ރާއްޖޭގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑެއް، އިސްލާހުވީ ފެނުނު ބިރުވެރި ހުވަފެންތަކެއްގެ ސަބަބުން

އެއީ މީގެ އަހަރު ތަކެއް ކުރިއެވެ. އަހަރެންގެ ސްކޫލު ދައުރު ނިމި މަތީ ތައުލީމާއި ކުރިމަތިލި ދުވަސްވަރެވެ. އަހަރެން ކިޔަވަމުން އައީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ކޮލަޖަކުންނެވެ. އަހަރެންގެ އާއިލާއަކީ އެހާ ތަނަވަސް ބައެއް ނޫނެވެ.…

ވިޔަފާރި

ދިރާގުން އައިފޯން އެކްސްއަށް އޯޑަރު ކުރަން ހުޅުވާލިތާ 40 މިނިޓް ތެރޭ ސްޓޮކް ހުސްވެއްޖެ

ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުން ޖާގަ ހޯދަމުން އަންނަ އައިފޯން އެކްސްއަަށް  އޯޑަރު ކުރަން ހުޅުވާލިތާ 40 މިނިޓް ތެރޭ ސްޓޮކް ހުސްވެއްޖެއެވެ. އެނގިފައިވާގޮތުގައި، އައިފޯން އެކްސް ގަންނަން ބޭނުންވާ…

އީވަގުތު

ރެފިއުޖީއެއްގެ ފިހިން: ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުން ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި

ފިއްސަކީ ބާރުގަދަ ހަތިޔާރެކެވެ. އެފިހިން ކުރަހާ ކުރެހުމަކީވެސް ހަމަ އެފަދަ ބާރުގަދަ ހަތިޔާރެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ކަންކަމާއި ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާ ކުރުންތަކެއް ނެތިކޮށް، ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ތޫނު…