ވަގުތު ބްރޭކިން
މާލޭގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ހަމަލާ ދީ ޒަޚަމް ކޮށްލައިފި
5 ގަޑިއިރު ކުރިން

ވާހަކަ

ފާހިޝް ކަންތަކުގައި އުޅުނު ދިވެހި އަންހެނަކަށް ތެދުމަގު ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ

މިއީ އަރަމުން އައި ލަވަކިޔުންތެރިއެކެވެ. އޭނާގެ ލަވަތައް މަދުން ނަމަވެސް ބައެއް މީހުން ވާނީ އަޑުއަހާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއީ އޭނާ ކުޑައިރުއެވެ. ކުޑައިރު އޭނާގެ ލަވަތައް…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 63)