ޒަހާ ހޮސްޕިޓަލްގައި

ޒަހާގެ މަރު – "ވަގުތު އެހީ" އަށް ލިބުނު ބޮޑު ހިތާމައެއް!

"ވަގުތު" އިން ކުރިއަށް ގެންދާ "ވަގުތު އެހީ" ހަޤީޤަތުގައި މިހައި ފުޅާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ސަބަަބަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އޮތް އެކަކު އަނެކަކު ދެކެވޭ ލޯތްބެވެ. އެކަކަށް ދިމާވާ ދައްޗެއްގައި އަނެއްކަކު ވީމިންވަރަކުން އެހީތެރިކަން…

ވިޔަފާރި

ޑީޑޮސްގެ މައްސަލަ މި މަސް ނިމޭއިރު އެއްކޮށްހެން ހައްލުވާނެ - ދިރާގު

ޑިސްޓްރިބިއުޓަޑް ޑިނަޔަލް އޮފް ސާވިސް (ޑީޑޮސް) އެޓޭކްތަކާއި ދެކޮޅަށް ދިރާގުން ކުރި މަސައްކަތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހައްލުކުރެވިއްޖެ ކަމަށާއި، މި މަސް ނިމޭއިރު ގާތްގަނޑަކަށް އެއްކޮށްހެން ރަނގަޅުވެގެންދާނެ…

އީވަގުތު

އުމުރު ދިގުވުމުގެ ސިއްރު- ކުޅިކޮށް ކެއުން

ކުޅިކޮށް ކެއުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ވަރަށް ފޯރި ހުންނަ ކަމަކަށް ވާއިރު ހަމަ ޤައިމުވެސް މިއީ އެފަދަ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. ކުޅި ކޮށް ކައި…