އިންޑިއާގެ ގިނަ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން އާސަންދަގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ.

ބޭސްފަރުވާ އަށް އިންޑިއާ އަށް ގޮސް ތިބި ބައެއް ދިވެހިން "ވަގުތު" އަށް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ގޮތުގައި ހޮސްޕިޓަލްތަކުން އާސަންދަގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލުމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ޑޮކްޓަރަށް ނުދެއްކިފައި އެބަތިއްބެވެ.

ހޮސްޕިޓަލްތަކުން އާސަންދަ ކަނޑާލުމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ވަނީ ބޭސްފަރުވާ ނުކުރެވި އިންޑިއާގައި ތާށިވެފައެވެ. އަމިއްލަ އަށް ބޭސް ކުރެވޭނެ ފައިސާ ނެތުމުން ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް "ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދިން ދިވެހިން ބުނެއެވެ.

"ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދިއުމުން މިބުނަނީ އާސަންދަ އިން ޑޮކްޓަރަށް ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް. އަމިއްލަ އަށް ފައިސާ ދައްކައިގެން ނޫނީ ޑޮކްޓަރަށް ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން އަންގަނީ. އެހެންވެ ދެން ހަދާނެ ގޮތެއް ނޭނގިފައި މިހުރީ." މިވަގުތު އިންޑިއާގައި ހުރި ދިވެއްސަކު ބުންޏެވެ.

ލޮލުގެ ފަރުވާއަކަށް އިންޑިއާ އަށް ގޮސް ހުރި ދިވެއްސަކު ބުނީ އިންޑިއާގެ ޓްރެވަންޑްރަމްގައި ހުންނަ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލެއް ކަމަށްވާ ޗައިތަންޔާ ހޮސްޕިޓަލުން ވެސް މިއަދު އާސަންދަ ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށި އަލަށް އަންނަ ދިވެހިންނަށް ފަރުވާ ދިނުން އެހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން އާސަންދަގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައި ވީނަމަވެސް އާސަންދަ ކުންފުނިން ވެސް އަދި ސަރުކާރުން ވެސް މިކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

އިންޑިއާ އަކީ އެންމެ ގިނަ ދިވެހިން ބޭސްފަރުވާއަށް ދަތުރު ކުރާ ގައުމެވެ. އަދި މިސަރުކާރުން އެންމެ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަމުން އަންނަ ގައުމަކީ ވެސް އިންޑިއާ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

35 ކޮމެންޓް

 1. ޫތޔތ

  ޢެޖެންޑާ19 ހިންގަންފެށީމަ ތިކަހަލަކިތަންމެކަމެއް ދިމާވާނެ އަދިވެސް އަތްޖަހާ

  188
  8
 2. އިންޑިއާ

  ހުސް ދޮގު އާސަންދަ އެބަ ލިބޭ

  9
  153
 3. ފިނޑި

  އެޖެންޑާ ނަވާރައިގެ ދަށުން ދެންޖެހޭނީ ފަތްޕިލާވެލީގެ ފަރުވާކުރަން. އެޖެންޑާ ނަވާރަ ހަމަ ތަފާތީއޭ

  200
  5
 4. ޔޫތު

  ދެން އަތްޖަހާ. ބާރަށް އަތްޖަހާ. މިއީ ހެޔޮވެރިކަން ކުރާގޮތަކީ.

  126
  5
  • މޮޔައެނޮނިމަސް

   އިންޑިޔާއަށް ދިވެހިން ބޭހަކަހށް ނުދާނެ.ސައުދީއަށް ދާނީ

   11
   4
 5. އިބްރާހީމް

  ހޮސްޕިޓަލް ފޫބެއްދުމައްޓަކާ ރަށެއްދީ

  93
  4
 6. ޔަހުޔާ

  އޯގާތެރި ސަރުކާރު ދެން އަތްޖަހަ އަތްޖަހާ

  108
  4
 7. ނަރުސް މީހާ

  ކޮބާ ރައީސް ކަނޑަ އެޅި ނަރުސް މަރިޔަމް ޝަފީގް؟؟ ކަމަނާގެ ގާބިލް ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދެނީ މިކަހަލަ ކަނޑުކޮސް ކަންތައް ވާތީ. ލޮނު މަޑު ސަރުކާރެއްގެ ލޮނު މަޑު ވެރިން. އިސްތިއުފާ ދެއްވާފަ އިންޖެކްޝަން ޖަހަން ވަޑާންނަވަން ގޮވާލަން!!!

  97
  1
 8. އަލީ

  އަންނި ބުނާހެން މި ވެރިކަން ހަމަ ވައްޓާލަންވީ

  104
  2
 9. އަންނި

  އާސަންދައިގެ ނާގާބިލް ވެރިން ބަދަލް ކުރަން ގޮވާލަން! ސަރުކާރަށް އޮތް ބޮޑު ލަދަކާއި ހުތުރެއް.

  77
  5
  • ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް

   ޢަދި މި ގައުމުގައި ހުރި ޕްރައިވެޓް ތަންތަނުންވެސް ކަނޑާލާނެ. ޕޭމަންޓް ނުދީ 3 މަސް 4 މަސް ވާއިރުވެސް. ކުރެވެން އޮތް ގޮތަކައް ދަތިކުރަމުން ދަނީ އާސަންދައިން ޕްރައިވެޓް ހެލްތް ކްލިނިކް ތަކާއި ފާމަސީ ތަކައް

   29
   1
 10. ާމަންޖެ

  މިހާރު ތިބޭނީ ގިނަ ދިވެހިންނަށް ރާކަނިމަސް ކެވިފަ.
  ދެން ކޮންހާ ވާހަކައެއް!· އަތްމަތި ހުސްވެގެން ދިއުމުގެ އަލާމާތް ތިފެންނަމުން ދަނީ.. ދެން ތިބޭބަލަން.

  105
  1
 11. ރަނޭ

  ... 19 ހަމަ ތަފާތީ

  75
  1
 12. އަން

  އާސަންދަ ތިބަދަލުވަނީ އާސަންދޯކަކަށް

  81
  1
  • ގޮޅާ

   ދެންއަލާނުލާ

   10
 13. ޝާހް، ރ.ވާދޫ

  ރައްޔިތުންނަށް އެންގާ އާންމުކޮށްގެން އެކަންކޮށްފިއްޔާ ދިވެހިން ރަތަށް އަރާފާނެތީ ވަގަށް އެކަން ނިންމާލައިގެން މިތިބެނީ. މިހާރު ފަޅާއެރީމަ މާދަމާ ބަޔާނެއް ނެރެލާނެ މޮޅުވާހަކައެއް ދައްކާފަ. ނޫނި ކުރިން އޮތްގޮތް ހެދީމަ ކަމެއްކުރިކަން މީހުނަކަށް ނޭންގޭނެ. ސަޅި.

  69
  1
 14. ތަހުތު

  ފެރީނިޒާމުމިއަދުއެފެށީ މިހާރުއާސަންދަހިދުމައްއެކަޑާލީދޯ ދިވެހީމާގިނައިންބޭސްފަރުވާހޯދަންދާނެތީ

  60
  2
 15. ޑަރޭ

  ޖަޒީރާވަންތަވާނީ....ރުއްގަލުބޭހާ، ކަށީބޭހާ،....ފަތަޕިލާވެއްޔާ ގަސް މުލާ ..އަރުޅި ބުރޮޅިން ކުރާބޭސް...

  72
 16. ހޫން

  ހަދާނެ ގޮތް އިނގޭނެ އާސަންދައަށް ގުޅީމަ

  56
 17. Anonymous

  ސަރުކާރު ފައިލްވީ. ދެން ލަލަލާ

  76
  1
 18. ޖޫން

  މަވެސް މިހިރީ އިންޑިޔާގަ. އާސަންދަލިބޭ

  1
  76
  • Anonymous

   ތީ އެޖެންޑާ 19އިގެ މީހެއްދޯ، އެހެންވީމަ އާސަންދަ ލިބޭނެ

   60
   1
 19. ނޯ ކޮމެންޓް

  މީތަ އިންޑިޔާ އާއި ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގަ އޮތް ގޮތަކީ.

  47
 20. މޯދީ

  މަށަށް ރާއްޖެއިން އެއްބައި ދޭން ބުނެފައި، ނުދީ ލަސްކުރަންޏާ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ދަތި ކުރާނަން. މޯދީ

  44
 21. ނުރަބޯ

  އެގަންޖާ19.....????

  33
 22. ސުޒީލާ

  އިންޑިޔާއިން ދިވެހީންނައް ދޭން ބޭނުމީ އާސަންދައެއްނޫނޯ.. ދޭން ބޭނުމީ ސަންދޯކޯ..

  37
 23. ޝޯނިޔާ ގާންދީ

  ޢަދިވެސް މޯދީ ފުލުގައެލިގެން ދުވޭ. ނުވިއެއްނުކަމެއް! އެޖެންޑާ 19 ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރުތަކެއް.

  38
 24. އަލީ އާމިރު

  ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގައި ކޮންމެ ކުއްޖަކައް ބާނބު ފުޅިއެކޯ ދޭނީ.. އެއީ ރޯނގާޖެހޭ ކުދީން މަދުކޮއް ސިއްހަތު ރަނގަޅު ޖީލެއް ބިނާ ކުރާށޯ. އަދި ކޮންމެ ފިރިހެނަކާއި އަންހެނަކައް ޖިލެޓު ޝޭވާރ އަކާއި ކޮންމެ މުސްކުޅިއަކައް ކޯ ދޮންނަ ލިސްޓަރީން ފުޅިއެެއްވެސް ދޭނެޔޯ. އެއީ ގައިން ގަޔައް އަރާބަލި މަދުކުރުވުމަށޯ. ވީމާ ކީއްކުރާ އާސަންދައެއްތޯ.؟

  35
 25. ސަޓޯ

  ގުޅުން ބޮޑުވީމަވާގޮތް މިއީ

  12
 26. މީނަ

  ތީ ދޭތެރެ ޖައްސްން ލިޔާ ހާސަރު! ގިނަ ހޮސްޕިޓަލުން އާސަންދަ ކެޑިއްޔާ އާސަންދަ ނުކަޑާ ހޮސްޕިޓަލް ތަކުގެ ނަން ޖެހި ނަމަ ތި ލިޔުން ބެލެންސް ވީސް!

  1
  1
 27. Anonymous

  އެމްޑީޕީ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާދީ

 28. rah

  Raahjjeyn nulibey hidhumathakah noontha India in aasandha libeny. Aharemen v fahun miaee India in amilla faisa in beyskuree, ei raahjeyn libey faruvaaeh veema.

 29. އޮނު

  ސަރުކާރުން އެއްޗެކޭ ބުނެވޭވަރުވާނީ ކުރީ ސަރުކާރާއި ދިމާލަށް ގޮވާނެ އެއްޗެއް އެނގުނީމައެއްނު. މިވަގުތު ގޮވާނެއެއްޗެއްވޭތޯ ސަރުކާރުން ވިސްނަމުންދަނީ. އާސަންދަ ހުއްޓައިލީ މިސަރުކާރުން އެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ފައިސާ ނުދީގެން. ގައުމު ދަރަނިވެރިވެފައޭ ކިޔާ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދުވެސް 7 މިލިއަން ރުފިޔާ ތަޅާ ލާފަ އެއައީ. ބަޖެޓް ކަމުންދަނީ އެމީހަކަށް ކެވުނު ގޮތަކަށް. ރިޒާވް ވެސް ކަމުން ހުސްކުރަމުންދަނީ. މިބައިމީހުނަށް ފެލިއަރުވަން އެނގޭތި އަޑުނެތް ތަނަށް ފެލުގަތީމަ ގަޅި ރައްޔިތުން ތިބޭނެ އަތްޖަހަން.
  ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގަ ނުޖެހޭނެ ޑޮކްޓަރީ ޚިދުމަތް ދޭކަށް. ފަންޑިތަ ވެރިންނާއި ހަކީމުން ތިބީމަ ނިމުނީ.
  ދެން ބާރަށް އަތްޖަހާ. ބަނޑުވަތަށް ވެއްޓެންދެން އަތްޖަހާ.

 30. ޝުކުރިއްޔާ އިބޫ ސޯލިހު

  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

 31. ފަތިފުއް

  ގުޅުންވަނީބަދެހި ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި އެކެހެވެފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެންނަން އިބޫ އާއި ޢަބުދުﷲ ސަޢީދު ކުރާމަސައްތުނަތީޖާ އިންޑިއާގެ ގިނަ ހޮސްޕިޓަލް ތަކުން އާސަންދަ ކަނޑާލުން ސުކުރިއްޔާ އިބޫ ލިފްޓްސާހިދު