މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާން ކޮއްފައިއެވެ.

އެއަރޕޯޓް ޕޮލިހުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ގދ.ތިނަދޫ، އަކިރި، ޝަރޫން އިބްރާހީމް ( 23އ) އެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ ޝަރޫން އިބްރާހީމްއާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެއަރޕޯޓް ޕޮލިސްގެ ނަމްބަރު 3034403 އަށް ގުޅުއްވައި ޙިއްސާކުރެއްވުން އެދޭ ކަމަށެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. ބާނިޔޫސޭ

    ފެނުނީމަ ގެންގޮސް ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ކަން ދީ.

  2. އެއްމެން

    އޭ ބަލަ ކިހިނެއް ތިހެދީ. އހަރަމެން މީސްމީހުން މިނިސްތަރުނނަށާއި ސްޓޭޓް މިނިސްތަރުން ހޮވި އެޚަބަރުތަށް ކިޔަމުންދާ ވަގުތެއްގާ، ތިޔަމީހާގެ ވާހަކަ އަޑު އަހަން މިޖެހުނީ ޑްރަގާއި ގުޅުވައިގެން މިއީވަރަށް ދެރަ ޙަބަރެއް