އުޒްމާ

ޒުވާން އަންހެނެއް – ދެކިޑްނީ ފެއިލްވެ، ކިޑްނީ ހަދިޔާކުރާނެ މީހެއްގެ އިންތިޒާރުގައި!

އުއްމީދުތަކެއް ކުރެވުނެވެ. ބޭނުންވީ އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ނަސީބު ނުލިބި ހުވަފެންތައް ވިއްސިވިހާލިވެގެންދިޔައީ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ލިބުނު ހިތާމަވެރި ހަބަރުންނެވެ. މިއީ މިހާރު ކިޑްނީއެއްގެ…

ވިޔަފާރި
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ، މީރާ، ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް، ގައުމީ އަރުޝީފް

ކުންފުންޏަކުން ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ މީރާ އަށް ދައްކަން ޙުކުމް ކޮށްފި

ރިސޯސް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކިޔާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އެއާގުޅޭ ޖޫރިމަނާ، ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މީރާއަށް ދައްކާ ޚަލާޞް ކުރުމަށް…

އީވަގުތު

ތިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ އިން ހަނިގޮތަކަށް ސަލާމަތްވި މީހެއްގެ ވާހަކަ

މަރުގެ އެތިފަހަރަކުން އެންމެ ފަހަރަކު ނަމަވެސް ސަލާމަތްވެ އަލުން ދިރިއުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުން އެއީ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ނަމަވެސް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ނަސީބެކެވެ. އެހެންކަމުން…