ވަގުތު ބްރޭކިން
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މަޤާމުން ދުރުކުރުމަށް ޖާބިރު ރައީސްއަށް އަމުރު ކުރައްވައިފި
49 މިނެޓް ކުރިން
ރައީސް އުކުޅަހު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް: އަލީ ވިސާމް

ސަރުކާރު ދެމިއޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ހައްޤުތައް ކަށަވަރު ކުރުމަށް – ރައީސް

އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަހު ދުވަހާ ޖެހެންދެންވެސް މި ސަރުކާރު ދެމިއޮންނާނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ހައްޤުތައް ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ…

ވިޔަފާރި

އެންމެ ފޮޓޯ ރީތި ފޯނު ދިރާގުން މިރޭ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި

މަޝްހޫރު "ވާވޭ" ބްރޭންޑުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފްލެގްޝިޕް ފޯނުތައް ކަމުގައިވާ މޭޓް 20 އަދި 20 ޕްރޯ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު މުވާސަލާތީ ކުންފުނި ދިރާގުން މިރޭ…

އީވަގުތު

ދުނިޔެ ބަލާލަން ދާނެ ފޮޓޯގްރާފަރެއް ބޭނުން، މުސާރައަކީ 15 ލައްކަ ރުފިޔާ

ދިވެހިރާއްޖެ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތައް މުޅި ދުނިޔެ ބަލާލަން މުއްސަނދި އާއިލާ އަކުން ކުރާ ޗުއްޓީ ދަތުރުތަކުގެ ފޮޓޯ ނަގާނެ ފޮޓޯގްރާފަރެއް ހޯދަން ބޮޑު މުސާރައަކާއި އަދި…