އީވަގުތު

ފުލުހެއްގެ ނޭފަތުގައި އަންހެނަކު ހިފަނީ – ވަގުތު އިމޭޖްސް : އިބްރާހިމް ޝާބިލް

މިފޮޓޯ – ފުލުހުންގެ ކެތްތެރިކަމުގެ މިސާލެއް!

އިއްޔެ އަކީ ފަހަކަށް އައިސް އަނެއްކާވެސް މާލޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު އެންމެ ހޫނުވި ދުވަހެވެ. ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ މުޒާހަރާއެއް މާލޭގައި ކުރި ދުވަހެކެވެ. ނުވަތަ…