އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރުތަކުގައި އަލުން ސްޓިކާ ޖަހަން ފަށާފައިވަނީ ފާކް ކުރާނެ ތަންތަން ދެއްކުމަށްފަހު ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އުޅަނދުތައް ޕާކު ކުރާނެ ތަންތަން ނުދައްކައި، އުޅަނދުތަކުގައި ސްޓިކާ ނުޖަހާނެކަމަށް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭން ތެރޭގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެފައިވިއިރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ވަނީ ސްޓިކާ ޖެހުން ހުއްޓާލާފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އަލުން ސްޓިކާ ޖަހައިގެން ކޮން ހަފްތާއަކުވެސް ފުލުހުން ދަނީ ފައިސާ ހޯދަމުންނެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓްގައި މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މިނިސްޓަރ ނަހުލާ ވިދާޅުވީ، އަލުން އުޅަނދުތަކުގައި ސްޓިކާ ޖަހަން ފަށާފައިވަނީ ޕާކް ކުރާނެ އިތުރު ތަންތަން ހެދުމަށްފަހުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ސްޓިކަރ ޖަހަނީ މަގު ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ދަތިވާގޮތަށް ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުތަކުގައި ކަމަށެވެ.

"ސްޓިކަރ ޖަހަނީ ޕާކުކުރާނެ ތަންތަން ދައްކާފައި. އަދި ވަރަށް އުންދަގޫވާގޮތަށް ބަހައްޓާފައި ހުންނާއި ޖަހަނީ. މިހާރު ފުލުހުން ސްޓިކަރ ޖަހަނީވެސް އުޅަނދު ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ގޮތުގެ ފޮޓޯ ނެގުމަށްފަހު." މިނިސްޓަރ ނަހުލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަފިހި ހުރަސް މަތީގައި ސައިކަލު ހުރަހަށް ބަހައްޓާފައި ދިއުމަކީ އެއްވެސް ބަޔަކު ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، މާލޭގައި ޕާކު ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ތަންތަން ހަދާފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ޕާކް ކުރާނެ ތަންތަން ނުދައްކާކަމަށް ބުނެ އެތައް ބަޔަކު ދަނީ ސަރުކާރަށް ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

45 ކޮމެންޓް

 1. ފަރަަަަހަ

  ރަގަލު

  8
  33
  • ދދދދދދ

   އަނގަ އޮތީތީ ގޮވިޔަކަސް ނުވާނެ. ޕާކު ކުރަން ދެއްކީ ވެލާނާގޭ ތެރޭ އޮތް ތަންކޮޅު. ހުކުރު މިސްކިތު އިރުންނާއި ހުރަވީ ބިލްޑިންގ ވަށައިގެން ހަތަރު ފަރާތުން ޕާކު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދި ތަންތަނުގެ ވާހަކަވެސް ކަލޭ ދައްކަންވީނު.

   1
   1
 2. ސަމީރު

  ކަލޭ ތިބުނާ ޕާކުކުރާތަން ދެއްކީ ބަބުރު ސޯލިހުއަށް އެކަނި ދޯ އެހެން ވެގެން ގާސިމް ރުޅިއައިސްގެން މިއޮލެނީ ދޯ އާން ރަގަޅު ްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްްް

  87
  8
  • ނުހާ

   ތި ބުނާ ޕާކިންތަން ބަބުރު ސޯލިހު ދެއްކިފަހުން ބަބުރުސޯލިހު އަަހެނުން މިހާރު ބޭނުންމެއް ނުވާނެތާ

   36
   4
 3. އަފިރިންގެ ޚިޔާލް

  ނަހޫ އިތުރުފުޅު ނަހައްދަވާ، ޕާކިންގް ޖާގަ ދެއްކިތަނަކީ ކޮބާ، ދިވެހި ފުލުހުންލައްވާ ސަރުކާރަށް އާމްދަނީ ހޯދުވަނީ، މިއީ އެބޭފުޅުން ބޭނުންވާކަމެއްނޫން، ޕާކިންގް ޒޯންތައް ހުރީ ވަރަށް އަޑިނޭގޭ ހިސާބުގަތޯ.

  78
  3
 4. މޫންލައިޓް

  ތިބުނުއްވާޕާކުކުރާތަން ދެއްކެވީ ގާސިމައް މިގައުމުގަ އުޅޭ ރައްޔިތަކަށް އަދިއެއް ނުފެނޭ ތިވިދާޅުވާ ޕާކު ކުރާ ތަނެއް

  78
  3
  • ކެކެ

   ލޮލް ?

 5. މުހަންމަދު

  ތިބުނުއްވާޕާކުކުރާތަން ދެއްކެވީ ގާސިމައް މިގައުމުގަ އުޅޭ ރައްޔިތަކަށް އަދިއެއް ނުފެނޭ ތިވިދާޅުވާ ޕާކު ކުރާ ތަނެއް

  58
  2
 6. ކީއްކުރާނީ

  މަންޖޭ މަ މިއުޅެނީ ހުސްކޮށް ހުރި ޕާކް ކުރާތަނެއް ނުފެނިގެން!

  69
  2
 7. ޢަލީ ހަމީދު

  ކަމަނާ އެއްނޭވައިން ވިދާޅުވެ ދެއްވާ ޕާކިންޒޯން ހެދި ތަނެއް..ޕާކިންޒޯން ހަދަން އެންމެ ރަގަޅީ ހުރަވީ ބިލްޑިންގ ނަގާފަ އެތަން..

  49
  1
 8. ބުއްރާސް

  ނަހުލާ ޕާކުކުރަން ދެއްކީ ކޮންތަނެއްތޯ؟ މާފަންނުވިލާ ގޯތިތެރެތޯ؟ ނޫނީ ހޯރަފުށީ އެއާރޕޯޓު އަލަން ހިއްކާ ބިންތޯ؟ ނުވަތަ ގުޅިފަޅުތޯ؟ ނޫނީ ތިލަފުށިތޯ؟ސުވާލު އުފެދިއްޖެ މަޤާމުގެ ދަހިވެތިކަން ބޮޑަސް ތީދެން ފުކެއް ބޮޑުވަރު އިމުރާނެކޭ އެއްވެސް ތަފާތެއްނެތް ތަފާތަކީ ދީނީ ބޯޑު ކަރުގައެޅުވައިގެން ނޫޅޭކަން މިފަދަ ތަރައްޤީ ޒަމާނުގަ އެންމެންގެ ކުރިމަތީ ހުރެގެން ތިޔަފަދަ އިތުރުފުޅު ހައްދަވަނީ ކާކަށް ކޮންކަމެއް އޮޅުވާލުމަށްތޯ؟ ހަމަ ޔަޤިނުންވެސް ހެއްދެވިފަރާތަކަށް އޮޅުވައެއް ނުލެވޭނެ

  75
  5
 9. ބޮޑުތަކުރުފާނު

  ހުސްދޮގު

  66
  4
 10. ބަޗީ

  މަގުތަކަކީ ޕާކިންގ އަށް ޚާއްސަތަނަކަށް ހަދާކަށް ނުޖެހޭ! ޢެއަށްވުރެ ވިސްނުން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ.

  43
  4
 11. ރަނގަޅު.....!

  ކަމަނާގެ ބަސްފުޅަށް ތާޢީދު.....
  ކޮންމެބޭފުޅަކުވެސް ޕާރކްކުރަންވަނީ އެޚިދުމަތެއް ލިބިގަންނަތަނުން..މިސާލަކަށް ބޭންކްއިންނަމަ ބޭންކަގެ ސީދާކުރިމަތިން ފެރީއެއްނަމަ ފެރީގެކުރިމަތިން.. ޝޮޕިންއެއްގަނަމަ ފިހާރަކުރިމްތިން މަގުމެދުގަ.. މިނިސްޓްރުންތެރޭގައިހިމެނޭބައެއް ކަނބަލުންވެސްއެބަހުރި މަގުމެދަށްވާގޮތަށް ކާރުކޮޅު ޕާރކްކުރައްވައި ޝޮޕިންގ ކުރައްވާފަ... އެއްވެސްސަރުކާރަކަށް ކިހިނެތްތޯ މިކަންވާނީ .. މިއުޅެނީ ހުކުރުދުވަހު އިސްލާމީމަރުކަޒު ކުރިމަތިން ފައިވާންވެސް ޕާކްނުކުރެވިގެން..

  55
  6
  • ނަޒޫ

   ބަޔެއް މީހުން ވަކުދޮރޯށީގައިވެސް ޕާކު ކުރޭ..

   1
   1
 12. ރަޝީދު

  މިސަރުކާރުގައި ލިބޭއާމްދަނީން ދެކޮޅު ނުޖެހުމުން ސަރުކާރު ހިންގުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުން ފޭރެންވަނީ ފަށާފައެވެ.

  56
  1
 13. ރައްޔިތުމީހާ

  ހުޅުމާލޭގައި ޕާކްކޮށްފައި މާލެއަށް. ދެހާސް ތިންހާސް ފޫޓު ދުރުގއި ޕާކްކުރންވީ. ދޮންކަބަލޮއަށްވީމާ ގޭ ކައިރިން ކަޑަ ޖަހާފައި ޒޯން.

  41
 14. ބެއްޔާ

  ވަރަށް ރަނގަޅު މިނިސްޓަރެއް ކަމަށް މަ ޙީކުރީ. އެކަމަކު މިހާރު ސުމެއް. މުޅިންދޮގު. ސަރުކާރު ހިފަހައްޓަނީ ސްޓިކާ ޖަހައިގެން ލިބޭ ފައިސާއިން. އިންޑިޔާއިން ލިބުނު ފައިސާއަށް ހެދިގޮތެއް ނޭނގޭ.

  57
  1
 15. ގޮދާ އައިސަ

  ހުވަރަފުށި ގޮނޑުދޮށުންތަ ނޫނީ މާފަންނުވިލާގަތަ ޕާކުކުރާނެ ތަންތަން ހެދީ މިކަހަލަ ތައުލީމެއް ނެއް މީހުންނައް މިނިސްޓަރު ކަން ދިނީމަ ވާނެގޮތް މިވަނީ

  47
  1
 16. ޕާކު

  ބޮލޭ ވިދާޅުވޭ

  23
  1
 17. އަދިބުނަން

  ޕާކްކުރަންވީ މިނިސްޱަރ ދެފައިދެގޯޅީގަތޯ ޔާމީނުހެދިހާތަނެއް ހަލާކުކުރުރުންނޫން ކޮންކަމެއްތޯ ކުރެވުނީ؟

  39
  2
 18. ސައިކަލު

  މަށަށްވެސް ތިޔަޕާކިން ޒޯނެއް ދައްކަ ބަލަގަ! މަވެސް ބޭނުން ބަލާލަން!

  33
  • ކެކެ

   އެތަން ނުފެއްނާނެ ކެކެ.... ?

 19. ލަމް

  އެކަމުކުވެސް ބުނެލަން. ސައިކުގައި ސްޓިކާއެއް ޖަހައިފައި ހުއްޓާ ފެނުނީމަ ހިތައް ވަރަށް އަސަރުކުރޭ، ބުރަމަސައްކަތް ކޮއްގެން ލިބޭ ލާރި ފުލުހުންނަށް ފެނިގެން ޖަހާ ސްޓިކާ އަކަށް ހަރަދުކުރަންވީމަ ވަރައަށް ހިތައް އެއްޗެހި އަރާ...

  32
 20. މަރަބޭ

  ޕާކް ކުރަން ކަލޭމެން ހެދި އެންމެ ތަނެއް ދައްކަބަލަ

  28
  1
 21. އެކޮއި

  މިނިސްޓަ އެވިދާޅިވަނީ ޕާކިން ޒޯންތައް ހަދާފަ
  ދެއްކީމޭ ކޮބާބާވައޭ ހިތައްއެބައަރާ
  އެބުތަންތަނަކީ މިސްޓަ އެހައްދަވަ ނީހުސްދޮގު

  19
 22. ޟުހައްމަދު

  ޥެލާނާގެ ދެކުނުފަރާތް، މަޖީދިއްޔާ ދެކުނު ކުރީގެ ދިވެހިބަހާ އަދަބަައް ޚިދުމަތްކުރާ މަރުކަޒު ހުރިތަން ސޯސަންމަގު އެއްފަޅި ކާރުޕާކު ކުރުމަށް މީިހަމައެކަނި ހެންވޭރުގަ އަލަށް ހެދި ޒޯން ރަނގަޅަށް ބަލާލީމެ ފެންނާނެ ކަމަށް ދެކެން.

  20
  • ސަޔާން

   އެންމެން ޕާކު ކުރަނަ ހެނވޭރައް ދާށޯ..

 23. ނަގޫރޯޅި

  އެއް އިރެއްގަވެސް ޕާކުކުރާނެ ތަނެއް މާލެގަ ނެތިގެނެއް ނޫޅެ. ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގަވެސް އެތައް ޕާކިން ޒޯނެއް އިތުރު ކުރި. އެކަމު މައްސަލައަކީ މާލޭގަ ދުއްވާ ވެހިކަލްތަކާ އެއްވަރައް އަދި ޕާކް ކުރަން އެންމެ ޖެހޭ ހިސާބު ގަންޑުގާ އެކަށީގެންވާ ވަރައް ޕާކްކުރާނެ ތަންތަން ނެތުން. މިސާލަކަށް، ވެލޭނާގެ އޮފީސް އިމާރާތައް ދާންޖެހޭމީހާ މީހާއަޔައް މިހާރުގެ ސްޕްރީމް ކޯޓު ކުރިމަތިން ތަނެއްދައްކާފަ ޕާކްކުރާށޭ އެއޮތީ ތަނެއް ހަދައިދީފައަޔޭ ބުނެ ސްޓިކާ މިހާރު މިޖަހަނީ އެތަންދައްކާފައޭ ބުނުމަކުން ކުރިވައުދާ ކަންކުރާގޮތާ އިހްލާސްތެރި ކަމެއްނެއްކަން ހާމަވެ. މާފަންނުވިލާޔަށްދާމީހާ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގަ އެއޮތީ ތަނޭ އެތާގަ ސައިކަލްޕާކްކުރާސޭ ހުރިހާ އަދި ކާރެއްޕާކް ކުރެވޭނޭ، ޕާކްކޮއްފަ ދެންދާތަނަކައް ދާށޭ ނޫނީ!!! މީވައުދު ފުއްދުމުގެ ހިއްލާސް ތެރިކަންތޯ؟؟ ތިމާގެ ފިރިކަލުންގެ ތަނަވަސްކަމުން ގޭދޮރުމައްޗާ، ޖެހިގެން އޮންނަގޭ ގަރާޖާ އަދި އެގޭ ދޮރުމަތީގަ އެހެންމީހަކު އެއްޗެއްބަހައްޓާތޯބަލަން ގާޑުންބައިތިންބައިގެން އެތަންހުސްކޮއްގެންތިބެ ތިމާ ސާރުކޮޅުގަ އައިސް އެތާ ދޮރުމައްޗައް ޕާކްލާފަ ދިޔަޔަސް، !!!. ރައްޔިތުން ސުވާލު ކުރަނީ ވައުދުވީމަ، އެކަންނުފުއްދާ ކިތަންމެ ވަރަކައް އެކަންފޮރުވަން އުޅުނަސް އެކަމެއްނުވާނެ. ސްޓިކާޔާ، އެކިއެކި ނަންނަމުގަ އެކިޖޫރިމަނާކޮއްގެން ރައްޔިތުންއަތުން ތިފެލާފެލުން އިހުނައްވުރެ މިހާރު އަދި މިކަންމާބޮޑު.

  15
  1
  • ރުސީ

   ރައްޔިތުންވެސް ފެލަނީ.. ރައްޔިތުން އަތުންވެސް ފެލަނީ.. ވީމާ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާއި ވެގެންވެސް ފެލަނީ..

 24. ގެރިމަސް ނުކާ މޯދީ

  ، ކިހާވަރެއްގެ ތަންގަނޑެއްތޯ އޮންނަނީ ޕާކުކުރަން...

  13
 25. Anonymous

  ނަހުލާވެސް ފައްކާ މޑޕ ގުންޑާއަކަށްވެއްޖެ. ބިރެއްނެތި ދޮގުހަދާލަން ކެރުމަކީ އެއްބައެއްވަންތަކަމުގެ ރަމްޒް

  19
  1
 26. ބުރޯ

  ސްޓިކާ ޖަހަންޖެހޭނެ . ސްޓިކާ ޖެހުމަކު މައްސަލައެއްނެތް .މައްސަލަޔަކީ ސްޓިކާ އަށް ފައިސާ ނުހޯދާތީ . ވެރިކަމުގެ ފަރާތުން މިހދާ ގޮތަކީ ދުވަސްކޮލަކުން ސްޓިކާ ފައިސާ މާފު ކޮށްލަނީ ޕާކިން އަށް ހައްލު ނާންނަ ސަބަބަކީ މިއީ ގާނޫނަށް ބޯނުލަނޞާ ސަބަބަކީ މިއީ . ސްޓިކާ ޖަހަންވާނެ . ފައިސާ އަތުލަންވެސް ވާނެ.

  6
  2
  • ޑިމޮކްރަޓިސްޓް، ރ.ވާދޫ

   މީނަގެ ސައިކަލު ހޯދާފަ ރަނގަޅަށް ސްޓިކަރ ތަޅާލަބަލަ އެއްޗެއް ވިސްނެންދެން!

 27. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް، ރ.ވާދޫ

  މަށަށް ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުފެނުނު މާވެޔޮމަގާ، ރަށްދެބައި މަގާދޭތެރޭ ކަލޭ ތިބުނާ ދައްކާފައޮތް ފާކުކުރާތަނެއް.. މީނަ މިހިރީ މަގާމެއްލުބުނީމަ ސިކުނޑިވެސް ގޮވާފަ..

  • މޮޔައެނޮނިމަސް

   ޑިމޮކްރަސީ ހަރާން

 28. އަލްޖިބްރާ

  ނަހުލާ ތިއުޅެނީ ނުލަފާމީހަކު ރަގަޅަށް ކަލެއަށް ބަވާ ނުލައިގެންތަ ؟ ކަލޭ ޕާރކިންގ ޒޯނު ދެއްކީ ބުރުމާއަށް އުތަ ؟ ލަދު ކޮބާ ؟

 29. އަލްޖިބްރާ

  ތިބުނާ ޕާރކިންގ ޒޯން ފެންނަނީ ހަމަ އެކަނި ސޭޓަށް އުތަ ؟

 30. އަލީ ފަހުމީ

  ކަނޑައެޅިގެން ބޮޑު ދޮގެއް، މިއީ ހަމަ ދޮގުހަދާ ސަރުކާރެއް.

 31. ސުނީލް

  ނަހޫ ބުނި ކޮންމެތާކު ޕާކު ކޮއްދޭނަން.. އެއީ ދޮރުގެ ކުރިމަތީގައި ވިޔަސް ނުވަތަ ގޭގެ ފަހަތުގައި ވިޔަސް އަދި ގޭގެ ފުރާޅު ދެމެދުގައި ފެންހަރުލާތާގައި ވިޔަސް މެއެވެ. ނަހޫ ވަރުގެ ޓުރާންސުޕޯޓު މިނިސްޓަަރަކު ރާއްޖެއަކު އަދި ނުއުފެދޭ..

 32. ރަމްޔާން

  ޕާކު ކުރަނިކޮއް ފޫކޮޅުގައި އިސްޓިކާ ޖަހާފާނެ..

 33. ޢިނގޭތަ

  ކުރިންވެސް ސްޓިކާ ޖަހަނީ ޕާރކް ކުރާތަން ހުއްޓާ އެހެން ތަންތާގަ ބެހެއްޓީމަ. މިހާރު ދެން ވަކި މޮޅުކަމެއް ވެފަ އެބައޮތް ތަ؟

 34. ނަންބަރު ބޯޑު

  ސްޓިކަރ އެއީ ޖަހަން ދީފަ ހުރިއެއްޗެއް އެހެން ވީމަ ނުގަވައިދުން ހުންނަ ސައިކަލު ގަ ޖެހޭނެ

 35. ކައިލްސް

  ސްޓިކަރ އެކަންޏެއް ނޫން، ސްޕީޑް ޓިކެޓްވެސް ދެނީ. ފުލުހުން ތިބެނީ ބަޔަކު އޯވަރޓޭކް ކުރާރާ ގަޑީގައި ސްޕީޑް ބަލަން. އޯވަރޓޭކް ކުރާއިރު ބްރިޖްގަ ދުއްވަން އެ އޮތް ލިމިޓަށްވުރެ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ބާރުވެދާނެ. މައްސަލައަކީ ޤަވައިދުން އުޅޭ މީހުންނާ ދޭތެރޭ މިގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރާތީ، މަޑުކުރުވާއިރު ބުނެވެސްނުލާ ކޮން ސްޕީޑެއްގައިކަން ދުއްވީވެސް. މިހާ ޕްރޮފެޝަނަލް ބައެއް ފުލުހުންނަކީ. ލާރިކޮޅެއް ހޯދަންވީމަ ހިތަށްއެރި އުސޫލަކުން ކަންތައްތައް ކުރަނީ. ބްރިޖުން ދާ ގިނަ މީހުން ދުއްވަނީ އޮންނަ ސްޕީޑް ލިމިޓަކު ނޫން. ދެން ވަކި ބަޔަކު ފައިން ކުރަންވީ ކީއްވެގެން ހޭ. މާލޭގައިވެސް ޕާކިން ޓިކެޓް ދެނީ ކިއްވެގެންކަމެއް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުވިސްނުނު. ޕާކު ކުރާނެ ޖާގައެއް ލިބެނީ އެހާ އުނދަގުލުން. ދެން ހެންވޭރުގައި އިން ޕާކިން ޒޯނެއްގައި ޕާކުކޮށްފައި މާފަންނުގަ އިންނަ ތަނަކަށް ނުދެވޭނެ ދޯ. އެހްނެވަންޏާ ކޮބާ ސައިކަލުގެ ބޭނުމަކީ.

 36. ހ

  ekmau enme hani goalhi thakuga ves, parking zone eh nethi meehun park kohfa, regular koh. ein ehves cycle ehga nuhurey sticker jahaafa ves. mikiyany guleynooran magu vaahaka. sosun maguga in na mugurige kanmathin lanbaalaa iru in na guleynooran maguga nuhurey parking zone eh hadhaafa. ekamu mulhi magu furaa hus cycle on nany park kohfa. emagun careh noony lorry eh van na ma, hingaameehun nah nuhigey. car ves van van jeheny ehaa balaigen. heevany dhenme dhenme cycle thakuga jehidhaanehen. sticker jahany vaki magu thakakah target kohgen. ehves varakah balaalumeh nethi. sticker jahan jehey cycle thakuga sticker jahaafa nuhurey. mibunaa maguga ei handhaan hun nan feshy sure abadhuves park kihfa hun na mage. ekamu dhuvahakuves e maguga parking zone eh nuhurey.