ރިސޯޓްތަކަށް ގެންނަ ފަތުރުވެރިންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ފޭކް ބުކިންތަކެއް ހަދައިގެން ފަތުރުވެރިން ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ނެތް ރަށަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ގެނެސް އެމީހުންނަށް ކޮޓަރި ވިއްކަމުން އެބަގެންދެއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް ކަށަވަރުވެފައިވާ ގޮތުގައި ވަރުވާ އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގދ.ހައޮޑިގަލާ އަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ގެނެސްގެން އެމީހުންނަށް ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދަނީ އެމްޑީޕީގެ އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފާތިމަތު ޝިއުނާ (ޕްރީޕެއިޑް ޝިއުނާ) ގެ ފިރިމީހާ އިބްރާހިމް ޝާރިފެވެ.

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރ މަހު އޭނާ ގެނައި 40 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ހައޮޑިގަލާގައި ޓްރޭނިންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފޮޓޯތަކެއް ވެސް "ވަގުތު" އަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ހައޮޑިގަލާގައި ފަތުރުވެރިޔަކު ޓްރޭނިންއެއް ހަދަނީ
ހައޮޑިގަލާގައި ފަތުރުވެރިޔަކު ޓްރޭނިންއެއް ހަދަނީ

އެމީހުން މިއަދު ގދ.ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުން މާލެ އަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ހައޮޑިގަލާ އަކީ ވަރުވާ އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއް ނަމަވެސް އެރަށަށް މީގެ ކުރިން ވެސް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ފަތުރުވެރިން ގެނެސްފައި ވެއެވެ. ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެރަށުގައި ކޮޓަރިތަކާއި ފާހާނާތައް ވެސް ވަނީ އިމާރާތް ކޮށްފައެވެ.

ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށުގައި ފަތުރުވެރިން ގެންގުޅޭ މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އަދި ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދެނީ ވަރަށް ހަރުކަށި ޤަވައިދެއްގެ ދަށުން ގިނަ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމުންނެވެ. ނަމަވެސް މުހިންމު ގިނަ ކަންކަން ފުރިހަމަ ނުވާތަނެއްގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދޭއިރު ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅު ނާޅަނީ ކީއްވެ ކަމެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ.

ޤަވައިދާއި ހިލާފަށް ފަތުރުވެރިން ގެނައުމުގެ އިސްކޮށް އުޅޭ މީހުންގެ ބަހެއް ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތް އަދި ކާމިޔާބުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

41 ކޮމެންޓް

 1. މިގޭ

  އޯކޭ ވާނެ އަޅާނުލާ

 2. Anonymous

  ާސގހކޔޮ

 3. ހަމީދާ

  އެމްސީ ހަމީދު ހުރިއްޔާ ޝިއުނާ ހާސްވާނެ ކަމެއް ނެތް. ތިޔަ މައްސަލަ ނޫސްތަކަށް އެރިޔަސް ފަހުން ހިންދާލާނރ ކަމިގެ ޔަގީންކަން ޕްރިޕެއިޑް ޝިއުނާ އަށް އޮންނާނެ. މިއޮތީ ހެޔޮވެރިކަން ފެށިފަ.

 4. Anonymous

  ާސދފހ ނ
  ޙ

 5. ނައިބުތުއްތު

  މި ފެންނަނީ ބޮޑު މަންޒަރު. ރައްޔިތުން ގުނބޯހެދިގެން އަދިވެސް ތިބޭ! މީ، އެވިދާޅުވާ ރަނުން ރަނަށް ވަޢުދު ފުއްދުން.

 6. ޢަލީ ހަމީދު

  ތިޔަކަހަލަ ހުރިހާ ކަމެއް ތިޔަ މީހުން ކުރާނެ.. ރައްވެސް ލިބުނު ގޮތައް ރައް ތިޔަ ހިންގަން ފެށީވެސް..

 7. އިންސާފު

  އެހެން ވެއްޖެޔާ ތިކަމެއް ނުބަލާނެ

 8. ހޯނޑެއްދޫ

  ތިކަން ގދ ހޯނޑެއްދޫގަ ވެސް ކުރިއަށް ގެންދޭ! ވަގުތުން ލިޔުން ފުރިހަމަ ކުރަން މިކަންތައް ބަލާބަލަ! އެކަން ކުރަނީ ހީވާގޮތުން މިހާރު މަޖްލީސް އިންތިޙާބަށް މަޑަވެލި ދާއިރާއަށް ކެމްޕެއިންކުރާ ފަރާތެއް! ގެއްނަ ފަތުރުވެރެިން ލައްވަ ކުޑަކުދިންނަށް އިނގިރޭސި ގަޑިތައްވެސް ނަގުވާ!

 9. Anonymous

  ޢެކޮއެ ނުކުރާ ކަމެއްވެސް ނެތްއުތަ

 10. މީމަށޭ

  ތިކަމެއް ނުބަލާނެ. ޢެފްޑަބްލިއު މަސްއަލައަށް ވީހެން ވާނީ

 11. ހޯޑެއްދޫ ކުއްޖާ

  ތިކަން ހޯޑެއްދޫގަ ވެސް ކުރޭ! މަޖްލީސް އިންތިޙާބުގަ މަޑަވެލި ދާއިރާއަށް ކެމްޕެއިން ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް އަޑީގަ ހުންނަނީ! މި ބައިގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ހިމަނާ!

 12. އަހުމަދުބެ

  ހިއުމަން ޓްރެފިކިނގް މައްސަލަ އެކެވެ. ބަލަން ޖެހެއެވެ.

 13. ޜާއްޖެ އިސްލާމް

  ތީފަތުރުވެރިންގެ ނަމުގަ އަންނަ އެމްޑީޕީ ލާދީނަި އެޖެންޓުންތަކެއް.

  ޓްރެއިނިންގެ ތެރެއިން ތިފެންނަނީ ނުރައްކާތެރި މަންޒަރެއް އެމީހުންގެ ޕްލޭން ވަރައްނުނައިވާނެ.

  ބޮޑަށް ވައްތަރީ މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ކޮންމެވެސް ނުރައްކާތެރި ރޭވުމެއް ކުރިޔަށް ގެންދާކަމަށް

 14. އަލީ

  ތިކަމެއް ނުބެލޭނެ ދާދި މިދާކަށް ދުވަހު ޖަޢަުފަރު ކިޔާ އެމް ޑީ ޕީ އެކްޓިވިސްޓެއް މީހެއްގެ ލޯމަތީގައި އެތައްބައެއް ގެ ކުރިމަތިގައި ޖަހާ ފަޅާލި މައްސަލަ ވެސް އަދިވެސް ނުބެލޭ މިހާރު މަސްދުވަސް ވަނީ މީއީ ތަންފުކެއް ބޮޑު ވަރު. ތިޔަ ރަށުގެ ވެރިޔާ ވަނީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ ފޯނަށް ރީލޯޑް ކޮށްފައި

 15. ނޫރާ

  މިހުންނަނީ އަސްލު ވައްކަން. އެކަމު މިއާލާތުން އެހެން މީހުންނާ ދިމާއަށް ވަގަށް ގޮވަމުން މިދަނީ

 16. ރަށުމީހާ

  ÷ޕްރީޕޭޑް ވިއްޔާ މައްސަލައެއް ނޯންނާނެ!
  ޢަދިވެސް ރައީސް ޔާމީން އަށް ވަގަށް ގޮވާތި!

 17. ރަދުން

  އަނެއްކާ ކޮންކަހަލަ ޓްރޭނިނގއެއްބާ؟

 18. ރަމޯ

  ތީ މެމްބަރު އައިބީ ގެ ކޮައްކޮ...

 19. ާަކަސަބު

  ތިވާނީ ނާލު ބައްތެލީގަ ހައްދުންމަށްޗަށް ދާބަޔަކަށް.

 20. އަހުމަދު687

  އޯކޭވާނެ ރައީސް އިބޫއަކީވެސް ވަރުވާއަށް ނަގި ރަށަކަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ގެސްޓުންގެނެސް އަދި ރާވިއްކައިގެން ހުކުމްކޮށްފަ ހުރި މީހެއް!

  ޓެރެރިސްޓު ކޭމްޕު ހިނގާމީހުން މިފެންނަނީ! ބޭރުން މީހުންގެނެސްގެން ޓުރޭނިންގް ހަދައިދެނީ!

  • ކެކެކެ

   ތިކަހަލަ ހުކުމެއް ކޮށްފަ ހުރި މީހެއް ވިއްޔާ ރައީހަކަށް ވިޔަސް ރައީސްކަން ކޮށްފަ ހުރި މީހަކަށް ވިޔަސް ވާނީ ވަގަކަށް ދޯ؟ ވަގެކޭ ގޮވަންވެސް ގޮވޭނެ ދޯ؟ ރީނދޫ ގޮލައަކު ޖަވާބު ދީބަލަ ނިކަން. ކަލޭމެންނަކީ ކައްޕަޅިންނެއް ކަމަކު ނިކަން ގާނޫނީވެސް ބައެއްނު.

 21. Anonymous

  އެހަދަނީ ކޮންކަހަލަ ޓްރޭނިންގް އެއްބާ؟

 22. ޤސމ

  މިހާރު އިންޑިޔާއިން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގަ ބަހައްޓާފަ ހުރި ނަހަލާލު އިބޫވެސް އެއީ ތިމަސައްކަތްކޮށްގެން އަރުވާލާފަހުރި މީހެއްނު. ވަގަށް ރިސޯޓު ހިންގާ ރާވިއްކިކަން ސާބިތުވެގެން

 23. ހިކުމަތު

  ޖަޒީރާ ލާމަރުކަޒީގަ ވާނެގޮތަކީ ގ.ދ އަތޮޅުގަ އޮންނަ ފަޅުރަށް އޮންނާނީ އެއަތޮޅު މީހުނަށްވެސް ނާންގާ މާލޭ ގަބީލާމެނަށް ވަރުވާއަށްދީފަ. ދެން އެވެރިން ފަތުރުވެރިކަންކޮށްގެން އަތޮޅުއޮފީހަށް ބައިރުފިޔާވެސްނުދީ ފައިސާކޮޅު ގޯނިގޯނީގަ ގެންދާނީ މާލޭފުޅަށް.

 24. ބބ

  ޓުރޭނިންގް ހަދަނީ ޔާމީނަށް ރައްދުވާގޮތަން

  ވަގުތުހުމަތެއްކޮއް މޮޅުވާހަކައެއް ދެއްކުމަ

 25. އަހްމަދު

  ތިޔައީ މިސަރުކާރުގެ 30ދުވަހުގެ ވަޢުދެއް.

 26. ޒާ

  ތިޔަކަހަލަ ކިތައްމެ ކަމެއް އަދިވެސް ހިނގާނެ. އެކަމަކު އިބޫއަށް ވޯޓް ދިން މީހުންނަށް އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން.

 27. އަހުމަދު

  ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގަ ތިޔާހެރި ކަންތައްތއްވާނެ

 28. ކަލޯބެ

  ނުވާނެ އެއްކަމެއްވެސް. މި ސަރުކާރަކީ އެމް ޑީ ޕީނސަރުކާރެއްނު!! ޙުރީހާ ކަމެއް ހުއްދަވާނެ ވަގަށް ކުރިޔަސް ޕާޓީ މީހުން ވެއްޖޮއްޔާ. ގާނޫން އޮންނާނީ ފައި ދަށުގަ!

 29. ފާތުން

  ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޖިހާދަށް އިނގޭނެ ތިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް. ތިޔަ ތަނަށް މީހުން ގެންނަނީ އިއްޔެއަކު މިއަދަކުއެއް ނޫން މާކުރިން

 30. ހަސަން

  އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓެއްވީމަ އެއްެވެސް ފިޔަވަޅެއް މާޅާނެ. މިއީ އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓުންނަށް މިފދަކަންކަން ކޮށްދޭންއައި ސަރުކާރެއް. ރައްޔިތުންނަަށް އެއްކަމެއްވެސް ނުކޮށްދޭ.

 31. ސަންކަރު

  ދެންފަތްއިންދަންވީ

 32. ޑުކާ

  ޓެރަރިސްޓުން ތަމްރީނުކުރަނީބާ؟ ސީރިއަސް ކަމެއްކަމަށްފެނޭ. ހަމަ އެކަނި ހުއްދައިގެ މައްސަލަބާއްވާފަ. ފޮޓޯއިން ފެންނަ މަންޒަރަށްބަލާފަ ހީވަނީ ހަމަ މި އެހެންޒާތެއްގެ ޓުރޭނިންއެއްކޭ.

 33. ދޮންބެ

  މުޅިންވެސް މަކަރާއި ޙީލަތް، ދެން ކިހިނެއް ކަމެއް ރަނގަޅުވާނީ. މިއީ އެބުނާ ބެގް ބޮރޯވ އޯރ ސްޓީލް އަކީ... ކޮބާހޭ ޕީ ޕީ އެމް ގެ ކެމްޕެއިންގ އަށް ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ދިން ފައިސާތަކުން ރައީސް ޔާމިންގެ އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަށް ވެއްދި 1 މިލިއަން؟ މިހާރު އެ ބުނަނީ އެއީ ތިމަންނާގެ ޙަލާލު ފައިސާ އޭ... މީ ކޮންކަހަލަ ހަމައެއް ހުންނަ މީހެއް؟

 34. ދދދދދ

  ރީނދޫ ބާގައި މީހުންނަށް އޮންނަނީ އެހެން މީހުންނަށް ސިއްރު ޚާއްސަ ގާނޫނެއް. އެ ގާނޫނަކީ އެމީހުން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިޔަސް ކުށްވެރި ނުވާ ގޮތަށް އޮންނަ ގާނޫނެއް. ހޯރަ އިބްރާހީމް މެން "އިއްޒަތްތެރިންނަށް" ވީ އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން. ޕާޓީ މީހުންނާއި ގާތް ރައްޓެހިންނާއި އާއިލާ މީހުންވެސް ކުށެއް ކޮށްފިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ ކަންކަން ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަގު މުވައްސަސާތަކަށް ފަހިވެފައި އޮތަތީ ޔާމީން ގޯސްވީ.

 35. ކިނބޫ ރައީސް

  ހުރިހާ ވަގުން ވައްކަން ކުރަމުން ދާއިރު ވަގު ސަރުކާރު އެކަންކަމުގަ ބައިވެރިި ވެގެން ހީނލަ ހީނލާ.މި އޮންނަނީ. ހަޔާތް ކުޑަ ބައިގަނޑެއް.

 36. މޮދީ

  ތިބުނާ ރަށަކީ ކުރީގެ ވޕ ޖިހާދުގެ ރަށެއް. ރަށް ތިފެންވަރުގަ ހަދާފަ ކުއްޔަދިނީ ޕޕމ އެކްޓްވިސްޓކަށް ތިނަދޫގަ އުޅޭ ގްދްރަތް. ދެންބަޔަކަށް ކުއްޔަށް ދީފަ އޮތް ރަށެއްގަ އެބަޔަކު ޓްރެއިނިން ހިންގުން މައްސަލައެއްތަ؟

 37. ނުރަބޯ

  ތިޔަމުޅިންގޯސްވީ. ތިޔަވާހަކަ ލިޔުނު ނޫސް ކުށްވެރިވާނީ.

 38. ސޮއްބެ މާލެ

  ޕްރީޕެއިޑް އެއީ އެމްޑީޕީ ބައިގަނޑު ގޮއައެއް ތިމައްސަލައެއް ނުބެލޭނެ އެކްޓަރު އެމްސީ ހަމީދުއައް...

 39. ރައީސް މީހާ

  އެހެންނު ވާނީ..މިއަދު ޤައުމުގެވެރިއަކަށްހުރި ފަރާތުންވެސް ވަނީ ތިގޮތަށް ވަރުވާއަށްދޫކޮށްފައިވާ ރަށެއްގައިފަތުރުވެރިން ގެންގުޅެ އެމީހުނަށްބަނގުރާ ވިއްކައިގެންހަމަސްދުވަހަށް ތ.ގުރައިދޫއަށްއަރުވާލެވިފައި!!! ޤައުމުގެ ޙާލަތު...

 40. ޙައްޕު

  މިދިޔ ފަސް އަހަރު ޝިއުނާ ތިކަމެއް ނުކުރޭތަ؟ ސަރުކާރުން ކީއްވެ އަޅާނުލީ؟ .. މިހާރު އެހެނެއް ނޫޅެވޭނެ.