ރާއްޖޭގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲއަކީ މިނިސްޓަރު ކަމަށް އެކަށީގެންވާ މީހެއް ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނަށް އެންމެ އެކަށޭނީ މުދިންކަން ކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިހާބުވެވަޑައިގަތް، ރައީސްގެ ހާއްސަ އެޑްވައިޒަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޓީވ ޗެނަލަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޖާބިރު ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ގިނަ ލީޑަރުންނަކީ މިހާރު ފެއިލްވެފައިވާ މީހުން ކަމަށާއި، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން ދައްކަވަން އުޅުއްވާ މަންޒަރު ރައްޔިތުން މިހާރު ގަބޫލެއް ނުކުރާ ކަމަށެވެ.

"މިހާ ހިސާބުން ފެށިގެން ރައްޔިތުން ތަނަވަސް ވެގެންދާނެ. އިމްރާން މަގާމުން ދުރުކުރާނަން. އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އޭނާ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާށޭ. ކުރިން މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުން ބުއްދިވެރި. އޭނާ އެ މަގާމަށް ފިޓެއް ނޫން. ޒާތީކަމެއް ވެސް އޮތީކީ ނޫން. އިމްރާނަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ގަދަރުކުރަން. އޭނާ ޝޭހެއް ވެއްޖެއްޔާ މުދިންކަން ރަނގަޅީވެސް. ޕާޓީ ހިންގަން ގާބިލް މީހެއް ނޫން އެއީކީ" ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖާބިރު ވިދާޅުވީ އިމްރާނަކީ ފެއިލްވެފައިވާ މީހެއް ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ދޯކާ ދީފައި ކަމަށެވެ. ޖާބިރު ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް އިންތިހާބުވުމާއެކު، އެތައް ވައުދުތަކެއް އޭނާ ވަމުންދާ އިރު، ފެއިލްވި ކެނޑިޑޭޓުންނާއި ޕާޓީތައް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ޖާބިރު ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

 

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

35 ކޮމެންޓް

 1. ސެލް

  އަދާލަތު ޕާޓީއަށް މިއަދު ޖެހިފައިވާ ހާލަތުގެ އަސްލަކީ އިމްރާން. އިމްރާނުގެ އަމިއްލަ މަންފާއަށް ހިންގާ ޕާޓީއެއް އެއީ. އިމްރާނަށް ވަފާތެރި ކުދިންކޮޅެއް ލައިގެން އެކިއެކި މީހުންގެ ޖީބުން ނަފާ ހޯދައިގެން ހިންގާ ޕާޓީއެއް އެއީ. ޕާޓީގައި ތިބި ހަރުދަނާ އަސްލު ޕާޓީ އެފއްދި މީހުން ޕާޓީ ދޫކޮށް ދިޔައީ ޕާޓީ އުފއްދި މަގުސަދު އިމްރާނު ހަނދާންނައްތާލާ އަމިއްލަ މަންފާއަށް ހިންގާ މުދާގަޑަކަށް ވުމުން.

  55
  7
 2. އަހުމަދު

  ހުވާ. އަސްލުވެސްވަރަށްގުޅޭކަމެއްތީ.. މަހީހީ ހަލާކު އަވަހަށްމުދިންކަން ހަވާލުކުރޭ...

  45
  7
 3. ޖާބިރު ފްރެންޑް

  ޖާބިރުވަރަށް ވިސްނުން ތޫނުކަން ފާހަގަ ކުރަން. ޖާބިރުއަށްދޭން ފެނޭ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަންވެސް... އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަންވެސް ދެވެން އޮތިއްޔާ ދޭން ފެނޭ. އެކަމު އޭގެ ކުރިން ޔޫރިން ޓެސްޓްކުރަންޖެހޭ ހޮންޑައިދޫ ޑުރިންކަށް ޕްޒިޓިވްތޯ! އަދިފެނޭ ބޯ ބްރާންތި ޓެސްޓްހަދަންވެސް މަޖިލީހުގެ ހުވައިކުރުމުގެ ކުރިން. ފަހަރެއްގަ އަނެއްކަ ބައިލެކްޝަން ބާއްވަންވެސްޖެހިދާނެ ނަތިޖާ އަންނަގޮތަކުން. ވ ސަލާމް ޖާބެއަށް

  47
  3
 4. ހަމީދު

  މިހާ ހިސާބުން ރައްޔިތުން ތަނަވަސްވެގެންދާނޭ ޖައްބާރު ތި ބުނަނީ ކީއްވެ ތިއުޅެނީ ރައްޔިތުންނައް ރުފިޔާ ބަަހަންތަ

  22
  5
 5. އައިޝާ

  ވަރުގަދަ ޖާބިރެއް.މީނަ އެކަނި ހޮވިގެން މިއުޅެނީ ޖާބިރު ޖާބިރު ނޫން ވާހަކައެއް ނޯވޭ: މީނަ ހުރިހާ ތަނަކަށް ވެރިވެ ގަނެގާ

  31
  4
  • ދޮންމޫސަ

   ޖާބިރު ބޭނުންހާ އަގައެއް އެއެރުވެނީ ކީއްވެތޯ
   ވިސްނާލެއްވީމުތޯ؟ ރަގަޅު ސަބަބެއް އޮންނާނެ ނޫންތޯ؟ ވަރަށް ގިނަބަޔަކު އެވަނީ އޭނަގެ ފައިސާގަ ހިފާފަ. މުޖައްރިބު. އެނޫން ސަބަބެއް އޮތިއްޔާ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ބިދާޅުވެބަލަ.

 6. މާމޫން

  މިލުއްޗާ ނޫނީ މީހެއް ނެތް.ދިޔާނާ މީނާ މައިތިރިކޮށްބަލަ.ހަމަ ކޮސް ގޮވަނީ. ޖާބިރު ޒަކީގެ ބައްޕަ ވެސް މިކަހަލަ ވަހަކަ ނުދައްކާ.

  31
  5
 7. އާރިފާ

  މީ ބޮޑު މޮޔައެއްތަ. މީނަގެ ސިކުނޑީގެ ޓެސްޓެއް ހަދަންވީނު. ރައީސްވެސް ޗުޕްވެސް މިބުނަނީ އަނެއްކާ ރައީސް މީނަ ލައްވާ ކިއުއްވާ އެއްޗެހި ނޫންބާ.

  36
  11
 8. ސަލާހު

  ޖާބިރެެއްކަމަކު މިއޮތީ ރަގަނޅު ވާހަކައެއް ބުނެފާ.

  37
  6
 9. ޒަކީ

  ޖާބިރު ވަރަށް ފިޓްވާނެ ސަޅި ވާނެ ހޮޑާފުށި ހޭޅިފަށައް

  36
  5
 10. ހޫން

  ރާބިރު ރަނގަޅީ ހޮނޑާދޫ ބީޗް ގައި ބީޗްބާރ ހަދަން

  31
  5
 11. ސަޓޯ

  ކަލޯ ޖާބިރޫ ކަލޭއެއް ކަމަކު ތިޔާބުނީ ހަމަ ހެޔޮކޮއް

  35
  8
 12. ލޮލީ

  ޖާބިރު ރަނގަޅީ ލޮލީ ވިއްކަން

  24
  6
 13. ފިޒާމް

  ޖާބިރުގެ ވާހަކަޔަށް އަޅުގަނޑު ފުރިހަމަޔށް ތާއީދުކުރަން

  28
  6
 14. ޝައިޚް ޖާބިރު އައް ސަބާހު

  އަދާލަތުޕާޓީގެ ރައީސަކައް ޖާބިރު ހުންނަވަންވީ..

  22
  1
 15. ރާއްޖެ

  ރަގަޅު ވާހަކައެއް ޗެއަރމަން.

  20
  5
 16. މާމިގިލީ މީހާ

  މުދިން ކަމަށް ވެސް ކުފޫ ހަމަ ނުވޭ. ރަނގަޅީ ސިޔާސީ ފަތުވާ ދޭން.

  33
  5
 17. އިބްރާ

  ޖާބިރުބެއަށްވެސް އެންމެ އެކަށޭނަ ޖޮބަކީ ކެސިނޯއެއްގެ މެނޭގަރުކަމެވެ. ސޫލާސިރާޖް ބޮއެގެން ދެބަންދިހައިގަ ތިބޭމީހުންނަށް ހައްގަކީ ކޮބައިކަން އޮޅުމެއް ނުފިލާނެ.

  26
  5
 18. މޫސަަަ

  ޖާބިރު ތިހިރީ ހަމަރަގަޅަށް މޮޔަވެފައި

  19
  11
 19. ވަހުތާނު އަހުމަދު

  މިކަލޭގެއަށްދޭންވީ ކާށިދޫ ސަރުދާރުކަން. ދިޔާނާއަށް މިނިސްޓަރުކަން ހޯދަންއުޅެނީތޯއްޗެ ؟

  22
  6
 20. ލލ

  ރާބޮއި ކެސިނޯ ހިންގައި ނުބައި ޢަމަލު ކުރެވޭނީ ޝޭހުމެން ކާހާލަ ބޭފުޅުން އެފަދަ މަގާމުގައި ނެތީމަ ނުންތޯ ؟

  16
  8
  • ޜަނާ

   ޢިމްރާންމެން ކަހަލަ ޝޭހުންން ނަށްވުރެ ޖާބިރު ރަގަޅު ކަމަށް ފެންނަނީ ޖާބިރަކީ ނުކިޔާހުރި ޖާހިލެއް އިމްރާންމެން ދީން ކިޔަވައިގެން ތިބެ ދީނާ ޚިލާފް ވާހަކަތައް ދެކެވޭއިރު ވެސް ޗުޕްވެސް ނުބުނެ ހުން ނަނީ މިހާރު އޫރުމަހާ ރާ އާއްމުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގަ ހުއްދަކުރި ޔަސް އިމްރާނު ނުބުނާނެ ޗުޕް ވެސް އަދިކެސިނޯ އަޅަންހުއްދަ ވެސް ދޭނެ

   18
   4
   • ދދ

    އަބުދު ﷲ ޖާބިރު ހ.ތިމާވެށި ހަނުހުރީ! ހޮޑައިދޫ ސަރުދާރު !

    9
    2
 21. ސސ

  ޏައިބު ރައީސު ކަހަލަ އިހުލާސް ތެރި ބޭފުޅަކަށް ޖާބިރުވެސް ވެގަތީތޯ ؟

  16
  3
 22. ޙަސަން

  ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މޮޔަކަމާއޭ. ދެބަނދިހާރަވެގެން ހޮނޑައިދޫ ބީޗްގައި މުޅި މޫނުގައި ވެލި އުނގުޅައިގެން އިން މޮޔަކު ހޮވައިގެން އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެގެން ތިބިބަޔަކު ތިތިބީއެވެ. ކުރާނީ ފަހެ ކީއްހެއްޔެވެ. ދުނިޔޭގެ ޒީނަތް ކުރިއަށް ނެރުމުން ކާށިދޫ ދާާއިރާއަށް ލެއްގި މާވަހަރަކުން ގުއިވަހެއް ނުފިލިއެވެ. ބޭރަށް ދިރާސާކުރަން އެތިކޮޅެއް ފޮނުވުމުންވެސް އެވެރިން ކުރި ދިރާސާއިން ދެއްކީ އެއީ ބޮޑު ތިޔޮބޮނޑިގަނޑެއް ކަމަށެވެ. އޭ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނޭވެ. އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑުވިޔަސް ދެންވެސް ހޭއަރާ ތިބޭށެވެ.

  29
  6
 23. ކާފަބޭ2019

  މީހަކަށް ނިކަމެތިކަމެއްގަސްތުގަދީފިމީހަކަށް ބަދަލު އެމީހަކަށްލިބޭތަން ވަރަށްގިނައިންފެނެއެވެ. ޝޭޚެވެ. ތިޔަގިނަޝޭޚުންތަކެއްކަރުނައަޅާ ރައިއްޔަތުންނަށް އާދޭސްދަންނަވައިގެންހޯއްދެވި ވެރިކަން މިދާންއުޅެނީ ކޮންދިމާލަކަށްތޯއެވެ. ކަރުނައެޅުއްވިލެއްގިނަކަމުންއެތަންތަންފެނިވަޑައި ނުގަންނަވަނީތޯއެވެ. ޝޭޚާއިއަޅުގަނޑުމެނަށް ހެޔޮވިސްނުންދެއްވާށި!!!!!!!!

  14
  2
 24. ބީތާ

  ދައްޖާލަށް މީހުން ތަބައަވާނޭ ބުނުމުން އަޖައިބެއް ނުވެއެވެ.

  13
  1
 25. ލޮލީ

  އެއީ ކެނަބިހުން ބިސްގަނޑު ނާޅާ ރާ ނުބޯތީތާ؟

  13
  3
 26. ގަލަން

  ކަލޭ ފިޓީ ބާރ އެއްގެ ކޭޝިއަރަކަށް

  13
  5
 27. ޖާބިރު

  މީނަޔަށް ހީވަނީ މުދިން ކަމަކީ ވަރަށް ޤަދަރު ކުޑަކަމެއްކަމަށްތަ؟

  16
  2
 28. ހަސނަބެ

  އިމްރާނު ރާންވީ ދީނީ މިނިސްޓަރަށް ...އަދި ޖާބިރު ރަނގަޅީ މާރުކޭޓު ބަލަހައްޓަން...ދަމާކަނޑަން

  12
  6
 29. ކުމާރީ

  ތިޔަ އިމުރާނު މުދިމަކަށްވެސް ފިޓެއްނޫން. އޭނާއަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ފަހަރިން ގިނަ އާއިލާއެއްގެ މެމްބްރުކަން.

  14
  6
 30. ޖޮއްބެ

  ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ހަމަ ރަނގަޅީ ހޮނޑައިދޫ ކަތީބު ޢަބްދުއްލާހި ޖާބިރު ގ. ތިމާވެށި އެވެ. މިހިސާބުން އަޅުގަޑު ހަނުހުންނަނީއެވެ. ހައްޕު.

  5
  1
 31. ވިސްނާ

  ތިކުރަން އުޅޭކަން ވާނީ އޭރުން ދޯ ،

 32. ބަނގޯ

  ގަޔަށް ލޮލަށް ބޮލަށް އަރާއިރުވެސް ޢިމްރާނުގެ އަގަ ބަންދުވެފަ = މިނިސްޓަރުކަމަށް ފިޓެއް ނޫން.