ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން ޢާއިޝަތު ނަހުލާ، އަތާއަތް ޖޯޑުކޮށް ފިރިހެނުންނާ ސަލާމް ނުކުރައްވާތީ އެމްޑީޕީގެ އިންޓްނޭޝަނަލް ސްޕޯކްސް ޕަރސަން ހާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

ހާމިދު މިކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައި ވަނީ ރައީސް ޞޯލިޙްގެ ކެބިނެޓް ހުވާކުރެއްވި ރޭ މިނިސްޓަރ އައިޝާއަށް ފާޑުވިދާޅުވެ މީހަކު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓަކަށް ކުރެއްވި ރިޕްލައިއެއްގައެވެ.

ރިޕްލައި ޓްވީޓުގައި ހާމިދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، "މިނިސްޓަރގެ ނޯ ޝޭކް ހޭންޑްސް މައްސަލަ ކަޑަ. ޕްލީސް އިސްލާހު ކޮށްލައްވާ!" މިހެންނެވެ.

ހާމިދު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓްކޯލިޝަންގެ އެއް ލީޑަރު، އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ އަނބިކަނބަލުން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ނަހުލާ ފިރިހެނުންނާ އަތާއަތް ޖޯޑުކޮށް ސަލާމް ނުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވި އިރު، މިނިސްޓަރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އައިޝާ ރައީސް ޞޯލިޙް އަދި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާވެސް ސަލާމް ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

މިނިސްޓަރަކު އަތާއަތް ޖޯޑުކޮށް ސަލާމް ނުކުރެއްވުމުން އެމްޑީޕީގެ އިންޓްނޭޝަނަލް ސްޕޯކްސް ޕަރސަން ހާމިދު މިގޮތަށް ފާޑުވިދާޅުވިއިރު، އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެވަވަޑައިގަންނަވާ މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް ޝިދާތާ ޝަރީފް ވަނީ މަޤާމާ ހަވާލުވީންސުރެ ފިރިހެނުންނާ އަތާ އަތް ޖޯޑުކުރައްވާ ސަލާމް ކުރައްވަން ފައްޓަވާފައެވެ. އެއާއެކު ދީނީ އިލްމުވެރިން ގެންދަވަނީ އެކަމަކީ ހަރާމް ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ.

މިއަހަރު ނޮވެމްބަރ 17 ވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރު އެކުލަވާލައްވައި މިނިސްޓަރުން އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ އިރު، އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ގެންދަނީ ކެބިނެޓު ކަމުނުދާކަމަށް ވިދާޅުވެ ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ. އަދި ޤައުމީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޝަންތަކުގައި އެކުލެވޭ ބައެއް ފަރާތްތަކަށްވެސް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

37 ކޮމެންޓް

 1. އަހުން

  ޙަރާމް ކަމެއްނޫން ސަލާމްކުރުމަކީ

  • ދޮންބެ

   ކޮންދީނެއްގަތޯ ޙަރާމް ނޫނީ. ކޮބައިތޯ ދަލީލަކީ. ގިނަބަޔަކު އެކަމެއް ކުރުމުން ހަލާލް ވަންޏާ ޒިނޭވެސް ހަލާލްވާނެ.

  • ފާޠިމާ

   ޙާރާމް ކަމެއްނޫން އަނގަބަހުން ސަލާމް ކުރުމަކީ ނަމަވެސް ހިލޭ އަންހެނާ ހިލޭ ފިރެހެނަކާއި އަތް ޖޯޑުކޮށް ސަލާމް ކުރުމަކީ ޙަރާމް ކަމެއް.

  • މޫސަ، ބުރުނި

   ދަލީލް ދައްކަވާ! އިސްލާ،މް ދީނަކީ ކުޅޭ ކުޅޭ އެއްޗެއް ނޫން!

  • ފފފފ

   ސަލާމް ކުރުން ހަރާމޭ މީހަކު ބުނެފިތަ ރީނދޫ ގުންޑާ؟

 2. Anonymous

  މުސްލިމުންނެންނު. ކާފަރެއް ނަމަ މައްސަލައެއް.

 3. ޖޕ

  ސޭޓްގެ އަނބިކަނބަލުންނަކީ މިނިސްޓަރެއް
  ކަމަށްވާތީ އަތާއަތްޖޯޑުކޮށް ސަލާމް ކުރަން
  ފަސްޖެހުމަކީ ހަވާލްވެފައިވާ ޒިއްމާތައް އަދާކުރަން އެޅޭހުރަހަކަށް ވެދާނެއެވެ

  • ޕީޖޭ

   ވ ހަނިކޮށް ތިވިސްނަނީ، ދީނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ކަމެއް ނުކުރަން އޮތީޔާމު އެގޮތަކަށް އަމަލުކުރެވޭތޯ ބަލަންޖެހޭނީ، ޒިންމާ ދެއްވި ފަރާތުން އަންގަވާފައި އޮތް ގޮތަށް އަމަލުނުކޮށް ކާމިޔާބާއި ހަމައަށް ދިޔުން އެއީ ނެތްގޮތެއް. މާބޮޑަށް މެޓީލިއަލިސްޓިކް ވިސްނުމެއް ތިފާޅުކުރީ..ފަހަރުގައި ކުފުރުވީކަމަށް ބެލެވިދާނެ، ތައުބާވުން އަވަސް ކުރުން އެދެން

 4. ސާބަސް

  ކޮބާ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކޭ ކިޔާފަ އުޅޭ ވެރިން؟؟! ހެޔޮ ކަމެއް ކުރަންޏާ އެ އަންހެން މީހާގެ ހައްޤެއް ނޯވޭތަ؟! އޭނަގެ އަމިއްލަ ޗޮއިސްއެއް އެއީ ހިލޭ ފިރެހެނަކާ އަތާ އަތް ޖޯޑުކޮށް ސަލާން ނުކުރުން! ނުވިތާކަށް އިސްލާމް ދީނުގަ ރަސޫލާގެ ހަދީޘުން ސާބިތުވާގޮތުގަ ކަނޑައެޅިގެން ހަރާމް ކަމެއް.

 5. ބަނޑުބޮޑު

  މީގެކުރިން މުޅިދުނިޔެއަށް ދައްކައިގެން ފިރިހެނުންނާއި ބައްދަބައްދާ ސަލާންކޮށް ހެދި މަންޒަރު ހަނދާން ނެތުނީދޯ

 6. ާާހޯރަ

  އައިޝާ ބެސްޓް.ތިގޮތުގައި ހިފަހައްޓަވާ.

 7. ކިޔާ

  ހާމިދު ޢަބްދުލް ޤަފޫރަށް ބުނެލަން އޮތީ ތިހާބޮޑަށް އަތާއި އަތްޖޯޑުކޮށް ސަލާން ކުރާހިތް ވަންޏާ ތިބާއާއި ކައިވެނި ހެޔޮވެގެންނުވާ އެންމެހާ އަންހެނުންނާއި ތިބާގެ އަނބިމީހާއާއި ދަރިންނަށް އަތާއި އަތްޖޯޑުކޮށް ސަލާންކުރުން ހިލޭއަންހެނަކާއި ސަލާމްކުރުމަށްވުރެ ހެޔޮކަންބޮޑު.ހިލޭއަންހެނަކާއި ސަލާންކުރަން ބޭނުންނަމަ އަތާއި އަތްޖޯޑު ނުކޮށްވެސް އަނގަބަހުން ސަލާމްކުރެވިދާނެ.އަހަރެމެން ހިތްއެދޭހާ ކޮންމެކަމަކީ ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަކަށް ނުވެދާނެ.މުސްލިމުންނަށް ވަނީ އިންތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވާ ނިންމަވާދެއްވާފަ.އެއިންތަށް ފަހަނައަޅައި ދިއުމެއްނުވޭ.

 8. މޮހަނު

  ހާމިދު ބޭޒާރު ވަނީ ބޭޒާރު ވަނީ ބޭޒާރު... ބޭޒާރު... ކެކެކެކެ

 9. ދޮންބެ

  އިސްލާޙް ކުރަންވީ ހާމިދުނޫންތަ. ލާދީނީއޭ ކިޔަނީ ކަމެއްވެގެންދޯ.

 10. ބޯހަލާކު

  ކީއްވެބާ ހިލޭއަންހެނަކާއި ފިރިހެނަކު އަތާއި އަތްޖޯޑުކޮށް ސަލާން ނުކުރެވޭތީ ނުވަތަ ނުކުރާތީ މައްސަލަ ޖައްސަންވީ؟؟؟އަސްލު މައްސަލަ ޖައްސަންވީ ހިލޭއަންހެނެއްގެ ގައިގަ ބައްދާލާފަ ސަލާން ނުކުރެވޭތީއެއްނުން.މިގޮތަށް ސަލާންކުރެވޭނަމަ އަތްލަންބޭނުންވާ މީހުންނަށް މާގިނަ ތަންތަނުގަ އަތްލެވޭނެދޯ..އަސްލު މިކަހަލަ މީހުންގެ ހިތްނިޔަތް މިއޮންނަނީ 24 ގަޑިއިރު ހަރާބުކަންމަތީގަ.

 11. ޜަނާ

  ޙާމިދަކީ އަބަދުވެސް އިސްލާމްދީނުގެ ރީތި އަދަބުތަކަށް ޖޯކްޖަހާމީހެއް ހާމިދުބުންޏަސް ނުޖެހޭ ހިލޭ ފިރިހެނުންނާ އަތާ އަތްޖޯޑު ކޮއް ސަލާމް ކުރާކަށް

 12. ލީމަން

  މި ހާމިދު އޭނާގެ އަސްލު ސޫރަ ދައްކަން ފެށީ ދޯ..

 13. ރައު

  ފިރިހެނުންނާ ސަލާން ނުކުރީމަ ނިމުނީދޯ. މިއޮށް ހުރިހާ ދުވަހު ނުލާހިކު ދޫކޮށް ހެދުން އެޅިމީހަކު ތި ފޮޓޯގައި ވަނާތައް އެނގޭހެން ގަޔަށް ބާރުކޮށް ލާފަހުރި ހެދުން ބަލާބަލަ

 14. عبدالله

  މިނިސްޓަރުގެ ބުރުގާގެ ސްޓައިލް ރަނގަޅު ކޮށްލައްވާ!

 15. ގިރާވަރު

  ސަލާމްނުކުރީމަވީތަ؟ ކެންޕޭނަށް ރަށްރަށްގޮސްް އެކިމީހުން އަތުގަ ހިފައިގެން އުޅޭތަން ފޮޓޯއިން އޮތީ ފެނިފަ، ދެން މާ އަބުއި މީހަކަށް ހެދޭނެ ކަމެއްނެތް....

 16. މީންސް

  މިހާމިދަކީ އަސްލުވެސް ސިކް މީހެއް!!! ހަނދާންވަނީ ހޮނޑާފުށި މަތިން

 17. ސުލްތާނާ

  ހާމިދުމެންކަހަލަ އަންބަރާ ކުރާ މީހުންނަކައް އެއީ މައްސަލައަކައް ވިޔަސް މުސްލިމު ރައްޔިތުންނައް އެއީ ބޮޑުމައްސަލައެކެވެ.

 18. 3 އ

  ކިތައްމެ ވިޔާނުދާ މީހަކު ކުރިޔަސް ރަގަޅު ކަމެއްވާނީ ހަމަ ރަގަޅު ކަމަކަށް. އެހެޔޮ އަބޫޖަހުލުގެ އަންހެނުން ކަމަށް ވިޔަސް. މިގޮތުން މިނިސްޓަރ އެކުރެއްވީ ރަގަޅު ކަމެއް.

 19. ކުޑަ ސޭކު

  ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ އަތާއަތް ޖޯޑުކޮށް ސަލާން ކުރަނިކޮށް!

 20. ޖޮންގޯ

  ހާބަރު ކަޑައެއްގެ ވޭޓަރަކަށް އުޅުނުއިރު އެތަނަށް ދާމީހުންނާ އަރަބި ސަލާންވެސްކޮށް އުޅުނު!

 21. ނަޝާދު

  ޢައިޝާ ބަރާބަރު... ތިގޮތުގަ ހިފަހައްޓާލައްޗޭ... އަތް ޖޯޑުކޮށް ސަލާމް ނުކުރިޔަސް މިނިސްޓްރީ ހިންގޭކަން މިފަހަރުވާނެ ދައްކާލަން...

 22. އަހަންމާ

  މެޑަމް އައިޝާ އަށް މިނިސްޓަރ ކަން ލިބުނު ފަހުން ހިލޭފިރިހެނުންނާ ސަލާން ކުރުން ހުއްޓާލީ އޭގެ ކުރިން ފިރިހެނުންގައިގަ ބައްދާފަ ނަގާފަހުރި ފޮޓޯތަށް މުޅި މީސްމީޑިއާގަ

 23. ހުސޭނުބޭ

  ހާމިދާ ސަލާންނުކުރާތީ އެހުރީ ވަރަށް ކަޓާފައި!

 24. ޗ

  ޤުރްއާނުން އަދ ސުންނަތުން ދަލީލު ދެއްކިޔަސް ގަބޫލުނުކުރާތި.

 25. ސައްތާރު

  އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޯކުސް ޕާސަން ދިވެހި ދިދަމައްޗައް ފައިންއެރުން ދެން ޑިފެންސްމިނިސްޓަރު ގާނޫނު އަސާސީމައްޗައް ފައިލުން، މިއީ މިގައުމުގެ މިހާރު މިއޮތްސަރުކާރުގެ ގިނަ މީހުންގެ އަމަލުތައް!

 26. ޗިއްލޫ

  ހާމިދު ތިހާ އަތާއަތްޖޯޑު ކުރަންބޭނުމިއްޔާ ގޭގެ ތިބޭނަ މީހުން އެމީހުންނާ ކޮށްބަލަ!

 27. އަލީ

  މިނިސްޓަރ އައިޝާ އަކީ އޭނާގެ ކޮއްކޮ އިންތައް ސީރިއާ އަށް ފޮނުވައިގެން އެމީހުންނަށް ފަންޑް ކުރާ މީހެއް. އަދި އައިޝާ އަކީ އެކްސްޓްރީމިސްޓް ގޮތްތައް ގެންގުޅޭ މީހެއް.

 28. ޖުނާން

  އަތާ އަތްޖޯޑުކޮށް ސަލާމް ނުކުރީމަވީދޯ. ހިލޭފިރިހެނުންނާއެކު ޒިނާކުރިއަސް.ކީކޭ ބުނާނީވެސްދެން. މާސޯލިޙް މީހަކަށް ހެދިގެން މިވަރެއްނެތިގެން ލަދު ވަރަށްލަދު. ހެހެހެ

 29. މަރީ

  ސަލާމް ނުކުރީ،މަ ވީ ދޯ. ކެމްޕޭނަށް ރަށް ރަށަށް ގޮސް ފިރިހެނުންގައިގަ ލަދުވެތި ގުނަވަންތައް ޖެޖހޭ ގޮތަށް ބައްދައިގެން ހުރި ބައިވަރު ފޮޓޯ ދުށިން

 30. ސިދާތު

  ހަމަ އެކަނި އަތާ އަތް ޖޯޑު ކޮށް ސަލާމް ނުކުރުމަކުން ތިޔަ ކަމަނާގެ ދީންވެރިކަން ދައްކުވައެއްނުދޭ. ކެމްޕެއިންތެރޭގަ ގިނަ ފިރިހެނުންނާއި އެކީ ދަތުރުކޮށް ބައްދާ ހަދާ މަންޒަރު ވަނީ ފެނިފަ. ސޭޓު ބޭރުގައުމުގަ އަރުވާލެވިގެން ހުރިއިރު ކަމަނާ އުޅުނުގޮތް އޮޅިފައެއް ނުވޭ.

 31. މުސްލިމް އަންހެނާ

  ބުނެލަނެ އޮތީ ހާމިދުއަކީ އިސްލާމްދީން ގެ ކަން ކަން ރަނގަޅަށް ނޭންގޭ އަދި އެނގެން ބޭނުން ނުވާ ޖާހިލެކޭ. ތިފަދަ މީހުން ސްޕޯކްސް ޕާރސަން އަކަށް ހުންނަވަން އަރާ އަރަފޯދިގެނެއް ނުވެއެވެ.
  އެހެން ކަމުން އެމް ޑީ ޕީ އަށް ގޮވާލަން ތަންކޮޅެއް ތަންދޮރު ދަންނަ މީހެއް ސްޕޯކްސް ޕާސަން އެއް ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް.

 32. ޖޮއްބެ

  މިނިސްޓަރ ޢައިޝާ ތުންދިގުފުޅި ނުބޯތީވެސް ހާމިދު ވަރަށް ކަންބޮޑު ވާނެ.