ޝަހީމް ފުވައްމުލަކުގެ ކުޑަކުއްޖަކާއި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ – ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް

"އެންމެ ހައިރާންވީ ކުޑަކުދިންނަށް ޑރ.ޝަހީމް އެނގޭތީ"

އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ޗާންސަރ އަދި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ވާދަކުރައްވާ ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދަކީ ދިވެހިންނަށް އާމޫނެއް ނޫނެވެ. ފާއިތުވި ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރު ރާއްޖޭގެ…

ވިޔަފާރި

އޭ.ޑީ.ބީ އިން ރާއްޖެއަށް 33.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް (އޭ.ޑީ.ބީ) އިން މާލޭއާއި މާލެ ކައިރީގައިވާ ރަށްތަކުގެ ތިމާވެށްޓާއި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް 33.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ފިނޭންސް…

އީވަގުތު

ބަލި އެނދުގައި އޮތް ދަރިފުޅު ރަނގަޅު ކުރެވިދާނެ، ބޭނުމީ އެހީއެއް

މިއީ ގދ.މަޑެވެލި ފެހި ވިނަގޭ އުމުރުން ހަތަރު އަހަރުގެ އަޔާއު ރަޝާދުގެ ހާލެވެ. އަޔާއުއަކީ ޝީޒާ އާއި ރަޝާދުގެ ހަވަނަ ދަރިފުޅެވެ. އެ ދެމަފިރިންގެ ފަސް ވަނަ…