ޝަހީމް ފުވައްމުލަކުގެ ކުޑަކުއްޖަކާއި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ – ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް

"އެންމެ ހައިރާންވީ ކުޑަކުދިންނަށް ޑރ.ޝަހީމް އެނގޭތީ"

އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ ޗާންސަރ އަދި ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ވާދަކުރައްވާ ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދަކީ ދިވެހިންނަށް އާމޫނެއް ނޫނެވެ. ފާއިތުވި ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރު ރާއްޖޭގެ…

ވިޔަފާރި

އޭ.ޑީ.ބީ އިން ރާއްޖެއަށް 33.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް (އޭ.ޑީ.ބީ) އިން މާލޭއާއި މާލެ ކައިރީގައިވާ ރަށްތަކުގެ ތިމާވެށްޓާއި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް 33.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ފިނޭންސް…

އީވަގުތު

ދުނިޔެ ސުންނާފަތިވެދާނެ ރާޅެއް އަރާފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި!

ދުނިޔެ ހޫނުވެ، ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލި މޫސުމީ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުން ދިއުމަކީ ހީކުރެވިފައި އޮންނަ ނުރައްކާތަކަށް ވުރެ މާބޮޑެތި ނުރައްކާތަކެއް ވެސް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި މިނުރައްކާތަކުގެ…