ދިވެހިންނާއި ބޮލީވުޑްގެ ތަރިންނާއި އަބަދުވެސް ޚާއްސަ ގުޅުމެއް އޮވެއެވެ. ބޮލީވުޑްގައި ނެރޭ ފިލްމެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ގިނަ ދިވެހިން ތިބޭއިރު، ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު މިތަރިން އުޅޭ ނޫޅޭ ގޮތްވެސް ބަލައެވެ.

ތިރީގައި މިވަނީ ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް މަޝްހޫރުތަރިން ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުންދާ އަދި ކުރި ތަންތަނެވެ.

ރަންވީރް ސިންގް ސްވިޒަލޭންޑްގައި

ޕަރިނީތީ ޗޯޕްރާ އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ސިޑްނީގައި

ބިޕާސާ ބާސޫ އަދި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އިންޑީޔާާގެ ގޯއާގައި

Us is Happiness❤️ #monkeylove #goa

A post shared by bipashabasusinghgrover (@bipashabasu) on

ޝިލްޕާ ޝެޓީ އަދި ޢާއިލާ ރާއްޖޭގައި