ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

ސިފައިން ތިބީ ގައުމީ ޖޯޝުގައި، ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަން ތައްޔާރުވެގެން - ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު

ސިފައިން ތިބީ ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަން ތައްޔާރުވެގެން ކަމަށާއި ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ވިސްނުންތަކެއް ސިފައިންގެ ތެރޭގަ ނެތް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމްއެންޑީއެފް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން…

ވިޔަފާރި

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާާދީ ދުވެލި ހުއްޓުމެއް ނެތި ދާނީ ކުރިއަށް - އެގްޒިމް ބޭންކް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރުގައި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ދުވެލި ދާނީ ހުއްޓުުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ކަމަށް ޗައިނާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ. ޗައިނާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު…

އީވަގުތު

މިއަދު އުފަންދުވަހުގެ އުފަލެއް ނެތް – ޔުމްނާ

މިއަދު އުފަން ދުވަހުގެ އުފަލެއް ނެތް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އުފަން ދުވަހުގެ ހެޔޮ އެދުންތައް ފޮނުވަމުން ގެންދަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރާކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛް…