ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ – ފޮޓޯ :ރައީސް އޮފީސް

ފ.އަތޮޅަށް އެއާޕޯޓްތަކާއި، ރިސޯޓްތަކާއި އެކު 10 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމެންޓް އަންނާނެ – ރައީސް

ފ.އަތޮޅުގެ މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނިގެން އެއަތޮޅަށް "ބައިނަލްއަގުވާމީ ކަނޑުގެ ކުޅިވަރުތަކުގެ އެތައް ކަމެއް، މިކްސްޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ރެޒިޑެންޝަލް، ހައި ކްލާސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ޓޫރިސްޓު އެތައް ރިސޯޓެއް، އެތައް އެއާޕޯޓެއް އެތައް ބައިވަރު މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭ މަޝްރޫއެއް"…

ވިޔަފާރި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ކުރިއަށް ދަނީ – ފޮޓޯ : މަޖިލިސް

އެނާޖީ ޑްރިންކާއި ސިނގިރޭޓުން ޑިއުޓީ ބޮޑު ކުރަން ފާސްކޮށްފި

ސިނގިރޭޓާއި އެނާޖީ ޑްރިންކުން ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރުމަށް އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. މި އިސްލާހު މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ، 52 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއެކީގައެވެ.…

އީވަގުތު

ކައިވެނި ބާއްޖަވެރި ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައްތައް

ކައިވެނި ބާއްޖަވެރިކޮށް ދެމަފިރިއެއްގެ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިއްމު އެއްކަމަކީ އެދެމީހުންގެ ގުޅުން އިޚްލާސްތެރިވުމެވެ. އިޚްލާސްތެރި ގުޅުމަކީ ދެމަފިރިންގެ ދެމެދު އޮންނަ އިޚްލާސްތެރި…