ކ.އަތޮޅު ގުރައިދޫ ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުން ދިޔަ، ކިޔެވުމަށް މޮޅު، އަޙްލާޤު ރަނގަޅު، އެންމެންގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ދަރިވަރެއް ކަމަށްވާ ރާޔާ ރާމިޒު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވުމާއި އެކު މުޅި ރަށަށް ބޮޑު ހިތާމައެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

ރާޔާ ނިޔާވީ އިއްޔެ ރޭ އިންޑިއާ ގައެވެ. އޭނާ ނިޔާވީ ކުޑަ ފަރުވާ އަކަށް އާއިލާ އައި އެކު އިންޑިއާ އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް އިއްޔެ ރޭ ނޭވާލާން އުނދަގޫ ވެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ މަގުމަތީގައެވެ. ރާޔާ އިންޑިއާ އަށް ދިޔައީ ގައިގައި ރިއްސާތީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާލަން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

ގުރައިދޫ ސްކޫލުން ބުނީ ރާޔާ އަކީ "ސްކޫލްގެ އެންމެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު އެންމެ އަޙްލާޤު ރަނގަޅު ދަރިވަރު" ކަމަށެވެ. ރާޔާގެ ހަނދާންތައް އަބަދަށް ދެމިގެން ދާނެ ކަމަށާއި އަބަދުވެސް ރާޔާ އަށް ހެޔޮ ދުޢާ ކުރާނެ ކަމަށް ގުރައިދޫ ސްކޫލުން ބުންޏެވެ.

ގުރައިދޫ އިން "ވަގުތަށް" މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ބުނީ ރާޔާ އަކީ ކުދިންނާއި ގުޅިގެން އުޅޭ ސްކޫލްގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އިސް ނަގާ ދަރިވަރެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރާޔާގެ ކުއްލި ވަކިވުމާއި އެކު ރަށުގެ ހުރިހާ ކުދިންނަކާއި ބޮޑެތި މީހުންނަކަށް ވެސް ފުން ހިތާމައެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"އެއީ ސްކޫލުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި އުއްމީދުތަކެއް ކުރި ދަރިވަރެއް. އެކުއްޖާ ނިޔާ ވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތާމައެއް." އޭނާ ބުންޏެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. ސުހާ

  ރާޔާ އަށް ހެޔޮ ދުޢާ ކުރާމޭ

 2. އެޑަމް

  ރާޔާއަށް ހެޔޮރަހްމަތް ލައްވާށި. އާމީން

 3. ތަކުރުބޭ

  އާއިލާއަށް ކެއްތެރިކަން ދެވާށި....

 4. ތިމަންނަ

  މަރުގެ ކޫޒުން ފެން ނުބޯ އިންސާނަކީ ފަހެ ކާކުހޭ. ، މަރުގޮވާލީމާ އެއެންމެން އެއްމަގުން ތާއޭ ދިޔާ...... ރާޔާ ގެ އާއިލާއަށް ކެއްތެރިކަން ދެއްވާ ރާޔާއަށް ހެޔޮ ރަޙުމަތް ލައްވާށި

 5. Anonymous

  ރާޔާަ އަށް ހެޔޮ ރަހުމަތް ލައްވާށި.... އާމީން

 6. 3ނިރު

  ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ ރާޔާއަށް ސުވަރުގޭގެ ދާޢިމީ ނިޢުމަތް ލައްވާށި امين

 7. ހެޔްއެދޭ .......

  ރާޔާއައް ހެޔޮރަހުމަތް ލައްވާށި އާމީން

 8. ަަަހިޔާލުފޮށި

  ކަރުނުން މި ދެލޯ ފުރިދާހިނދުގާ
  މި ޝުޢޫރުތަކޭ ދިރެމުން ދަނީ
  މަހުޝަރުގެ ބިމުން ޖަންނަތުގެ ހިޔާ އެދިގެން މި ދުޢާ ކުރަމުންދަނީ....
  މުޅި ގުރައިދޫ ސްކޫލް ފަހުރުވެރިވާ ދަރިއެއް. ރާޔާ އަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިއުމަތް މިންވަރުކުރައްވާށި. އާމީން

 9. ހުދާ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 10. ހުސޭޭނު

  ރާޔާ ސުވަރުގެ މިންވަރު ކުރަވާށި.....

 11. ޙުސައިން މ. މުލި

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
  ރާޔާ އަށް ހެޔޮ ރަހުމަތް ލައްވާށިއެވެ.

 12. މިވެނި އެވެނި ކުއްޖާ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.

 13. Anonymous

  ށސުވަރުގެ ދައިމި ނިއުމަތް މިންވަރު ކުރައްވަަަ ސެވެ

 14. ާަެއަލިިކޮ.ވައިކަރަދުު

  ޜަަޔަަ އައް ހެޔޮދުއަަ މިންވަރު ކުރައްވަަންދެެވެ