ދުނިޔޭގައި އެތަކެއް މަޝްހޫރު ބޭންޑްތަކާއި މިޔުޒިކް ގްރޫޕްތަށް އުޅެއެވެ. އަދި ބޮޑެތި އާމްދަނީތަށް ހޯދާ ބޭންޑްތަށްވެސް ވަކި މަދެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން މިޔުޒިކްގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ބޭންޑަކީ ނުވަތަ މިޔުޒިކް ބްރޭންޑަކީ " ވަޓް އިސް ދިސް" ނުވަތަ "މިއީ ކޯޗެއް؟' މި ބްރޭންޑްވެ.

އާއިލާއެއްގެ ތެރެއިން ކުރިފެޅި މި ބްރޭންޑަކީ ދުނިޔޭގެ ރޮކް މިޔުޒިކްގައި ރަސްކަން ކުރަމުން އަންނަ ބްރޭންޑެވެ. އެމެރިކާގެ ކެލެފޯނިއާއަށް ނިސްބަތްވާ މި ބޭންޑްގައި ޖުމްލަ 20 މެންބަރުން ތިބި އިރު އެ ބޭންޑުން ވަނީ މިހާތަނަށް 100 އަލްބަމް ނެރެފައެވެ. އަދި ވަޓް އިސް ދިން ބޭންޑަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ އެއް ބޭންޑެވެ.

1980 ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދަށް އައި މި ބޭންޑަކީ މިހާރުވެސް ފަޑުވުމެއް ނެތް ގޮތުގައި ބާރަށް ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ ބޭންޑެކެވެ.

އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 700 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ލިބޭ މި ބޭންޑްގެ ވޯކަލިސްޓުންނަކީ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމުތަކަށްވެސް ލަވަ ކިޔައިދީފައިވާ ވޯކަލިސްޓުންނެވެ.

ޖެކް އަޔަންސް އަދި ހިލެއިން ޝޯވްލޮކް އިސްވެ ހުރެ ހިންގާ މި ބޭންޑަކީ އިންސާނިއްޔަތަށްވެސް ހިދުމަތް ކޮށްދޭ ބޭންޑެކެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު އެ ބޭންޑުން ވަނީ އެފްރިކާގެ ފަޤީރުންނަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު