އަނިޔާކޮށް އެއްލާލައިފައި އޮތް ދިވެހި ފިރިހެނަކު އައްޑޫ ސިޓީން ފެނިއްޖެއެވެ.

މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން އެ މީހާ ފެނިފައި ވަނީ މަރަދޫ ފުއްޓަރު ފަރާތުންނެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި މީހަކު ބުނީ، އޭނާ ފެނުނުއިރު އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

"ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކޮށްފައި އޮތީ" މައުލޫމާތު ދިން މީހާ ބުންޏެވެ. އެނގިފައިވާގޮތުން އެ މީހާއަކީ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއް ނޫނެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގައި މިހާރު ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، މަރަދޫ ފުއްޓަރު ފަރާތުގައި ޒަހަމްތަކަކާއެކު މީހަކު އޮތް ކަމުގެ މައުލުމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުނީ، މިއަދު މެންދުރު ފަހު 15:30 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

އަދި އެ މީހާއަށް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިޑީއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

18 ކޮމެންޓް

 1. ނަސްރީނާ

  އަދި ތީފެށުން ކުރިޔަށް އޮއިތާނަގަށް ދެންފެންނާނީ އިންޑިޔަން ސްޓައިލަށް ރޭޕްކޮއްލާފަށް މަގުމައްޗަށް އެލާފަށް އޮއްނަށްތަން މީ އަދި ފެށުން މިހާރު ހުރި ކިބޫލާގެ ދުރު ވިސްނުން މިފެއްނަނީއެވެ.??

  49
  122
  • އައްދޭ

   ހޫން ޔާމީނު ވެރިކަމުގަ ވަޅިޖަހާފަ މީހަކު ނުމަރައޭ މީހުން ވަގަކަށް ނުނަގައޭ މީހުން ގެއްލުވައެއް ނުލައޭ ވައްކަމެއް ނުކުރެއޭ!!!! އަނގަތަޅާތި ތިބެގެން.. އެއަށްވުރެއް ނުރައްކާ ބިރުވެރި 5 އަހަރު މިޤައުމު ނުދެކެ.. ޕޯޗުޤީޒުންނާ ހޮޅިން ވެރިވެގެން ތިބިއިރުވެސް އެވަރެއް ނުވޭ

   11
   48
   • ދދދދދ

    ކެކެކެ. ކަލޭ ކަރުގަ ވަޅި ޖައްސާފަ ހުންނައިރުވެސް އަނގައިން ހިފެހެއްޓޭތޯ ބަލާތި. ލަދުހަޔާތް ނެތުނީމަ ކަނުވެ ބީތާވެސް ވާނެ. އަޅެ ދެރަވޭ. ހެހެ

    13
    2
 2. ވަގަވޯޓާ މަވޯޓާ ތަވޯޓާ ފޮސްފަންބުޑާ

  ހެހެހެހެ ރަނގަަޅަށް ވައްކަން ކުރެވުނު ތަ؟؟

  26
  7
  • ޟި

   މި ނޫސްވެރިންނަކީ ވެސް ރާއްޖެތެރޭ މީހުން ވީމަ އައްޑޫ މީހުނަށް އެއްޗެހި ކިޔާފަ އޮތިއްޔާ އެއެއް ޖަހާނެ އެކަމުގެ ދިފާއުގައި އެއްޗެއް ބުނެފިއްޔާ އެއެއް ނުޖަހާނެ! އަދި އައްޑޫމީހަކު ގޯސްކަމެއް ކޮށްފިއްޔާ އެމީހެއްގެ ނަމާއި ރަށާއި ހުރިހާ އެއްޗެއް ލިޔާނެ! ޢެހެން އަތޮޅެއް ނުވަތަ މާލެމީހަކު ކިތަންމެ ގޯސް ކަމެއް ކުރިއަސް އެމީހެއްގެ ނަމެއް ރަށެއް ނުޖަހާނެ!

 3. ދަހިކުކުޅު

  ދުލަކުން ބުންޏަކަސް ތިހުންނަނީ ވަރަށް ގޯސް ކަންތަށް ހެޔޮނުވާނެ އެލެކުނިއްޔާ އެކަން ކުރިބައެއްގެ ހިތެއްވެސް ނެތީތަ އަޅެ

  29
  6
 4. ރައްޒާން

  ސިހުރު ސިޓީގައި ތިފަދަ ކަންކަން ހިނގުމަކީ ހައިރާންވާންވީ ކަމެއްނޫން. ތި ސިޓީގެ ރަށްތަކުން އެ ނުބައި އަމަކު ހުއްޓުވަން ރައްޔިތުން ބޭނުންނަވާހާ ހިނދަކު ތިފަދަ އަނިޔާވެރި ކަންކަން ފެންނާނެ. އަދި ގެދޮރު ފަޅުވާތަނާއި މުރުތައްދު ވާމީހުން ގިނަވާނެ. ފާހިޝްއަމަލުތައް ހިންގާނެ.. އެކަކު އަނެކަކައް ސިހުރު ހަދަމުން އަވަދިވެފައިވާ ތަންތާގައި އަނިޔާވެރިކަން ފެންނާނެ.

  42
  8
  • ޢެމް

   ޢައްޑޫ މީހުނަށް ރާއްޖެތެރޭ މީހުން ކޮން ސިނގު ރުޅިއެއް ޢަރަނީ !ގޯސް މީހުން ގޯސް ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައިވެސް އައްޑޫ ގަދަމީހުން އުޅޭތީ ޖެލެސް ވެފައި ތިބިއަސް ތިޢީ ބޮޑުވަރު ?

   10
   15
  • މެންބަރުޗޮއްޕަޓު

   މިއަހަރަށް ލައިގަތްފަހުން މެދުޒިޔާރަތްމަގުގަ މުންނާރު ކުރިމަތިން ހުންނަ ގަދީމީ އިމާރާތެއްތެރޭ ކޮންމެ ރެއަކު ދުން މުޖުމަރާއަށް ކިޔަވަނީވެސް މިމީހުންތާ ދޯ؟ ކަލޭވެސް ތިވާހަކަ ބުނެދޭން ތިހުންނަނީ މިކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވީމަ ވިއްޔަ

   11
   1
  • މޯލްޑިވިޔަން

   ކޮން ސިހުރެއް ކިޔާކަށް.ގަޅި ވާހަކަ ނުދައްކާ

   5
   5
 5. މުހައްމަދު

  އެސޮރުގެ ޙާލަތު ލިޔެލާފަ އޮތްނަމަ. މަރު ވީތޯ ނޫންތޯ. ނޫނީ ޚާލު ސީރިޔަސް ތޯ ނޫންތޯ

  14
  1
  • ސެކިއުރިޓީ ސުޓޭޝަން

   ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއައްޓަކާ ތިޔަޒާތުގެ ވާހަކަތައް އެންމެހައި މިފަދަ ހާދިސާތަކުން ވަނީ އުނި ކުރެވިފައެވެ.

 6. ގުނބޯ ހެއްދޭ

  ހެހެހެ..އަސްލު ސިފަ މި ފެންނަނީނު.

 7. ބޯގަމާރުން

  އައްޗީޑި. ހާދަ ނާތަހުޒީބު އަމަލެއް.

  7
  1
 8. އެޖެންޑާ 19

  ޖަޒީރާ ވެފަ. ސުއޫދާ ހަވާލުކުރޭ. އޭނައަށް އެނގޭނީ ތިމީހާއަށް ވީގޮތެއް.

  10
 9. އައްޑޫ

  އައްޑު އަތޮޅުގައި އެންމެ ގަމާރު އެންމެ ނާތަހުޒީބު ގަޅިން ތިބި ރަށް ތިޔަ މަރަދޫ އަކީ. އެރަށު މީހުން ގައިގަަ ހުންނަނީ ވެސް ރީނދޫ ކުލައިގަ ލޭ

  17
 10. މޮހޮދު

  ތިގޮތައް ހަދާލައިފިއްޔާ ދެން ނުރެރޭނެ ވައްކަންކުރާކައް. ބަރާބަރު

  4
  3
 11. ާއެނޮނިމަސް

  ކަޔެމެން ސިޔާސީނުވެ ނުވާނެ އެއްގޮތްވެސް ނުވާނެދޯ.
  ހަމަ ހުސް ބޯބުރާންތިން. ވިސްނަ ބަޔަ ތިކުރެވޭ ކަމާމެދު.