ވިޔަފާރި

ލ. ގަމަށް ޗުއްޓީއަށް ގޮސް ހުރެލުމަށް މި އޮތީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް

ޗުއްޓީއަށް ދާން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖެ ތެރޭ ރަށަކަށްހެއްޔެވެ؟ އެހެންކަމުގައިވަނީނަމަ ލ. ގަން އިޚްތިޔާރުކުރުން ކިހިނެއް ވާނެބާ؟. ލ. ގަން އިޚްތިޔާރު ކުރަންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ސަބަބުތައް ހަމަ…