މި ބްލޮގްގައި ޝެއާ ކުރަމުން ގެންދާނީ ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ "ކޮވިޑް-19" އާއި ގުޅުންހުރި އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތަކާއި ޚަބަރުތަކުގެ ތަފްސީލެވެ.


23:49

ފްރާންސުން އިތުރު ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް ފްރާންސުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން 33 މީހުން މިހާތަނަށް މަރުވެފައި.

23:42

ޔޫރަޕް އިން މިއަދު 2357 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ. މުޅި ދުނިޔެ އިން މިއަދު މިހާތަނަށް 3780 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައި.

23:32

23:21

ޖަރުމަންވިލާތުން އިތުރު 138 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ. މިއަދު މިހާތަނަށް އެގައުމުން 213 މީހަކު ފައްސި ވެފައިވޭ. އަދި މިހާތަނަށް ޖަރުމަންވިލާތުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 1437 އަށް އަރާފައި.

23:20

22:59

22:54

ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެފައިވާ މީހުންނާއި، ޖުމްލަ

ނޯވޭ އިތުރު 55 ފައްސި، ޖުމްލަ 304
ސްވެޑެން އިތުރު 26 ފައްސި، ޖުމްލަ 351
ޗެކްރިޕަބްލިކް އިތުރު 15 ފައްސި، ޖުމްލަ 58
ޓައިވާން އިތުރު ދޭއް ފައްސި، ޖުމްލަ 47
ލުބުނާން އިތުރު 11 ފައްސި، ޖުމްލަ 52
ޤަތަރު އިތުރު 06 ފައްސި، ޖުމްލަ 24
ޕާކިސްތާން އިތުރު 02 ފައްސި، ޖުމްލަ 19
ކްރޮއޭޝިއާ އިތުރު 01 ފައްސި، ޖުމްލަ 14
ޗިލީ އިތުރު 04 ފައްސި، ޖުމްލަ 17
ކްރޮއޭޝިއާ އިތުރު 04 ފައްސި، ޖުމްލަ 13
އަފްޣާނިސްތާން އިތުރު 01 ފައްސި، ޖުމްލަ 05
ޕެރަގުއޭ އިތުރު 01 ފައްސި، ޖުމްލަ 02

22:48

އެމެރިކާ އިން އިތުރު އެކަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. އެމެރިކާ އިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 28 އަށް އަރާފައި.

22:35

22:26

22:15

ޑެންމާކުން އިތުރު 106 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ. މިއަދު މިހާތަނަށް 172 މީހަކު ވަނީ ފައްސި ވެފައި. މިއީ އިއްޔެއަށް ވުރެ 65.6 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެއް.

22:14

އެމެރިކާ އިން އިތުރު 32 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެމެރިކާ އިން 754 މީހަކަށް ވަނީ ބަލި ޖެހިފައި.

22:05

21:54

21:43

މިއަދު މިހާތަނަށް 87 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. އަދި މިހާތަނަށް މިއަދު އިޓަލީވިލާތުންނާއި އެމެރިކާ އިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދެއް ސާފެއް ނުވޭ. މިއަދު މިހާތަނަށް 2548 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެފައިވޭ.

21:40

ދެކުނު ކޮރެއާ އިން އިތުރު ހަތަރު މީހުން މިއަދު މަރުވެއްޖެ. މިއަދު މިހާތަނަށް ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ފަސް މީހުން މަރުވެފައި. ދެކުނު ކޮރެއާ އިން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ މިހާރު ވަނީ 58 އަށް އަރާފައި.

21:37

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ނިންމާލައިފި.

21:26

މަބްރޫކް: ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތައް ވަނީ އެޅިފައި. ސަރުކާރުގެ ފައިސާ އިސްރާފް ނުކުރެވޭނެ ގޮތައް ކަންކަން ރޭވިފައިވޭ.

21:15

21:12

މަބްރޫކް: ބަތަލީގައި އާ ދެކޭސްއެއް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވޭ. އެއީ ކްލޯސް ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާ ދެމީހުން. އެމީހުން ފަރުކޮޅުފުއްޓަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަގެންދޭ. ބަތަލާ އިން ޕޮޒިޓިވްވި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން 70 އަހަރުގެ މީހާ ގާތުން މޮނިޓާ ކުރަން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން މިގެންދަނީ.

21:10

މަބްރޫކް: ވަންއެންޑް އޮންލީގައި ބިދޭސީ ކުއްޖެއްގެ ކިބައިން އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ވަނީ ލޮކްޑައުން ކުރެވިފައި. ދެންމެ ވަނީ އެކުއްޖާގެ ސާމްޕަލް ނެގިފައި.

21:08

މަބްރޫކް: ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހިގެން ނޫނީ ދަތުރުތައް ނުކުރުން އެދެން. ޒަރޫރީ ބޭނުމަކަށް ދަތުރުކުރި ނަމަވެސް އެންމެ ކައިރީގައި ހުންނަ އެމްބަސީގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުން އެދެން.

21:07

މަބްރޫކް: ނަތީޖާ ނުލިބި ދެކޭސްއެއް އެބައޮތް. 71 ސާމްޕަލް ނަގައިފިން. ހައެއް ޕޮޒިޓިވް. އެހެން ހުރިހާ ކޭސްއެއް ނެގެޓިވް.

21:05

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި.

21:01

20:42

މިއަދު މިހާތަނަށް 2292 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް)ވެއްޖެ. އަދި އެކި ގައުމުތަކުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 83 އަށް އަރާފައި،

20:42

20:40

ބުރްކިނާ ފާސޯއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ. މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ދޭއްކަށް އަރާފައި.

20:39

މަލްޓާއިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ. މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ފަހަކަށް އަރާފައި

20:38

ބެލަރުސް އިން އިތުރު ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ. މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ނުވައަކަށް އަރާފައި.

20:37

އަލްބޭނިއާއިން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ. މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 10 އަށް އަރާފައި

20:37

ޕެރޫއިން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ. މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 11 އަށް އަރާފައި

20:36

އަޒަރްބައިޖާން އިން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ. މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 11 އަށް އަރާފައި

20:36

ޕާކިސްތާނުން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ. މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 18 އަށް އަރާފައި

20:35

ފަލަސްތީނުން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ. މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 26 އަށް އަރާފައި

20:35

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު ހަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ. މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 31 އަށް އަރާފައި

20:34

އިސްރާއީލުން އިތުރު އަށް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ. މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 58 އަށް އަރާފައި

20:33

ބަހްރައިން އިން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ. މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 110 އަށް އަރާފައި

20:33

ހޮންގކޮންގ އިން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ. މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 118 އަށް އަރާފައި

20:32

މެލޭޝިއާއިން އިތުރު 12 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ. މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 129 އަށް އަރާފައި

20:32

ޑެންމާކުން އިތުރު 40 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ. މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 156 އަށް އަރާފައި

20:30

ސިންގަޕޫރުން އިތުރު ހަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ. މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 166 އަށް އަރާފައި

20:29

އޮސްޓްރިއާއިން އިތުރު 26 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ. މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 157 އަށް އަރާފައި

20:28

ބެލްޖިއަމުން އިތުރު 28 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ. މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 267 އަށް އަރާފައި.

20:27

ސެވެޑަން އިން އިތުރު 65 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ. މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 325 އަށް އަރާފައި

20:25

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 52 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ. މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 373 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު ވަނީމަރުވެފައި. މިހާރު އެ ގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ހައަކަށް އަރާފައި.

20:22

ނެދާލޭންޑުން އިތުރު 61 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ. މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 382 އަށް އަރާފައި

20:22

ސްވިޒަލޭންޑުން އިތުރު 100 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ. މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 497 އަށް އަރާފައި

20:21

ޖަރުމަނުން އިތުރު 83 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ. މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1307 އަށް އަރާފައި

20:21

ފްރާންސް އިން އިތުރު 194 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1606 އަށް އަރާފައި

20:20

ސްޕެއިން އިތުރު 415 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1650 އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 4 މީހަކު މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވިއިރު، މިއަދު މިހާތަަނަށް ފަސް މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވިމީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 35 އަށް އަރާފައި.

19:53

19:46

19:36

19:15

19:05

ސްޕެއިން އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަތރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ، މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 35 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

18:29

17:50

17:36

17:21

16:53

16:46

16:24

ސްޕެއިން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 1235އަރާފައި

16:24

ސްވިޑެން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 264 އަރާފައި

16:23

ބުރޫނާއީން އިތުރު ފަސް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ހައަކަށް އަރާފައި

16:23

އުތުރު މެސޮޑޯނިއާއިން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ހަތަކަށް އަރާފައި

16:22

އެސްޓޯނިއާ އިން އިތުރު 2 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 12 އަށް އަރާފައި

16:22

ޔޫއޭއީން އިތުރު 15 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 74 އަށް އަރާފައި

16:22

ކުވައިތް އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެއްޖެ މިހާރު އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 69 އަށް އަރާފައި

15:17

ލެޓްވިއާ އިން އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ގައިން މި ބަލި ވަނީ ފެނިފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އަށަކަށް އަރާފައި.

15:16

ފިންލެންޑުން އިތުރު ފަސް މީހަކަށް މި ބަލި ޖެހިފައިވޭ. އެ ގައުމުގައި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 33 އަށް އަރާފައި.

15:15

ޑެންމާކުން އިތުރު 38 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. (ޕޮޒިޓިވް). މިހާރު އެ ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 156 އަށް އަރާފައި.

15:14

ސްވިޓްޒަލެންޑުން އިތުރު އެކަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެފައި. އެ ގައުމުގައި މިހާތަނަށް މި ބަލީގައި ތިން މީހަކު މަރުވެފައިވޭ.

15:13

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ސްޕެއިން އިން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް މި ބަލި ޖެހިގެން 31 މީހަކު އެ ގައުމުން ވަނީ މަރުވެފައި.

15:09

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ނިންމާލައިފި. މިރޭ އަނެއްކާ ވެސް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނެ ކަން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައި.

15:06

ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު އަޒީޒު: ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ރައްޔިތުންނާ މުހާތަބް ކުރައްވާނެ ވަކި ތާރީހެއް ނުދަންނަވާނެ. އެކަމަކު، ރައީސް ގެންދަވަނީ ވަރަށް ގާތުން މިކަންކަން ބައްލަވަމުން.

15:00

15:00

ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު އަޒީޒު: މާލެ އިން ފެނުނު މީހާ ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަ، ސްކޫލްތައް ބަންދު ކުރީސް. އަދި އޮތީ ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރާ ގޮތަކަށް ނޫން.

14:59

ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު އަޒީޒު: ކޮންޓްކްޓް ޓްރޭސިން ހެދިފައި ވަނީ 230 މީހެއްގެ.

14:51

ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު އަޒީޒު: ކުރަމައްޗަށް އަރާ ފޭބުން ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައި. އެ ރިސޯޓުގައި ހުރި ބިދޭސީއެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމުން އޭނާ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލުކޮށްފައި ވަނީ.

14:50

ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު އަޒީޒު: ވިލަމަންދޫ މިހާރު އޮތީ އަރާ ފޭބުން މަޑުޖައްސާލާފައި. ވިލަމަންދޫގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ގައިން ރޯގާގެ އަލާމާތްތަކެއް ފެނިފައި ވަނީ. އެމީހާ ކުރެއްދޫ އަށް ދިޔަ. ވިލަމަންދޫ އޮތީ މޮނިޓަރިން ސިޓުއޭޝަންގައި.

14:48

ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު އަޒީޒު: އަރާ ފޭބުން ހުއްޓުވާފައި ހުރި ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ބަތަލާ ރިސޯޓާއި ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓު. ކުރެއްދޫ އިން ފަސް މީހަކު މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަދޭ. އޭގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި ތިބި މީހުން. ދެ މީހުންނަކީ އާލާމާތްތައް ހުރި މީހުން.

14:47

ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު އަޒީޒު: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން އެއްވެސް ރެސްޓްރިކްޓެއް ދީފައެއް ނުވޭ.

14:46

ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު އަޒީޒު: ސިނަމާލެ 2 ގައި ޓްރެވަލް ކްލިނިކެއް މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާފައި.

14:45

ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު އަޒީޒު: ނުވަ މީހަކު މިހާރު ތިބީ ވިލިވަރުގައި ބައިތިއްބާފައި.

14:45

ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު އަޒީޒު: 71 ސާމްޕަލް ވަނީ ޓެސްޓްކޮށްފައި. ހަ ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވް. ބާކީ ނެގަޓިވްވެފައި ވަނީ. ފަރުކޮޅުފުށީގައި ކަރަންޓީންކޮށްފައި ތިބި ދެ މީހުން ވަނީ ދޫކޮށްލާފައި.

14:42

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި.

14:40

ސާބިއާ އިން އިތުރު ދެ މީހުން، މިހާތަނަށް ހަތަރެއް، އަދި މޮރޮކޯ އިން އިތުރު އެކެއްގެ ގައިން ބަލި ވަނީ ފެނިފައި. މޮރޮކޯ އިން ބަލި ފެނުނު މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ ތިނަކަށް އަރާފައި.

14:39

ހަންގޭރީ އިން އިތުރު ތިން މީހެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް-19 ވަނީ ފެނިފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 12 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ.

14:38

ފިންލޭންޑުން އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް-19 ވަނީ ފެނިފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 35 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ.

14:37

ތައިލެންޑުން އިން އިތުރު ތިން މީހެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް-19 ވަނީ ފެނިފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 53 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ.

14:37

ކުވައިތުން އިތުރު ހަތަރު މީހެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް-19 ވަނީ ފެނިފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 69 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ.

14:36

ބްހްރޭނުން އިން އިތުރު މީހެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް-19 ވަނީ ފެނިފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 110 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ.

14:36

އޮސްޓްރިއާ އިން އިތުރު 26 މީހެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް-19 ވަނީ ފެނިފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 157 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ.

14:36

ނޯވޭ އިން އިތުރު ދެ މީހެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް-19 ވަނީ ފެނިފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 229 މީހުންގެ ގައިން ބަލި ފެނިފައިވޭ.

14:34

ޖަޕާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު، އެ ގައުމުން މި ބަލި ޖެހިގެން 10 މީހަކު މަރުވި.

14:34

13:58

13:37

12:23

ޗެކް ރިޕަބްލިކްގައި އިތުރު ދެ މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ. (ޕޮޒިޓިވް). އެ ގައުމުގައި ޖުމްލަ 40 މީހުންނަށް ވަނީ ބަލިޖެހިފައި.

12:23

އޮސްޓްރޭލިއާގައި އިތުރު އަށް މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ. (ޕޮޒިޓިވް). އެ ގައުމުގައި ޖުމްލަ 101 މީހުންނަށް ވަނީ ބަލިޖެހިފައި.

12:22

ޑެންމާކްގައި އިތުރު 23 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ (ޕޮޒިޓިވް). އެ ގައުމުގައި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 113 އަށް އަރާފައި.

11:54

އެމެރިކާ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު އެކަކު ފައްސިވެއްޖެ (ޕޮޒިޓިވް). މިހާރު އެ ގައުމުގައި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 708 އަށް އަރާފައި.

11:54

އެމެރިކާ އިން މި ބަލި ޖެހިގެން އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް 27 މީހުން މަރުވެފައިވޭ.

11:53

ދެކުނު ކޮރެއާ އިން އިތުރު އެކަކު ބަލި ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މަރުވެފައި ވަނީ 54 މީހުން.

10:39

10:39

10:11

09:52

09:35

09:04

08:48

08:23

03:54

02:03

01:34

އެމެރިކާއިން އިތުރު 4 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު.

01:19

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ސްޕެއިން އިން އިތުރު އެކަކު މަރުވެއްޖެ. މިއަދު މި ވައިރަސް ޖެހިގެން އެ ގައުމުން މަރުވީ 12 މީހުން. މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 29 އަށް އަރާފައި.

00:35

އެމެރިކާގެ އޮހާއޯގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފި. މިއީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރި އެމެރިކާގެ އަށްވަނަ ސްޓޭޓް. އަދި އެއް ސްޓޭޓެއްގައި ވަނީ ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި.

00:33

ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ގައުމުތަކާއި ޖުމްލަ

ފްރާންސް 203 ޕޮޒިޓިވް، ޖުމްލަ 1412
ސްޕޭން 110 ޕޮޒިޓިވް، ޖުމްލަ 1102
އެމެރިކާ 70 ޕޮޒިޓިވް، ޖުމްލަ 624
ނޯވޭ 20 ޕޮޒިޓިވް، ޖުމްލަ 209
ކެނެޑާ 08 ޕޮޒިޓިވް، ޖުމްލަ 77
އިރާޤު 06 ޕޮޒިޓިވް، ޖުމްލަ 71
އިންޑިއާ 02 ޕޮޒިޓިވް، ޖުމްލަ 47
އިސްރާއީލް 03 ޕޮޒިޓިވް ޖުމްލަ 42
ލުބުނާން 09 ޕޮޒިޓިވް، ޖުމްލަ 41
ރަޝިއާ 03 ޕޮޒިޓިވް، ޖުމްލަ 20
ޕެރޫ 02 ޕޮޒިޓިވް، ޖުމްލަ 09
ޕާކިސްތާން 01 ޕޮޒިޓިވް، ޖުމްލަ 08
ބޮސްނިއާ 01 ޕޮޒިޓިވް، ޖުމްލަ 04


ދިވެހިރާއްޖެ އިން ހޮނިހިރު ދުވަހު ކޮވިޑް-19 ފެނުނު ފަހުން ކޮންމެ ދުވަހު ވެސް ދެމީހުން އިތުރަށް ޕޮޒިޓިވް ވަމުން އައިސް މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 06 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް މިރޭ ވެސް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވަނީ އިޓަލީވިލާތުގެ ދެމީހަކު ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އެއީވެސް ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ތިބި ބައެކެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު އަދިވެސް ކުރެއްދޫ ގައި ހުރި ކަމުގެ މައުލޫމާތު ވެސް މިރޭ ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މިއަދު ލިބުނު އިތުރު ޚަބަރުތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެ އިން ފުރައިގެން އިޓަލީވިލާތައް ދިޔަފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ މާލޭގައި ވެސް ދެދުވަހު އުޅުނު ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ވިދާޅުވެއެވެ.

ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކުކުރެވުނު މީހާގެ މަޢްލޫމާތު ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހާމަނުކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައާއި އެމައްސަލައިގެ ވަށައިގެންވާ ކަންކަމުގައި ޖިނާއީ އެއްވެސް ކުށެއް ހިމެނޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމަށް ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤެއް ހިންގުމަށް، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މިރޭ ވަނީ ފުލުހުންނަށް އަމުރުކުރައްވާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ގިނަ ބަޔަކު މިއަދު މަރުވި ޚަބަރު މިރޭ ލިބިފައިވެއެވެ.

އިތުރު ޚަބަރުތަކާއި ޚަބަރުތަކުގެ ތަފްސީލް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

 1. ބްރޯ

  ތިޔަ އުޅެނީ ސަރުކާރަށް ހެދުނު ގޯހެއްފޮރުވަން ހެން ހީވޭ . ހަގިގީ މައްސަލަޔަކީ ނަސިދާ ސާލިހް ގެ އާއިލީ ވިޔަފާރީގެ މަސްލަހަތު އިޓަލީ އަކީ ވިޔަފާރީގެ އެއް ހިއްސާދާރު

  4
  1
 2. ހުސޭނުބޭ

  ތަޙްޤީގުގެ ނަތީޖާ: ކޮރޯނާ ވައިރަސް ރާއްޖެ އައިސް ފެތުރުނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ އުހްމާލުގެ ސަބަބުން! ލޮލް!

  3
  4
 3. ޙ

  އިޓަލީ މީހާ ފުރި ގޮތާ، ބަލިވެ ހުރެ މާލެ އައި ސަބަބު ބަލާ ތަހުގީގުކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ

 4. ފައްސި ނައްސި

  ފައްސި އާއި ނައްސި ޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ޕޮސިޓިވް އަދި ނެގެޓިވް ޖަހާ ބަލަ. ކިޔާ މީހުންނަށް ވެސް ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަ ވާނެ އެެއްނު. ކޮން ފައްސި އަކާ ނައްސި އެއްތަ. ހަމަ ހުސް ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ ކުރަން އުޅޭ ބައެއް?

 5. ާނަަނަ

  ކިހާ ދެރަވެއްޖެ ކަމެއްމީ. ދެނޭވާއިން އެއްނޭވާގަ ފައްސި އަކާއި ނައްސި އެކޭ އެބަ ކިޔާ.