ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ޖޭޕީގެ މެންބަރުންނާއި ޓިކެޓް ހަވާލު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ގާސިމް ވާހަކަދައްކަވަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް : އަޝްހާދް އަބްދުﷲ (ޖެރީ)

ހުރިހާ އެންމެން ބިރު ފަހަނައަޅައި ދާންވީ – ގާސިމް

ރައްޔިތުންނާއި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް ބިރު ފަހަނަައަޅައި ދާންވީ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ގާސިމް މިހެން ވިދާޅުވީ ދައުލަތައް ގާސިމްގެ ވިލާ ކުންފުނިން ދައްކަން ޖެހޭ 18…

މިހާތަނަށް
176 ކޭސް
3 މަރު

ސްވައިން ފްލޫ ފެތުރުން

އެޗް1އެން1 އަށް ސްވައިން ފްލޫ އޭ ވެސް ކިޔަ އެވެ. ސްވައިން ނުވަތަ އޫރަށް ނިސްބަތްކޮށް ބައްޔަށް ނަން ދީފައި ވަނީ މި ބަލި އިންސާނުންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޖެހިފައި ވަނީ އޫރުގެ ޒަރިއްޔާއިން ކަމަށް ވާތީ އެވެ. އެކަމަކު މި ވައިރަސް އިންސާނުންނަށް ޖެހި، އާ ވައިރަހެއްގެ ގޮތުގައި އެއް އިންސާނެއްގެ ގައިން އަނެއް އިންސާނެއްގެ ގަޔަށް ވާސިލުވާން ފެށިތާ މިހާރު ޒަމާންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ހަމަ އާންމު އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހޭ ގޮތަށް ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ. ބަލި ޖެހިފައި ތިބޭ މީހުން ކެއްސައި ކިނބިހި އަޅާއިރު ވައިރަސް ހުންނަ ކުޅު ތިކިތައް ވައިގެ ތެރެއަށް ސްޕްރޭވެގެން ދެ އެވެ.

ޚާއްސަ ކަވަރޭޖް
ވިޔަފާރި

އުރީދޫއިން ސްޕޫލްގެ ޕްރީމިއަމް ވަރޝަން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި

އުރީދޫއިން ސްޕޫލް އާއި ގުޅިގެން، މަގްބޫލް އެންޓަޓެއިންމަންޓް ކޮންޓެންޓް ޕްލެޓްފޯމް ކަމަށްވާ ސްޕޫލްގެ ޕްރީމިއަމް ވަރޝަން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. މި ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް 10،000 ގަޑިއިރުގެ ބޮލީވުޑް…

އީވަގުތު

ލޯތްބައް މުހިންމީ ސިފައެއް ނޫން، މިއޮތީ އެކަމުގެ ހެކި!

މޫނުގައި އުފެދިފައި ހުރި ޓިއުމައެއްގެ ސަބަބުން މީހުންގެ ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވި އަންހެން ކުއްޖަކަށް ލޯބިވެރިއެއް ލިބިއްޖެއެވެ. އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ސޯފިއާ ވޯލްކާ ނަމަކަށް ކިޔާ މި…