މީހުން މެރުމަށް ގޮވާލަމުންދާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިމޭރުމުން ގޮވާލައްވައި ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އިސްލާމް ދީނުގެ ނަމުގައި މުޅި ރާއްޖެ ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއަށް ދާން ދޫކޮށްލުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް ކަމަށާއި، މީހުން މެރުމަށާއި އަނިޔާވެރިކަމަށް ގޮވާލާ އެންމެންނާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވިއަން ޑިމަކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން އިސްލާމް ދީނަށާއި ރަސޫލާ އަށް ފާޑުކިޔައި ރާއްޖޭގައި ހަރުކަށި ވިސްނުންތަކާއި ދީނީގޮތުން ހައްދުފަހަނަ އަޅައި ދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުކޮށްފައިވާ ދިރާސާ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ރަށްރަށުގައި އެ ޖަމިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ރަށްރަށުގައި ބޭން އެންޑީއެމްގެ ނަމުގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި އެމްޑީއެންގެ މީހުން މެރުމަށާއި އެންދުމަށް ވަނީ ގޮވާލައިފައެވެ.

އަދި ދާދި ފަހުން މީސް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ވަނީ އެމްޑީއެންގެ ފައުންޑަރ ޝަހިންދާ އިސްމާއިލް އާއި ރައީސް ނަޝީދު އަދި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު މަރާލުމަށް ގޮވާލައިފައެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ނަން ހިމެނޭ ގޮތަށް މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދިޔަ އެ ޕޯސްޓުގައި ވަނީ އެމަނިކުފާނަޢީ ޝަހިންދާގެ އިތުރުން ހަމީދުގެ ފޮޓޯއެއްގައި އަނިޔާވެރި މަންޒަރުތަކެއް ފެންނަގޮތަށް އެޑިޓުކޮށްފައެވެ.

އެފަދަ ފަރާތްތަކާ މެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅަމުން ނުގެންދާތީ ނަޝީދު ވަނީ ޝޭހް އިމްރާނާ މެދު އިތުބާރު ނެތްކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕް މެމްބަރުން ހިމެނޭ ވަޓްސްއެޕް ގުރޫޕެއްގައިވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެމްޑީއެން އިން ކުށެއް ކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމަށް އަދަބު ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މީހުން މެރުމަށް ގޮވާލުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާ މެދު ކަމާގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކުން ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް އެ ފަރާތްތަކުން ވަނި ގޮވާލައިފައެވެ.

އެމްޑީއެން މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން މިރޭ ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެމްޑީއެން މައްސަލާގައި މީހުން މެރުމަށް ގޮވާލަމުންދާ މައްސަލަ މިހާރު ތަހުގީގު ކުރަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި އެ ޖަމިއްޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ އެއްވެސް މުޒާހަރާއެއް ނުވަތަ އަޑު އުފުލުމެއްގައިވެސް މީހުން މެރުމަށް ގޮވައިނުލުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

30 ކޮމެންޓް

 1. ދަންޑެހިލް

  "އަހަންނަށް ފެންނަނީ ތަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދައިގެން ތަޅަން" މިހެން ބުނީކާކު އެމީހަކާދޭތެރެވެސް ފިޔަވަޅު އަޅަންފެނޭ

  65
 2. ޢަބްދުއްލާ

  މީހުން މަރަން ގޮވާލާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަލު އަޅަން ޖެހޭ - ނަޝީދު

  8 މިނެޓް ކުރިން ( އޮކްޓޯބަރ 20, 2019 )

  އެކަމަކު މިކަލޭގެ 19 ދިވެހިންމެރި ލުތުފީ ފިލުވީވެސް.

  ދެންމިކިޔަނީ ކޮންކަހަލަ ފިޔަވަޅެއް އަޅާވާހަކައެއްބާ؟

  ހުމާމުމުގެ ވަކީލުންނަށް ދިޔައީ M D P މީހުން.

  48
 3. ވަހީ

  ދެން ފު ލުހުން ގައިގައި ތަޅަން ގޮވި ދައްޖާ ލު ފުރަތަމަ ހައްޔަރު ކޮށްބަ ލަ!

  52
 4. ާރަސީދު

  މިރާއްޖޭގެ މިއުފެދޭ ހުރިހާ ނުތަނަވަސް ކަމެއްގެ އަސްލަކީ ކެނެރީގޭ ލާދީނީ އަންނީ، ތިޖާހިލު މީހާވެސް އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލަން،

  55
 5. މޫސަ

  ނަޝީދު ބުންޏަސް އެއީ ތެދެއް. ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭނެ. ހަމަ އެ ގޮތަށް ދީނާއި ޚި ލާފު ލާ ދީނީ މީހުންނާމެދުވެސް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭނެ.

  31
 6. އަޓޯ

  މީހުން މަރަން ސިހުރު ހަދާ މީހުންނަށް ވެސް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭނެ

  36
 7. އިބްރާހީމު

  މީހުން މަރަން ގޮވާ ވަރަށް މީހުންގެ ލޭހޫނުކުރާ މީހުންނަށް ދެފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ.

  42
  1
 8. ޙަސަނަށް ހީވޭ...ކެޔޮގަނޑު ކަނޑާލާ...

  މިތަނުގައި ބަޔަކު މިއޮތް ބަނޑަައް މރުވަނީ، އެމީހުންނަށް އޮތީ ކޯންޗެއް؟؟؟؟؟؟

  18
 9. ޙުސައިން މ. މުލި

  ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީހާދަ ނުބަކަމެކެ ރައީސް

  37
 10. އަބްޒީ

  ބޭސް ކުރާށޭ ކިޔާފަގޮސް ޖަލުހުކުމައަ ފިލައިގެން އުލެފަވާ މީހުންވެސް ހައްޔަރުކުރަން ޖެހޭ. ޔާމީންގެ ދެވަނަ ދައުރުގައި މަނިކުފާނު ސަރުކާރައް ދޮގުހަދަފަ ބޭސްކުރާށޭ ކިޔާފަ ގޮސް ފުރިހަމަ ނުކޮއް ފިލާގެން އުޅުނު ޖަލު ހުކުމާއި އަދި ބައްދަލު ކުރައްވާނެ. ދެން ފަހަރަކު ބޭސްކުރާކަށެއް ދުލެއްވެސް ނުކުރާނެ.

  38
 11. ބުރޯ

  ނަސީދުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ގައުމު ނާމާންތަނަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ . ނަސީދު އިސްތިއުފާދެއްވަމުން ވިދާޅުވި އަލިގަނޑު ވެރިކަމުގާ ދެމިހުރެއްޖެ ނަމަ ގައުމަށް ދެރަދެވިދާނެކަމަށް ވީމާ ރަނގަޅުގޮތަނީ ރާއްޖެ ދޫކޮށް ނަސީދު ވަޑައިގަތުން އޭރުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހުމާ ތަނަވަސްކަމުގާ ދިރިއުޅޭނެ . އިބޫސާލިހުގެ ވެރިކަންވެސް ދެމިއޮންނާނެ . ގައުމަށް ހިތްހަމޖެހުން މިސަރުކާރުން އޭރުންގެނެސްދެވޭނީ

  34
 12. ބުއްޅަ

  ލާދީނީ މީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުން އަވަސްކުރޭ

  47
 13. އަޙްމަދު

  މިކަ ލޭގެ ކަންބޮޑުވަނީ ކޮންކަމަކާ. މީހުން ފާޑު ފާޑު އެއްޗިހި ގޮވަނީ ކީއްވެތޯ ބަ ލާކަށްނުޖެހޭތަ.
  ﷲ އަށާ ރަސޫ ލާއަށާ އިސް ލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާމީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު
  އެޅުން މާ ހައްގު. އެއްޕާޓީއެއް ވިއަސް
  މިވަރުދަންނަންޖެހޭ. ﷲ އަކްބަރު.

 14. ސޮނިބެ

  ....މި ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން އޮންނަތާ އެތަކެއް އަހަރު ވެއްޖެ. އަމާން ކަމެއް ނުގެއްލޭ، ފިތުނައެއް ނުއުފެދޭ، މީހުން މަރާކަށް ނުގޮވާ، ދީނަށް ފުރައްސާރަ އެއް ނުކުރޭ. ކަލޭ މިތަނަށް ފާވެ، މިތާނގެ ބާރުތަކެއް ލިބުމުން، މި ހުރިހާ މުސީބާތެއް ފެށުނީ.

 15. ނަގޫރޯޅި

  ކޮމެޓީއެއް ހަދާ ދެތިން ފަންނުވެރިން ލައިގެން މަރަން ނުގޮވަންވީ ކީއްވެތޯ ބަލަމުން މިދަނީ. ދެތިން މީހަކަޢް ޗިޓު ފޮނުވަންބުނެފިން އެކަމު ހަވާލު ކުރަންވީ އެޑްރެސްނޭގޭތީ އަދި ޗިޓުހަވާލެއްނުވެ، ހީވަނީ އިއްޔެ ފުރައިގެން ޖަޕާނައް އެދިޔައީ ޗިޓު ހަވާލު ކުރަންޖެހޭ ދެމީހުންހެން. އިއްޔެވެސް ފުލުހުންގެ ޓީމަކާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް މާލެ ކައިރި ފަޅުރަށަކައްއަރާ ބަލާފާސް ކުރިން. ތި މަސްސަލަ ބަލަމުން މިދަނީ ކޮންމެސް ދުވަހަކުން ބަލާ ނިމޭނެ.

 16. ޖޮއްބެ

  އެންމެ ފުރަތަމަ ތިޔަބުނާ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހެނީ ކެރަފާ ނަޝީދަށް. އެއީ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައި އެކަމުގެ ޖަލު ހުކުމުން ބޯ ދަމައިގެންފައިވާތީ.

 17. ާަާމަ

  ނަޝީދު ދެން އެއްކަލަ ތަޅާ ކުދިންކޮޅު ނެރެންބާ ޖެހެނީ! މިގައުމު ހަލާކު ނަޝީދަކީ...

 18. އަލިފް

  2023 ޔާން

 19. ލައިލާ

  ﷲ އާއި ރަސޫލާ އަށް އެއްޗިހިކިޔާ މީހުނަށް މިކަލޭގެ ޢޮޅިގެން ވެސް ނުބުނާނެ ފިޔަވަޅު އަޅާކަށެއް. މިކަލޭގެވެސް މީ އޭގެ މީހެއް ވިއްޔާ. ކަލޭމެން ހިތުން ތިތިބީ ހެއްދެވި ފަރާތަށްވެސް ފިލައިގެން. ހިތުން ކަލޭމެން ވަރު މޮޅުބައެއް ނެތް.

 20. މުއާވިއަތު

  މިހުންމަރަންވެސް އެގޮވަނީ ލާދީނީމީހުން ، އެއީ ޔަހޫދީންއަޑީގަތިބެގެން ޤައުމުތަށް ބައިބައިކޮށް ލލ ލާގޮތް ، މިރީތިކުޑަ ޤައުމުގަ އިސްލާމްދީން އޮތީތި އެމީހުންނަށް ހަމަކަމުނުދަނީ ...

  13
 21. މުހުއްމާ.

  މީ ދިވެހި ރާއްޖެއިން ފެއްނާނެ ދިވެހި ދައްޖާ ލް
  ފާޅުވެ އެގެން މިހުރީ:؟؟؟؟؟؟

 22. ހުސެން

  ކަލޭ ކޮއްކޮޔޯ ؟އެ ނާޒިމްސައްތާރު ބުނީ ޕީޕީއެމް ސިއްދީގު ސަލީބަށް އަރުވަންވީޔޯ؟ދެނޯ ؟
  އެމްޑީޕީ ޕޯޑިއަމް ތަކުަގައި ޤާސިމްމެން ޑަންޖައްސާށޭ ކިތަންމެ މުޒާހަރާތަކުގައި ގޮވާ؟ވީޑީއޯ ތައް އެހެރީ،ކާކަށް ތިއޮޅުވަނީ؟

 23. އަލީ

  މި ކަލޭގެ މިގައުމު ދޫކޮށްދާނީ ކޮން ދުވަހަކުންބާ؟..... މީ މިގައުމަށް ޖެހިފަހުރި ބޮޑު އުނދަގުލެއް

 24. ބާރީ

  އެންމެ ކުރިން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހެނީ އިސްލާމްދީނާ ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ މުގުލުގައި ޔަހޫދީންނާ ނަސާރާއިންނާ ހިންދޫންގެ ޑޮލަރ ބޮޑި ޖީބަށް ލައިގެން ހުރި މަލްއޫނަށް. އެއީ މަގައުމުގެ ހަލާކު! ހުރިހާ ފިތުނަ ފަސާދައެއްގެ މުގޫ.

 25. ހައިކަލް

  އެމްޑީޕީ ގެ ލާދީނީ ކަމާ ހުރެ ނެތް މި ޕާޓީގަ އުޅެވޭކަށް.... އަޅުގަނޑުމެން ވޯޓް ދިނީ ތިހެން ނުބައިކޮށް އުޅޭކަށް ނޫން... ބަލަން މިތިބީ... ލާދީނީ އެމްޑީއެން އުވާލާ..... ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެއްދީ ލާދީނީ ބައިގަނޑު.... އެމްޑީއެން އުވާލާ

 26. ރައްޔިތުން

  މީހުން ނެތްތާކު ދީނެއް ނޯންނާނެ. ދީން ދެމި އޮންނާނީ މީހުންގެ މައްޗަށް މި ރަޖީޒާ ރާއްޖެއަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްލާމް އޭގެ ފަހުން ޣައިރު މުސްލިމުން އަދި އޭގެ ފަހުން މިހާރު އިސްލާމް ޤައުމެއް. ވީމާ އަސްލުދީން ޤާއިމުވެފައިވީހިދު އެދީން އިސްލާމްދީން ދޫކޮށްލާ މީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ.

 27. ކަހަނބު ވިތްޓޯ ޓޯ

  އޭ ބޭބެ ތަޅަާނެ ކުދިން ކޮޅެއް ހޯދައިގެން ތަޅަންވެސް ފެންނަ ކަމަށް ބުނިންދޯ ބެޭބެ ހަމަތަ

 28. ޔޫރޯ

  މިވެރިކަން ވެ ސް ފެއިލްވާނީ މިއަންނިގެ ސަބަބުން

 29. ސީނު

  ފުލުހުންނާ ތަޅަން ނިކުންނަށް ގޮވިމީހުންނަށް ކުރަންވީ ކީއްބާ؟

 30. Anonymous

  ފިޔަވަލުއަޅަން ވިީތަޅަާނެނިީހުން ހޯދަންބުނިމިީހަާ ؟