ވަގުތު ބްރޭކިން
ނަޝީދު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި
10 މިނެޓް ކުރިން

ނަޝީދުގެ މައްސަލައިގައި ނިހާއީ ޙުކުމެއް ކުރެވިފައެއް ނެތް – އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު 13 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރި މައްސަލަ އަކީ މައުލޫއީ ގޮތުން ބަލައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިހާޢީ ޙުކުމެއް މީގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް…

ވިޔަފާރި

ބޮޑު ޗުއްޓީގައި ކުދިން ގޮވައިގެން ވިމެން ސެންޓަރަށް ދަމާ!

ބޮޑު ޗުއްޓީއެއް ފަށަން ތައްޔާރުވަނީއެވެ. ޗުއްޓީއަކީ އަބަދު ކުޅުމުގައި އުޅެން ޖެހޭނެ ދުވަސްތަކެއް ނޫނެވެ. ކިޔެވުމަށްވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭނެއެވެ. އެކަމަށް އެހީއެއްގެ ގޮތުން…

އީވަގުތު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ފެބްރުއަރީ އަށް ނިމޭނެ – މިނިސްޓަރު

ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުން ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް އިންޤިލާބީ ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ފެށި އެންމެ ބިޔަ މަޝްރޫއު، "ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް" ގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް…