ހަޤީޤީ ހާދިސާ: ސިހުރުން، ލޯބީގެ އަވައިގައި ދިވެއްސަކު ޖެހުނުގޮތުގެ ވާހަކަ

މިއީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރީން ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި ހިނގާފައިވާ ހަޤީޤީ ހާދިސާއެކެވެ. މި ވާހަކައަކީ ހާދިސާ ދިމާވި ފަރާތުގެ ގާތް ތިމާގެ މީހަކު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މި…

"ލިޔެލާ" ގެ ނަމުގައި ލަންކާގައި ދިވެހިން ޝޯވ އެއް ބާއްވަނީ

ވިޔަފާރި

"ކޭއެފްސީ" އާއި "ޕިއްޒާ ހަޓް" ވެސް މާލޭގައި ހުޅުވަނީ

"ކޭއެފްސީ" އާއި "ޕިއްޒާ ހަޓް" ގެ ރެސްޓޯރެންޓް މާލޭގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ. ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރުކަން ލިބިފައިވާ ދެ ފްރެންޗައިޒް ބްރޭންޑް ކަމަށްވާ "ކޭއެފްސީ" އާއި "ޕިއްޒާހަޓް" ރެސްޓޯރެންޓް ހުޅުވަނީ…

އީވަގުތު

ހަޤީޤީ ހާދިސާ: ސިހުރުން، ލޯބީގެ އަވައިގައި ދިވެއްސަކު ޖެހުނުގޮތުގެ ވާހަކަ

މިއީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރީން ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި ހިނގާފައިވާ ހަޤީޤީ ހާދިސާއެކެވެ. މި ވާހަކައަކީ ހާދިސާ ދިމާވި ފަރާތުގެ ގާތް ތިމާގެ މީހަކު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް…