ރޭ ދަންވަރު ގާތްގަނޑަކަށް 2 ޖަހާ ކަން ހާއިރު 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދިނުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ޒަޚަމްތަކަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް އެކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ނިޔާވެފައިވަނީ ށ.ފޭދޫ ހީނާމާގޭ (ގ. ކޯޒީ) އިސްމާއިލް ޝައްފާން ޝަރީފެވެ. މާލޭގެ ސްކޫލެއްގައ ގްރޭޑް 7 ގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ އިސްމާއިލް ޝައްފާން ނިޔާވެފައިވަނީ ލިބުނު ޒަޚަމްތަކަށް އޭޑީކޭގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށެވެ. ރޭ ދަންވަރު އިސްމާއިލް ޝައްފާނަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ، ގ.ސަބްދޭރިޔާ މަގުންނެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އިސްމާއިލް ޝައްފާނަށް ޒަޚަމްވެފައިވަނީ ގޭންގް މާރާމާރީއެއްގައެވެ. ހަމަލާދީފައިވަނީ އިސްމާއިލް ޝައްފާންގެ ކަރަށެވެ.

މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ރޭ ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އިއްޔެ ހަވީރުވެސް ވަނީ ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލް ކައިރީގައި ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި 26 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ޒަހަމްކޮށްލާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

39 ކޮމެންޓް

 1. ޢެމް

  ޢިއްނާލިއްލާހި އޥައިއްނާ އިލެއިހި ރާޖިއޫން!

 2. އަހުމަދު

  އަވަސް އަރުވާލައިގެން ނުހައްގުން ފުލެޓާ ބިންތައް ޕާޓީގެ މީހުންތަކަށް ބެހުމުގެ ބަދަލުގައި ޔާނޫ މިޖަރީމާތއް ބަލާ ތަހުގީގު ކޮށްބަލަ،

 3. ސެލް

  ތިވަރުގެ ކުޑަކުއްޖެއް ދަންވަރު ބޭރުގައި އުޅޭއިރު އެކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ކޮބައިބާ.. ވަރަށް ދެރަ

 4. ާއަހުމަދު

  އެކުއްޖާ އެގަޑީގަ (ދަންވަރު) މަގުމަތީގައުޅެންވީ ސަބަބެއް ކޮބާ؟؟
  ސުކޫލު ކުދިން ދަންވަރު ބޭރުގަ އުޅެން ހުއްދަ އޮވޭބާ؟؟

 5. ސިޒާ

  ޖެނެރަލް ޝިޔާމް އިސްތިއުފާ

 6. ޙަމެ

  މޑޕ ގެ ކަމަކަ ވ ވައްތަރު

 7. ާމުހައްމަދު

  ނިޔާވި ކުއްޖާާއަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިއުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި އާމީން

 8. ާސައިލެންޓް މެޖޯރިޓީ

  ބެލެނިވެރިންގެ ޒިންމާ ކޮބާ؟ ކުޑަކުދިން މަގުމަތީގައި އުޅެންޖެހޭނީ ބެލެނިވެރިންނާއި އެކު ދަރިން ނުބެލެހެއްޓޭކަން މިއެންގެނީ

 9. ދެރަ

  14 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް އެގަޑީގަ ބޭރުގައި އުޅެގެން ނުވާނެ ދޯ..

 10. ޢަބްދުﷲ

  إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه މިއީ ހިތާމައާއި މުޞީބާތުގެ ވަގުތެކެވެ.

 11. ޔާނު

  އަސްލު ސޫރަ ފެންނަނީ

  • Anonymous

   ހޫން. ޔާމީނުގެ ބާރެއް ނޫނޭ މީ. ޖަޒީރާއޭ މީ. ދެން ކޮން ވާހަކައެއް ދައްކާކަށް

 12. ާަައައިޝާ

  ހާދަ ދެރަކަމެކޭ މީ.. މައިން ބަފައިން މިކަމުގަ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ.. ހާދަ ބިރުވެރި އޭ މަލެ ތެރެ. ފިރިމީހާ، ކޮއްކޮ، ބޭބެ، މިނޫނަސް ބޭރުގަ ވާނަމަ އެނބުރި އަންނާނެ ކަމުގެ ގެރެންޓީ އެއް ނޯވޭ.

 13. Anonymous

  ހާދަ ބިރުވެރި އޭ. އަރެން ކަހަލަ ކިތައް މީހުން ނަށް މި ކަމުގެ ސަބަބުން ނަފްސާނީ ގޮތުން ބޮޑު ބިރުވެރި ކަމެއްގަ ވާނެބާ. ގެއިންވެސް ނުކުންނަން ބިރުގަނޭ

 14. ާއްމިޕް

  ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ވ އަމާން

 15. މަރުފަލި

  ސުވާލަކީ ގްރޭޑް 7 ގައި ކިޔަވަމުން ދާނީ މައިންބަފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ރައްކާތެރިކަން ލިބަގެންވާ ޢުމުރުގެ ދަރިވަރެއްތޯ؟ނުވަތަ........ ދެން ދަންވަރު 2 ޖަހާއިރު މަގުމަތީގަ އުޅުނީ ކީއްކުރަންތ؟ އުޅުނު އުޅުމަކީ ރަނގަޅު ކަމަކަށް ނުވުމުގެ ނަތީޖާ އެފެނުނީ. މައިންބަފައިން ވެސް ވެއްޖެނޫންތަ ދަރިން ބަލާބެލެހެއްޓުމަކީ އަމިއްލަ ޒިއްމާއެއް ކަމުގައި ދެކި އެގޮތުގަ ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރަން. މިހާރު ދަރިފުޅު މަރުވީމާ ބުނާނެ އެސޮރަކީީ ވަރަށް ބަސްއަހާ ކުއްޖެކޭ. އެކަމަކު ދަންވަރު ގަޑީގަ ގޭން ބޭރަކު އުޅެން ޖެހޭނެ ސަބަބެއް ނެތް.

 16. ާއައިޝާ

  ޒިންމާ އަދާ ކުރާނީ ކޮންބަޔެއް. ހައްގު އަދަބު ދޭނަމަ މިހެން ނުވީސް

 17. ހަސަންކޮ

  ބެލެނިވެރިން ނެތި މަގުމަތި ވެގެން އުޅޭ ކުދިން ކަން އެބަ ހާމަވޭ..!! ވިސްނާލައްވާ...!!

 18. ިިިއިދުރީސް އަހުމަދު

  މާރާމާރި ހިނގުން ހުޓާލަން އެބަޖެހޭ.

 19. މުސްލިމް

  އިންނާލިﷲ ވައިއްނާ އިލައިހި ރާޖިއޫން.
  ތަފުސީލް ކޮބާ

 20. ޖޫން

  މީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް. މީގެންވެސް އިންގެނީ އިސްލާމީ އަގީދާ ބަލިކަށިވެފައިވާ ވަރު. ބެލެލެނި ވެރިންގެ ޒިންމާ އަދާ ނުކުރާ ކަމުގެ ހެއްކެއްމީ. މަރުހޫމާގެ ފުރާނަޔަށް ހެޔޮރަހުމައްލައްވާށި. ޢާމީން.

 21. މާލެ މީހާ

  ޢައްޑޫ މާރާމާރީ ސީޒަން

 22. ހަލީލް

  14 އަހަރުގެކުއްޖާ ރޭގަނޑުދަންވަރު 2 ޖަހާކަށްހާއިރު ގޭންބޭރުގައިއުޅޭއިރު އެކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ކުއްޖާގެބެލެނިވެރިފަރާތްކޮބައިތޯ؟މިސުވާލަށްޖަވާބުދީބަލަ ހުރިހައި މާރާމާރީތަކުގައި ޒިންމާނަގަންޖެހެނީ މައިންބަފައިންނެވެ.

 23. ޝަރީފް

  އެގަޑީ އެވަރު ކުއްޖެއް ބޭރައް ނިކުންނަން ޖެހޭނެ ސަބަބެއް ނޭންގެ.

 24. ރީށަ

  މީހުން މެރުމަކީ ވަރަށް ނުބައި އަމަލެއް، އެކަމަކު ދަންވަރު 2 ޖަހާއިރު 14 އަހަރުގެ ސްކޫލަށްދާ ކުއްޖަކު މަގުމަތީގަ ހުންނަންވި ސަބަބެއް ނުވިސްނުނު...

 25. ޒަވިޔަނި

  14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މެންދަމުން އަލިވެ 02 ޖަހާއިރު މަގުމަތީގަ ކިއްތޯ ކުރަނީ؟ ބެލެނިވެރިންގެ ޒިންމާ ކޮބައިތޯ؟ އެޢުމުރުގެ ކުދިންތައްވެސް ގޭންގު ތަކުގައި! ﷲ މި ޤައުމަށް ހެޔޮ ގޮތް މިންވަރު ކޮށްދެއްވައި ހރުދަނާ ޖީލެއް ބިނާކޮށްދެއްވާށި!

 26. ބެލެނިވެރިން

  ކީއްކުރަން ދަންގަޑީގައެވަރު ކުދިން ބޭރުގަ އެއުޅެނީ . ދެރަކަމެއް.

 27. ރައްޔިތުން

  މަރަށް މަރު ނުހިފައި މި ގައުމުގައި މާރާމާރީ ހައްލު ނުކުރެވޭނެ ހައްލު ނުކުރެވުނަސް މީހަކު މަރައިފި މީހާ ސަރުކާރުން މަރަންޖެހޭ އެއީ ﷲ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޙުކުމް.

 28. ޖަމްސީދާޓޫރޭ

  ބަޑިހިފައިގެން ނުކުމެ ތި ގޭންގްތައް މަރާހުސއކުރަންވީ!! ބަލާއެއްމީދެން. ޜައްޔިތުންގެސަލާމަތަށް ވަޅި، ކަތިވަޅި ހިފައިގެން ބޭރަށްނުކުންނަންވީ!

 29. ޭަަސާންޑު

  މާގަޓުވެގެން ގޭންގުވެގެން ސުކޫލުކުދިންވެސް އުޅެނީ މާލޭކޮންމެވެސް ނަންހިގާގޭންގެއްނަން ކިޔާލާފަ ފޮނިކަޑާލީމަ ނިމުނީ

 30. ވެދުން

  ލޮބުވެތި މައިންބަފައިންނޭވެ.
  ގައުމު މިހާލަތަށް ވެއްޓުނީ ތިޔަދެމީހުންގެ ޒިންމާ ހެޔޮގޮތުގައި ނުނެގުނީމައެވެ. ކޮންމެ ސަބަބަކާހެދިހުރެވެސް މެއެވެ. މިވަގުތަށް މުހިންމީ ސަބަބުތައްދެނެގަތުމެއްނޫނެވެ. އެހެނަސް މިދަރިފުޅު ގަރުބަގަތީއްސުރެ ތިޔަ ދެމިހުންގެ ކޮނޑުގައި ދިނީ ގޮތުންނާއި ދުނިޔަވީގޮތުން މިވަނީ މިޒިންމާ އެޅިފައެވެ.

  * އެހެންކަމުން ގައުމުގަ އަމާންކަން ބަލަހައްޓަން ފުލުހުންނާ ސިފައިން ތިބޭނެކަމަށް ވަރިހަމަ ކޮށްފަ ދަރިފުޅު ގެއަށް ވަނުމުގެ ކުރީން ތަންމައްޗަށް އަރާ ނުނިދާށެވެ.
  * ދަރި ހުރީ ކާކުކައިރީ ކޮންތާކު ކިހިނެތްކަން ބަލާން ހިތަށް އަރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރިމޯޓްނަގައިގެން ދެފައި މައްޗަށް ނަގާ ޓީވީ ބެލުމާއި ފޯނުން ސްމާޓް ވުމުގެ ބަދަލްގަ ނިކުމެ ވީނުވީ ތަނެއްބަލާ ދަރި ތިމާގެ ލޯމަތީން ކެއްސުނަނުދޭށެވެ.
  * ދަރީން ކުރާ ގޯސްކަންތައްތައް ސްކޫލުން ތިމާއަށް އަންގާލެވުނީމަ އެހިނދުންފެށިގެން ދަރިފުޅަށް ޚާއްސަސަމާލުކަމެއްދޭންފަށާށެވެ. އެއޮތީ ރެޑްނޯޓިސް އެޑްވާނސްކޮށް ނެރެވިފަކަމަށް ބަލާށެވެ.
  * ދަރި ކުރިމަތީ އެހެންމީހުން ގޯސްކޮށް ވާހަކަ ނުދައްކާށެވެ. އޭގެބަދަލްގަ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ހަދާފަވެސް އެންމެ ނުރުހޭމީހާގެވެސް ރުހޭކަމެއްގެ ވާހަކަދައްކާށެވެ.
  * ވީހާވެސް ގިނައިން ހެއްދެވިފަރާތަށް ދުޢާދަންނަވާށެވެ. އަދި ދަރިންލައްވާ 5 ވަގުުތު ނަމާދު ގާއިމްކުރުވާށެވެ.
  * އުމުރުން 11،12،13 މިއީ އުނަދަގޫ3 އަހަރެވެ. މިމަރުހަލާގަ އހުނަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް ލަގަނުގަ ހިފަހައްޓާ ދޫކޮށް ނުލާށެވެ.
  މިކަންތައްތައް ކުރުމުގައި އިހްމާލުވެ ކަންނެތް ވެއްޖެނަމަ ތިޔަ ބެލެނިވެރިޔާގެ ދަރީންގެ މުސްތަގުބަލު އޮޔާދިޔައީއެވެ. ފަހުން ހިތާމަ ނުކުރާށެވެ.

 31. އެމެރިކާ

  މީހަކު ޒިނޭކުރިޔަސް ޔާމީނު މީހަކު ވައްކަންކުރިއަށް ޔާމީނު މީހަކު މެރިޔަސްޔާމީނު މީތަންކޮޅެއްބޮޑު ވަރު

 32. ސޯމީ

  މިކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންގެ ޒިންމާކޮބާ ދަންވަރުބޭރުގައުޅޭއިރު ސްކޫލް ޖުއްޖެއްދޯނީ ބަލަންވާނެނުން

 33. Anonymous

  މީހުން މެރުން ގިނަވުން ޤިޔާމާތުގެ އަލާމާތެއް

 34. އެކަލެ

  ދެރަ ޚަބަރެއް

 35. ޟ

  ކޮންމެ ދަރިޔަޔަކުމެ އުފަންވަނި މަންމަ ޔަކާ ބައްޕަ ޔަކު މެދުވެރި ވެގެން ދޯ ވިމަ މިކަހަލަ ހުރިހާކަމެއްގެ ަދަބު ފުރަތަމަ އެކުދިންގެ މައިބަފައިންނައްދެވި

 36. ައަހަރެން

  14 އަހަރު ދަންވަރު މަގުމަތީ... 14 އަހަރު ގްރޭޑް 9 ގަ އުޅޭވަރު... އެކަމު 7 ގަ!!!

 37. ަސަޓޯ

  މީ ޔާމީނު ކުރުވާ ކަމެއް.

 38. ޑައިރީ

  ޙެޔޮނުވާނެ އަހަރެންގެ ދަރިންނަށް ދައްކާލާނެ ރަނގަޅު މުޖުތަމަޢުއެއް އަހރެން ބޭނުން
  ކޮންމެ މީހަކު ވެރިކަމުގަ ހުއްޓަސް ހެޔޮ.