ޔޫއޭއީގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާއި ރައީސް ބައްދަލު ކުރެއްވުން – ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދީނާ ޚިލާފު ކަންކަން ބަލަން ރައީސް ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަވައިފި

މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް އިހާނެތިކަން ރައްދުވާގޮތައް މިހާރަކަށް އައިސް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާއި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ޚާއްޞަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލައްވައިފިއެވެ. ރައީސް…

ވިޔަފާރި

އެލައިޑް އިން ތިން ސުކޫލަކަށް ސްޓޭޝަނަރީ ހަވާލުކޮށްފި

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އައު އަހަރު ފެށުމާއި ގުޅިގެން އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސުން ތިން ސުކޫލަކަށް ސްޓޭޝަނަރީ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ދިރާސީ އައު އަހަރު ފެށުމާއެކު އެލައިޑުން…

އީވަގުތު

ތުއްތު ކުއްޖަކު ދިރިއޮއްވާ ވަޅުލާފައި ވަނިކޮށް ސަލާމަތްކޮށްފި

ދިރިހުއްޓާ ވަޅުލާފައި އޮތް ކުއްޖެއް އިންޑިޔާގައި ސަލާމަތްކޮށްފިއެވެ. ސަލަމާތްކޮށްފައިވަނީ އެންމެ 3 ހަފްތާގެ ކުއްޖެކެވެ. މިކަން ހިނގާފައިވަނީ އިންޑިޔާގެ އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގައެވެ. އިންޑިޔާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި…