މި ޒަމާނުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ތުނބުޅިއަކީ އެމީހާގެ ސްޓައިލްއާއި ފެޝަން ހުންނަކަން އަންގައިދޭ އަދި މީހާގެ ފިރިހެންވަންތަކަންވެސް ދައްކުވައިދޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެކެވެ. މިގޮތުން ބައެއް މީހުން ތުނބުޅި އެއް ނުފެޅިގެން ކަރުނަ އަޅައި ރޯއިރު ތުނބުޅި ފަޅުވަން އެހީތެރިވެދިނުމަށް ކުރެވިދާނެ އެތައް ކަމެއްވެސް އެބަ އޮތެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ކޮންމެ ހަފްތާއަކުވެސް ބަރާބަރަށް އެއް ފަހަރު މޫނުގެ ހަން އެކްސްފޯލިއޭޓް ކުރުމެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް މޫނުގެ ހަން ވީހާވެސް ސާފު ތާހިރުކޮށް ބެހެއްޓުމަކީ ތުނބުޅި ދިގުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެކެވެ. މޫނު ސާފު ކުރުމުގައި ހިހޫވެފައިވާ ފެން ފޮދަކުން ސާފުކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެވެ. އަދި ހަމާއި ގުޅޭ ޕްރޮޑަކްޓްއެއް ނުވަތަ ކްލެންސާރއެއް ބޭނުންކުރުމަކީވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ.

ޔުނބުޅި ދިގުކުރުމަށް ރަނގަޅަށް ނިދުމަކީވެސް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. މިގޮތަށް ރަނގަޅަށް ނިދުމަކީ މޫނުގެ ހަމުގެ ހަލާކުވެފައިވާ ސެލްތައް މަރާމާތުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. ވިޓަމިންސް އޭ، ބީ، ސީ އަދި އީ ގިނަ އަދަދަކަށް ހިމެނޭ ކާނާ ކެއުމުގައި ހިމެނުމަކީވެސް މޫނުގެ އިސްތަށި އަވަހަށް ދިގުވާން މެދުވެރިވާ ކަމެކެވެ. ދެން އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ތަޖުރިބާކާރުން ފާހަގަކުރާ ކަމަކީ މީހާ ވީހާވެސް ކަންކަމާއި ނުވިސްނާ ހަޔާތުގެ ސްޓްރެސް މަދުކޮށް ހަމަޖެހިގެން ހުރުމެވެ. ޔޯގާ އަދި މެޑިޓޭޝަން އަކީ މިގޮތުން ކުރެވިދާނޭ ބައެއް ކަންކަމެވެ. ގިނަ އަދަދަކަށް ޕްރޮޓީންސް ހިމެނޭ ކާނާ ކެއުމުގައި ހިމެނުމަކީވެސް ތުނބުޅި ދިގުކުރުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަމެކެވެ.

މިއީ ތުނބުޅިއެއް ނެތުމުގެ ހިތާމަ ފިލުވުމަށް ކުރެވިދާނޭ މަދު ބައެއް ކަންކަމެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. އާދަނު

    ކޮންމެ އެއްޗެކޭ ކިޔަސް ހަމަ އެއްބައި މީހުންނަށް ނުފަޅަ. ?

  2. ބިކާރީ

    ތުބުޅީގަ ނުރަ ނުޖަހާނެ ގޮތެއްވެސް ކިޔާދީބަލަ އޭރުން ދޯ މިއުމުރުގަ ތިކަން ކުރެވޭނީ