ވީޑިއޯގެ ސްކްރީން ޝޮޓެއް
ވީޑިއޯގެ ސްކްރީން ޝޮޓެއް

ގޭންގް ކުށްތަކާއި މާރާމާރީތައް ރާއްޖޭގައި ކިތަންމެ ގިނަ ނަމަވެސް އެކަމުގެ "ހުނަރުވެރިންނެއް" ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ނޫޅެއެވެ. މާޝަލް އާޓް ނުވަތަ ކަރާޓޭ ތަޅާ މީހުންގެ ހަރަކާތްތައް އާންމުކޮށް ދިވެހިންނަށް މިފެންނަނީ ފިލްމުތަކުންނާއި ޓީވީ ޝޯވތަކުންނެވެ.

އެފަދަ މަންޒަރެއް ރާއްޖެ އިން ނުފެންނަ މީހުންނަށް މިރެއަކީ ހާއްސަ ރެއެކެވެ. މިރޭ އެސްޓީއޯ ސްޕަމާޓުން ވައްކަން ކުރަން އުޅުނު ބިދޭސީ އަކު ހުއްޓުވި މަންޒަރު ހީވަނީ ކަރާޓޭގެ ހުނަރުވެރިންތަކެއް ކަރާޓޭ ކުޅުނު މަންޒަރެއް ހެންނެވެ.

އާންމުވެފައިވާ ވީޑިއޯ އަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ވީޑިއޯ ފެށުނުއިރު ވަގުކަލޭގެ އިނީ އެތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ތިބި ދެމީހުންގެ ކޮނޑުމަތީގައި އިށީންދެގެންނެވެ. ދެގާޑުން އޭނާގެ ދެފައިގައި ހިފަހައްޓައިގެން ތިއްބާ ކުއްލިއަކަށް އޭނާ ކުރިމައްޗަށް ވެއްޓި ގަނެއެވެ.

އެތަނުގައި ތިބި މީހުން އޭނާ ކޮޅަށް ނަގާ ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް އޭނާ އަށް ރައްދު ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެއްވެސް މީހަކު އޭނާ އަށް އަނިޔާ ކުރި މަންޒަރެއް ނުފެނެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ގައިގައި ހިފައިގަނެގެން އޭނާ ނެރެގެން ގެންދާ މަންޒަރު ފެނުނެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް "ވަގުތަށް" މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ އެފަދަ ކަމެއް ހިނގައިގެން މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.

27 ކޮމެންޓް

 1. ތީ ކަރާޓޭއެއްނޫން.. ތީޔައްކީޔަނީ އަމާޓޭ..

 2. ތިޔަކުން އަހަންނަށް ކަރާޓޭގެ ހުނަރެއް އަހަންނަކަށް ނުފެނެ!! ދެން ޕޯސްޓް ކުރި މީހަކު އިނީ ޖެޓް ލީ ގެ ވާހަކަ ޖަހާފަ! ތީގަ ޖެޓް ލީ އާ އެއް ފެންވަރަށް އާދެވިފަ ހުރި އެކަކުވެސް ތިތަނަކު ނެތް!! ދެން ބުނެލަން އޮތް ވާހަކައަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިންވާރޓް ސެކިއުރިޓީގެ ފެންވަރު ވަރަށް ދަށް!! މިވީޑިއޯއިން އެކަން ފެނި އަހަންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޔަގީންވެއްޖެ!! ހަގީގީ ކަރާޓޭ ޕްރެކްޓިޝަނަރ އެއްނަމަ މާގިނަ މީހުންވެގެން އެންމެ މީހަކާ ހިފާކަށް ނުޖެހޭނެ!! ދެން އެތާތިބި ސެކިއުރިޓީންނަކަށް އޭނާ ޕިންޑައުން ކުރާކަށް ރަނގަޅަކަށް ނޭނގުނު!! މަށަށް ސިފަވީ އިންޑިއާގެ ކަބައްޑީ ޓީމެއް އިދިކޮޅު ޓީމުގެ ބައިވެރިއަކާ ހިފާތަން!! ދެން މިތާނގަ ކޮމެންޓް ކުރި އެންމެންނަށް ބުނެލަން! ކިޔަންވީ ކަރާޓީއެއް ނޫން!! ކަރާޓޭ ނުވަތަ ކަރާތޭ!! ދެން ލިޔުންތެރިޔާއަށާއި ކޮމެންޓް ކުރި ހުރިހާއެންމެނަށް ބުނެލަން! ކިޔަންވީ ކަރާޓޭ ތެޅުމެއް ނޫން!! މާރޝަލް އާރޓްސް ޖެއްސުން!! ކަރާޓޭ އަކަށް ކުންގފޫ އޭ ނޫނީ ކުންގފޫ އަކަށް ކަރާޓޭއެކޭ ނުކިޔޭނެ!! ދެން އެހެން ނޫނަސް މާރޝަލް އާރޓަށް ކިޔާނެ ދިވެހި ނަމެއް އުފެދިފައެއް ނެތް!! އެހެންކަމުން މާރޝަލް އާރޓަށް ކިޔާނެ ދިވެހި ނަމެއް އުފެއްދުމަށް ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީއާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ކުރެވޭތޯ މިއުޅެނީ!! ދެން ފަހު ދެކަމަކަށް ބުނެލަން އޮތީ.... މަ އެތަނުގައި ހުރިނަމަ އޭނާ ގުޅަޔަކަށް ޖަހާނީ ވައްތަރަކުން ޖޯޑަކަށް!! ދެން...އޯ މޭން! މަށަށް ހާދަހާ މުހިއްމު ތަންކޮޅެކޭ މި މިސްވީ!!

 3. ކަރާޓޭ އޭ ބުނާއިރު ހީވޭދެން ވަރަށް މޮޅުކަމެއްކުރީހެން....މަށަކަށް ތިވީޑިއޯއަކުން ކަރާޓޭއެއް ނުފެނޭ....ހީހީ ހަލާކު ދިވެހިންނަށް ރޯމާ ދުވާލު ކަޅުފޮއިރެއެއްވެސް ފެނިދާނެ....

 4. ޙާދަ ފޭޭޭކު ފޮޮޮޓޯ އެކޭ..

 5. ކަރާޓީ ފެނުނިއްޔާ އިނގޭނެތަ؟

 6. ކޮބައިތަ ވީޑިއޯ

 7. ކަރާޓީ އަށް މޮޅުކަމަށް ފެންނަނީ ވަގު ކަލޭގެ.ސެލިއުޓް

 8. ސާބަހޭ ދިވެހިން. ކޮންމެކަމެއްވެސް ހުއްޓުވޭނެ އަހަރުމެން އުޅުނިއްޔާ ...... މީ އަހަރޔމެމްގެ ގައުމު

 9. ކަރާޓީ ގެ ހުނަރުބަލަން އަދިވެސް މިއޮތީ...ކޮންއިރަކުންތަ ހުނަރު ދައްކާލަނީ؟ ސާބަހޭ ތިޔަކުރާ ނޫސްވެރިކަމަށް..ލޮލް

 10. ކޮބާ ކަރާޓީ؟ -_-

 11. ކަރާޓީ ހުނަރު ފެނުނިއްޔާ އެގޭނެތަ؟

 12. އެއީ ބިދޭސީއެއް ނޫން؟

 13. where is the video

 14. .މަހީކުރީ ކަރާމާރުކޭޓުގެ ނަން ކަރާކޭޓު އަށް ބަދަލުވީކަމަށް

 15. ތި ދިވެއްސެއް

 16. ވަގުތު މީ ދޮގު ހަބަރު އެންމެ އަވަހަށް ފެތުރުމުގެ އަރާ ހުރި ބައެއް

 17. އަހަންނަށް ކަރާޓީ އެއް މާޝަލް އާރޓް އެއް މި އަކުން ނުފެނޭ.

 18. ދޮންދުބުރިމާ

  ސާބަހޭ ދިެހި ދަރިން

 19. ހިތާނީ ސެންސޭ

  މީގަ ކަރާޓީ ތަޅާލާތަން ފެންނަވަރުން ފިލްމަކަށް ވުރެ ސަޅި

 20. ސާބސް

 21. މައުމޫނުގެ ތިމާގެ މީހެއް

 22. ބޮޑުތަކުރުފާނު

  ތިޔަވާނީ ތިޔަ ކަލޭގެ ހަވާލާތުން ކައިލާ ބޮއެލާ ޗުއްޓީއެއް ހަދާލަން ޖެއްސި ސްޓަންޓެއް ކަމަށް.

 23. ތިހުނަރު ވެރި ކަމާ އެކު ގޭންގު ތައް ހުއްޓުވަން ވީއެއްނު ހަމަ ގައިމުވެސް ނުކެރޭނެ މަރާއިރު ވެސް ތިބެނީ އަގައިން ސޮނި ފައިބާފަ އެންމެ ކުޑަމިނުން ވީޑިއޯ އެއްވެސް ކޮށްލަން ނުކެރޭ. ޙަމަ ބިދޭސީއެއްވީމަ ތިހިފެހެއްޓެނީ ވީޑިއޯވެސް ނެގެނީ

  • ރަނގަޅު ވާހަކައެއް!! ތީ ހުރިހާ އިރެއްގަވެސް އަހަރެން ދެއްކި ވާހަކައަކީ!! ދިވެހިންގެ %99 ތިބެނީ މެންދުރު ކާޅު ތަކެއްހެން އަނގަމައްޗަށް ޖެހިފަ!! އެހެން ތިއްބަ ދެ މީހުން މަރާ ވައްޓާލީ!! ކަލޭ ތިޔަ ވާހަކަ ދެއްކިކަން ރަނގަޅު. އެކަމަކު ދެން މާރާމާރީއެއް ހިނގައިގެން ޚަބަރު ލިޔާފަހަރަކުން ތިކަހަލަ ވާހަކައެއް ދައްކާލަން މަށަށް ފެނޭ!!

 24. އެމީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރަކޮޅު ނުދެންޔާ ވައްކަންވެސް ކުރަނެ!!

 25. ހޫން ނެތޭ ކިޔާގެން ދެން އެކަން ދަސްކުރުވާ... މިއޮތީވާ ނޫސްވެރި ކަމެއް!!