މައްސަލައަކަށްވީ 70 އިންސައްތަ، ރޯދަ ނުހިފުމެއް ނޫން!

ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ގައުމެކެވެ. ފޮތުގައި އޮތީ އެހެންނެވެ. ނަމަވެސް ހަޤީޤަތަކީ އެއީ ނޫން ކަން އެންމެނަށް ވެސް އެނގެއެވެ. ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އިސްލާމް ދީން ގަބޫލު ނުކުރާ މީހުން ތިބީކީ…

ވިޔަފާރި

ދަ ޑެކް: ހިއްގައިމު މާހައުލެއް، ހިތްހަމަޖެހޭ އަގުތަކެއް، ދެވަނައެއް ނެތް ރަހަތަކެއް އެއްތަނަކުން!

ރޯދަ މަހާއެކު ރައްޓެހިންނާއި، އާއިލާ ނޫނީ، އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުން އެއްތާކުން ބައްދަލުކޮށްލަން ބޭނުންވާނަމަ ދާން ބޭނުންވާނީ އެންމެ ފުރިހަމަ ރޯދަ ވީއްލުމެއް ލިބޭ ތަނަކަށެވެ. ގިނަ ބަޔަކަށް…

އީވަގުތު

ވާހަކަ: އަންމަ

އާމިރު ރަށު ހަސްފަތާލުގެ އަވަސް ފަރުވާދޭ ކޮޓަރި ކައިރީގައި ހުރި ގޮނޑިއެއްގައި، ދެ އުޅަބޮށި ކަކުލުގައި ވިއްދައިލައިގެން، އަތުން މޫނުމަތި ފޮރުވައިލައިގެން އިނެވެ. އޭނާގެ ނަންބަރު އައިނުވަނީ…