ބޭނުންވާ ތަކެތި:

1 ދަޅު ގެރިކިރު
3 ބިސް
1/2 ޖޯޑު ކާށި ކިރު
1/2 ޖޯޑު ކިރު
2 ޖޯޑު ކާށި (ގާނާފައި)

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ގެރިކިރާއި، ބިސް، ކާށި ކިރު އަދި ކިރު އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ.

ދެން ކާށިތައް އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު 350 ޑިގްރީގައި 25 މިނެޓް ފިހެލުމުން ބޭކްޑް ކޮކޮނަޓް ތައްޔާރުވީއެވެ.