ވަގުތު ލައިވް
ޔާމީންގެ ޝަރީޢަތް - 5 ގަޑިއިރު ކުރިން

"ސްޓާރޓް" ބްރޭންޑްގް ބެޓެރީ މެރައިން ޕަވާއިން ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކުރުމުގެ ހަފްލާ