ލ.ކުނަހަންދޫ – ވަގުތު އިމޭޖްސް : އިބްރާހިމް ޝާބިލް

"ވަގުތު ހޭރިޔާ" ޓީމް ކުނަހަންދޫ އަށް އަތުވެއްޖެ

(ލ.ކުނަހަންދޫ) "ވަގުތު" އިން މިހާރު ލ.އަތޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ "ހޭރިޔާ ދަތުރު" ގައި "ވަގުތު" ގެ ނޫސްވެރިން މިއަދު މިއަތޮޅު ކުނަހަންދޫ އަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. މާލޭގެ ދެކުނުން 163 މޭލު ދުރުގައި އޮންނަ ކުނަހަންދޫ…

ވިޔަފާރި

އުރީދޫ ނެކްސްޓްގެ ނަމުގައި އައު ޑިޖިޓަލް އެންގޭޖްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމެއް ތައާރަފް ކޮށްފި

އުރީދޫ ނެކްސްޓްގެ ނަމުގައި އައު ޑިޖިޓަލް އެންގޭޖްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް އެއް ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫއިން ވިދާޅުވީ މި ޚިދުމަތް ފަށާފައިވަނީ، 4 ބިލިއަން ކަސްޓަމަރުންގެ ޕްރީޕެއިޑް މޮބައިލް…

އީވަގުތު

މި ރެސްޓޯރެންޓު ވައްތަރީ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރަކާ!

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ވަރަށް ތަފާތު ރެސްޓޯރެންޓުތައް ހުރެއެވެ. ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ޑެކަރޭޓްކޮށްފައިވާ ވަރަށް ރީތި ރެސްޓޯރެންޓްތައްވެސް ހުރެއެވެ. އުކާލާފައިވާ ކުނިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި ފުޅިއަކާއި ދަޅުން…