ވަގުތު ބްރޭކިން
މާލެ އަށް އުދަ އަރައި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ
19 މިނެޓް ކުރިން

އީވަގުތު

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން އާންމު ކުރި ފޮޓޯ

އެއްމާބަނޑު ހަތަރު ކުދިންގެ ފޮޓޯ އޭޑީކޭ އިން އާންމު ކޮށްފި

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ދިވެހި ދެމަފިރިއަކަށް ލިބުނު އެއްމާބަނޑު ހަތަރު ކުދިންނާއި އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނާއި އާއިލާ ބައެއް މެންބަރުން އަދި އެކުދިންނަށް ފަރުވާދިން ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ހިމެނޭ ޓީމްގެ…