ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރި ތިން މީހަކު ބައްޔަށް ނައްސި (ނެގެޓިވް) ވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ށ.އަތޮޅު ފޯކައިދޫގައި ހުރި ކުރެއްދޫ ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފާއި ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެފައިވާ އިޓަލީ ފަތުރުވެރިޔާ ދިޔަ ޔުނިވާސަލް ޓިކެޓް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކު ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ފޯކައިދޫގައި ހުރި ކުރެއްދޫ މުވައްޒަފުގެ ގައިން ބަލީގެ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމުން ފޯކައިދޫ އައިސޮލޭޝަންގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު އިއްޔެ ވަނީ ފަރުކޮޅުފުއްޓަށް ގެނެސްފައެވެ. "ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާގެ ޓެސްޓްތަކުން ނެގެޓިވްވި ކަން ލިޔުމަކުން މިހާރު ވަނީ ފޯކައިދީ ކައުންސިލަށް އަންގާފައެވެ.

ފޯކައިދޫ އައިސޮލޭޝަންގައި އަށް މީހަކު އެބަތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުރެއްދޫގައި މަސައްކަތް ކުރި އިތުރު މުވައްޒަފަކު ވެސް ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ވަޒީފާ އިން ވަކިވިތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ދެން އައިސޮލޭޓް ކޮށްފައި ތިބީ ދެމުވައްޒަފުންނާއި ކައިރީގައި އުޅުނު މީހުންނެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ދެންމެ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވޭތޯ ޔަގީން ކުރުމަށް ތިން މީހަކު ޓެސްޓް ކުރިއިރު އެތިން މީހުން ވެސް ނެގެޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޔުނިވާސަލްގެ ޓިކެޓިން އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކާއި ފޯކައިދޫ ކޭސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. ތިން ވަނަ މީހަކީ ކޮބައިކަން އެޗްޕީއޭ އިން ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް ވަނީ ހަމީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ދިވެއްސަކު ނުހިމެނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

43 ކޮމެންޓް

 1. ނޫގަލަން

  އަލްޙަމްދު ލިއްﷲ

  198
  2
  • ފަޒޫ

   އަލްޙަމްދު ލިއްﷲ ބުނެ ކޮމެންޓު ކުރުމުން ޑިސްލައިކު ދިނުމަކީ ކުރުން އެދެވޭކަމެއް ނޫން....މާތްﷲ އަށް ހަމްދުކުރުމްކީ މިފަދަވަގުތެއްގައި ވ މުހިންމުކަމެއް...އެއްވެސް ދިވެއްސެއްގެ ފުށުން ކޮވިޑް 19 އަދި ފެނިފައިނުވުމަކީ މާތްﷲ ގެ ް

   126
   4
   • ލޮލް

    ކަލޭ ކިޔާ އަލްހަމްދަކަށް މިހާރަކު ނުގުޑާނެ ކަމެއް ނޭނގޭތަ؟

    3
    99
    • ޝަރީފް

     الحمد لله

     78
     • ނައްސި

      އަލްޙަމްދުލިﷲ

    • ޝިޔާމް

     ކަލޭ އަލްހަމްދަށް ގުޑާ ދުވަސް އެބައޮތް ކަލޭގެކުރިމަތީ.

    • ޙަމަހަމަ

     މި ސަރުކާރަކުން ނޫޅޭނެ މި ލޮލްގެ އައިޕީ އެޑްރެސް ހޯ ދާކަށް. ޢެކައްޗެއް ވިއްޔާ.

   • އަބްދުއްލަޠީފު

    ދިވެހި ކާފަރުން ރުޅި އަންނަ ކޮމެންޓަށް އެމީހުން ޑިސްލައިކް ދޭނެ. ފޮރުވިގެން އުޅޭ ކާފަރުން ބައިވަރު މިގައުމުގަ.

 2. ށަވިޔަނި ކުއްޖާ

  الحمد لله???

  163
  2
 3. ޖުހާ

  الحمد لله

  139
  2
 4. ާަުުުުުުުަޮޮުަަާަލާރާ

  Alhamdhlilaah

  124
  2
 5. ޙަމްދު

  އަލްހަމްދު ލިއްލާހި.

  125
  2
 6. އިންސާނާ

  الحمد لله

  123
  2
 7. މަރީ

  އަލްހަމް ދު ލިއްﷲ

  105
  4
 8. ކުޑަބެ

  ނައްސިގެ މާނަ އަކީ ކޮބައތޯ

  48
  12
  • ނައްސި

   އަދި އެއްފަހަރު ތަންކޮޅެއް ލޯބޮޑު އައިނެއް އަޅައިގެން ލިޔުން ކިޔާލަބަލަ ހެޔޮނުވާނެ!!!

   ސުރުޚީ ކިޔާފަ ދޯ ކޮމެންޓް ތިކުރަނީ!!! ކީކޭ ދެން ބުނާނީ!!! ?‍♀️?‍♀️

   43
   7
   • ކައި

    ހަމަ ނުފެނިވެސް ދާނެތޯ އަދި ތިވަރުވާކަށް ނުޖެހޭނުން

    1
    1
  • މީޒްލީ

   ނައްސި (ނެގެޓިވް)
   ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް)

   41
   2
  • ރަދީފު

   އެމީހާ ނަޖިސްވީވާހަކަ

   3
   5
 9. ސިރާޖް

  الحمد لله???

  15REPLY

  65
 10. މޫސަ

  އަލްހަމްދުލިއްލާހި

  59
  1
 11. Anonymous

  އަލްހަމްދުލިއްﷲ

  62
  1
 12. ????

  ނައްސިވެއްޖެ ???
  މީގެ މާނަ ވަގުތު މީހުން ބުނެބަލަ

  30
  13
  • ޞައްޙަ

   އެކަމަކުވާ ދޯ!!! އަޅެފަހެ ޚަބަރު ކިޔާފަތަ ތި ކޮމެންޓް ކުރަނީ!!؟؟؟ ނުފެނޭތަ އެބަހުގެ ކައިރީގައި ބްރެކެޓް ކޮށްފަ މާނަ ލިޔެ ދީފަ އޮތްތަނެއް؟؟!!!
   ތަނެއްދޮރެއް ވަކިނުވިޔަސް ކޮމެންޓް ކުރެވޭތޯ ބަލާތި!!!

   45
   1
 13. އައިއޭ

  ޕައްސިވެއްޖެއްޔާ ގޯސްވީ ދޯ

  28
 14. ނައްސި

  ނައްސިވެއްޖެ. ވަގުތު ނޫހުން އައްސިވެއްޖެ.

  13
  12
 15. ރަށްުޔިތެއް

  އަލްޙަމްދު ލިﷲ

  31
 16. ކަހުރަބު

  އެމީހާއަށް ވީ ކިހިނެއްތަ އަޅެ؟

 17. ޢަލީ

  ނައްސި މީ ދެން ކޮންކަހަލަ ބަހެއް މިބަސް ހެދި މީހާ އަށް ވަރައް ވެދުން. ޢައްސި އެރިގަޑީ ގައި ހެދި ބަހެއް ކަންނޭގެ މީ

  9
  3
 18. ދަވާލި19

  މީކޮން ފަްސި އެކާ ނައްސި އެއްތަ ރައްޔިތުންނައް ވާނުވާ ނައަންގަން ބޭނުކުރަންފެށީ މާމޮޅު ބަހެއްކަމަދޯ އަހަރެން ކޮއްސި ވެއްޖެ

  11
  3
 19. އާމިނަތު

  މާރަނގަޅުވާނެ މޮއްސާލާފިޔޭބުންޏަސް ކީކޭ ބުނާ ނީ ކޮއްމެއެއްޗެއް ކިޔުނަސްހެޔޮ ވިއްޔަ އެހެން ފާޑު ފާޑުގެ ނަންކިޔަމުންގޮސް ހުދު ތިނަން ފަތިވަރުހަދާ މީހުނަކަށްވެސް ނޭންގޭނެ ދެވަނަފަހަރު އެހެން މީހަކު އަހަލާފިއްޔާ ބުނާކަށް

  7
  2
 20. ފައުޒީ

  އަލްޙަމްދު ލިއްﷲ?

 21. އިންޑިޔާފަސްބައި

  "ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް" ޤަރާރެއް ހުށަ ނެހެޅޭ އެއްވެސްކަމެއް މިޙާރު މިރާއްޖެއަކު ނެތެވެ!!
  އެހެއްޏާ ފަހެ - ކޮވިޑް-19 އާއި އެނޫނަސް ޞިއްޙަތާއިބެހޭ ކަންކަމުގައި ބަސްބުނެ/ކަންކުރުމާއި އިރުޝާ ދު ދިނުމުގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރާއި ޑޮކްޓަރުން އެއްފަރާކޮށް - "ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް"އިން އެކަމަށް އަތްބާނައި ވެރިވެގަނެ ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތާއި ޞިއްޙީ އިރުޝާ ދާއި/ލަފާ ދޭން ފެށުމުން ޙައިރާނެއް ފަހެ ނުވާނެތޯ؟! ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ކޮންކްރީޓް ގަށަންވާ ގޮތުންފެށިގެން ނަރުސް- ބަލިމީހާ ބާއްވަންވީގޮތާއި އިންޖެކްށަން ޖަހަންވާ ތަނާއި ގޮތްވެސް "ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން" ބުނެ ދޭން ފެށީމާ ޙައިރާންވެ އަންތަރީސް ވިޔަސް އެ"މަޖިލިސް" އެނބުރި ފަސްވެސް ނުބަލާނެކަން ޔަޤީނެވެ. ކޮރޯނާ ވައިރެސް ޖެޙޭ މީހާ ބާއްވަންވާތަން ("ރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި"ކަން) އަންގަވަނީ "ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް"ގެ ރައީސް އެވެ. ޙުރިހާކަމެއް "އަންބޮނޑި"ޖެހީ ނިމި ދިޔަ ސަރުކާރުން އެކައްޏެވެ!!! މި ސަރުކާރުން އެފަ ދަކަމެއް ނުކުރާނެ! ދެއްތޯ؟!!!!

 22. ޝަރީފް

  الحمد لله

 23. ކީސް

  މިއީ ވައިރަހާ ގުޅިގެން އައު ބަސްތައް ހަދަން ރަގަޅު ވަގުތެއްނޫން.

  9
  1
 24. އަގުލީމާ

  ލިޔުން ހިތުން މޮޅު ކޮށްލުމަށް ދިވެހި ބަހެތް ލިޔެފަ އެކަމަކު އެންމެ ފަހުން ނިންމާލި އިރު ނޭންގުނު އެކަމެތް.

 25. ފޯކައިދޫ މީހާ

  އަލްހަމްދު ލިއްﷲ ނެގެޓިވި ކުއްޖާއަށް ފޯކައިދޫ މީހުން ކުރި ނަފްސާނީ ގޯނާ ބަލައެއް ނުގަނެވޭ. އެކުއްޖާ ވަނީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ވަރަށް ބަލިވެފަ މިކަމުގެ ޒިންމާ ފޯކައިދޫ ރައްޔިތުން ނަގަޖެހޭނެ

 26. ހެހެހެ

  ނައްސިވެއްޖެ ޖަހާފައޮތީމަ ކިރިޔާ ޝޮކެއްނުޖެހުނީ ދިވެހިބަހަކަސް ހީވަނީ އައްސިވުމުގެ އެޑްވާންސް ސްޓޭޖަކަށްދިޔައިމަ ކިޔާގޮތެއްހެން ސޯދުބޭ ތިބޭފުޅާވާ ރަނގަޅު

 27. ކިހާރަނގަޅު

  އެކަކު ފޮއްސިވީ އަނެކަކު ފައްސިވީ

 28. ޢަންސާރު

  ﷲ ގެ ޒިކުރު ކުރުމާ ދެކޮޅު ޔަހޫދީން ފައި ދަށުން ބިންގަނޑު ދަމާލެވޭނެ

 29. ދުއާ

  އަލްޙަމްދުلله

 30. ޙަމަހަމަ

  *ބަސް ހަ ދާ ކޮމިޓީގައި ކަން ހިނގާ ދިޔަ ގޮތް*

  ص: މިއަ ދު އެޖެންޑާގަ އޮތީ މިހާރު އެންމެ ކިޔަންޖެހޭ "ނެގެޓިވް" މި ބަހަށް ދިވެހި ބަހެއް... ޢޭ... ޢިއްޔެ ހިފެހެއްޓި މީހާވެސް ނެގެޓިވް އޯ.

  ޢިޔާޒު: ނައިސް!

  ص: ނައިސް ؟... ނެގެޓިވް... ޥީމަ ނައިސް... ޢެހެންވީމަ "ނައްސި"!

 31. ސަން

  އަނެއްކާ ކާކު އައްސިވެގެން ތިއުޅެނީ.