00:24

00:08

23:36

23:21

23:02

އެމެރިކާ އިން އިތުރު 153 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއަދު މިހާތަނަށް އެމެރިކާ އިން 873 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ ވަނީ 9325 އަށް އަރާފައި. އިތުރު 3786 މީހަކު ފައްސިވެ، މިއަދު ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 16514 އަށް އަރާފައި. މިހާތަނަށް އެމެރިކާ އިން ވަނީ 327871 މީހަކު ފައްސިވެފައި.

22:54

22:38

22:32

21:57

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އެމެރިކާ އިން އިތުރު 704 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިއަދު މިހާތަނަށް އެމެރިކާ އިން ވަނީ 720 މީހުން މަރުވެފައި. އެމެރިކާ އިން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު 9172 އަށް ވަނީ އަރާފައި. އިތުރު 11520 މީހަކު ވަނީ އެމެރިކާ އިން ފައްސި (ޕޮޒިޓިވް) ވެފައި. މިއަދު މިހާތަނަށް އެމެރިކާ އިން 12239 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި. އެހެންކަމުން މިހާރު އެމެރިކާ އިން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 323595 އަށް ވަނީ އަރާފައި. މިއަދު ހަމައެކަނި ނިއުޔޯކުން ވަނީ 594 މީހަކު މަރުވެފައި. މިއަދު މިހާތަނަށް ލިބުނު މައުލޫމާތައް ބަލާއިރު އެމެރިކާ އިން މިއަދު މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެދާނެ.

21:54

21:42

21:20

21:01

20:35

20:20

19:37

19:37

18:45

18:13

ގާނާއިން އިތުރު 9 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 214 އަށް ވަނީ އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 5.

18:12

ފަލަސްތީނުން އިތުރު 9 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 226 އަށް ވަނީ އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 1، ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 23

18:11

މޮރީޝިއަސް އިން އިތުރު 31 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 227އަށް ވަނީ އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 7،

18:10

ހޮންޑޫރަސް އިން އިތުރު 4 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 268 އަށް ވަނީ އަރާފައި. އެ ގައުމުން އިތުރު 7 މީހަކު މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވިއިރު، މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 22، ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 6 ،

18:09

އުޒުބަކިސްތާނުން އިތުރު 32 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 298 އަށް ވަނީ އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2، ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 25 ،ހާލު ދެރަވެގެން ފަރުވަދެމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު 8

18:08

އޮމާންން އިން އިތުރު 21 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 298 އަށް ވަނީ އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2،

18:07

އަފްގާނިސްތާނުން އިތުރު 28 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 337 އަށް ވަނީ އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 7، ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 15

18:06

ޓައިވާނުން އިތުރު 8 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 363 އަށް ވަނީ އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 5،

18:06

ސްލޮވޭކިއާއިން އިތުރު 14 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 485 އަށް ވަނީ އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނަށް މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1، ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 10،ހާލު ދެރަވެގެން ފަރުވަދެމުންދާ މީހުންގެ އަދަދު 3

18:04

ބަލްގޭރިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެމް އިތުރު 1 މަރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 18.އެ ގައުމުން އިތުރު 19 މީހަކު މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވިއިރު، ޖުމްލަ ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 522.

18:04

ލުބްނާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެމް އިތުރު 1 މަރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 18.އެ ގައުމުން އިތުރު 7 މީހަކު މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވިއިރު، ޖުމްލަ ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 527.

18:02

ލެޓްވިއާއިން އިތުރު 24 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 533 އަށް ވަނީ އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހުނު އެކަކު ވަނީ މަރުވެފައި. އަދި ބަލި ޖެހުނު އެކަކު ވަނީ ރަނގަޅުވެފައި. ބަލި ޖެހުނު 4 ހާލު ދެރަ

18:01

ކުވެއިތުން އިތުރު 77 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 556 އަށް ވަނީ އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހުނު އެކަކު ވަނީ މަރުވެފައި

18:00

ކަޒަކިސްތާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެމް އިތުރު 1 މަރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 6.އެ ގައުމުން އިތުރު 38 މީހަކު މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވިއިރު، ޖުމްލަ ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 569.

17:59

ބޮސްނިއާއިން އިތުރު 10 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 634 އަށް ވަނީ އަރާފައި. އެގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 21 އަށް އަރާފައި

17:58

ހަންގޭރީން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 2 މަރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 34 އަށް. އެ ގައުމުން އިތުރު 55 މީހަކު ވަނީ މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 733 އަށް އަރާފައި. އަދި މިހާތަނަަށް މި ވައިރަސް ޖެހުނު 66 މީހަކު ރަނގަޅުވިއިރު، 17 މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް

17:56

މޮލްޑޯވާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 2 މަރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 14 އަށް. އެ ގައުމުން އިތުރު 752 މީހަކު ވަނީ މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވެފައި

17:55

ލުތުއޭނިއާއިން އިތުރު 40 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 811އަށް ވަނީ އަރާފައި. އެ ގައުމުން ކި ވައިރަސް ޖެހިގެން 11 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ.

17:54

އަރުމޭނިއާއިން އިތުރު 52 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 822 އަށް ވަނީ އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނާށް 7 މަރު.

17:54

ހޮންގކޮންގއިން އިތުރު 28 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 880 އަށް ވަނީ އަރާފައި. އެ ގައުމުން މިހާތަނާށް 4 މަރު.

17:53

މޮރޮކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 7 މަރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 66 އަށް. އެ ގައުމުން އިތުރު 41 މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިއިރު، ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 960 އަށް އަރާފައި.

17:52

ސްލޮވޭނިއާއިން އިތުރު 20 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 997 އަށް ވަނީ އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވީ 28 މީހުން

17:51

ނިއުޒިލޭންޑުން އިތުރު 89 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 1039 އަށް ވަނީ އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވީ 1.

17:51

އެސްޓޮނިއާއިން އިތުރު 58 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 1097 އަށް ވަނީ އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވީ 15 މީހުން

17:50

ޔޫކްރޭނުން އިތުރު 26 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 1251 އަށް ވަނީ އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވީ 32 މީހުން

17:49

މެކްސިކޯއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 19 މަރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 79 އަށް. އެ ގައުމުން އިތުރު 202 މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިއިރު، ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1890 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހުނު 633 މީހަކު ވަނީ ރަނގަޅުވެފައި. ހާލު ދެރަ މީހުންގެ އަދަދު 1

17:47

ފިންލޭންޑުން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 45 ފައްސިވިއިރު، ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 1927 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހުނު 25 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި

17:47

17:46

17:43

ތައިލޭންޑުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 3 މަރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 23 އަށް. އެ ގައުމުން އިތުރު 102 މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިއިރު، ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 2169 އަށް އަރާފައި.

17:43

އިންޑޮނޭޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 7 މަރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 198 އަށް. އެ ގައުމުން އިތުރު 181 މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިއިރު، ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 2273 އަށް އަރާފައި.

17:41

ސައުދި އަރަބިއްޔާއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 191 ފައްސިވިއިރު، ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 2370 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން ވައިރަސް ޖެހުނު 420 މީހަކު ވަނީ ރަނގަޅުވެފައި، ހާލު ދެރަވެގެން ފަރުވާދެމުންދަނީ 41 މީހަކަށް

17:38

ޕާކިސްތާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 4 މަރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 45 އަށް. އެ ގައުމުން އިތުރު 62 މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިއިރު، ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 2880 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން ވައިރަސް ޖެހުނު 170 މީހަކު ވަނީ ރަނގަޅުވެފައި، އައިސީޔޫ ފަރުވާދެމުން ދަނީ 18 މީހަކަށް

17:37

ފިލިޕީންސްއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 8 މަރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 152 އަށް. އެ ގައުމުން އިތުރު 152 މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިއިރު، ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 3264 އަށް އަރާފައި.

17:36

މެލޭޝިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 4 މަރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 61 އަށް. އެ ގައުމުން އިތުރު 176 މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިއިރު، ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 3662 އަށް އަރާފައި. އެ ގައުމުން މި ބަލި ޖެހުނު 1،005 މީހަކު ވަނީ ރަނގަޅުވެފައި، ހާލު ސީރިއަސް މީހުންގެ އަދަދު 99

17:35

ޕޮލެންޑުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 5 މަރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 84 އަށް. އެ ގައުމުން އިތުރު 207 މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިއިރު، ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 3،834 އަށް އަރާފައި.

17:34

ރޮމޭނިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މަރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 148 އަށް. އެ ގައުމުން އިތުރު 251 މި ވައިރަސްްއަށް ފައްސިވިއިރު، ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 3،864 އަށް އަރާފައި.

17:33

ނޯވޭއިން އިތުރު 95 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 5،687 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

17:32

އޮސްޓްރޭލިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެމް އިތުރު 4 މަރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 34.އެ ގައުމުން އިތުރު 137 މީހަކު މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވިއިރު، ޖުމްލަ ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 5،687. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހުނު 2،315 ރަނގަޅުވިއިރު، 85 މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް

17:22

17:21

16:54

16:49

އިސްރާއީލުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ދެ މަރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 46 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން އިތުރު 167 ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 8018 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން ވައިރަަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 477 މީހަކު ވަނީ ރަނގަޅުވެފައި، އައިސީޔޫގައި 127 މީހަކަށް ދަނީ ފަރުވާދެމުން

16:47

ދެކުނު ކޮރެއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ހަ މަރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 183 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން އިތުރު 81 ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 10237 އަށް އަރާފައި. އެގައުމުން ވައިރަަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 6463 މީހަކު ވަނީ ރަނގަޅުވެފައި، އައިސީޔޫގައި 55 މީހަކަށް ދަނީ ފަރުވާދެމުން

16:44

އޮސްޓްރިއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 18 މަރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 204 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން އިތުރު 69 ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 11850 އަށް އަރާފައި.

16:43

ކެނެޑާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ދެ މަރު، އެ ގައުމުން މި ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 233 އަށް އަރާފައި.އެ ގައުމުން އިތުރު 106 ފައްސިވެފައިވާއިރު، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 14018 އަށް އަރާފައި.

16:41

ބެލްޖިއަމުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 164 މީހަކު މަރު، އެ ގައުމުން މިހާތަަނަށް ޖުމްލަ 1447 މީހަކު މަރުވެފައިވާރު، އިތުރު 1261 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި، ފައްސިވެފައިވާ ޖުމްލަ މީހުން އަދަދު ވަނީ 19691 އަށް އަރާފައި.

16:39

އީރާނުގައި އިތުރު 2483 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 58266. އީރާނުގައި އިތުރު 151 މަރު، މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3603 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ.

16:38

އެމެރިކާއިން އިތުރު 280 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ. އެ ގައުމުން މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 311637. އެމެރިކާއިން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 8454 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ.

16:36

16:06

15:50

15:36

15:27

15:27

15:10

14:38

14:22

14:06

11:49

ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ 1390 އަށް ގުޅުމަށް ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން އެދޭ.

11:39

11:05

10:41

10:25

10:09

09:35

09:14

08:37

08:26

05:45

އެމެރިކާއިން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 311,357 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ. ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެކަނިވެސް އެގައުމުން 34,196 މީހުން ފައްސިވެ، 1,048 މީހުން މަރުވެފައިވޭ. އެމެރިކާއިން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 8،452 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ.

05:43

01:50

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މުޅި ދުނިޔެއިން 5،104 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މަރުވެފައި. އަދި ޖުމްލަ 76،763 މީހަކު ވަނީ މި ބައްޔަށް ފައްސިވެފަ.

01:43

ކޮލަމްބިއާ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 7 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 32 އަށް އަރައިފި. ކޮލަމްބިއާ އިން މި ބައްޔަށް އިތުރު 139 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1،406 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

01:42

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 38 މީހަކު މަރުވެ، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 940 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް އެގައުމުން ޖުމްލަ 8،344 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ. އެމެރިކާއިން އިތުރު 585 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-18 އަށް ފައްސިވެފަ. ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުން 29،358 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، ޖުމްލަ ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 306،518 އަށް އަރާފަ

01:06

ބްރެޒިލްއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 50 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 68 އަށް އަރައިފި. ބްރެޒިލްއިން މިހާތަަނަށް ޖުމްލަ 431 މީހަކު މަރުވެފައިވާރު، ފައްސިވެފައިވަނީ 10،278 މީހުން

01:05

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 3،015 މީހަކު ފައްސިވެއްޖެ. އެގައުމުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 28،773 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ. އެއާއެކު އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިވަނީ 305،934 އަށް އަރާފަ

01:04

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 63 މިހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 902 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް އެގައުމުން ވަނީ ޖުމްލަ 8،306 މީހަކު މަރުވެފަ

01:00

00:48

00:31

ފަލަސްތީނުން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 22 މީހަކު ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 216 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން މިހާތަނަށް އެކަކު ވަނީ މި ބަލީގައި މަރުވެފަ

00:30

ސެނެގާލް އިން އިތުރު މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ ދެއަކަށް އަރާފަ. އެގައުމުން އިތުރު 12 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމާއެކު މިހާތަނަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 219 އަށް އަރާފަ

00:29

އޮމާން އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެ މަރުވި މީހުނަގެ އަދަދު 2 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 25 މީހަކު ފައްސިވެ، ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 277 އަށް އަރާފަ

00:29

އަފްޤާނިސްތާނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަަދަދު 7 އަށް އަރައިފި. އަފްގާނިސްތާނުން އިތުރު 18 މީހަކު ފައްސިވެ، މިހާރު މިވަނީ ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 299 އަށް އަރާފަ

00:27

އުތުރު މެސަޑޯނިއާއިން އިތުރު 5 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 17 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 483 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

00:27

އިރާޤުުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ދެމީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 56 އަށް އަރައިފި. އެގައުމުން އިތުރު 58 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 878 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

00:26

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މިސްރުް 5 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 71 އަށް އަރައިފި. މިސްރުން އިތުރު 85 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ޖުމަލް 1،070 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފަ

00:24

ޔޫއޭއީން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް 10 މީހަކު މި ބަލީގައި މަރުވެފައިވޭ. އެގައުމުން އިތުރު 241 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ޖުމަލް 1،505 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

00:23

ޕެރޫ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 12 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 73 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ. ޕެރޫއިން އިތުރު 151 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 1،746

00:22

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ސައުދި އަރަބިއްޔާއިން އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެގައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 29 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ. ސައުދި އަރަބިއްޔާއިން އިތުރު 140 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، އެގައުމުން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިވަނީ 2،179 އަށް އަރާފަ

00:20

ކެނެޑާއިން އިތުރު 10 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 228 އަށް އަރައިފި، ކެނެޑާއިން މިހާރު އިތުރު 1،497 މީހަކު މި ބައްޔަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 13،872 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

00:19

ސްވިޒަލޭންޑުން އިތުރު 257 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެގައުމުން މިއަދު އެކަނި 899 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 20،505 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

00:18

ސްވިޒަލޭންޑުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 25 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެގައުމުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 75 މީހަކު މަރުވިއިރު، މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 666 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ

00:17

އެމެރިކާއިން އިތުރު 2،487 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެއާއެކު އެގައުމުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 25،758 އަށް އަރާފަ. މިހާތަނަށް އެގައުމުން 302،919 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފަ

00:17

އެމެރިކާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު 102 މީހަކު މަރުވެ، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 839 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް އެގައުމުން ޖުމްލަ 8،243 މީހަކު ވަނީ މި ބަލީގައި މަރުވެފަ.

00:16

00:16


ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ކުރިން ވެސް ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވަމުން އެބަދެއެވެ. މިއަދު ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތައް ބަލާއިރު ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ ގައުމަކީ އެމެރިކާ އެވެ. އެމެރިކާގެ އިތުރުން، އިނގިރޭސިވިލާތް، ފްރާންސް، ބެލްޖިއަމް، ނެދަލޭންޑްސްގެ ހާލަތު ވެސް ދަނީ ގޯސްވަމުންނެވެ.

އެމެރިކާ އިން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ ތިންލައްކަ ފަހަނައަޅާފައެވެ. މިއަދު މިހާތަނަށް 769 މީހަކު މަރުވެ، އެމެރިކާ އިން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 8173 އަށް އަރާފައެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުން މިއަދު 708 މީހަކު މަރުވެ، އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ ޖުމްލަ ވަނީ 4313 އަށް އަރާފައެވެ. ފްރާންސުން މިއަދު 1053 މީހުން މަރުވިއެވެ. ނެދަލޭންޑްސްގެ އިން މިއަދު 164 މީހަކު މަރުވެފައި ވެއެވެ. ބެލްޖިއަމް އިން ވެސް މިއަދު 140 މީހަކު މަރުވެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ބޮޑަށް ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ އިޓަލީވިލާތުންނާއި، ސްޕޭނުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިއަދު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަދުވެފައެވެ. އިޓަލީވިލާތުން މިއަދު 681 މީހުން މަރުވިއެވެ. އިއްޔެ އެގައުމުން 766 މީހުން މަރުވިއެވެ. ސްޕޭނުން މިއަދު މަރުވީ 546 މީހުންނެވެ. އިއްޔެ އެގައުމުން 850 މީހުން މަރުވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެކުވެސް ގިނަ ގައުމުތަކުން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވަމުން ނުދާތީ ކަންބޮޑުވުންތައް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

މިއަދު ރާއްޖެ އިން ލިބުނު ޚަބަރުތަކަށް ބަލާއިރު ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތަކެއް ފެނިގެން ވ.އަތޮޅު ކެޔޮދޫން ނެގި ސާމްޕަލް ނައްސި (ނެގެޓިވް) ވެފައިވާ ޚަބަރު މިރޭ ލިބުނެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަކީ ނޭވާ ލާއިރުވެސް ފެތުރެމުންދާ ބައްޔެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މާސްކް އެޅުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އެމެރިކާ އާއި އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި އެންމެން މާސްކް އަޅަން އަދި އަންގާފައި ނުވާކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް މުވައްޒަފުން ވަކިކުރާ ރިސޯޓްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފިޔައާއި، އަލުވީގެ އަގު މިއަދު ސަރުކާރުން ވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.