އާރްޕީޖޭ ގުރޫޕްގެ ޗެއާރމަން އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހަރްޝް ގޮއިންކާ މައިކްރޯބްލޮގިން ޕްލެޓްފޯރމް ޓްވިޓާއިން ވަކިވިއިރު، އޭނާ ވަކިވެގެން ދި ދިޔައީ މަސައްކަތެއް ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ޓްވިޓާއިން ވަކިވުމުގެ ކުރިން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގައި އޭނާ ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައި ވަނީ ވަރަށްވެސް އާދައިގެ މަސައްކަތެއް ހަވާލުކޮށްފައެެވެ. އެހެނަސް އެތަކެއް ސަތޭކަ މީހުންނަށް އެކަން ވެގެންދިޔައީ ވަރަށްވެސް ބޯގާނަން ޖެހުނު އުނދަގޫ މަސައްކަތަކަށެވެ. އޭނާ ކުރީ ސުވާލެކެވެ.

އެއްސަފަކަށް އަތުރާލާފައިވާ އަސްދޫނިތަކެއް ދައްކާލުމަށް ފަހު އޭނާ ކޮށްފައިވާ ސުވާލަކީ "ކިތައް އަސްދޫނި" މިހެންނެވެ.

އަސްދޫނި ގުނުމަށް ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަކީ ބަލާބެލުމަށް ފަސޭހަ މަސައްކަތެއް ކަމުގައިވިޔަސް، ތަސްވީރަށް ކައިރިން ބަލާލުމުން މިއީ އަދި ހީކުރިވަރަށް ވުރެން އުނދަގޫ މަސައްކަތެއް ކަން އެނގުނެވެ.

މީގެ މިވާ ތަސްވީރަށް ރަނގަޅަށް ބަލާލުމަށް ފަހު އޭގެއިން ފެންނަނީ ކިތައް އަސްދޫނިތޯ ގުނާލާށެވެ.

މީގެ ދެދުވަސް ކުރިން ކޮށްފައިވާ މި ޓްވީޓްގައިވާ މި ފޮޓޯއަށް 1000 އަށް ވުރެ ގިނަ ލައިކް އަދި އެތައް ސަތޭކައަށް ވުރެ ގިނަ ކޮމެންޓް ލިބިފައިވެއެވެ.

ބައެއް މީހުން އެތަސްވީރުގައިވަނީ 19 އަސްދޫނިކަމަށް ބުނާއިރު އަނެއް ބަޔަކު ބުނެފައިވަނީ 9 އަސްދޫނި ކަމުގައެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް މިފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް މީސް މީޑިއާގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައި ވެއެވެ. އެއްބަޔަކު ވަގުތު ނަގައިގެންވެސް މި މަސައްކަތުގައި އުޅެ ރަނގަޅު ޖަވާބުވެސް ދެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

24 ކޮމެންޓް

 1. ވާނުވާ

  15

  5
  2
 2. އަސް

  17

  15
  3
 3. މަކުތަބު

  17 ހެން ހީވަނީ

  11
  3
 4. ާއެޗްޕީއޭ

  11

  1
  4
 5. ސަމޭދާން

  15 އެތި ފެންނަނީ.

  6
  2
 6. މުނީރު

  17 އަސްދޫނި

  14
  2
 7. ޢަސްދޫނި

  ދެން އަދަދު ޖެހި ނަމަ؟؟؟؟؟؟😎

  6
  3
 8. ޢަސްދޫނި

  ދެން އަދަދު ކޮބާ؟؟؟؟؟

  5
  2
 9. ޙުސޭނު

  11

  1
  3
 10. ާކަފު

  20

  1
  2
 11. Anonymous

  16

  10
 12. ޝބވވ

  17

  7
  2
 13. ޟިޔާ

  13 އަސްދޫނި

  3
  2
 14. ީނތެރލިގެނތ

  17

  6
  2
 15. އިބް

  12

  2
  2
 16. މަޔާހުކި

  މިސުވާލުގެ ޖަވާބު ލިބޭނީ އަންނަހައްފްތާ ހުކުރުދުވަހު ޝުކުރިއްޔާ

  3
  2
 17. Anonymous

  17

  6
  3
 18. މުޙައްމަދު

  ތިޔަބުނާ ގޮއެންކާއަކަށް ވުރެ މާކުރިންވެސް އިންޓަނެޓުގައި އުޅޭ ފޮޓޯއެއް ތިޔައީ.

  2
  2
 19. ލާދީނީ އަންނި

  ޝިޔާ އެވިދާޅުވީ ރަނގަޅައް 13 އިނގޭތޯ.

 20. އެމަންޖެ

  17 އިނގޭތޯ.

  6
  2
 21. ައަހުމަދު

  13 އަސްދޫނި

  1
  3
 22. މރ

  13

 23. ޙސތު

  13 އަސްދޫނި

 24. ނޮ

  17