މި ބްލޮގްގައި ޝެއާ ކުރަމުން ގެންދާނީ ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ "ކޮވިޑް-19" އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތަކާއި ޚަބަރުތަކުގެ ތަފްސީލެވެ.


23:55

23:30

ޖަޕާނުން އިތުރު 12 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ވަނީ 331 މީހަކަށް ބަލި ޖެހިފައި.

ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު 18 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ވަނީ 262 މީހަކަށް ބަލި ޖެހިފައި.

ފްރާންސުން އިތުރު 45 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ވަނީ 257 މީހަކަށް ބަލި ޖެހިފައި.

ސްޕޭނުން އިތުރު 16 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ވަނީ 210 މީހަކަށް ބަލި ޖެހިފައި.

އެމެރިކާ އިތުރު 45 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ވަނީ 137 މީހަކަށް ބަލި ޖެހިފައި.

އޮސްޓްރޭލިއާ އިން އިތުރު 11 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ވަނީ 50 މީހަކަށް ބަލި ޖެހިފައި.

އައިސްލޭންޑުން އިތުރު 6 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ވަނީ 26 މީހަކަށް ބަލި ޖެހިފައި.

ލުބުނާނުން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ވަނީ 15 މީހަކަށް ބަލި ޖެހިފައި.

އޮމާނުން އިތުރު ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ވަނީ 15 މީހަކަށް ބަލި ޖެހިފައި.

އަލްޖީިރިއާ އިން އިތުރު -4 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ވަނީ 12 މީހަކަށް ބަލި ޖެހިފައި.

އިކުއެޑޯ އިން އިތުރު ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ވަނީ 10 މީހަކަށް ބަލި ޖެހިފައި.

ގްރީސް އިން އިތުރު ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ވަނީ 09 މީހަކަށް ބަލި ޖެހިފައި.

ޗެޕް ރިޕަބްލިކުން އިތުރު ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ވަނީ 08 މީހަކަށް ބަލި ޖެހިފައި.

23:20

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު ދެމީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ވަނީ 87 މީހަކަށް ބަލި ޖެހިފައި.

23:18

23:17

22:14

20:39

20:19

ގްރީސް އިން އިތުރު މީހަކު ޕޮސިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 9ށް އަރައިފި.

20:18

ބަޙްރެއިން އިން އިތުރު 3 މީހުން ޕޮސިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 52ށް އަރައިފި.

20:16

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 28 މީހުން ޕޮސިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 85ށް އަރައިފި.

19:58

19:32

ސިންގަޕޫރުން އިތުރު ދެމީހުން ޕޮސިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 112ށް އަރައިފި.

19:31

އިރާންގެ ބޮޑެތި ސިޓީތަކުގައި ހުރި މިސްކިތްތަކުގައި މި ހަފްތާގެ ހުކުރު ނަމާދު ނުކުރަން ނިންމައިފި. މިގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްފައި ވަނީ ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން.

19:27

ކޮރެއާ އިން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއީ މިއަދުގެ 3ވަނަ މަރު ކަމުގައި ވާއިރު މިހައިތަނަށް 35 މީހަކު މަރިވެފައިވޭ.

19:23

ނޯވޭ އިން އިތުރު 10 މީހަކު ޕޮސިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 48ށް އަރައިފި.

19:21

ސްވިޒަލޭންޑުން އިތުރު 22 މީހުން ޕޮސިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 93ށް އަރައިފި.

19:01

ރޯމޭނިއާ އިން އިތުރު މީހަކު ޕޮސިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 5 ށް އަރައިފި.

19:00

އައިސްލޭންޑުން އިތުރު 4 މީހަކު ޕޮސިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 6 އަށް އަރައިފި.

19:00

18:59

ޖަޕާނުން އިތުރު 17 މީހަކު ޕޮސިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 319 އަށް އަރައިފި.

18:40

ސެން މެރީނޯ އިން އިތުރު މީހަކު ޕޮސިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 16ށް އަރައިފި.

18:39

ދެކުނު ކޮރެއާ އިން އަނެއްކާވެސް ވައިރަސް ޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއީ އެގައުމުން މިއަދުގެ ދެވަނަ މަރުކަމުގައި ވާއިރު މިހައިތަނަށް 34 މިހާކު މަރުވެފައިވެއެވެ.

18:34

18:29

18:10

17:54

ސެން މެރީނޯ އިން އިތުރު 5 މީހުން ޕޮސިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 15ށް އަރައިފި.

17:54

ކެނެޑާ އިން އިތުރު މީހަކު ޕޮސިޓިވްވެ ޖުމްލަ 33ށް އަރައިފި.

17:53

ސްވިޑެން އިން އިތުރު 6 މީހުން ޕޮސިޓިވްވެ ޖުމްލަ 5ށް އަރައިފި.

17:52

ނެދަލޭންޑްސުން އިތުރު 10 މީހުން ޕޮސިޓިވްވެ ޖުމްލަ 38ށް އަރައިފި.

17:48

ސްވިޒަލޭންޑުން ދެމީހުން ޕޮސިޓިވްވެ ގައުމުގެ ޖުމްލަ އަދަދު 68ށް އަރައިފިއެވެ.

17:40

ހޮންގްކޮންގް އިން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 103 އަށް ވަނީ އަރާފައި

17:39

ޖަރުމަނުން އިން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 244 އަށް ވަނީ އަރާފައި

17:39

ސްޕެއިން އިން އިތުރު 28 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 193 އަށް ވަނީ އަރާފައި

16:26

އައިސް ލޭންޑުން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ. އެގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 16 އަށް އަރާފައި.

16:25

ބެލްޖިއަމް އިން އިތުރު އަށް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ. އެ ގައުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 23 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

16:18

15:18

ގްރީސްގައި އިތުރު އެކަކުގެ ގައިން މި ބަލި ވަނީ ފެނިފައި. އެހެންކަމުން އެ ގައުމުގައި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އަށަކަށް އަރާފައި.

15:17

ޕޯޗުގަލުން އިތުރު މީހެއްގެ ގައިން މި ބަލި ފެނިފައިވޭ. އެ ގައުމުގައި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ފަހަކަށް އަރާފައި.

15:17

ބެލަރުސްގައި އިތުރު ދެ މީހަކަށް މި ބަލި ޖެހިފައިވޭ. އެހެންވެ، އެ ގައުމުގައި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ހަޔަކަށް އަރާފައި.

15:16

ސްވިޑެން އިން އިތުރު ދެ މީހަކު ވަނީ މި ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި. އެ ގައުމުގައި މި ބަލި ޖެހިފައި މިހާރު ތިބީ 32 މީހުންނަށް.

15:16

އޮސްޓްރޭލިއާ އިން އިތުރު ތިން މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ވަނީ ޖެހިފައި. އެ ގައުމުގައި މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 42 އަށް އަރާފައި. މީގެއިތުރުން އޮސްޓްރިއާ އިން ވެސް އިތުރު ތިން ކޭސް ފެނިފައިވޭ. އެ ގައުމުގައި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 27 އަށް އަރާފައި.

15:15

އިނގިރޭސި ވިލާތުން އިތުރު ދެ މީހަކު ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ. އެހެންކަމުން އެ ގައުމުގައި މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 57 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

15:14

ޖަރުމަނުން އިތުރު 37 މީހަކު ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ.

14:39

13:57

13:50

މެލޭޝިއާއިން އިތުރު 14 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ. މިއާއެކު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 50 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

13:50

ސްވިޒްލޭންޑުން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 59 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

13:48

ކޮރެއާ އިން އިތުރު 435 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ. މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 5621 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

13:39

12:27

12:23

ޖަޕާނުން އިތުރު ހަމީކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. މިހާތަނަށް ޖަޕާނުން 299 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައި.

12:01

އަޔަލޭންޑުން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. މިހާތަނަށް ދެމީހަކު ވަނީ އަޔަލޭންޑުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި.

11:23

އިސްރާއީލުން އިތުރު ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އިސްރާއީލުން ވަނީ 15 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި.

11:18

10:44

10:44

ވިއެޓްނާމްގެ ބަޖެޓް އެއާލައިނެއް ކަމަށްވާ ވިއެޓްޖެޓް އެއާ އިން ދެކުނު ކޮރެއާ އަށް ދަތުރު ކުރުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލައިފި.

10:07

ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން ވަނީ 33 މީހުން މަރުވެފައި. މިހާތަނަށް 142 މީހަކަށް ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވޭ.

10:01

10:00

09:31

ޖަޕާނުން އިތުރު 17 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ. މިހާތަނަށް ޖަޕާނުން ވަނީ 991 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި. އޭގެތެރެއިން 706 މީހުންނަކީ "ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސް" ކްރޫޒްލައިނާ އިން ބަލި ޖެހުނު މީހުން. މިހާތަނަށް ޖަޕާނުން ވަނީ 12 މީހުން މަރުވެފައި.

08:43

08:17

01:22

01:10

00:14

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި އެންމެ ފަހު ކުއާޓާގައި ލިބުނު އެއްލައްކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރު ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެލްތު އެންޑް ހިއުމަން ސާވިސް އަށް ހަދިޔާކޮށްފި.

ވެރިކަމަށް އައިފަހުން ޓްރަމްޕް ވަނީ އެކި އެޖެންސީތަކަށް މީގެ ކުރިން ވެސް މުސާރަ ހަދިޔާކޮށްފައި. ޓްރަމްޕަކީ ބިލިއަނަރެއް. އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތުގައި 2.48 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެބަހުރިކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ. އަދި މިހާރުވެސް އަމިއްލަ ވިޔަފާރިން ފައިދާގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު 300 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ލިބޭ.


ކޮވިޑް-19 މިހާރު ވަނީ 90000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ހަށިގަނޑަށް ވާސިލް ވެފައެވެ. ވައިރަސްގެ ބާރުގައި 3000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވެމުންދާ ކަމުގެ ނިޝާނެއް ނުފެނެއެވެ.

ޗައިނާގައި ބަލި ފެތުރުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަޑުޖެހިލާފައިވާ ކަމަށް ލަފާކުރެވުނު ނަމަވެސް އަދިވެސް ކޮންމެ ދުވަހު އެތައް ބަޔަކު ދަނީ މަރުވަމުންނެވެ. މިއަދު ލިބުނު ޚަބަރުތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ އެއް ޚަބަރަކީ އިޓަލީވިލާތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބަލި ޖެހިގެން މަރުވި ޚަބަރެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދެކުނު ކޮރެއާގައި އަދިވެސް ދަނީ ބަލި އިތުރަށް ފެތުރެމުންނެވެ.

އީރާންނުން ވެސް ރަނގަޅު ބަދަލެއް ނުފެނި، ނުރައްކާ އިތުރުވަމުންދާކަމުގެ ނިޝާންތައް ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހާލަތައް ބަލާއިރު އަދި ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ބަލި ފެނިދާނެ ކަމަށް ރާއްޖެ އިން ވެސް ވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތަކާއި ޚަބަރުތަކުގެ ތަފްސީލް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ބިރުވެރިކަން ހުރިހާ ބައްރަކަށް!