ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) – ފޮޓޯ : ރައީސް އޮފީސް

މަޖިލިސް ރައީސްގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް ފާސްކުރެވޭ ވަރުގެ ގާބިލްކަމެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ނެތް – އަދުރޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީޖްގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް ފާސްކުރެވޭ ވަރުގެ ގާބިލްކަމެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގައި ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުލްރަހީމް…

ވިޔަފާރި

ހޯރަފުށްޓާއި އިހަވަންދޫގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުވައިފި

ހއ ހޯރަފުށި އަދި އިހަވަންދޫގައި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. މި ދެ ބްރާންޗްގައި 24 ގަޑިއިރު އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ނެގުމާއި ޖަމާކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި…

އީވަގުތު

ކެންސަރާއި ސްޓްރޯކް ޖެހުމުން ސަލާމަތްވުމަށް މިވަރެއް ނެތް

ކެންސަރު ޖެހުމާއި ސްޓްރޯކް ޖެހުމަކީ އާންމު ކަމަކަށް ވީއިރު މި ކަންތައްތަކުން އެއްކިބާ ވުމަކީ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ބަހާލައިގެން މޭވާ އާއި…