ވިޔަފާރި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ޕްރައިވެޓް ޖެޓްތަކެއް ޕާކް ކޮށްފައި – ފޮޓޯ : އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރ / ޓްވިޓާ

ތާރީޚްގައި ވެސް އެއާޕޯޓް އެންމެ ބިޒީވީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު

މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ ނިޔަލަށް 12.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާއިރު އެ މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް 13.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭ އިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.