަކުންވެސް ދޭ އެންމެ ބޮޑު އެ އެވޯޑަކީ ފިލްމް ތަކަށްދޭ އެވޯޑް ތަކެވެ. ހޮލީވުޑްގެ އޮސްކާ އާއި ގޯލްޑެން ގްލޯބްސް އަދި…