އީވަގުތު

ބަރަހަނާ ފޮޓޯ ބޭނުންކޮށްގެން ދިވެހި އަންހެން ކުއްޖަކަށް އެތައް ބަޔަކު ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފި

rބަރަހަނާ ފޮޓޯތައް ލީކު ކޮށް "ބްލެކް މެއިލް" ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ސޯޝަލް މީޑިއާއާއި އިންޓަނެޓު މިޒަމާނުގައި ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް މިވަނީ ގިނަ ވެފައެވެ. މިފަދައިން ބްލެކް…