ވަގުތު ބްރޭކިން
ރިޔާޒް، ފައިރޫޝް އަދި ދީދީއަށް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްފި
43 މިނެޓް ކުރިން
މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއް

ޓިކެޓް އަގުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ހެޔޮވާނެ

ޓިކެޓް އަގުތައް ހެޔޮ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދު ފުއްދުމަށްޓަކައި ދެދުވަސް ތެރޭގައި އަގުތައް ހެޔޮ ކުރަން ނިންމާފައި ވާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮވެގެން ދާނެ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.…

ވިޔަފާރި
މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއް

ޓިކެޓް އަގުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ހެޔޮވާނެ

ޓިކެޓް އަގުތައް ހެޔޮ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދު ފުއްދުމަށްޓަކައި ދެދުވަސް ތެރޭގައި އަގުތައް ހެޔޮ ކުރަން ނިންމާފައި ވާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު…

އީވަގުތު

ދެހަފްތާއިން ޑެންގީ ހުމުގެ 186 ކޭސް، ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފި

މިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޑެންގީ ހުން ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވާތީ، ޢާއްމު ރައްޔިތުން ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން…