ވަގުތު ބްރޭކިން
ހުރިހާ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ދެކުދިން ހޯދުން އަދިވެސް ކުރިއަށް
21 ގަޑިއިރު ކުރިން

ބިޔަ ރާޅާއެކު ކުދިން ބެހުނު ގޮތް ޚަދީޖާގެ ދުލުން

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފަށައިގެން ހިތަދޫ ފުއްޓަރު ފަރާތަށް މޫދަށް އެރިއުޅުނު ދެ ކުއްޖަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް، ހުއްޓުމެއް ނެތި ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ކަނޑުމަގުންނާއި ވައިގެ މަގުން އަދި ޑައިވްކޮށްގެން ކަނޑު އަޑިވެސް ހޯދުމުގެ…

ވިޔަފާރި
ތިލަފުށި

ތިލަފުށީގެ ބިން ހިއްކަން އެމްޓީސީސީ އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ސިނާއީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ތިލަފުށީގެ ބިންހިއްކުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމަށް އެމްޓީސީސީ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޒިޔަތް "ވަގުތު"އަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، ތިލަފުށީގެ 15…

އީވަގުތު

ބިޔަ ރާޅާއެކު ކުދިން ބެހުނު ގޮތް ޚަދީޖާގެ ދުލުން

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފަށައިގެން ހިތަދޫ ފުއްޓަރު ފަރާތަށް މޫދަށް އެރިއުޅުނު ދެ ކުއްޖަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް، ހުއްޓުމެއް ނެތި ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ކަނޑުމަގުންނާއި ވައިގެ މަގުން…