ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު މިހާރު ފެތުރެމުންދާ އަދި ރާއްޖެއިން ވެސް މިހާރު އެ ބައްޔެއް ފެނިފައިވާ ކޮވިޑް-19 ރޯގާއިން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށްޓަކައި ސާފުތާހިރުކަމަށް އިސްކަން ދިނުން މުހިންމުކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސަރުކާރުން އަދި އެހެނިހެން ވުޒާރާތަކުންވެސް ގިނަގުނަ މަސަތްކަތް ތަކެއް ކުރައްވާކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް ސާފުތާހިރުވެ، ގިނައިން އަތްދޮވުން މުހިންމު ކަމުގައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރަމުންގެއްދާ މަސަތްކަތްތައް ފާހަގަކުރައްވާ ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ މީހުން އެއްވެ އުޅޭތަންތަނަށް ދިއުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުން ދެއްވާ އިރުޝާދުތައް އަޑުއައްސަވާ އެ އިރުޝާދުތަކަށް އަމަލުކުރެއްވުން މުހިންމު ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

 

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ޢިއުލާންކޮށްފައިވާއިރު ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ކޮވިޑް-19 ސިފަކޮށްފައިވަނީ ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެ ގައުމުތަކުގެ ސްކޫލްތަކާއި ކޮލެޖްތައް ބަނދުކޮށްފައިވާއިރު ރާއްޖެއިންވެސް ވަނީ އެއް ހަފްތާއަށް ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައެވެ. އަދި ޔުނިވާސިޓީތަކާއި ކޮލެޖުތައް ވެސް މިހާރު ވަނީ ދެ ހަފްތާގެ މުއްދަތަކަށް ބަންދު ކޮށްފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި ބޮޑުބައެއް ތައްޔާރުވަމުންދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުންވެސް ވަނީ އޭޕްރީލް 18 ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެއިން މިބައްޔަށް 10 މީހަކު ވަނީ ފައްސި ވެފައެވެ. އަދި މި ހުރިހާ މީހުންނަކީ ވެސް ބިދޭސީންނެވެ. އޭގެތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަކީ ރިސޯޓުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ބިދޭސީންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

7 ކޮމެންޓް

 1. ޭޢަހަރެން?

  ބޭފުޅާގެ ސަވާރީކޮޅަށް ލިބުން ގެއްލުން ރިކަވާކުރެވިއްޖެތޯ؟

 2. ސޮނިފުހޭ

  ޔާ ޙައްޔު ޔާ ގައްޔޫމް ޔާ ރަޙްމާން ޔާ ޒުލްޖަލާލިވަލް އިކްރާމް މިދިވެހި ރާއްޖެ ކްރޯނާ ވައިސް އިން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވާ މި ރާއްޖެ އަށް ބަރަކާތައި ޝިފާ ބާވަލައްވާންދޭވެ އެންމެހާ ބާރަކަާއި ހުރިހާ އިއްޒަތެއް މިލްކުވެވޮޑިގެންވާ އިލާހު އަޅަމެންނަށް ޢަފޫ ކުރަށްވާ ފާފަ ފުއްސަވާ ރަޙްމަތްލައްވާންދޭވެ

 3. ސަޓޯ

  މިކަލޭގެ ކޮވިޑް ޖެހިދާނެތީވެ ފިލާ އޮވެފަދޯ މިނިކުތީ

 4. ޏަމް

  ތިހެން ނުބުންޏަސް ދިވެހިންނަކީ ކަލޭމެންގެ ނަޝީދުގެ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާފަދަ ނުތާހިރު ބައެއްނޫން .

 5. ބެއްޔާ

  އަހަރަމެންގެ ވެރިންގެ ކިބައިގައި ދީނީ ފިކުރުނުހުންނާތީ ވަރަށް ދެރަވޭ. ސާފުތާހިރުވުމާއެކު ﷲ ދުޢާކޮށް ނަމާދުކޮށް ގުރުއާން ގިނަގިނައިން ކިޔަވާށޭ ބުނާ ވެރިޔަކު އަދިނުފެނޭ. ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ބުނާއެއްޗެއް ކޮޕީކުރުން ކަމަކީ.

 6. ކަހަނބު0

  ދިވެހިންނަށް ލޮޓި ދިނީ މިސަރުކާރު ބަލި ވައިރަލްވެފަ އޮތް ގައުމުތަކުން ގޮތެއް ގޮތެއް ނުބަލާ ގެސްޓުން ގެނައީ ޑޮލަރުބޭނުމުގައި އޮޅުވާލާ ކަންތައް ސިއްރު ކުރީ ރިސޯޓް ބޯއިސް އަމިއްލަ އެދުމަށް ގުރުބާން ކުރީ މިސަރުކާރުން ބުއްޅަބޭ އިބިލިސް ހެން ފިލައިފި ފޮނިކަނޑާފަ ދެންވެސް ބުނޭ ގައުމު ހުއްޓުވައެއްނުލެވޭނޭ މީ އާދައިގެ ރޯގާއެކޭ ހެޔޮސަރުކާރުގެ އަސްލު ސޫރަ ބޯހަލަާކު

 7. ހަކީމް

  އަހަރުމެން މުޑުދާރުވެގެންތަ... އިޓަލީ ވިލާތުން ތިބުނާ ވައިރެހެއް އެތެރެކޮށްގެން ތިއުޅެނީ