ވަގުތު ބްރޭކިން
މިރޭ ވަޅި ޖެހި މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް "ވަގުތަށް" ލިބިއްޖެ
2 ގަޑިއިރު ކުރިން

އީވަގުތު

ފޮޓޯ : ސާލިހާ

ލޯބިވެރިޔާއަށް ބަރަހަނާ ފޮޓޯ ފޮނުވި ދިވެހި އަންހެން ކުއްޖަކަށް ދިމާވި ހިތްދަތި ކަންތައްތައް

އެއީ މީގެ ދެއަހަރު ކުރިއެވެ. އަހަރެން އުޅެމުން އައީ ވަރަށް އުފަލުގައެވެ. އެދުވަސް ވަރަކީ އަހަރެންގެ ލޯބީގެ ހަޔާތް ފެށުން ދުވަސްވަރެވެ. އެއިރު އަހަރެން ލޯބީގެ ގޮތުން…