މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މަރިޔަމް އަޝްފާ ބުރުގާ ބާލައިގެން ހުންނަ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯއެއް، ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އާއްމުވެއްޖެއެވެ. ސޯޝަލް މީޑިޔާގެ ވަސީލަތްތަކުގައި ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ އޭނާ ފޮތި ވިއްކާ ފިހާރައެއްގައި ހުއްޓައެވެ.

ބުރުގާ ބޭލިކަން، އަޝްފާ "އީވަގުތަށް" ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާއިރު އޭނާ ބުނެފައިވަނީ އެކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ބަޔަކަށް އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ދޭން ބޭނުންނުވާކަމަށެވެ.

މި ފޮޓޯ އާއްމުވެފައިވީނަމަވެސް، އަޝްފާގެ އެއްވެސް ރަސްމީ ސޯޝަލް މީޑިޔާގެ އެކައުންޓެއްގައި، ބުރުގާ ބާލައިގެން ހުންނަ ފޮޓޯއެއް ޕޯސްޓުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެނގިފައިވާގޮތުން، އަޝްފާ ވަރަށް ފަހުން ބުރުގާ އަޅައިގެން ޝޫޓުކުރި ޓީވީ ޝޯވ އެއްވަނީ، ޝޯވ ގެ ޕްރޮޑިއުސަރުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ބުރުގާ ނާޅާ އަލުން ޝޫޓުކޮށްފައެވެ.

ފެޝަން ބުރުގާގެ ނަމުގައި އަޝްފާ އަޅަމުން އައި ބުރުގާތަކަށާއި އޭނާގެ ހެދުންތަކަށް އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންވެސްވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

ADS BY SHEESHA

ނޯޓު: އަޝްފާގެ އެދުމަކަށް ބުރުގާ ނާޅާ ހުރި ފޮޓޯ ވަނީ ރިމޫވް ކުރެވިފައެވެ.

55 ކޮމެންޓް

 1. މުނާފިގުން ދެންތިބި މީހުން އެމީހުންގެ އަވާގަ ޖައްސަން އުޅޭނެ. މީ އެކަހަލަ ކޭސްއެއް...

 2. ބުރުގާ ބާލާނީތަ ނަގާނީތަ
  ޙަމަ ނޭގޭތީ ޢަހާލީ.

 3. ރީތިނަމަ އަދި ކިހާވވަރެއްވާނެދޯ!

 4. މަތީގަ އިން ފޮޓޯއިން ބުރުގަލުގެ ބޭނުމެއް ނޭގެ.ނެތަސް އެއްވަރު.

 5. ދެންއުޅޭނީ ބިކިނީި ގަ މަގުމަތީ ގަ ކަންވެސް ނޭގެ ދޯ

 6. ކޮބާތަ މައްސަލައަކީ ބުރުގާ ބޭލިޔަސް ކުރިންވެސް ހުރީ ދަވާދެއް ލާހެން ބުރުގާވެސް ހެދުންވެސް މޭމަތި ނެރެގެން ފޫކޮޅު ނެރެގެން މި ދެން ކާކު؟؟؟؟؟

 7. އަހަރެން ވަރަށް ތާއީދުކުރަން ތިޔަ ވާހަކައަށް!!

 8. މިކަމުގައި ދެމީހަކު ވަރަށް ލަދުކުޑަކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ!! އެއީ އަޝްރާ އަކާ އަޝްފާ!! އަޝްރާއަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ބުރުގާ ނެގި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ! އޭނާ ބުރުގާ އަޅައިގެން ހުރެ ކީ ލަވަތައް މިހާރުވެސް ޔޫޓިޔުބް ހާވާލީމަ ފެންނާނެ!! އެކަމަކު އޭނާ ރަސްމީކޮށް އެކަން ކުރިކަން ޢިއުލާނެއް ނުކުރޭ!! ކުށްނޫންނަމަ އޭނަ ބުރުގާ ބާލާފަ އެންމެ ފުރަތަމަ ދިނީ ދުވަހު ނޫހަކަށް އިންޓަވިއުއެއް!! އެހެންކަމުން އެނގެނީ އޭނާއަކީ ލަދު ހަޔާތް ނެތް އަންހެނެއްކަން!! އަޝްފާ ތި ހެދީ ވަރަށް ހެއްވާ އެއްޗެއް!! ބުރުގާ ބޭލިކަން ވަރަށް ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފައި އެކަން ދައްކާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ!! މި ހީވަނީ ބަތްކައްކާ ކުޅޭ ގޮތަށް ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް ހެން!! އަދި މީގެ އިތުރުން ތިންވަނައަށް ބުރުގާ ބޭލީ ސަރުކާރު ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރި އާރްޖޭއެއް އަދި ކުރިއަށް އޮތް މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ އަންހެން ހޯސްޓް!! މިކަހަލަ ފަންނާނުންނަށް ހީވަނީ ބެލުންތެރިން ގުނބޯ ހެއްދޭނޭ!! އަހުރެންގެ ފަރާތުން މިކަހަލަ ފަންނާނުންނަށް ދެތިން ވާހަކައެއް ބުނެލާނަން!! މިހާރު ބަރަހަނާ ވާން ބޭނުންވާއިރު އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ގައިގައި ފޮތި ނުދަމާށޭ!! ދީނުގައި އޮތް ކަމަކަށް އަމަލު ނުކުރެވޭނަމަ ކުރީބައިގައި އެކަން ކުރަން ނޫޅޭށޭ!! ދީނަށް ނުއުޅެވޭނަމަ ނަމެއްގައި ދީންވެގެން ނުހުންނާށޭ!! ނަމެއްގަ ދީނުގައި ހުރެ މިނިވަންވާން ބޭނުންވެ މިނިވަން ނުވެވޭނަމަ މިފަސްގަނޑު ދޫކޮށް މިނިވަންވެވޭ ތާކަށް އަވަހަށް ދާށޭ!! އަދިވެސް ވަރަށް އެއްޗިހި އެބައޮތް ބުނެލަން!! އެކަމަކު ކުރުކޮށްލާފަ ވައްސަލާމް!!

  • ކަލޭމެން ބަލަމުންގެންދޭ ބުރުގާ ބާލާ މީހުންތައް. އެކަމަކު ބުނަން ކަލޭމެން އެމީހުންނަށް އަނިޔާއެއް ކޮށް ބަދަލު ހިފައިގެން ނުވާނެ

 9. ކޮބަ ބުރުގަ ނަަަަަަލަަ ޕޮތޮ

 10. ފަހެ ސުވަރުގެޔައް ވަންނަން އެދޭމީހާ ޝައިތޯނާ ދައްކާ މަގުން ނުހިނގާށެވެ ފަހެ އެ ޝައިތޯނާ ހުތުރުވެގެންވާ ކަންކަން ތިބާޔައް އެއީ ރީތި ކަންކަން ކަމުގަ ދައްކާދެއެވެ!

 11. ކޮބާ ބުރުގާ ނާޅާ ހުރި ފޮޓޯ؟..

 12. މަށަށް ހީވަނީ މީނާގެ ބުރުގާ އަޅަންވީ ޖީންސް މަތިން އިސްމަތީގަ ހެން.

 13. ބުރުގާ ރިމޫވް ކުރަން އޯކޭ.. އެކަމަކު އެ ފޮޓޯ ލުމުން ނޮޓް އޯކޭ.. ކުޗްތޯ ޝަރަމް ކަރް އަޝްފާ..

 14. މިއަންނަ ރޯދަމަހުގެ ޙާއްސަ ޕްރޮގްރާމް ބުރުގާ ބޭލުން ވިތް އަޝްފާ

 15. އަޝްފާ އަށް މަރުހަބާ ސެލިއުޓް ކުރަން

  • އަޝްފާ ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް ކާމިޔާބުކޮށްގެން އައީތަ މަރުޙަބާ އާއި ސެލިއުޓް ތިކުރީ

  • މީޓޫ ނީޑު ސެލިއުޓް ހާ... ތިޔައީ ހިތްވަރުގަދަ އަންހެނެއް

  • ސާކެސްޓިކް ލާލާ

   ކަލޭ ބުރުގާ ބާލަންތަ ތި މަރުހަބާ ކިޔަނީ... ދެން ބިކިނީ ކޮޅު ލައިގެން އުޅެން ވެއްޖެޔާ އޭނަ ކަރުގަ މާފަތިވެސް އަޅުވާނެ... ލަދު ކޮބާ؟؟؟؟

 16. ތިބުނާ އަސްފާޔަކަށް ބުރުގާ އެޅީމެކޭ ނޭޅީމެކޭ ވާނީ ހަމަ ހަމަ މިހެން މިބުނީ ކުރިން ވެސް އަޅާފަހުން ނަނީ ބުރުގާ އެށް ނޫން ބުރުގާ ވާން ޖެހޭނިވާ ކަން ބޮޑުކޮއް އަޅަން

 17. ތީ ރީތިވެސް އަންހެނެއްނަމަ ރަނގަޅު ދެއްކެން

 18. ލޮޖިކަލް ދިވެހިން

  އަޝްފާ ދެން ބާލާނީ ކޯޗެއްބާ ‍‌

 19. ސުވަރުގެ އިން ނަރަކަ އަށް .

 20. ޗީޑި ދެން ވަރަށް ފޮނިކިބުރުވެރި އަންހެނެއްދޯ މިއީ

 21. ހަށިގަޑު ވީހާވެސް ބޮޑަށް ހާމަކޮށް ދައްކަން ބޭނުންވުމަކީ ކަސްބީ އަންހެނުންގެ ސިފައެއް. ހަމަކަށަވަރުން ﷲ މަގުފުރައްދަައިފި އަޅަކަށް ތެދުމަދު ދައްކާނޭ ހަމަ އެކަކުވެސް ނުވެއެވެ.

 22. ޓުބުއްޅަ މެން ރުޅި އަިސް ގެން ގޮސް މަރުވާނެ.ދަތސ ބިންދައިގެން ދާނެ.ތުނބުޅާ މެން ބޭނުންވަނީ އަފްގާނިސްތާނައް މިތަން ހަދަން

  • ހަށިގަނޑު ފެނުމުން އެހެން މީހުންނަށް ވަރުތަކެއް ވަންޖެހޭތަ!!ގޭގައި އުޅޭ އިރު އެހެން އަންހެނުން ކުރިމަތީ އެއްޗެހި ބަދަލުކޮށް ހަދާ ބުރުގާ އެޅި އަންހެނުން ބާވަރު!!ގިނަ އަންހެނުން ނަކީ ބައިސެކްސުއަލް މީހުން ވީމަ ހަމަ ފިރިހެނުންނަށް ކުރާ އަސަރު އެކަމުން ކުރޭ!!!އިސްލާމް ދީނުގައި އެއްޖިންސްގެ މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ވެސް ބަރަހަނާ ވުން ހުއްދައެއްނޫން..

 23. ކަލޭމެންގަ ހަމަ ކުޑަވެސް އީމާންތެރިކަމެއް ނޫނީ ތަޤްވާވެއިކަމެއްވެސް ނެތްތަ ﷲގެ ކިބައަކަށް. މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅެނީ މުސްލިމުންނޯ، އެކަމެއް ނުފެނޭމި ދިވެހިންގެ ފަރާތަކުން، ގިނަމީހުން ހަމަނަމުގަ މުސްލިމުންނޭ ކިޔައިގެން އުޅެނީ، ވަރަށް ފޮނިވެފަކިޔާނެ ސައްތއިންސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމެކޭ އެކަމަކު މިމީހުންނަށް މިއުޅެނީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ރަގަޅަށް މިތާ ތަންފީޒުނުކުރެވިގެން، ލިޔާނެ އެއްޗެހި ވަރަށް ގިނަ މި ޤައުމުގެ މީހުން އިސްލާމީ ޝަރީއަތަށް ކުރާ ލޯތްބާއި މާތްﷲ ދެކެވާ ލޯތްބާއި ބެހޭގޮތުން. ހަމައަސްލުވެސް މިހާރު އަހަރެން ލަދުގަނޭ މިއީ "ސައްތއިންސައްތަ އިސްލާމީ ޤައުމެކޭ" ބުނަށް.އެހެންނުވާނީ މިތާންގަ ދިރިއުޅޭ މީހުން މިއުޅެނީ އިސްލާމުން އުޅޭގޮތަކަށް ނޫންވިއްޔާ. މަާތްﷲ އަޅަމެން އެންމެންނަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާށި.*****އާމީން*****

 24. ގިޔާމަތް ދުވަސް އެބައޮތް! އެދުވަހުންވެސް ފިލްމު ސޫޓްކުރަން އޮރިޔާމާހުރޭ! ބޮލު ފޮތިގަނޑު އަޅާގެން ހުރިއިރުވެސް ހުރީ އޮރިޔާމުން! މިހަރުވެސް އޮރިޔާމުން އެއްވެސް ތަފަތެއް ނެތް!

 25. ދިވެހި އަންހެނެއްގެ ސޫރަޖެހީ އަދި ކިރިޔާ

 26. އަނެން ހެން ގޯހެއް ނޫން ބުރުގާ ނަގާފައި ހަރުވާލޫ ނުލައި ދޮން ދެފައި ދައްކާކެން ފިނޮޅުތައް މަތީގައި ރާޅު ޖަހާފަށުގައި ތޭރަވައެއް ހެން އުޅޭނީ ކިރު ކަކުނި ކާން

 27. މީނަ ނަމޫނާއަކަށް ބަލާ އަންހެންވެރިން ބުރުގާ ބާލަންފަށައިފި މިހާރު

 28. ތީނަ ބުރުގާ އެޅުމެކޭ ނޭޅުމެކޭ ކޮންތަފާތެއް ، އޭރުވެސް އޮރިޔާން މިހާރު ވެސް އޮރިޔާން

 29. ވަރިހަމަ ޖަނގިޔާ ބާލައިގެން އުޅުނަސް، ބަލައިވެސް ނުލާނަން.

  • ތާހިރު. މިއުޅެނީ އަންހެނެއްގެ އިސްތަށިގަނޑު ވެސް ފަރުޖެއްހެން ފެނި މަތަ ނުވެގެން. އަސްލު ފަރުޖު ފެނިއްޖެއްޔާޔޯ؟

 30. މީދެން ކާކު....

 31. މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އޭ ތަމެެން ބުނާއިރު އެމެން ކިޔާ ލަވަ ތަކަކީ އެއީ ހަމަ ޔާރާ ދިލް ދާރާ ލަވަތައް ދޯ. އެވައްތަރު ލަވަ ތައް މަމެން ދުވަހަކު ވެސް އަޑު ނާހަނީ އެހެން ވެގެންނޭ. މަމެންނަށް ހެވޭ ބުރުގާ ނޭޅިއަސް އަދި ޖަނގިޔާ ނުލިޔަސް އެއީ މަމެން ބަލާ އެއްޗެއް ނޫނޭ.

 32. ތި ހީވަނީ މާމައެއް ހެންނެއްނު! ލަދުން މަރު.

 33. ބުރުގާ އަޅަައިގެންހުރެ ލާހެދުންތައް މާކާފަރު

 34. އޭނަގެ ފިރިމީހާގެ ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހާމަވެގެން ދަނީ!! އަނބިމީހާއަށް ހެޔޮ މަގު ދައްކަން ހުންނަ މީހަކީ އަބަދުވެސް ފިރިމީހާ، ވީއިރު ފިރިމީހާގެ ހުރި ދީންވެރިކަން ކުޑަކަން އެނގިގެން ދަނީ!! ކޮބާ ފިރިހެނަކަށްވެސް ނުވޭ!! އަނބިމީހާ އެއުޅެނީ ރަންޑީ އަންހެނެއް ހެން! ދެންފަށާނީ ފިލްމް ކުޅެން !! ލަދެއް ޙަޔާތެއް ވެސް ނެތީ!! ހެއްދެވި ފަރާތް ދެކެ ބިރެއްވެސް ނުގަންނަނީ!!

  • ކަޅު ޑަސްބިން ކޮތަޅަކަށް އަންހެނުން ލުމަކީ ތަގުވާ ވެރިކަން.ސަުދީއަށް ކަނޑާލާ ކޮއްކޯ

  • އިސްލާމް ދީނުގައި އަންހެނުންނަށް. އޮންނަ ހައްގުތައް ރަނގަޅަށް ދަސްކޮށްގެން ވާހަކަ ދައްކަބަލަ...ޙއޔާތެއް

 35. މީނަ އިތުރަށް ކޯއްޗެއް ދައްކަންތަ ބުރުގާ ނެގީ.. އެހެރީ މިހާރު ޖަހާ ސިފަ. އެއްވެސް އިރެއްގަ ސަޕޯޓު ކުރި މީހެއްނޫ ތީ. 13ވާ ހުރެ ހެވިފަ ދެން.. މާތްﷲގެ އަޒާބަށް ކެތް ކުރެވެންޏާ..

 36. އޭނާގެ ފަރުޖު ހާމަ ވެއްޖެ

 37. އިބޫ ހުޅުމާލެ

  ބުރުގާ ކުރީގަވެސް ނާޅާ އުޅުނީ ބުރުގާ ކަރުގައި އޮޅައިގެން ބުރުގާ އެޅުމާއި ބުރުގާ އޮޅައިގެންއުޅުން އެއީ ތަފާތު ދެކަމެއް ފޮޓޯއިންވެސް އެކަން ކަށަވަރެވޭ، ބުރުގާ އޮޅައިގެން މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ ވަނާތަށް ދައްކައިގެން މިހާރުވެސް އޭރުވެސް އުޅެނީ.. ﷲ އެ ކަނބުލޭގައަށް ހޮޔޮވިސްނުންދެއްވައި ތެދު މަގު ދައްކަވާންދޭ...

 38. ހަށި ވިއްކާ މީހުން ގަންނާނެ ބިރެއް އޮވޭތަ؟

 39. ކީކޭ ދޯ މީހަކު ބުނާނީ! ފަހު ޒަމާނުގެ އަލާމަތް. ﷲގެ ކޯފާއިން މި އުންމަތް ސަލާމަތް ކުރައްވާފާންދޭވެ. އާމީން!

  • އަންހެނަކު ބޮލުގަ ފޮތި ގަނދު ނެގީމަ ތުނބުއްޅަ މެންނަށް ހާދަ ވަރެކޭ.އެމެރިކާ އަށް ކޯފާ ހާދަ އަންނާނެ އޭ

 40. ޖާހިލުކަމާ، މާތްﷲގެ ކިބަފުޅަށް ބިރެއް ނެތްކަން ތިޔަކަމުން އެނގިގެންދަނީ.....!!!

  • ކޮސް ނުގޯވާ ހުރާ.ތިބުނާ ބިރުވެތި ވެގެން ކަލޭ ހުންނަނި ކަލޭ އަންހެނުން ސައުދީ މީހުން ފައިބާ ތިބޭ ކަހަލަ ދުސްބިނ ކޮތއޅަކަށް ލައިފަތަ

  • ނުރަބޮލާ ކަލޯ އިނދެގެން އުޅޭ ބޮޑުކަޅުފެންހަން ގޮތަކަށް އެންމެން ތިބޭކަށް ނުޖެހޭނެ. އޭނާ ވަކި ދާނެތަނެއް ކަލޯއަށް އެހާ ޔަގީންތަ؟